Document z1339-12, valid, current version — Revision on November 20, 2015, on the basis - z1332-15

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 8


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1339/21651

Про затвердження Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 9 від 31.01.2013
№ 94 від 18.09.2014
№ 186 від 08.10.2015}

Відповідно до статті 43, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки (додається).

2. Фінансовому відділу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Відділу зв‘язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
12.07.2012  № 8
(у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
18.09.2014 № 94)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1339/21651

ПОЛОЖЕННЯ
про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає спосіб, розмір та умови надання фінансової підтримки з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Фінансова підтримка надається приймаючому або перехідному банку у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку в один з таких способів:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

При реалізації способу виведення банку з ринку, визначеного у пункті 1 частини другої статті 39 Закону, Фонд може надати фінансову підтримку приймаючому банку у випадку, встановленому статтею 42-1 Закону з урахуванням норм цього Положення.

{Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

3. Фінансова підтримка надається такими способами:

у формі компенсації за прийняті зобов'язання;

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

у вигляді позики на умовах субординованого боргу.

4. Фінансова підтримка у формі компенсації за прийняті зобов'язання надається Фондом за умови, якщо сума зобов'язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб у межах суми гарантованого відшкодування, що передаються приймаючому або перехідному банку, перевищує суму активів неплатоспроможного банку, що передаються на користь такого приймаючого або перехідного банку.

5. Фінансова підтримка у вигляді позики на умовах субординованого боргу надається Фондом за умови, якщо сума зобов'язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб у межах суми гарантованого відшкодування, що передаються приймаючому або перехідному банку, дорівнює сумі активів неплатоспроможного банку, що передаються на користь такого приймаючого або перехідного банку.

Для цілей цього Положення термін «субординований борг» вживається у такому значенні: позика грошових коштів Фондом, яка надається приймаючому або перехідному банку на підставі договору під забезпечення майном на строк не менше п’яти років і за ставкою не нижче облікової ставки Національного банку України.

{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

6. Фінансова підтримка не може надаватися будь-якому проблемному або неплатоспроможному банку чи на користь учасників таких банків, банкам, які можуть бути віднесені до категорії неплатоспроможних відповідно до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду від 28 лютого 2013 року за № 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 482/23014, протягом наступних 12 місяців.

{Пункт 6 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

ІІ. Умови та розмір надання фінансової підтримки у формі компенсації за прийняті зобов’язання

1. Компенсацією за прийняті зобов'язання є кошти, що можуть бути надані Фондом приймаючому або перехідному банку у вигляді відшкодування різниці між вартістю суми переданих приймаючому або перехідному банку зобов'язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами та вартістю переданих приймаючому або перехідному банку активів.

У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосіб, визначений пунктом 1 частини другої статті 39 Закону з урахуванням норм статті 42-1 Закону, компенсацією за прийняті зобов'язання є кошти, що можуть бути надані Фондом приймаючому банку у вигляді відшкодування різниці між вартістю суми переданих приймаючому банку зобов’язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами та розміром премії, що має бути виплачена приймаючим банком.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

2. Фінансова підтримка у формі компенсації за прийняті зобов'язання надається Фондом:

приймаючому банку у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 1 частини другої статті 39 Закону за умови реалізації статті 42-1 Закону;

приймаючому банку у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктами 2, 3 частини другої статті 39 Закону;

перехідному банку, створеному згідно з частиною сімнадцятою статті 42 Закону з урахуванням обмеження, встановленого абзацом десятим частини сімнадцятої статті 42 Закону відповідно до способу, визначеного пунктом 4 частини другої статті 39 Закону.

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

3. Компенсація за прийняті зобов'язання не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів плати за користування та не передбачає повернення у разі належного виконання приймаючим або перехідним банком своїх зобов’язань за договором про переведення боргу та договором про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (змішаним договором) або договором про переведення боргу включно.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

4. Розмір компенсації приймаючому або перехідному банку має ґрунтуватися на аналізі найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку, визначеного планом врегулювання неплатоспроможного банку, і не може перевищувати суми переданих приймаючому або перехідному банку зобов’язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами (розрахованого згідно з вимогами статті 26 Закону), яка на дату укладання договору про переведення боргу та договору про відступлення права вимоги щодо активів та зобов’язань неплатоспроможного банку (змішаного договору) включно ще не сплачена вкладникам неплатоспроможного банку (далі - гарантована сума), зменшеної на вартість переданих приймаючому або перехідному банку активів, і розраховується за такою формулою:

S фінансової підтримки Ј S зобов'язань - S переданих активів,

де

S зобов’язань

=

сума вкладів у межах гарантованої суми,


S переданих активів

=

вартість переданих приймаючому або перехідному банку активів неплатоспроможного банку.

Вартість активів визначається за пропозицією приймаючого банку, але для розрахунку фінансової підтримки не може бути нижчою оціночної вартості, визначеної Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб’єктом оціночної діяльності.

