Document z1346-12, invalid, current version — Loss of force on May 10, 2016, on the basis - z0551-16

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.07.2012  № 995


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1346/21658

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 309 від 17.03.2016}

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1930 від 24.09.2013}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 липня 2010 року № 1155 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2010 року за № 912/18207.

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Професійним учасникам ринку цінних паперів привести внутрішні документи у відповідність до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого цим рішенням, протягом місяця після набрання ним чинності.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є.Воропаєва.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Заступник
Голови Національного банку України

М.Ю. Бродський


С.Г. Гуржій


І.В. Соркін


Протокол засідання Комісії
від 19.07.2012 р. № 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
19.07.2012  № 995


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1346/21658

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

I. Загальні положення

1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги НКЦПФР щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які отримали відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ліцензію(ї) на здійснення певного(их) виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку, та їх відокремлені підрозділи.

Дія цього Положення не поширюється на банки/філії іноземних банків, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

2. У корпоративних інвестиційних фондах організація та проведення первинного фінансового моніторингу здійснюються компанією з управління активами інститутів спільного інвестування.

3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі - Закон).

4. Цим Положенням установлюються загальні вимоги щодо:

а) призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

б) правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення;

в) здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів;

г) забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

ґ) проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

д) підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

II. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу

1. З метою забезпечення належного здійснення первинного фінансового моніторингу суб'єкти первинного фінансового моніторингу призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник).

2. Відповідальний працівник очолює та координує внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу та повинен працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи.

4. З урахуванням особливостей організаційної структури суб'єкта первинного фінансового моніторингу може бути створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу. Зазначений підрозділ функціонує відповідно до положення про цей структурний підрозділ. У цьому випадку керівником підрозділу є відповідальний працівник.

5. У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

6. Відповідальний працівник призначається у порядку, встановленому установчими та/або внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до дня здійснення першої фінансової операції.

7. Протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) інформацію, необхідну для взяття його на облік, та повинен протягом трьох робочих днів подавати зміни до поданої при постановці на облік інформації у разі їх виникнення.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Держфінмоніторингу України інформацію для постановки на облік у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі - Постанова № 747).

Примірник (копія) відповідної форми зберігається суб'єктом первинного фінансового моніторингу разом з повідомленням про результати її обробки протягом п’яти років.

8. Не пізніше наступного робочого дня після звільнення відповідального працівника суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає іншого відповідального працівника.

Допускається виконання обов'язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує його обов'язки, на строк перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, який не повинен перевищувати двох місяців.

9. Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати вимогам, встановленим наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12 травня 2003 року № 46 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 379/7700.

10. Призначення відповідального працівника повинно бути здійснено після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію, на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.

Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення відповідальним працівником керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу перевірка його ділової репутації здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту, або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата.

{Абзац третій пункту 10 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

Підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами її перевірки оформлюється письмовим висновком, який містить відомості щодо ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, перелік та реквізити документів, на підставі яких проведено перевірку ділової репутації, та підписується або керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особами, які робили перевірку ділової репутації, або затверджується відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

{Абзац четвертий пункту 10 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

11. Відповідальний працівник повинен пройти професійну підготовку у порядку, встановленому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 грудня 2003 року № 562 «Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2004 року за № 176/8775 (далі - Порядок № 562), не пізніше двох місяців після призначення на посаду та підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.

{Пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

12. У разі якщо відповідальний працівник працює в суб'єкті первинного фінансового моніторингу, який отримав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, та має документ про навчання відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 вересня 2003 року № 55 «Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2003 року за № 965/8286 (далі - Положення № 55), то отримання документа про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів НКЦПФР не є обов'язковим.

{Пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

13. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків призначається особа, що тимчасово виконує його обов'язки. Строк виконання обов'язків не може перевищувати чотирьох місяців безперервно. На вказану особу поширюються права та обов'язки, установлені для відповідального працівника. Після спливу цього строку суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає відповідального працівника.

Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може бути призначена одночасно з відповідальним працівником.

Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може не проходити професійну підготовку у порядку, встановленому Порядком № 562 або Положенням № 55.

{Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

14. Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

а) не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

б) не бути за вироком суду позбавленою права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

в) мати сертифікат НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, що має суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

г) пройти підготовку до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за програмою навчання, затвердженою в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

ґ) працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи.

Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов'язки, до призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.

Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення керівника особою, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, перевірка його відповідності вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту, або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата.

