Document z1337-14, valid, current version — Adoption on October 7, 2014
( Last event — Entry into force, gone May 28, 2015. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1337/26114

ВИМОГИ
до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань радіооператорів глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 1.26 «Оператор Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки з обмеженим дипломом» (Restricted Operator’s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System) (далі - Модельний курс ІМО 1.26) та Модельного курсу ІМО 1.25 «Оператор Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки із загальним дипломом» (General Operator’s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System) (далі - Модельний курс ІМО 1.25).

1.2. Ці Вимоги поширюються на комплекс тренажерного та іншого обладнання з підготовки радіооператорів Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (далі - ГМЗЛБ) (далі - Обладнання) навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку за напрямами: «Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом» або «Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом» відповідно до вимог Правил I/12 та IV/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), а також розділів А-IV/2, А-I/12 та В-І/12 та пунктів 29-44 розділу В-IV/2 Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку судноводіїв та студентів (курсантів) морських навчальних закладів судноводійської спеціальності за напрямами «Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом» або «Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом».

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки з метою:

навчання слухачів основним принципам і можливостям Морської рухомої служби і Морської рухомої супутникової служби (МРС і МРСС);

моделювання ситуацій для набуття слухачами навичок практичної роботи в різних підсистемах ГМЗЛБ у різних ситуаціях;

проведення групових тренувань для відпрацьовування радіообміну з рятувально-координаційними центрами (РКЦ) під час проведення рятувальних операцій;

моделювання аварійних ситуацій з метою проведення радіозв’язку у разі лиха;

набуття і підтримування на високому рівні навичок у застосуванні сучасних засобів радіозв’язку і використанні нових типів устаткування.

2.2. Підготовка має здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

розділі А-ІV/2 та пунктах 37-44 розділу В-IV/2 Кодексу ПДНВ щодо обов’язкових мінімальних вимог стосовно підготовки операторів ГМЗЛБ для отримання чи підтвердження обмеженого диплома ГМЗЛБ;

розділі А-ІV/2 та пунктах 29-36 розділу В-IV/2 Кодексу ПДНВ щодо обов’язкових мінімальних вимог стосовно підготовки операторів ГМЗЛБ для отримання чи підтвердження загального диплома ГМЗЛБ;

Модельних курсах ІМО 1.25 або 1.26;

національних вимогах з підготовки операторів ГМЗЛБ.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір або угода з НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного обладнання, не є підставою для визнання такого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Обладнання, яке використовується під час підготовки, повинно відтворювати реальне спорядження та обладнання, що використовуються на суднах.

3.4. НТЗ повинен мати документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, ліцензії на програмне забезпечення тренажерного обладнання, видані виробником, документи про відповідність тренажерного обладнання встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством.

3.5. Тренажерне обладнання повинно складатися з робочого місця інструктора та двох і більше робочих місць слухачів - операторів ГМЗЛБ (далі - оператори), об’єднаних у єдину комп’ютерну мережу.

3.6. Тренажерне обладнання повинно імітувати:

1) функції реальних засобів зв’язку суднового та берегового базування: берегові та суднові радіостанції, берегові земні станції (БЗС), рятувально-координаційні центри (РКЦ), станції НАВТЕКС;

параметри цих станцій (назви, позивні сигнали, ідентифікаційні номери цифрового вибіркового виклику (ЦВВ), селективні коди радіотелексу (ВЛД), ідентифікаційні номери ІНМАРСАТ-В, ІНМАРСАТ-С або інших станцій ІНМАРСАТ, схвалених для ГМЗЛБ, координати, види сервісу, частоти, які використовуються, повинні відповідати параметрам реальних станцій і допускати корективи;

2) процедури радіозв'язку МРС з використанням ЦВВ, а саме:

у напрямку судно-судно між робочими місцями операторів;

у напрямку судно-берег і берег-судно в автоматичному режимі або між робочими місцями операторів і місцем інструктора (за участю інструктора);

ведення літеродрукувального обміну із зареєстрованими у програмі тренажера абонентами через берегові та берегові земні станції в автоматичному режимі;

3) радіообмін у режимі радіотелефонії (РТ) і в режимі вузькосмугового літеродрукування (ВЛД):

у напрямку судно-судно між робочими місцями операторів;

у напрямку судно-берег та берег-судно між робочими місцями операторів та місцем інструктора (за участю інструктора);

4) наявність фонових шумів у РТ-режимі;

5) тестові перевірки та роботу аварійного радіобуя (далі - АРБ), радіолокаційного відповідача (далі - РЛВ) і портативної ультракороткохвильової (далі - УКХ) апаратури двостороннього РТ зв'язку;

6) радіозв’язок у МРС та МРСС для різних районів світового судноплавства;

7) умови проходження радіохвиль з використанням спрощеної моделі радіоканалу розповсюдження радіовипромінювань з урахуванням часу, сезону та відстані між станціями;

8) завади радіоприйому на робочих частотах і каналах у діапазонах УКХ, ПХ, КХ;

9) повні та часткові відмови основної апаратури радіозв’язку в МРС і МРСС;

10) процедури радіозв’язку МРСС з використанням супутникової апаратури, а саме:

передавання викликів та повідомлень з пріоритетом лиха;

обмін повідомленнями зі звичайним пріоритетом;

11) передавання інформації щодо безпеки на морі мережею SafetyNET у райони НАВАРЕА/МЕТАРЕА, а також у географічні райони через визначені координуючі станції мережі (КСМ) океанських районів ІНМАРСАТ;

12) передавання інформації щодо безпеки на морі через радіостанції НАВТЕКС на частотах 518, 490 та 4209,5 кГц і через радіостанції ВЛД ІБМ на КХ.

3.7. Тренажерне обладнання ГМЗЛБ повинно забезпечувати:

можливість друку або віртуального друку прийнятих і переданих викликів, повідомлень та іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується;

можливість редагування сформованого списку доступних берегових і суднових абонентів;

збереження в електронній базі даних радіостанцій, телексних і телефонних номерів абонентів берегових мереж, які імітуються на тренажерному обладнанні;

збереження настроювань устаткування ГМЗЛБ (адресні книги, електронні журнали, канали користувача тощо) та текстів прийнятих і переданих документальних повідомлень кожного робочого місця оператора при завершенні роботи;

відповідність форматів текстів інформації щодо безпеки на морі (ІБМ), які зберігаються в базі даних та передаються в автоматичному режимі, форматам текстів ІБМ, що дійсно використовуються, та можливість коригування їх інструктором;

виконання правил мережі НАВТЕКС у частині передавання повідомлень щодо безпеки на морі через відповідні берегові радіостанції системи НАВТЕКС.

3.8. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.9. Під час використання тренажерного обладнання повинні виконуватися встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.10. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення.