При способі ліквідації банку згідно з пунктом 1 частини другої статті 39 Закону фінансова підтримка не може перевищувати суми переданих приймаючому банку зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, яка на дату укладання договору про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними вкладниками не сплачена вкладникам неплатоспроможного банку (далі - гарантована сума), зменшеної на розмір премії з боку приймаючого банку, і розраховується за такою формулою:

S фінансової підтримки Ј S зобов’язань - S премії з боку приймаючого банку,

де

S зобов’язань

=

сума вкладів у межах гарантованої суми,


S премії з боку приймаючого банку

=

розмір премії, що має бути виплачений приймаючим банком.

{Пункт 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

{Пункт 5 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

{Пункт 6 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

ІІІ. Умови та розмір надання фінансової підтримки у вигляді позики на умовах субординованого боргу

1. Фінансова підтримка у вигляді позики на умовах субординованого боргу надається Фондом у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом:

передачі частини або всіх активів та зобов'язань приймаючому банку;

створення перехідного банку згідно з частиною сімнадцятою статті 42 Закону з урахуванням обмеження, встановленого абзацом десятим частини сімнадцятої статті 42 Закону.

2. Позика на умовах субординованого боргу надається у національній валюті на умовах платності, строковості та забезпеченості.

За користування позикою на умовах субординованого боргу приймаючий або перехідний банк сплачує відсотки за ставкою, що визначається умовами договору, але не нижчою облікової ставки Національного банку України. Відсоткова ставка протягом дії договору є незмінною.

{Абзац другий пункту 2 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

Позика на умовах субординованого боргу надається на строк не менше 5 років з графіком погашення, встановленим умовами договору.

Позика на умовах субординованого боргу надається під забезпечення:

рухомого та нерухомого майна приймаючого або перехідного банку, що не обтяжене будь-яким іншим зобов’язанням, у розмірі 100 відсотків його оціночної вартості;

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

облігацій внутрішньої державної позики, що не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, у розмірі 95 відсотків їх балансової вартості, але не вище номінальної/амортизаційної вартості таких облігацій, з урахуванням відсотків за користування позикою;

майновими правами за укладеними банком кредитними договорами у розмірі 95 відсотків від їх оціночної вартості, визначеної Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб’єктом оціночної діяльності, залученим Фондом. У разі зменшення обсягу або погіршення якості кредитів, майнові права за якими передані у заставу, Фонд має право вимагати від банку приведення суми вартості наданих у забезпечення майнових прав у відповідність до суми одержаної від Фонду позики на умовах субординованого боргу і відсотків за користування нею.

{Абзац сьомий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

3. Розмір позики на умовах субординованого боргу, наданої Фондом приймаючому або перехідному банку, не може перевищувати суми переданих приймаючому або перехідному банку зобов’язань перед вкладниками у межах гарантованої суми (розрахованої згідно з вимогами статті 26 Закону) і розраховується за такою формулою:

S фінансової підтримки < S зобов'язань,

де

S зобов'язань

=

сумі вкладів у межах гарантованої суми.

IV. Порядок надання фінансової підтримки

1. Про намір отримати фінансову підтримку з боку Фонду приймаючий банк інформує Фонд у конкурсній пропозиції, яку приймаючий банк надсилає до Фонду у встановлений планом врегулювання термін (строк), до складу якої додає заявку на отримання фінансової підтримки із зазначенням бажаної форми та розміру.

У разі надання фінансової підтримки перехідному банку форма та розмір такої фінансової підтримки зазначаються у плані врегулювання неплатоспроможного банку.

2. Виконавча дирекція Фонду під час визначення переможця конкурсу - приймаючого банку на участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, якщо такий переможець у своїй конкурсній пропозиції заявив про необхідність надання Фондом фінансової підтримки, визначає форму та розмір, у яких буде надано фінансову підтримку приймаючому банку згідно з умовами, визначеними у розділах ІІ та ІІІ цього Положення, та приймає відповідне рішення.

3. Виконавча дирекція приймає рішення щодо форми та розміру фінансової підтримки з урахуванням таких критеріїв:

належність приймаючого або перехідного банку до групи банків відповідно до розподілу Національного банку України;

фінансовий стан приймаючого або перехідного банку;

сума переданих зобов’язань приймаючому або перехідному банку;

наявність та зміст інформації про присвоєння комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки приймаючого або перехідного банку згідно з рейтинговою системою CAMELS.

4. Протягом двох робочих днів Фонд повідомляє переможця конкурсу (приймаючий банк) про прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про надання йому фінансової підтримки із зазначенням форми та розміру фінансової підтримки та надає проект договору про надання фінансової підтримки.

5. Розмір фінансової підтримки після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про надання фінансової підтримки та до дати підписання договору може бути змінений лише в бік зменшення з урахуванням суми коштів, що вже була виплачена вкладникам неплатоспроможного банку.