{Абзац дев'ятий пункту 14 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

15. У разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу відокремлених підрозділів за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, за погодженням з відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особа, яка виконує його обов'язки, призначає відповідального працівника у відокремленому підрозділі.

Відповідальний працівник у відокремленому підрозділі підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі може призначатися керівник відокремленого підрозділу.

Одна й та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу і відокремленого підрозділу, а також одночасно у декількох відокремлених підрозділах.

16. Відповідальний працівник здійснює свої повноваження на підставі посадової інструкції, яка затверджується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки. Відповідальний працівник засвідчує підписом факт ознайомлення з посадовою інструкцією.

Посадова інструкція відповідального працівника повинна містити повноваження (права), функції та завдання, передбачені законодавством, правилами фінансового моніторингу, іншими внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

17. Відповідальний працівник є незалежним у своїй діяльності, підзвітним тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

18. Відповідальний працівник не рідше одного разу на місяць складає письмові звіти довільної форми про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Відповідальний працівник підписує звіт.

Звіт, зокрема, містить інформацію щодо:

{Абзац другий пункту 18 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

а) виявлених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходів, які були вжиті;

б) зареєстрованих фінансових операцій з ознаками обов'язкового і внутрішнього фінансового моніторингу;

в) зупинених фінансових операцій;

г) фінансових операцій, у проведенні яких суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено;

ґ) ужитих заходів стосовно розроблення та поновлення правил і програм проведення фінансового моніторингу;

д) результатів проведених відповідальним працівником внутрішніх перевірок діяльності підрозділів або працівників;

е) підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

У разі якщо відповідальним працівником не є керівник, звіт після його складання направляється керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особі, яка виконує його обов'язки, для інформування.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, зі звітом підтверджується підписом цієї особи.

19. Відповідальний працівник має право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від поєднання видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

20. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує своєчасне отримання професійної підготовки та підвищення відповідальним працівником кваліфікації шляхом направлення його на навчання (результатом якого є складання кваліфікаційного іспиту з питань фінансового моніторингу згідно з Порядком № 562), семінари, «круглі столи.

{Пункт 20 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

III. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу та програм його проведення

1. Правила проведення фінансового моніторингу (далі - Правила) являють собою окремий єдиний внутрішній документ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу і його відокремлених підрозділів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Правила визначають процедуру реалізації обов'язкового фінансового моніторингу та внутрішнього фінансового моніторингу.

Правила охоплюють усі види професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до отриманої ліцензії.

2. Програма проведення фінансового моніторингу (далі - Програма) являє собою окремий внутрішній документ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який містить план організаційних заходів для запровадження фінансового моніторингу.

3. Правила і Програма розробляються відповідальним працівником з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму і міжнародних стандартів у цій сфері та затверджуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

Правила і Програма розробляються з урахуванням видів професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до отриманої(их) ліцензії(й).

4. Правила і Програма затверджуються суб'єктом первинного фінансового моніторингу не пізніше дня проведення першої фінансової операції.

Строк, на який складаються Правила і Програма, визначається з урахуванням реальних потреб суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

5. Правила і Програма є документами з обмеженим доступом.

Порядок ознайомлення, користування і зберігання цих документів (в тому числі електронних копій), категорії персоналу, органи і підрозділи внутрішнього контролю, які мають право доступу до цих документів, визначаються порядком доступу до Правил і Програми.

Порядок доступу до Правил і Програми являє собою окремий документ, який розробляється відповідальним працівником та затверджується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

6. Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу повинні дотримуватись Правил та Програми проведення фінансового моніторингу та порядку доступу до Правил і Програми.

7. Програма містить такі заходи з термінами (строками) їх виконання та визначенням осіб, що відповідають за їх виконання:

а) призначення відповідального працівника та визначення його повноважень;

б) призначення працівника, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника;

в) розробка внутрішньої системи фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

г) розробка порядку доступу до Правил і Програми;

ґ) розробка посадових інструкцій відповідального працівника та інших працівників, що задіяні у проведенні первинного фінансового моніторингу;

д) постановка на облік та подання змін в інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України;

е) розробка та перегляд критеріїв ризику;

є) ознайомлення персоналу з Правилами та Програмою;

ж) попередження персоналу про відповідальність за порушення внутрішніх документів та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

з) внутрішні перевірки діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

и) внесення змін до Правил і Програми;

і) підготовка персоналу (працівників) до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

8. Правила містять такі окремі розділи, зміст яких відповідає їх назві:

{Абзац перший пункту 8 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

а) опис внутрішньої системи фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

б) перелік прав та обов'язків відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні первинного фінансового моніторингу;