3.11. Процес підготовки, яка проводиться за допомогою Обладнання, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.12. Тривалість підготовки на Обладнанні повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом» або «Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом», наведених у додатках 1, 2 до цих Вимог. У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 70%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.13. На підставі типових планів підготовки, Модельних курсів ІМО 1.25 та 1.26, вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.14. У робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ, мають міститися посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та відповідний Модельний курс ІМО, інші міжнародні інструменти.

3.15. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.16. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.17. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.18. Теоретична підготовка має проводитися в групах, у яких кількість слухачів на одного інструктора не перевищує шістнадцяти осіб, за умови, що кожен слухач забезпечений робочим місцем.

3.19. Практична підготовка має проводитися в малокомплектних групах, у яких кількість слухачів на одного інструктора не перевищує восьми осіб.

3.20. В НТЗ мають бути документи, що підтверджують трудові відносини інструкторів з НТЗ.

3.21. НТЗ може залучати до процесу підготовки інструкторів інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.22. Для теоретичної підготовки плавскладу повинен використовуватися клас або класи, у кожному з яких мають бути в наявності:

одна дошка з письмовим приладдям;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість для роботи з літературою та конспектування;

необхідна для процесу підготовки кількість навчально-методичних посібників;

навчально-демонстраційні засоби: стенди, плакати, а також DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура; допускається використання слайдів, фотографій тощо.

3.23. У класі для можливості ознайомлення слухачів з матеріалом має бути розміщений мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів), які повинні відображати:

загальну схему системи ГМЗЛБ;

порядок подання сигналів лиха;

райони ГМЗЛБ;

зони дій супутників ГМЗЛБ та їх розташування;

схему взаємодії судно-судно та судно-берег;

устрій та принцип дії радіобуїв, що використовуються у системі ГМЗЛБ;

устрій та принцип дії радіолокаційних відповідачів, що використовуються у системі ГМЗЛБ.

3.24. Приміщення навчального класу повинно відповідати встановленим санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа навчального класу на одного слухача повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.25. У навчальному класі повинен бути набір навчальних DVD або відеофільмів з підготовки для роботи у системі ГМЗЛБ, які відповідають курсу підготовки згідно з Модельними курсами IMO 1.25 та 1.26 (або аналогічних).

3.26. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.27. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиці А-ІV/2 Кодексу ПДНВ.

3.28. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва має заноситися в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.29. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.30. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного в додатку 3 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Робоче місце інструктора на тренажерному обладнанні повинно бути обладнане комп’ютером з програмним забезпеченням, яке дозволяє імітувати функції радіоустаткування берегової радіостанції або рятувально-координаційного центру та керувати роботою тренажера взагалі або є набором імітаторів берегового та суднового устаткування радіозв’язку, які доповнені засобами керування тренажером.

4.2. Робоче місце інструктора повинно мати засоби забезпечення відображення і зберігання інформації про прийняті та передані виклики, повідомлення, іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується.

4.3. Робоче місце інструктора повинно забезпечувати виконання таких функцій:

оперативну зміну місця розташування суден, що моделюються на робочих місцях;

відображення місць розташування радіостанцій, що імітуються на тренажері, переміщення суден, які моделюються на робочих місцях операторів, збереження у файлах на магнітних носіях поточного розташування суден;

керування станом устаткування на робочих місцях операторів;

вибір станцій, що передають інформацію щодо безпеки на морі, завдання районів НАВАРЕА/МЕТАРЕА, прямокутних і кругових географічних районів, типів повідомлень і часу їх передачі;

можливість імітації передавання повідомлень для обладнання НАВТЕКС на будь-якій із трьох частот: 518, 490, 4209,5 кГц;

фіксацію на екрані робочого місця інструктора, і/або у відповідних електронних журналах, і/або у роздрукованому вигляді стану і параметрів налагодження радіоустаткування на робочих місцях операторів;

фіксацію на екрані робочого місця інструктора, і/або у відповідних електронних журналах, і/або у роздрукованому вигляді текстів викликів і повідомлень, які передані операторами, із зазначенням часу передачі та відповідних параметрів (частоти, назви радіостанції тощо);

передавання викликів і повідомлень через системи зв’язку, які імітуються (ЦВВ, ВБД, супутникову систему ІНМАРСАТ), на адресу усіх суден або окремого судна;

передавання на окремі робочі місця операторів або на адресу всіх робочих місць ІБМ через станції КХ ВЛД і супутникову систему ІНМАРСАТ і текстових повідомлень, що можуть бути використані для постановки задачі оператору;

ведення РТ обміну з операторами на симплексних і дуплексних каналах у діапазонах УКХ, ПХ, КХ;

прослуховування РТ обміну окремого оператора або групи операторів.

V. Вимоги до робочого місця слухача

5.1. Робоче місце слухача (оператора) повинно бути обладнане комп’ютером, програмне забезпечення якого імітує суднове радіоустаткування ГМЗЛБ, або пультами, що імітують роботу суднового радіоустаткування ГМЗЛБ.

5.2. Робоче місце оператора повинно мати принтер або віртуальний принтер (реалізований програмно на екрані комп’ютера), який повинен забезпечувати друк або віртуальний друк (далі - друк) прийнятих і переданих викликів, повідомлень та іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується.

5.3. Робоче місце радіооператора на тренажерному обладнанні повинно відтворювати та забезпечувати як мінімум виконання таких дій:

1) УКХ радіостанція:

включення, виключення та регулювання гучності;

робота в режимі телефонії;

регулювання шумоподавлювача;

настроювання на міжнародні канали МРС;

установка каналів, які використовуються у Сполучених Штатах Америки;

несення вахти на двох каналах;

перемикання вихідної потужності передавача між значеннями 25 Вт і 1 Вт;

2) модем ЦВВ із приймачем 70 каналу (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу УКХ радіостанції):

включення, виключення разом з УКХ радіостанцією;

ручне та автоматичне (за участю інструктора) введення координат і часу;

перегляд власних вибіркових номерів ЦВВ: індивідуального та не менше ніж двох групових;

несення вахти на каналі 70;

підготовка, передавання та приймання викликів ЦВВ, необхідних для УКХ устаткування ЦВВ класу А;

використання спеціальної кнопки або спеціальних кнопок для ініціалізації передавання виклику лиха;

збереження та перегляд до 20 прийнятих викликів лиха та викликів, не пов’язаних з лихом;

перевірка модема без випромінювання;

друк прийнятих викликів;

перевірка робочого стану радіостанції через другу радіостанцію;

3) проміжнохвильова-короткохвильова (ПХ/КХ) радіостанція:

включення, виключення та регулювання гучності;

ручне та автоматичне регулювання підсилення;

настроювання частот приймача та передавача;

використання стандартних каналів МСЕ;

програмування власних каналів користувача;