6. Договір між Фондом та приймаючим або перехідним банком укладається разом з договором про переведення боргу та договором про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (змішаним договором) або договором про переведення боргу включно.

{Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

7. Обов'язковою умовою такого договору є відкладальна обставина щодо прийняття приймаючим або перехідним банком активів та зобов'язань (приймаючим банком зобов’язань) неплатоспроможного банку. У разі ненастання відкладальної обставини фінансова підтримка приймаючому або перехідному банку не надається.

{Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

8. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про перерахування фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку на підставі повідомлень:

уповноваженої особи Фонду про прийняття приймаючим або перехідним банком визначених активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, яке має бути підписане уповноваженою особою Фонду, оформлене на бланку та скріплене печаткою (за наявності), а також містити суму активів і зобов’язань, що передані приймаючому або перехідному банку, разом з балансом неплатоспроможного банку, підписаним уповноваженою особою Фонду та головним бухгалтером неплатоспроможного банку та скріпленим печаткою (за наявності), а також копією акта приймання-передавання активів та зобов’язань;

приймаючого або перехідного банку про прийняття активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, яке має бути підписане керівником, оформлене на бланку та скріплене печаткою (за наявності), а також містити суму активів і зобов’язань, що прийняті приймаючим або перехідним банком, разом з балансом приймаючого або перехідного банку, підписаним головою правління та головним бухгалтером приймаючого або директором та головним бухгалтером перехідного банку та скріпленим печаткою (за наявності), а також копією акта приймання-передавання активів та зобов'язань;

у разі виведення банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 1 частини другої статті 39 Закону з урахуванням норм статті 42-1 Закону:

уповноваженої особи Фонду про прийняття приймаючим банком визначених зобов’язань неплатоспроможного банку, яке має бути підписане уповноваженою особою Фонду, оформлене на бланку та скріплене печаткою (за наявності) та містити суму зобов’язань, що передані приймаючому банку, підписаним уповноваженою особою Фонду та головним бухгалтером неплатоспроможного банку та скріпленим печаткою (за наявності), а також копією акта приймання-передавання зобов’язань;

приймаючого банку про прийняття зобов’язань неплатоспроможного банку, яке має бути підписане керівником, оформлене на бланку та скріплене печаткою (за наявності) та містити суму зобов’язань, що прийняті приймаючим банком, разом із розміром премії, що має бути виплачена приймаючим банком, підписаним головою правління та головним бухгалтером приймаючого банку та скріпленим печаткою (за наявності), а також копією акта приймання-передавання зобов’язань.

{Пункт 8 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

9. Перерахування фінансової підтримки приймаючому банку або перехідному банку з боку Фонду здійснюється протягом трьох робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією про перерахування фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку на підставі розпорядження директора-розпорядника Фонду в безготівковій формі шляхом зарахування грошових коштів на рахунок приймаючого або перехідного банку, визначений умовами договору.

Фінансова підтримка може надаватися частинами відповідно до строків погашення зобов’язань неплатоспроможного банку, що передаються приймаючому або перехідному банку.

{Абзац третій пункту 9 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 186 від 08.10.2015}

V. Контроль за виконанням вимог договору фінансової підтримки

1. Протягом перших трьох місяців після надання фінансової підтримки згідно з договором про фінансову підтримку приймаючий або перехідний банк щотижня подає Фонду звітність про задоволення вимог вкладників у довільній формі із зазначенням:

суми виплат коштів та кількості вкладів, що були передані неплатоспроможним банком, у тому числі із зазначенням кількості та сум укладених договорів банківського вкладу або рахунку з вкладниками за такими вкладами;

кількості звернень (скарг) вкладників щодо невиконання приймаючим або перехідним банком вимог щодо виплати суми коштів за вкладами, переданими неплатоспроможним банком.

2. У разі отримання фінансової підтримки у вигляді позики на умовах субординованого боргу Фонд здійснює контроль за своєчасним поверненням приймаючим або перехідним банком позики фінансової підтримки та сплатою процентів за користування ним, а також за виконанням усіх умов укладеного договору фінансової підтримки та договору застави.

3. Відповідальність приймаючого або перехідного банку за своєчасне повернення позики на умовах субординованого боргу, сплату процентів за користування нею, а також за виконання всіх умов укладених договору фінансової підтримки та договору застави визначається зазначеними договорами.

4. Фонд у разі неможливості реалізації облігацій внутрішньої державної позики, наданих під забезпечення виконання зобов'язань за договором фінансової підтримки, має право залишити їх за собою за справедливою вартістю до строку погашення.

5. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов'язань за договором фінансової підтримки, перевищує заборгованість приймаючого або перехідного банку перед Фондом, сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок приймаючого або перехідного банку протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації такого забезпечення.

{Положення в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 9 від 31.01.2013, № 94 від 18.09.2014}

Начальник фінансового відділу

О.В. Нужненкоon top