в) порядок вчинення дій для ідентифікації та вивчення клієнта та осіб, що беруть участь в операції, порядок класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику;

г) порядок вчинення дій при спробі здійснити фінансову операцію клієнтом, при відмові від встановлення ділових відносин з клієнтом, при відмові в проведенні фінансової операції;

ґ) порядок вчинення дій для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

д) порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

е) порядок дій працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу з підготовки та подання відповідальному працівнику інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Держфінмоніторингу України та правоохоронних органів;

є) порядок повідомлення Держфінмоніторингу України про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

ж) порядок повідомлення визначених законодавством правоохоронних органів про виявлені суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

з) порядок надання додаткової інформації щодо фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу України;

и) порядок вчинення дій щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

і) порядок вчинення дій щодо зупинення проведення фінансової операції та/або видаткових операцій, подальшого зупинення проведення фінансової операції та/або видаткових операцій, поновлення проведення фінансової операції та/або видаткових операцій;

ї) перелік фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

й) перелік фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

к) типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

л) критерії ризику та порядок оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;

м) опис заходів суб'єкта первинного фінансового моніторингу з управління ризиками;

н) перелік заходів, спрямованих на зменшення ризику зловживань, пов'язаних з послугами, що надаються з використанням новітніх технологій, зокрема забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

о) порядок збору та зберігання документів, які стосуються ідентифікаційних даних осіб, що здійснюють фінансові операції або здійснюють спробу їх проведення, документів, на підставі яких проведено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, або здійснено спробу їх проведення, ділової кореспонденції та інших документів про проведення (спробу проведення) фінансових операцій;

п) вимоги до забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, та запобігання розголошенню інформації (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка), що подається Держфінмоніторингу України, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від Держфінмоніторингу України);

р) порядок проведення внутрішніх перевірок діяльності підрозділів та працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідальним працівником;

с) порядок проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

        У Правилах не допускається посилання на Інтернет-ресурси.

{Пункт 8 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

9. У разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу відокремлених підрозділів, які знаходяться за межами території України (у тому числі у країнах, що не застосовують або в недостатній мірі застосовують Рекомендації FATF), Правила повинні містити перелік заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в межах, що визначені законодавством цих країн.

Правила також повинні містити перелік заходів контролю суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виконання цими відокремленими підрозділами Правил з урахуванням ризиків таких країн, а також запобіжних заходів, спрямованих на недопущення порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Правила також повинні передбачати інформування суб'єктом первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України та НКЦПФР у разі неможливості виконання його відокремленими підрозділами, які знаходяться за кордоном, заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму із зазначенням та обґрунтуванням причин неможливості їх виконання.

У Правилах не допускається посилання на Інтернет-ресурси.

IV. Здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів

1. Проведення ідентифікації та вивчення клієнтів суб'єктом первинного фінансового моніторингу включає:

а) здійснення ідентифікації;

б) проведення заходів, спрямованих на уточнення інформації щодо ідентифікації у разі зміни інформації або закінчення строку дії документів, на підставі яких вона проводилась;

в) проведення заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо ідентифікації клієнта, в тому числі у випадку, якщо є сумніви щодо її достовірності та повноти;

г) постійне проведення заходів із вивчення клієнта - моніторинг (перегляд) операцій, що здійснюються в ході ділових відносин, на їх відповідність характеристиці клієнта та визначеному ризику клієнта.

2. Умови, при яких здійснюється ідентифікація, строки проведення ідентифікації та перелік ідентифікаційних даних встановлені статтею 9 Закону і статтею 18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та визначаються Правилами.

Під час ідентифікації клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу з'ясовує:

а) мету ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо);

б) характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо);

в) наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього, який формується згідно з Порядком формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 745;

г) відношення клієнта до публічної особи.

Відомості щодо мети та характеру ділових відносин отримуються шляхом письмового опитування клієнта (уповноваженого представника, в разі якщо клієнтом є юридична особа) у порядку, визначеному Правилами.

3. Для визначення заходів, які вживаються під час ідентифікації, суб'єкт первинного фінансового моніторингу розробляє критерії класифікації клієнтів щодо ризику проведення ними операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, з урахуванням критеріїв, визначених Держфінмоніторингом України та НКЦПФР.

Критерії класифікації ризиків клієнтів розробляються на підставі характеристики клієнта: резидент/нерезидент; країна походження або реєстрації клієнта; особи, які беруть участь у фінансовій операції клієнта; об'єкт фінансової операції; тривалість ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу; соціальний статус або відносини з органами державної влади; характеристика ділової активності; фінансовий стан; репутація, інші показники, що можуть бути використані для визначення ризику.