вибір режиму роботи (класу випромінювання);

перемикання вихідної потужності передавача;

настроювання станції на частоту 2182 кГц однією клавішею;

робота в режимі телефонії, а також разом з модемом ЦВВ і телексним модемом;

4) ПХ/КХ модем ЦВВ і скануючий приймач частот лиха (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу ПХ/КХ радіостанції):

вмикання, вимикання разом з ПХ/КХ радіостанцією;

ручне та автоматичне введення координат і часу;

перегляд власних вибіркових номерів ЦВВ: індивідуального та не менше ніж двох групових;

несення вахти на частотах лиха та безпеки;

підготовка, передавання та приймання усіх типів викликів ЦВВ, необхідних для ПХ/КХ устаткування ЦВВ класу А;

використання спеціальної кнопки або спеціальних кнопок для ініціалізації передавання виклику лиха;

подавання звукового сигналу тривоги;

програмування сканування частот ЦВВ, не пов’язаних з лихом;

збереження та перегляд до 20 прийнятих викликів лиха та викликів, не пов'язаних з лихом;

перевірка модема без випромінювання та з випромінюванням;

друк прийнятих викликів;

5) ПХ/КХ телексний модем (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу ПХ/КХ радіостанції) і телексний термінал:

включення, виключення разом з ПХ/КХ радіостанцією;

передача та прийом повідомлень у режимах FEC Collective і FEC Selective;

робота у режимі ARQ між суднами;

виклик і робота з береговою радіостанцією у режимі відповідно до процедур Рекомендацій 492 та 625 МСЕ, що включає з’єднання та передачу повідомлень береговим телексним абонентам, прийом повідомлень щодо безпеки на морі на частотах КХ ВЛД;

введення та редагування списку станцій;

введення, збереження в довгостроковій пам’яті та редагування повідомлень;

друк повідомлень;

6) устаткування НАВТЕКС (залежно від типу устаткування, що імітується, може бути одним пристроєм, що містить три приймачі на частоти 518, 490, 4209,5 кГц; або два чи три окремих приймачі):

включення, виключення обладнання;

програмування берегових станцій і типів повідомлень;

можливість прийому повідомлень на частотах 518, 490, 4209,5 кГц;

друк прийнятих повідомлень;

контрольне роздрукування налагоджень;

тестова перевірка;

налагодження звукового сигналу при прийманні важливих повідомлень;

очищення пам’яті налагоджень і повідомлень;

7) суднова земна станція ІНМАРСАТ-В або ІНМАРСАТ-Fleet 77 (або інша СЗС системи ІНМАРСАТ, що схвалена для ГМЗЛБ):

включення та виключення станції;

ручне та автоматичне позиціювання антени та індикація рівня сигналу супутника;

введення, збереження в довгостроковій пам’яті та редагування повідомлень;

передавання повідомлень із пріоритетом лиха в режимах телекса та телефонії;

передавання повідомлень з використанням двозначних кодів спеціальних служб (32, 38, 39, 42 і 91 як мінімум) у режимах телекса та телефонії;

зв’язок у напрямку судно-судно (між робочими місцями тренажера) у режимі телекса;

зв’язок у напрямку судно-судно (між робочими місцями тренажера) у режимі телефонії (з використанням єдиного коду доступу «+870» для всіх океанських регіонів, а саме: AOR-E, AOR-W, IOR, POR);

зв’язок у напрямку судно-берег і берег-судно (із зареєстрованими на тренажері береговими абонентами) у режимах телефонії та телекса;

тестова перевірка станції;

друк повідомлень;

виведення на друк і/або дисплей оплачуваного часу;

перегляд власного вибіркового номера;

контроль кнопки DISTRESS.

__________
Примітка.

Після 31 грудня 2014 року наявність СЗС ІНМАРСАТ-В не вимагається;

8) суднова земна станція ІНМАРСАТ-С із приймачем розширеного групового виклику (РГВ):

включення та виключення станції;

ручне та автоматичне введення координат і часу;

сканування океанських районів і реєстрація в мережі океанського району;

вихід з мережі океанського району;

індикація рівня прийнятого сигналу;

введення, збереження в довгостроковій пам'яті та редагування повідомлень;

редагування адресної книги;

передавання повідомлення про лихо за допомогою спеціальних клавіш;

передавання повідомлення про лихо із включенням до складу оповіщення про лихо та вибором берегової земної станції (БЗС);

прийом підтвердження щодо одержання повідомлення про лихо;

прийом повідомлень за допомогою мережі SafetyNET;

передавання повідомлення з пріоритетом лиха;

передавання повідомлень із використанням двозначних кодів спеціальних служб (32, 38, 39 і 42 як мінімум);

передавання та приймання повідомлень у напрямках судно-судно (між робочими місцями тренажера), судно-берег і берег-судно (із зареєстрованими на тренажері береговими абонентами з використанням служб Telex message, Fax message, Electronic mail);

формування функції «Position report»;

тестова перевірка станції;

перегляд власного вибіркового номера;

переведення станції у режим «прийом тільки повідомлень РГВ»;

програмування приймача РГВ (зазначення додаткових районів НАВАРЕА/МЕТАРЕА, районів передавання прибережних повідомлень, прийом системних повідомлень);

формування журналів переданих повідомлень, прийнятих повідомлень і повідомлень РГВ;

друк повідомлень на принтері;

9) аварійний радіобуй (АРБ) Коспас-SARSAT (або муляж цього устаткування):

відображення конструкції та маркування АРБ;

ручне включення та виключення АРБ;

тестова перевірка АРБ;

візуальна індикація при включенні та тестуванні АРБ;

10) радіолокаційний відповідач (РЛВ):

відображення конструкції та маркування РЛВ;

ручне включення та виключення РЛВ;

тестова перевірка РЛВ;

візуальна індикація при включенні та тестуванні РЛВ;

11) портативна УКХ радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних шлюпок і плотів (або муляж цього устаткування):

включення та виключення станції;

регулювання гучності та шумоподавлювача;

вибір не менше ніж 2 каналів, один з яких 16;

зміна вихідної потужності передавача;

оперативний вибір 16 каналу;

ведення обміну в режимі РТ;

12) портативна УКХ радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку з авіаційними засобами (або імітація її на тренажері):

вмикання та вимикання станції;

регулювання гучності та шумоподавлювача;

вибір не менше 2 частот: 121,5 МГц та 123,1 МГц;

світова сигналізація включення частоти 121,5 МГц.

5.4. Для забезпечення імітації (усього устаткування, що передбачено для реалізації концепції ГМЗЛБ) у складі тренажера повинні імітуватися:

функції устаткування, пов’язаного з апаратурою ГМЗЛБ, або такого, що є споживачем інформації ГМЗЛБ, зокрема DGPS/GLONASS приймач;

панель сигналів тривожної сигналізації (аларм-панель);

панель контролю заряду акумуляторів;

радіолокаційна станція (РЛС).

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори НТЗ, що здійснюють підготовку операторів ГМЗЛБ, повинні мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за радіотехнічною або судноводійською спеціальністю;

диплом радіоелектронника ГМЗЛБ першого або другого класу чи диплом загального оператора ГМЗЛБ;

практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки загальних операторів ГМЗЛБ не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки загальних операторів ГМЗЛБ) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів з підготовки операторів ГМЗЛБ, залежить від кількості слухачів і посадочних місць та повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 8 слухачів та 2 інструктори на групу до 16 слухачів.

VIІ. Скорочення, які використовуються у цих Вимогах

AOR-E - Східно-Атлантичний район у системі ІНМАРСАТ (Atlantic Ocean Region - East);

AOR-W - Західно-Атлантичний район у системі ІНМАРСАТ (Atlantic Ocean Region - West);

ARQ - вузькосмугове літеродрукування для прямого зв’язку між двома станціями (автоматичний запит повторення) (Automatic repetition request);

FEC - ВЛД із прямим виправленням помилок, використовується для циркулярних передач і передач на окрему станцію (пряме виправлення помилок) (Forward error correction);

GOC - General Operator Certificate;

IOR - район Індійського океану в системі ІНМАРСАТ (Indian Ocean Region);

MARS - система доступу і пошуку морської рухомої служби (The ITU Maritime Мobile Access and Retrieval System / MCE);

MES (Mobile Earth Station) - мобільна земна станція;

POR (Pacific Ocean Region) - Тихоокеанський район у системі ІНМАРСАТ;

ROC - Restricted Operator Certificate;

SafetyNET - служба передачі інформації щодо безпеки на морі через супутники ІНМАРСАТ;

АРБ (EPIRB) - аварійний радіобуй (Emergency Position-Indicating Radio Beacon);

БЗС (LES) - берегова земна станція системи ІНМАРСАТ (Land Earth Station);

ВЛД (NBDP) - вузькосмугове літеродрукування (радіотелекс) (Narrow Band Direct Printing);

ГЛОНАСС/GPS - Глобальна навігаційна супутникова система/Global Positioning System;

ГМЗЛБ (GMDSS) - Глобальна система зв’язку у випадку лиха та для забезпечення безпеки мореплавства (Global Maritime Distress and Safety System);

Гц, кГц, МГц, ГГц - одиниці вимірювання частот (герц, кілогерц, мегагерц, гігагерц);

ІБМ (MSI) - інформація з безпеки мореплавства (Maritime Safety Information);

IMO - Міжнародна морська організація (International Maritime Organization);

ІНМАРСАТ (INMARSAT) - Міжнародна морська організація супутникового зв’язку (International Maritime Satellite Organization);

КМАМПП (IAMSAR) - Керівництво з міжнародного авіаційного та морського пошуку та порятунку (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual);

КОСПАС-САРСАТ (COSPAS-SARSAT) - космічна система пошуку аварійних суден / Супутникова система стеження, яка використовується для пошуку та рятування (Search And Rescue Satellite-Aided Tracking system);

КХ (HF) - короткі хвилі (High Frequency) (високі частоти у діапазоні 4 - 27,5 МГц) у ГМЗЛБ;

МЕТАРЕА - скорочена назва району Всесвітньої служби передачі метеорологічних повідомлень, збігається з районом НАВАРЕА;

МРС - Морська рухома служба;

МРСС - Морська рухома супутникова служба;

МСЕ (ITU) - Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication Union);

НАВАРЕА - скорочена назва району Всесвітньої служби навігаційних попереджень;

НАВТЕКС (NAVTEX) - система автоматичного літеродрукувального телеграфу для поширення прибережної інформації з безпеки мореплавства (Navigational Тelex);

ПХ - проміжні хвилі;

РГВ (EGC) - розширений груповий виклик (Enhanced Group Call);

РКЦ (RCC) - рятувально-координаційний центр (Rescue Coordination Center);

РЛВ (SART) - радіолокаційний відповідач (Search And Rescue Transponder);

РЛС - радіолокаційна станція;

РТ (RT) - радіотелефонія;

СЗС (SES) - суднова земна станція системи ІНМАРСАТ (Ship Earth Station);

СОЛАС (SOLAS) - Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками (International Convention for the Safety of Life at Sea);

СХ (МF) - діапазон середніх хвиль (Medium Frequency);

УКХ (VHF) - ультракороткі (метрові) хвилі (Very High Frequency) (дуже високі частоти у діапазоні 156 - 174 МГц) у ГМЗЛБ;

ЦВВ (DSC) - цифровий вибірковий виклик (Digital Selective Calling).

VІII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

8.1. В НТЗ, що здійснює підготовку операторів ГМЗЛБ, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 4 до цих Вимог.

8.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 4 до цих Вимог, має бути приведений на рівень сучасності.

8.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 4 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
радіооператорів Глобальної морської
системи зв’язку у разі лиха
та для забезпечення безпеки
(пункт 3.12)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом» (Restricted GMDSS Operator) відповідно до вимог Правила ІV/2 Конвенції ПДНВ, розділів А-ІV/2 та В-ІV/2 (пункти 37-44) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.26 «Оператор Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки з обмеженим дипломом» (Restricted Operator’s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

18,5

14,5

4,0

37,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом»

Таблиця 2

Назви тем

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Введення в курс
1.1. Загальна інформація про курс підготовки

Усього за темою

1,0

-

1,0

2. Принципи морського радіозв'язку
2.1. Принципи та основні особливості морських рухомих служб
2.2. Глобальна морська система зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (система ГМЗЛБ)

Усього за темою

5,0

-

5,0

3. Системи зв'язку системи ГМЗЛБ
3.1. Мета та використання цифрового вибіркового виклику (ЦВВ - DSC)
3.2. Знання та практичне використання обладнання суднових УКХ станцій

Усього за темою

3,5

4,5

8,0

4. Інше обладнання системи ГМЗЛБ
4.1. Аварійний радіобуй - покажчик місця судна (EPIRB)
4.2. Радіолокаційний транспондер для пошуку та порятунку (SART)
4.3. Служби морської інформації, що стосується безпеки (MSI)

Усього за темою

4,0

3,0

7,0

5. Сигнали лиха
5.1. Операції з пошуку та порятунку
5.2. Процедури зв'язку у разі лиха, терміновості та безпеки, що використовуються у системі ГМЗЛБ

Усього за темою

3,0

5,0

8,0

6. Різноманітні навички та операційні процедури для загального зв'язку
6.1. Спроможність використовувати англійську мову письмово та усно для обміну інформацією у випадках, що стосуються безпеки людського життя на морі
6.2. Обов'язкові процедури та практичні навички
6.3. Практичне та теоретичне знання загальних процедур зв'язку

