Document z1331-17, valid, current version — Adoption on October 4, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 24, 2017. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
04.10.2017 № 1349


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2017 р.
за № 1331/31199

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників закладом професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення

Директор департаменту
професійної освіти


М.С. Кучинський


Додаток 1
до Державного контракту
№ _____ від ______ 20__ р.
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
послуг з підготовки кваліфікованих робітників за рахунок бюджетних коштів в розрізі професій


Додаток 2
до Державного контракту
№ _____ від ______ 20__ р.
(пункт 1 розділу ІІ)

ПЛАНОВИЙ КОШТОРИС
витрат на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення за професією загальнодержавного значенняДодаток 3
до Державного контракту
№ _____ від ______ 20__ р.
(пункт 1 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
до планового кошторису витрат на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення за професією загальнодержавного значення на 20___  рік

____________________________________________________________________
(найменування закладу освіти)

_____________________________________________________________________
(місто, район, область)

за професією _______________________________________________

строк навчання з ___.___.20___ р. по ___.___.20__ р.

КЕКВ

Показники

Одиниці виміру

Видатки

ВИДАТКИ - УСЬОГО

грн

2000

Поточні видатки

грн

2110

Оплата праці

Кількість учнів

осіб

Обсяг теоретичного навантаження

год.

Середньорічне число посадових окладів/ставок викладацького персоналу

од.

Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць

грн

Основний оклад (фонд з/п за відповідний період)

грн

Надбавки обов’язкового характеру:

грн

вислуга років

грн

престижність праці

грн

Доплати обов’язкового характеру (за наявності):

грн

завідування навчальними кабінетами

грн

керівництво предметними і цикловими комісіями

грн

перевірка зошитів та письмових робіт

грн

класне керівництво

грн

Виплата допомоги на оздоровлення

грн

Виплата щорічної грошової винагороди

грн

Видатки на індексацію заробітної плати

грн

Інші види заробітної плати (якщо є - розшифрувати)

грн

Середньомісячна заробітна плата на одного викладача

грн

Оплата праці викладацького персоналу, усього

грн

майстрів виробничого навчання

Середньорічне число посадових окладів/ставок майстрів виробничого навчання

од.

Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць

грн

Основний оклад за відповідний період

грн

Надбавки обов’язкового характеру:

грн

вислуга років

грн

престижність праці

грн

Доплати обов’язкового характеру (за наявності):

грн

завідування навчальними кабінетами, лабораторіями

грн

класне керівництво

грн

Виплата допомоги на оздоровлення

грн

Виплата щорічної грошової винагороди

грн

Видатки на індексацію заробітної плати

грн

Інші види заробітної плати

грн

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника

грн

Оплата праці майстрів виробничого навчання, усього

грн

2110

Оплата праці (усього фонд з/п)

грн

2120

Нарахування на оплату праці

грн

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

грн

У тому числі м’який інвентар та обмундирування

грн

Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м’яким інвентарем, одягом та взуттям

осіб

Середня вартість забезпечення м’яким інвентарем, одягом та взуттям одного учня

грн

Видатки на забезпечення м’яким інвентарем, одягом та взуттям учнів

грн

Інші виплати дітям-сиротам, у тому числі для поліпшення умов проживання у гуртожитку

грн

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

грн

2230

Продукти харчування (постанова КМУ від 02 лютого 2011 року № 116)

грн

Середньорічний контингент учнів з числа дітей-сиріт

осіб

Дні харчування на рік

од.

Середня вартість харчування одного учня на день

грн

Видатки на 3-разове харчування учнів

грн

Середньорічний контингент учнів з числа інвалідів

осіб

Дні харчування на рік

од.

Середня вартість харчування одного учня на день

грн

Видатки на 3-разове харчування учнів

грн

Середньорічний контингент учнів з числа дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

осіб

Дні харчування на рік

од.

Середня вартість харчування одного учня на день

грн

Видатки на 3-разове харчування учнів

грн

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

грн

2271

Оплата теплопостачання

у натуральних показниках

тис. Гкал

у вартісних показниках

грн

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

у натуральних показниках

тис. м-3

у вартісних показниках

грн

2273

Оплата електроенергії

у натуральних показниках

тис. Квт год.

у вартісних показниках

грн

2274

Оплата природного газу

у натуральних показниках

тис. м-3

у вартісних показниках

грн

2275

Оплата інших енергоносіїв

грн

2720

Стипендії

грн

Чисельність стипендіатів з числа дітей-сиріт

осіб

Розмір стипендії на місяць

грн

Стипендіальний фонд без індексації

грн

Видатки на індексацію стипендії

грн

Стипендіальний фонд, включаючи індексацію

грн

Чисельність стипендіатів з числа дітей-інвалідів

осіб

Розмір стипендії на місяць

грн

Стипендіальний фонд без індексації

грн

Видатки на індексацію стипендії

грн

Стипендіальний фонд, включаючи індексацію

грн

Чисельність стипендіатів з числа дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

осіб

Розмір стипендії на місяць

грн

Стипендіальний фонд без індексації

грн

Видатки на індексацію стипендії

грн

Стипендіальний фонд, включаючи індексацію

грн

Чисельність інших стипендіатів

осіб

Розмір стипендії на місяць

грн

Стипендіальний фонд без індексації

грн

Видатки на індексацію стипендії

грн

Стипендіальний фонд, включаючи індексацію

грн

Середньорічна чисельність стипендіатів, усього

осіб

Стипендіальний фонд без індексації, усього

грн

Кошти для індексації стипендії, усього

грн

Матеріальна допомога

грн

Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та матеріальну допомогу - усього

грн

2730

Інші виплати населенню

тис. грн

Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років), яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій

осіб

Середній розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій

грн

Видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій

тис. грн

Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні

осіб

Середній розмір одноразової грошової допомоги випускникам з числа дітей-сиріт в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні

грн

Усього видатків на надання одноразової грошової допомоги випускникам з числа дітей-сиріт в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні

тис. грн

Виконавець
(найменування закладу освіти)

________________
(посада)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

________________
(посада)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(число, місяць, рік)
М.П. (за наявності)
Додаток 4
до Державного контракту
№ _____ від ______ 20__ р
(пункт 1 розділу ІІ)

ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН
витрат на оплату послуг з підготовки кваліфіковних робітників на умовах державного замовлення за професією загальнодержавного значення


Додаток 5
до Державного контракту
№ _____ від ______ 20__ р
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
узгодження вартості послуг з підготовки кваліфікованих робітників закладом професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення


Додаток 6
до Державного контракту
№ _____ від ______ 20__ р
(пункт 7 розділу ІІ)

АКТ
наданих послуг з підготовки кваліфікованих робітників  за професією  загальнодержавного значенняon top