Відповідно до розроблених критеріїв класифікації клієнтів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють категорії клієнтів, які мають низький, середній або високий ризик проведення ними операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує визначення ризику клієнта відповідно до розроблених критеріїв до/або під час встановлення ділових відносин.

За результатами ділових відносин та заходів із вивчення клієнта характеристика клієнта може бути уточнена та рівень ризику змінений.

Результати оцінки критеріїв ризику клієнта та їх управління фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації клієнта.

4. У разі виявлення клієнтів, які характеризуються підвищеним (високим) ризиком, суб'єкт первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації таких клієнтів застосовує додаткові заходи, спрямовані на вивчення клієнта, зокрема:

а) перевірку ідентифікаційних даних;

б) вимогу надання додаткових документів;

{Підпункт "б" пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

в) перевірку правильності оформлення установчих документів (враховуючи всі зареєстровані зміни);

г) встановлення засновників юридичної особи;

ґ) співставлення розміру зареєстрованого та сформованого статутного капіталу;

д) перевірку відповідності фінансової операції звичайній діяльності клієнта;

е) встановлення відповідності фінансової операції фінансовому стану клієнта;

є) встановлення мети проведення операцій;

ж) оцінку розміру та джерел існуючих та очікуваних надходжень;

з) встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) грошей, що використовуються в операціях;

и) встановлення пов'язаних осіб.

Такі заходи фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації клієнта.

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

Перелік заходів та додаткові заходи для вивчення клієнтів, які характеризуються підвищеним ризиком, встановлюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням виду професійної діяльності на ринку цінних паперів відповідно до ліцензії.

5. У разі виявлення клієнтів, які характеризуються середнім ризиком, суб'єкт первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації таких клієнтів застосовує додаткові заходи, спрямовані на вивчення клієнта, зокрема:

а) перевірку правильності оформлення установчих документів (з урахуванням усіх зареєстрованих змін);

б) перевірку наявності відповідних повноважень у осіб, які діють як представники іншої особи;

в) встановлення пов'язаних осіб.

Такі заходи фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації клієнта.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

6. Якщо під час ідентифікації або вивчення клієнта (особи, яка діє від його імені) суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановив належність клієнта до публічних діячів, або пов'язаних з ними осіб, або до благодійної, або неприбуткової організації, він повинен:

а) отримати дозвіл керівника або особи, яка виконує його обов'язки, на встановлення ділових відносин з таким клієнтом;

б) вживати заходів для з'ясування джерел походження коштів та додаткових заходів, визначених суб'єктом первинного фінансового моніторингу, відповідно до пункту 4 цього розділу;

в) проводити моніторинг операцій такого клієнта у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

7. Якщо під час обслуговування клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановив, що його фінансові операції здійснюються за участю фізичних або юридичних осіб з країн, у яких не дозволяється застосування заходів, передбачених законодавством із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або у яких неналежним чином виконуються рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, він повинен:

а) проводити ідентифікацію клієнта за правилами для клієнтів з високим ризиком до встановлення ділових відносин з ним;

б) попередити клієнта про те, що операції з фізичними або юридичними особами у цих країнах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

в) приймати рішення щодо направлення повідомлень Держфінмоніторингу України про такі операції.

8. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу - депозитарії також щодо кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн застосовують такі заходи:

а) збирають загальнодоступну інформацію про установу-кореспондента, її фінансовий стан, репутацію, наявність заходів впливу з боку відповідного регулятора за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

б) встановлюють та оцінюють достатність та ефективність заходів, які вживаються установою-кореспондентом для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

в) отримують дозвіл керівника депозитарію на встановлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн;

г) документують відповідні обов'язки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму установи кореспондента у порядку, установленому депозитарієм.

9. При проведенні ідентифікації та вивчення клієнтів суб'єкт первинного фінансового моніторингу може складати анкети. Анкета є внутрішнім документом суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яка заповнюється та підписується працівником, якому доручено проведення ідентифікації.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу може визначати категорії клієнтів, при ідентифікації яких не використовуються анкети (клієнти, що здійснюють разові операції у невеликих розмірах, тощо).

Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації та вивчення особи до, під час та в процесі обслуговування клієнта.

10. Якщо за результатами проведеної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, а також аналізу послуг, що надаються клієнту, та проведених ним операцій ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму оцінюється як високий, суб'єкт первинного фінансового моніторингу оновлює інформацію, отриману за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, зміст його діяльності та фінансовий стан не рідше одного разу на рік.