Усього за темою

2,0

2,0

4,0

Усього за напрямом підготовки

18,5

14,5

33,0

Вихідний контроль (оцінка компетентності) та обговорення питань курсу підготовки (дискусія)

4,0

Усього

37,0
Додаток 2
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
радіооператорів Глобальної морської
системи зв’язку у разі лиха
та для забезпечення безпеки
(пункт 3.12)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом» (General GMDSS Operator) відповідно до вимог Правила IV/2 Конвенції ПДНВ, розділів A-IV/2 та B-IV/2 (пункти 29 - 36) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.25 «Оператор Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки із загальним дипломом» (General Operator's Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

60,5

63,5

8,0

132,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Оператор ГМЗЛБ з загальним дипломом»

Таблиця 2

Назви тем

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Введення в курс
1.1. Загальна інформація про курс підготовки

Усього за темою

3,5

-

3,5

2. Принципи морського радіозв'язку
2.1. Принципи та основні особливості морської рухомої служби
2.2. Принципи та основні особливості морської рухомої супутникової служби
2.3. Глобальна морська система зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (система ГМЗЛБ)

Усього за темою

27,0

-

27,0

3. Системи зв'язку ГМЗЛБ
3.1. Мета та використання цифрового вибіркового виклику (ЦВВ - DSC)
3.2. Загальні принципи вузькосмугового літеродрукування (ВЛД - NBDP)
3.3. Знання та використання обладнання систем ІНМАРСАТ
3.4. Знання та практичне використання обладнання суднової станції
3.5. Виявлення та усунення несправностей морського електронного обладнання

Усього за темою

14,0

40,5

54,5

4. Інше обладнання системи ГМЗЛБ
4.1. Аварійний радіобуй - покажчик місця судна (EPIRB)
4.2. Радіолокаційний транспондер для пошуку та порятунку (SART)
4.3. Служби морської інформації, що стосується безпеки (MSI)

Усього за темою

4,0

3,0

7,0

5. Сигнали лиха
5.1. Операції з пошуку та порятунку
5.2. Процедури наземного зв'язку у разі лиха, терміновості та безпеки, що використовуються у системі ГМЗЛБ
5.3. Процедури супутникового зв'язку у разі лиха, терміновості та безпеки, що використовуються у системі ГМЗЛБ
5.4. Захист частот, які використовуються для сигналів лиха

Усього за темою

8,0

13,0

21,0

6. Різноманітні навички та операційні процедури для загального зв'язку
6.1. Спроможність використовувати англійську мову, письмово та усно, для обміну звуком у випадках, що стосуються безпеки людського життя на морі
6.2. Обов'язкові процедури та практичні навички
6.3. Практичне та теоретичне знання загальних процедур зв'язку

Усього за темою

4,0

7,0

11,0

Усього за напрямом підготовки

60,5

63,5

124,0

Вихідний контроль (оцінка компетентності) та обговорення питань курсу підготовки (дискусія)

8,0

Усього

132,0
Додаток 3
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
радіооператорів Глобальної морської
системи зв’язку у разі лиха
та для забезпечення безпеки
(пункт 3.30)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності тренажерного та іншого обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань радіооператорів глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки

В _______________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного обладнання з підготовки радіооператорів Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

«Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

«Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом»

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

Відомості про Обладнання

Обладнання є власністю НТЗ

Документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, в наявності. Копії надані

Ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

Документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Тренажерне обладнання, що використовується для підготовки, відтворює реальне спорядження та обладнання, що використовуються на суднах

Тренажерне обладнання складається з робочого місця інструктора та двох і більше робочих місць слухачів-операторів ГМЗЛБ, об’єднаних у єдину комп’ютерну мережу

Обладнання імітує функції реальних засобів зв’язку суднового та берегового базування:

берегові та суднові радіостанції, берегові земні станції (БЗС)

рятувально-координаційні центри (РКЦ), станції НАВТЕКС

параметри цих станцій (назви, позивні сигнали, ідентифікаційні номери цифрового вибіркового виклику (ЦВВ)

селективні коди радіотелексу (ВЛД)

Тренажерне обладнання імітує функції реальних засобів зв’язку суднового та берегового базування: берегові та суднові радіостанції, берегові земні станції (БЗС), рятувально-координаційні центри (РКЦ), станції НАВТЕКС

Параметри цих станцій (назви, позивні сигнали, ідентифікаційні номери цифрового вибіркового виклику (ЦВВ), селективні коди радіотелексу (ВЛД), ідентифікаційні номери ІНМАРСАТ-В, ІНМАРСАТ-С або інших станцій ІНМАРСАТ, схвалених для ГМЗЛБ, координати, види сервісу, частоти, які використовуються, тощо) відповідають параметрам реальних станцій і дозволяють коригування

Тренажерне обладнання імітує процедури радіозв'язку МРС з використанням ЦВВ, а саме:

у напрямку судно-судно між робочими місцями операторів

у напрямку судно-берег і берег-судно в автоматичному режимі або між робочими місцями операторів і місцем інструктора (за участю інструктора)

ведення літеродрукувального обміну із зареєстрованими у програмі тренажера абонентами через берегові та берегові земні станції в автоматичному режимі

Тренажерне обладнання імітує радіообмін у режимі радіотелефонії (РТ) і в режимі вузькосмугового літеродрукування (ВЛД):

у напрямку судно-судно між робочими місцями операторів

у напрямку судно-берег та берег-судно між робочими місцями операторів та місцем інструктора (за участю інструктора)

Тренажерне обладнання імітує тестові перевірки та роботу аварійного радіобуя (АРБ), радіолокаційного відповідача (РЛВ) і портативної ультракороткохвильової (УКХ) апаратури двостороннього РТ-зв’язку

Тренажерне обладнання імітує радіозв’язок у МРС та МРСС для різних районів світового судноплавства

Тренажерне обладнання імітує умови проходження радіохвиль з використанням спрощеної моделі радіоканалу розповсюдження радіовипромінювань з урахуванням часу, сезону та відстані між станціями

Тренажерне обладнання імітує завади радіоприйому на робочих частотах і каналах у діапазонах УКХ, ПХ, КХ

Тренажерне обладнання імітує повні та часткові відмови основної апаратури радіозв’язку в МРС і МРСС

Тренажерне обладнання імітує процедури радіозв’язку МРСС з використанням супутникової апаратури, а саме:

передавання викликів та повідомлень з пріоритетом лиха

обмін повідомленнями зі звичайним пріоритетом

Тренажерне обладнання імітує передавання інформації щодо безпеки на морі мережею SafetyNET у райони НАВАРЕА/МЕТАРЕА, а також у географічні райони через визначені координуючі станції мережі (КСМ) океанських районів ІНМАРСАТ

Тренажерне обладнання імітує передавання інформації щодо безпеки на морі через радіостанції НАВТЕКС на частотах 518, 490 та 4209,5 кГц і через радіостанції ВЛД ІБМ на КХ

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує можливість друку або віртуального друку прийнятих і переданих викликів, повідомлень та іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує можливість редагування сформованого на тренажерному обладнанні списку доступних берегових і суднових абонентів

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує збереження в електронній базі даних радіостанцій, телексних і телефонних номерів абонентів берегових мереж, які імітуються на тренажерному обладнанні

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує збереження настроювань устаткування ГМЗЛБ (адресні книги, електронні журнали, канали користувача тощо) та текстів прийнятих і переданих документальних повідомлень кожного робочого місця оператора при завершенні роботи

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує відповідність форматів текстів інформації щодо безпеки на морі (ІБМ), які зберігаються в базі даних та передаються в автоматичному режимі, форматам текстів ІБМ, що дійсно використовуються, та можливість коригування їх інструктором

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує виконання правил мережі НАВТЕКС у частині передавання повідомлень щодо безпеки на морі через відповідні берегові радіостанції системи НАВТЕКС

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - у наявності схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом» або «Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом», розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 1.25 або 1.26

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 70% від визначеної Модельними курсами ІМО 1.25 та 1.26

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Теоретична підготовка проводиться у групах, у яких кількість слухачів на одного інструктора не перевищує шістнадцяти осіб

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем

Практична підготовка проводиться у групах, у яких кількість слухачів на одного інструктора не перевищує восьми осіб

Кількість робочих місць на тренажерному обладнанні для відпрацювання практичних вправ ________________

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.

Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Демонстраційний стіл у наявності

Навчально-методичні посібники в наявності

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди) з протипожежної безпеки та методів боротьби з пожежею на суднах, які відображають:

загальну схему системи ГМЗЛБ

порядок подання сигналів лиха

райони ГМЗЛБ

зони дій супутників ГМЗЛБ та їх розташування

схему взаємодії судно-судно та судно-берег

устрій та принцип дії радіобуїв, що використовуються у системі ГМЗЛБ

устрій та принцип дії радіолокаційних відповідачів, що використовуються у системі ГМЗЛБ

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиці А-ІV/2 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування

(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом

(зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника НТЗ та скріплений печаткою НТЗ

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Робоче місце слухача (оператора) обладнане комп’ютером, програмне забезпечення якого імітує суднове радіоустаткування ГМЗЛБ, або пультами, що імітують роботу суднового радіоустаткування ГМЗЛБ

Робоче місце оператора має принтер або віртуальний принтер (реалізований програмно на екрані комп’ютера), який повинен забезпечувати друк або віртуальний друк прийнятих і переданих викликів, повідомлень та іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з УКХ радіостанцією:

включення, виключення та регулювання гучності

робота в режимі телефонії

регулювання шумоподавлювача

настроювання на міжнародні канали МРС

установка каналів, які використовуються у Сполучених Штатах Америки

несення вахти на двох каналах

перемикання вихідної потужності передавача між значеннями 25 Вт і 1 Вт

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з модемом ЦВВ із приймачем 70 каналу (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу УКХ радіостанції):

включення, виключення разом з УКХ радіостанцією

ручне та автоматичне (за участю інструктора) введення координат і часу

перегляд власних вибіркових номерів ЦВВ: індивідуального та не менше ніж двох групових

несення вахти на каналі 70

підготовка, передавання та приймання викликів ЦВВ, необхідних для УКХ устаткування ЦВВ класу А

використання спеціальної кнопки або спеціальних кнопок для ініціалізації передавання виклику лиха

збереження та перегляд до 20 прийнятих викликів лиха та викликів, не пов’язаних з лихом

перевірка модема без випромінювання

друк прийнятих викликів

перевірка робочого стану радіостанції через другу радіостанцію

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з проміжнохвильовою-короткохвильовою (ПХ/КХ) радіостанцією:

включення, виключення та регулювання гучності

ручне та автоматичне регулювання підсилення

настроювання частот приймача та передавача

використання стандартних каналів МСЕ

програмування власних каналів користувача

вибір режиму роботи (класу випромінювання)

перемикання вихідної потужності передавача настроювання станції на частоту 2182 кГц однією клавішею

робота в режимі телефонії, а також разом з модемом ЦВВ і телексним модемом

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з ПХ/КХ модемом ЦВВ і скануючим приймачем частот лиха (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу ПХ/КХ радіостанції):

вмикання, вимикання разом з ПХ/КХ радіостанцією

ручне та автоматичне введення координат і часу

перегляд власних вибіркових номерів ЦВВ: індивідуального та не менше ніж двох групових

несення вахти на частотах лиха та безпеки

підготовка, передавання та приймання усіх типів викликів ЦВВ, необхідних для ПХ/КХ устаткування ЦВВ класу А

використання спеціальної кнопки або спеціальних кнопок для ініціалізації передавання виклику лиха

подавання звукового сигналу тривоги

програмування сканування частот ЦВВ, не пов’язаних з лихом

збереження та перегляд до 20 прийнятих викликів лиха та викликів, не пов'язаних з лихом

перевірка модема без випромінювання та з випромінюванням

друк прийнятих викликів

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з ПХ/КХ телексним модемом (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу ПХ/КХ радіостанції) і телексним терміналом:

включення, виключення разом з ПХ/КХ радіостанцією

передача та прийом повідомлень у режимах FEC Collective і FEC Selective

робота у режимі ARQ між суднами

виклик і робота з береговою радіостанцією у режимі відповідно до процедур Рекомендацій 492 та 625 МСЕ, що включає з’єднання та передачу повідомлень береговим телексним абонентам, прийом повідомлень щодо безпеки на морі на частотах КХ ВЛД

введення та редагування списку станцій

введення, збереження в довгостроковій пам’яті та редагування повідомлень

друк повідомлень

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з устаткуванням НАВТЕКС (залежно від типу устаткування, що імітується, може бути одним пристроєм, що містить три приймачі на частоти 518, 490, 4209,5 кГц або два чи три окремих приймачі):

включення, виключення обладнання

програмування берегових станцій і типів повідомлень

можливість прийому повідомлень на частотах 518, 490, 4209,5 кГц

друк прийнятих повідомлень

контрольне роздрукування налагоджень

тестова перевірка

налагодження звукового сигналу при прийманні важливих повідомлень

очищення пам’яті налагоджень і повідомлень

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій із судновою земною станцією ІНМАРСАТ-В або ІНМАРСАТ-Fleet 77 (або інша СЗС системи ІНМАРСАТ, що схвалена для ГМЗЛБ):

включення та виключення станції

ручне та автоматичне позиціювання антени та індикація рівня сигналу супутника

введення, збереження в довгостроковій пам’яті та редагування повідомлень

передавання повідомлень із пріоритетом лиха в режимах телекса та телефонії

передавання повідомлень з використанням двозначних кодів спеціальних служб (32, 38, 39, 42 і 91 як мінімум) у режимах телекса та телефонії

зв’язок у напрямку судно-судно (між робочими місцями тренажера) у режимі телекса

зв’язок у напрямку судно-судно (між робочими місцями тренажера) у режимі телефонії (з використанням єдиного коду доступу «+870» для всіх океанських регіонів, а саме: AOR-E, AOR-W, IOR, POR)

зв’язок у напрямку судно-берег і берег-судно (із зареєстрованими на тренажері береговими абонентами) у режимах телефонії та телексу

тестова перевірка станції

друк повідомлень

виведення на друк і/або дисплей оплачуваного часу

перегляд власного вибіркового номера

контроль кнопки DISTRESS

Примітка. Після 31 грудня 2014 року наявність СЗС ІНМАРСАТ-В не вимагається

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій із судновою земною станцією ІНМАРСАТ-С із приймачем розширеного групового виклику (РГВ):

включення та виключення станції

ручне та автоматичне введення координат і часу

сканування океанських районів і реєстрація в мережі океанського району

вихід з мережі океанського району

індикація рівня прийнятого сигналу

введення, збереження в довгостроковій пам'яті та редагування повідомлень

редагування адресної книги

передавання повідомлення про лихо за допомогою спеціальних клавіш

передавання повідомлення про лихо з включенням до складу оповіщення про лихо та вибором берегової земної станції (БЗС)

прийом підтвердження щодо одержання повідомлення про лихо

прийом повідомлень по мережі SafetyNET

передавання повідомлення з пріоритетом лиха

передавання повідомлень із використанням двозначних кодів спеціальних служб (32, 38, 39 і 42 як мінімум)

передавання та приймання повідомлень у напрямках судно-судно (між робочими місцями тренажера), судно-берег і берег-судно (із зареєстрованими на тренажері береговими абонентами з використанням служб Telex message, Fax message, Electronic mail)

формування функції «Position report»

тестова перевірка станції

перегляд власного вибіркового номера

переведення станції в режим «прийом тільки повідомлень РГВ»

програмування приймача РГВ (зазначення додаткових районів НАВАРЕА/МЕТАРЕА, районів передавання прибережних повідомлень, прийом системних повідомлень)

формування журналів переданих повідомлень, прийнятих повідомлень і повідомлень РГВ

друк повідомлень на принтері

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з аварійним радіобуєм (АРБ) Коспас-SARSAT (або муляжем цього устаткування):

відображення конструкції та маркування АРБ

ручне включення та виключення АРБ

тестова перевірка АРБ

візуальна індикація при включенні та тестуванні АРБ

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з радіолокаційним відповідачем (РЛВ):

відображення конструкції та маркування РЛВ

ручне включення та виключення РЛВ

тестова перевірка РЛВ

візуальна індикація при включенні та тестуванні РЛВ

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з портативною УКХ радіостанцією двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних шлюпок і плотів (або муляжу цього устаткування):

включення та виключення станції

регулювання гучності та шумоподавлювача

вибір не менше ніж 2 каналів, один з яких 16

зміна вихідної потужності передавача

оперативний вибір 16 каналу

ведення обміну в режимі РТ

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з портативною УКХ радіостанцією двостороннього радіотелефонного зв’язку з авіаційними засобами (або імітація її на тренажері):

вмикання та вимикання станції

регулювання гучності та шумоподавлювача

вибір не менше 2 частот: 121,5 МГц та 123,1 МГц

світова сигналізація включення частоти 121,5 МГц

Для забезпечення імітації усього устаткування, що передбачено для реалізації концепції ГМЗЛБ у складі тренажера, імітуються:

функції устаткування, пов’язаного з апаратурою ГМЗЛБ або такого, що є споживачем інформації ГМЗЛБ, зокрема DGPS/GLONASS приймач

панель сигналів тривожної сигналізації (аларм-панель)

панель контролю заряду акумуляторів

радіолокаційна станція (РЛС)

Відомості про інструкторів

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Робоче місце інструктора на тренажерному обладнанні обладнане комп’ютером з програмним забезпеченням, яке дозволяє імітувати функції радіоустаткування берегової радіостанції або рятувально-координаційного центру та керувати роботою тренажера взагалі або є набором імітаторів берегового та суднового устаткування радіозв’язку, які доповнені засобами керування тренажером

Робоче місце інструктора має засоби забезпечення відображення і зберігання інформації про прийняті та передані виклики, повідомлення, іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується

Робоче місце інструктора забезпечує виконання таких функцій:

оперативна зміна місця розташування суден, що моделюються на робочих місцях

відображення місць розташування радіостанцій, що імітуються на тренажері, переміщення суден, які моделюються на робочих місцях операторів, збереження у файлах на магнітних носіях поточного розташування суден

керування станом устаткування на робочих місцях операторів

вибір станцій, що передають інформацію щодо безпеки на морі, завдання районів НАВАРЕА/МЕТАРЕА, прямокутних і кругових географічних районів, типів повідомлень і часу їхньої передачі

можливість імітації передавання повідомлень для обладнання НАВТЕКС на будь-якій із трьох частот: 518, 490, 4209,5 кГц

фіксація на екрані робочого місця інструктора, і/або у відповідних електронних журналах, і/або у роздрукованому вигляді стану і параметрів налагодження радіоустаткування на робочих місцях операторів

фіксація на екрані робочого місця інструктора, і/або у відповідних електронних журналах, і/або у роздрукованому вигляді текстів викликів і повідомлень, які передані операторами, із зазначенням часу передачі та відповідних параметрів (частоти, назви радіостанції тощо)

передавання викликів і повідомлень через системи зв’язку, які імітуються (ЦВВ, ВБД, супутникову систему ІНМАРСАТ), на адресу усіх суден або окремого судна

передавання на окремі робочі місця операторів або на адресу всіх робочих місць ІБМ через станції КХ ВЛД і супутникову систему ІНМАРСАТ та текстових повідомлень, що можуть бути використані для постановки задачі оператору

ведення РТ обміну з операторами на симплексних і дуплексних каналах у діапазонах УКХ, ПХ, КХ

прослуховування РТ обміну окремого оператора або групи операторів

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за радіотехнічною або судноводійською спеціальністю

Інструктори мають диплом радіоелектронника ГМЗЛБ першого або другого класу чи диплом загального оператора ГМЗЛБ

Інструктори мають практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки загальних операторів ГМЗЛБ не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки загальних операторів ГМЗЛБ) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами  розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів з підготовки операторів ГМЗЛБ, є не меншою, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 8 слухачів та 2 інструктори на групу до 16 слухачів

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки - 2 примірники

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Регламент радіозв’язку - 1 примірник

Керівництво з радіозв’язку Морської рухомої служби і Морської рухомої супутникової служби - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.25 «Оператор Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки із загальним дипломом» (General operator’s certificate for the Global Maritime Distress and Safety System) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.26 «Оператор Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки з обмеженим дипломом» (Restricted operator’s certificate for the Global Maritime Distress and Safety System) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers) - 2 примірники

Перелік берегових станцій та спеціальних сервісних станцій Міжнародного союзу електрозв’язку (том IV) (List of Coast Stations and Special Service Stations of International Telecommunication Union (voluve IV)) - 4 примірники

Посібник з міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування (МАМПР) - 2 примірники

Перелік суднових станцій та присвоєних розпізнавальних номерів морської рухомої служби Міжнародного союзу електрозв’язку, видання 2011 року або пізніше (Lisт оf Shiр Stаtiоns аnd Маritiме Моbilе Sеrviсе Idеntity Аssignмents of International Telecommunication Union (voluve V)) - 2 примірники

Адміралтейський лист радіосигналів ГМЗЛБ (Admiralty List of Radio Signals, V. 5, GMDSS. Taunton, Somerset. Hydrographer of the Navy) - 2 примірники

Резолюція ІМО А.803 (19), MSC 68 (68) «Експлуатаційні стандарти для суднових УКХ радіоустановок, що забезпечують радіотелефонний зв’язок та цифровий вибірковий виклик» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.806 (19), MSC 68 (68) «Експлуатаційні стандарти для суднових ПХ/КХ радіоустановок, що забезпечують вузькосмугове літеродрукування та цифровий вибірковий виклик» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.807 (19), MSC 68 (68) «Експлуатаційні вимоги до суднових земних станцій ІНМАРСАТ-С, що забезпечують передавання та приймання повідомлень з використанням ВСЛД телеграфії» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.808 (19), MSC 130 (75) «Експлуатаційні вимоги до суднових земних станцій, що забезпечують двосторонній зв’язок» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.809 (19) MSC 149 (77) «Експлуатаційні вимоги до УКХ апаратури двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних шлюпок і плотів» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.810 (19), MSC 56 (66), MSC 120 (74) «Експлуатаційні вимоги до суднових супутникових вільно спливаючих аварійних радіобуїв - покажчиків місцезнаходження (АРБ), які працюють на частоті 406 МГц» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.802 (19), MSC 247 (83) «Експлуатаційні вимоги до радіолокаційних відповідачів плавучих рятувальних засобів для використання у пошуково-рятувальних операціях» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.664 (16) «Експлуатаційні вимоги до обладнання розширеного групового виклику» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.700 (17) «Експлуатаційні вимоги до вузькосмугового телеграфного обладнання з прямим літеродрукуванням для приймання навігаційних і метеорологічних попереджень та термінової інформації для суден (ІМБ) на КХ» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.421 (XI) «Експлуатаційні стандарти для аварійних передавачів радіотелефонних сигналів тривоги у разі лиха» - 1 примірник

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань радіооператорів Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки

____________
          (дата)

______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 4
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
радіооператорів Глобальної морської
системи зв’язку у разі лиха
та для забезпечення безпеки
(пункт 8.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку радіооператорів Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки

Таблиця

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Регламент радіозв’язку

1

3

Керівництво з радіозв’язку Морської рухомої служби і Морської рухомої супутникової служби

2

4

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

5

Модельний курс ІМО 1.25 «Оператор Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки із загальним дипломом» (General operator’s certificate for the Global Maritime Distress and Safety System)

2

6

Модельний курс ІМО 1.26 «Оператор Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки з обмеженим дипломом» (Restricted operator’s certificate for the Global Maritime Distress and Safety System)

2

7

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

2

8

Перелік берегових станцій та спеціальних сервісних станцій Міжнародного союзу електрозв’язку (том IV) (List of Coast Stations and Special Service Stations of International Telecommunication Union (voluve IV))

4

9

Посібник з міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування (МАМПР)

2

10

Перелік суднових станцій та присвоєних розпізнавальних номерів Морської рухомої служби Міжнародного союзу електрозв’язку, видання 2011 року або пізніше (Lisт оf Shiр Stаtiоns аnd Маritimе Моbilе Sеrviсе Idеntity Аssignments of International Telecommunication Union (voluve V))

2

11

Адміралтейський лист радіосигналів ГМЗЛБ (Admiralty List of Radio Signals, V. 5, GMDSS. Taunton, Somerset. Hydrographer of the Navy)

2

12

Резолюції ІМО А.803 (19), MSC 68 (68) «Експлуатаційні стандарти для суднових УКХ радіоустановок, що забезпечують радіотелефонний зв’язок та цифровий вибірковий виклик»

1

13

Резолюції ІМО А.806 (19), MSC 68 (68) «Експлуатаційні стандарти для суднових ПХ/КХ радіоустановок, що забезпечують вузькосмугове літеродрукування та цифровий вибірковий виклик»

1

14

Резолюції ІМО А.807 (19), MSC 68 (68) «Експлуатаційні вимоги до суднових земних станцій ІНМАРСАТ-С, що забезпечують передавання та приймання повідомлень з використанням ВСЛД телеграфії»

1

15

Резолюції ІМО А.808 (19), MSC 130 (75) «Експлуатаційні вимоги до суднових земних станцій, що забезпечують двосторонній зв’язок»

1

16

Резолюції ІМО А.809 (19), MSC 149 (77) «Експлуатаційні вимоги до УКХ-апаратури двостороннього радіо-телефонного зв’язку рятувальних шлюпок і плотів»

1

17

Резолюції ІМО А.810 (19), MSC 56 (66), MSC 120 (74) «Експлуатаційні вимоги до суднових супутникових вільно спливаючих аварійних радіобуїв - покажчиків місцезнаходження (АРБ), які працюють на частоті 406 МГц»

1

18

Резолюція ІМО А.802 (19), MSC 247 (83) «Експлуатаційні вимоги до радіолокаційних відповідачів плавучих рятувальних засобів для використання у пошуково-рятувальних операціях»

1

19

Резолюція ІМО А.664 (16) «Експлуатаційні вимоги до обладнання розширеного групового виклику»

1

20

Резолюція ІМО А.700 (17) «Експлуатаційні вимоги до вузькосмугового телеграфного обладнання з прямим літеродрукуванням для приймання навігаційних і метеорологічних попереджень та термінової інформації для суден (ІМБ) на КХ»

1

21

Резолюція ІМО А.421 (XI) «Експлуатаційні стандарти для аварійних передавачів радіотелефонних сигналів тривоги у разі лиха»

1
on top