Якщо за результатами проведеної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, а також аналізу послуг, що надаються клієнту, та проведених ним операцій ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму оцінюється як середній, строк оновлення інформації, отриманої за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, змісту його діяльності та фінансового стану, не повинен перевищувати двох років.

Якщо за результатами проведеної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, а також аналізу послуг, що надаються клієнту, та проведених ним операцій ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму оцінюється як низький, строк оновлення інформації, отриманої за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, змісту його діяльності та фінансового стану, не повинен перевищувати трьох років.

Для клієнтів, з якими укладені договори на обслуговування, але які не звертались до суб'єкта для отримання послуг більше трьох років, ідентифікація або оновлення інформації щодо ідентифікації здійснюється в разі звернення такого клієнта до суб'єкта первинного фінансового моніторингу або проведення ним фінансової операції.

{Пункт 10 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

11. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу може здійснювати спрощену ідентифікацію клієнтів у випадках, передбачених частиною чотирнадцятою статті 9 Закону.

При спрощеній ідентифікації суб'єкт первинного фінансового моніторингу може не проводити заходи, спрямовані:

а) на перевірку інформації щодо ідентифікації клієнта;

б) на вивчення клієнта.

12. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу постійно проводить аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан.

Документи про фінансовий стан клієнта зберігаються разом з документами по ідентифікації.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

13. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу забезпечують зберігання та захист інформації, що стосується ідентифікації клієнтів та осіб, які є учасниками фінансової операції, відповідно до Правил (розділ щодо порядку збору та зберігання документів, які стосуються ідентифікаційних даних осіб, що здійснюють фінансові операції або здійснюють спробу їх проведення, документів, на підставі яких проведено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, або спробу їх проведення, ділової кореспонденції та інших документів про проведення (спробу проведення) фінансових операцій, який визначає порядок реєстрації, використання, направлення, зберігання та доступу до документів, що містять таку інформацію).

Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які під час виконання своїх функцій та/або надання послуг безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що стосується ідентифікації клієнтів та осіб, які є учасниками фінансової операції, зобов'язані не розголошувати цю інформацію, крім випадків, передбачених законом, і не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

14. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен зберігати документи щодо ідентифікації клієнтів та осіб, які є учасниками фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу (копії документів, на підставі яких здійснювалась ідентифікація, та/або анкети з ідентифікаційними даними), не менше п'яти років після завершення ділових відносин, а всі необхідні дані про операції (правочини, розпорядження, заявки, ділове листування, копії векселів з індосаментом, копії сертифікатів цінних паперів тощо) - не менше п'яти років після завершення операції.

У разі знищення, втрати або пошкодження документів до закінчення строку їх зберігання незалежно від причин суб'єкт первинного фінансового моніторингу в триденний строк після встановлення таких фактів повідомляє про це НКЦПФР рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

бзац другий пункту 14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

У разі продовження НКЦПФР строку зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які є учасниками окремих фінансових операцій, та документації про здійснення окремих фінансових операцій суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує подальше зберігання документів на строк, встановлений НКЦПФР.

V. Забезпечення виявлення фінансових операцій

1. Виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, внутрішньому фінансовому моніторингу, та тих, які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу на підставі:

а) ознак операцій, які відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

б) ознак операцій, які відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

в) оцінки ризику проведення фінансових операцій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує з'ясування можливості віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу, в строки, передбачені Постановою № 747.

Заходи, спрямовані на з'ясування віднесення операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу або яка може бути пов'язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, визначаються Правилами (розділ щодо порядку вчинення дій для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму) та включають:

а) аналіз правочину (належність осіб, що беруть участь в операції, до юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; належність до осіб, що мають високий ризик; форма та спосіб розрахунку, предмет договору тощо);

б) з'ясування суті та мети здійснення операції, в тому числі шляхом отримання додаткових документів, відомостей та пояснень, що стосуються операції;

в) отримання (в разі необхідності) документів (копій), що підтверджують перереєстрацію прав власності на цінні папери та/або оплату цінних паперів.

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу проводить визначення ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму відповідно до розроблених критеріїв, зокрема: за типом клієнта; за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передавання (отримання) активів; за видом послуг (предметом правочину) та за результатами проведення аналізу відповідності фінансової операції наявній інформації про зміст діяльності клієнта та його фінансовий стан.

Для оцінки ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму суб'єктом первинного фінансового моніторингу додатково можуть вивчатися фінансові операції осіб - учасників тієї операції, що оцінюється (у разі їх здійснення за участю суб'єкта первинного фінансового моніторингу).

4. При виявленні фінансової операції, що має високий ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, суб'єкт первинного фінансового моніторингу:

а) забезпечує управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму відповідно до Правил;

б) приймає рішення про направлення повідомлення Держфінмоніторингу України про таку фінансову операцію.

При виявленні фінансової операції, що має середній ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму відповідно до Правил.

5. У разі прийняття відповідальним працівником рішення про недоцільність інформування Держфінмоніторингу України про виявлену фінансову операцію або у випадку виявлення заплутаної, незвичної фінансової операції, фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу, він складає довідку, яка має містити обґрунтування рішення щодо недоцільності інформування та висновки щодо мети та підґрунтя такої операції, на підставі інформації, отриманої від клієнта.

Довідка містить порядковий номер реєстрації операції в реєстрі, дату складання та підпис відповідального працівника.

6. Інформація про фінансову операцію реєструється та подається до Держфінмоніторингу України за формою і в порядку, встановленими Постановою № 747.

VI. Проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Перевірка діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється один раз на календарний рік.

Перевірка призначається керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки, та оформляється розпорядчим документом.

Строк проведення перевірки та питання перевірки визначаються в розпорядчому документі.

2. Питання перевірки охоплюють:

а) виконання заходів, передбачених Програмою;

б) виконання заходів, передбачених відповідною програмою навчання;

в) відповідність Правил і Програми вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

г) дотримання вимог Правил;

ґ) відповідність оцінки ризику клієнта критеріям, визначеним Держфінмоніторингом України та НКЦПФР;

д) дотримання працівниками вимог щодо зберігання документів стосовно ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документів, що стосуються ділових відносин з клієнтом, даних про операції.

Керівник або особа, яка виконує його обов'язки, має право встановити додаткові питання, які підлягають перевірці.

3. Перевірка здійснюється працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата.

{Абзац перший пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1930 від 24.09.2013}

Перевірку відокремлених підрозділів суб'єкта первинного фінансового моніторингу може здійснювати відповідальний працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Перевірка суб'єкта первинного фінансового моніторингу не може здійснюватись відповідальним працівником.

4. За результатами перевірки складається акт, який підписують особи, які здійснювали перевірку. В акті зазначаються висновки та в разі необхідності пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених за результатами перевірки.

5. Акт перевірки після його підписання направляється керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особі, яка виконує його обов'язки, для інформування та вжиття в разі необхідності заходів реагування.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, з актом перевірки підтверджується підписом.

6. Перевірки діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними Правил та виконання Програми проведення фінансового моніторингу здійснює відповідальний працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу в порядку, встановленому Правилами.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, з результатами такої перевірки здійснюється шляхом подання звіту в порядку, передбаченому пунктом 18 розділу II цього Положення.

VII. Підготовка персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, згідно з порядком доступу до Правил і Програм ознайомлюються з Правилами та Програмою, що підтверджується підписами.

2. Для забезпечення належного рівня підготовки працівників до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, суб'єктом первинного фінансового моніторингу розробляється та реалізується програма навчання (далі - Програма навчання), яка є окремим внутрішнім документом та щороку затверджується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

3. Усі працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, беруть участь в освітньо-практичних заходах відповідно до Програми навчання.

Проведення кожного заходу Програми навчання підтверджується записом у ній із зазначенням дати проведення заходу, підписом особи, що проводила захід, та підписами працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які брали участь у заході.

4. Освітньо-практичні заходи залежно від посадових обов'язків працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу здійснюються за такими напрямами:

а) вивчення законодавства України, міжнародних документів (рекомендації FATF, директиви ЄС, конвенції, типології відмивання коштів) з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

б) ознайомлення та вивчення внутрішніх документів щодо проведення первинного фінансового моніторингу;

в) практичні заняття щодо реалізації Правил;

г) вивчення досвіду щодо виявлення операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

ґ) ознайомлення із заходами вивчення клієнтів і перевірки інформації щодо їх ідентифікації;

д) вивчення заходів з моніторингу операцій клієнта;

е) практичне застосування критеріїв ризику.

5. Навчання або підвищення кваліфікації працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу проводиться не рідше одного разу на рік.

VIII. Державний контроль за дотриманням вимог Положення

Державний контроль та нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Положення здійснюють НКЦПФР та Держфінмоніторинг України у межах повноважень у встановленому законодавством порядку.

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюраon top