Document z1331-14, valid, current version — Adoption on October 7, 2014
( Last event — Entry into force, gone May 28, 2015. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1331/26108

ВИМОГИ
до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань суднових механіків з управління складом вахти машинного відділення

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 2.07 «Тренажер машинного відділення» (Engine-Room Simulator) (далі - Модельний курс ІМО 2.07), 7.02 «Старший механік та другий механік» (Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer) (далі - Модельний курс ІМО 7.02) і 7.04 «Вахтовий механік» (Officer in Charge of an Engineering Watch) (далі - Модельний курс ІМО 7.04).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до комплексу тренажерного та іншого обладнання з підготовки з управління складом вахти машинного відділення (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення» (Engine-Room Resourse Management) відповідно до вимог Правила І/12 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), розділів А-ІІІ/1, А-ІІІ/2, частин 3, 4, 4-2 розділу A-VIII/2, пункту 73 розділу B-I/12, частини 4-2 розділу В-VIII/2 Міжнародного кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують це Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку з управління складом вахти машинного відділення.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки суднових механіків та студентів (курсантів) вищих морських навчальних закладів судномеханічної спеціальності з метою:

вивчення, відновлення та закріплення навичок з використання всього комплексу обладнання машинного відділення, систем контролю та органів керування головної енергетичної установки (далі - ГЕУ) та допоміжного механічного обладнання для забезпечення безпечного руху, маневрування судна та виконання технологічних операцій, пов’язаних з використанням механічного обладнання судна в різних режимах;

відпрацювання роботи у складі вахти в машинному відділенні;

відпрацювання навичок з оперативної оцінки ситуації, що склалася, та прийняття оптимальних рішень з експлуатації ГЕУ та допоміжного механічного обладнання в складних експлуатаційних умовах;

оцінки компетентності, а також демонстрації за допомогою Обладнання наявності професійних навичок, визначених у колонці 4 таблиць A-IIІ/1, A-IIІ/2 та A-IIІ/3 Кодексу ПДНВ.

2.2. Підготовка має здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

розділах А-ІІІ/1, А-ІІІ/2, частинах 3, 4, 4-2 розділу A-VIII/2, пункті 73 розділу B-I/12, частині 4-2 розділу В-VIII/2 Кодексу ПДНВ;

Модельних курсах ІМО 2.07, 7.02, 7.04;

відповідних національних вимогах.

2.3. Основними задачами Обладнання є:

1) здатність відтворювати роботу системи головних та допоміжних механізмів та включати пристрої для:

моделювання оточуючого середовища для операцій з пристроями відповідного обладнання головної та допоміжних енергетичних установок;

моделювання відповідних допоміжних систем, які повинні включати мінімум: котлоагрегат, стерновий пристрій, загальну та розподільну системи електроенергії, в тому числі аварійні джерела електроенергії, систему палива, систему охолоджувальної води, мастильну систему, лляльну та баластну системи тощо;

контролю та оцінки роботи енергетичної установки і систем дистанційного управління;

відтворення несправностей машин та обладнання;

зміни зовнішніх умов під контролем інструктора: навантаження на ГЕУ, знеструмлення судна, зміна осадки судна, зміна температури забортної води;

зміни контрольованої інструктором динаміки тренажера: робота енергетичної установки в аварійних умовах, а також в умовах виходу з ладу допоміжних систем та механізмів: систем дизельного палива, систем мастила, систем важкого палива, систем забортної води, систем пари, для виконання спеціальних завдань навчання;

2) перевірка рівня знань та навичок слухачів після проведення підготовки в НТЗ.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір або угода НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного тренажерного обладнання, не є підставою для визнання такого іншого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Тренажерне обладнання повинно моделювати та імітувати процеси з урахуванням рекомендацій відповідних розділів Модельного курсу ІМО 2.07 і дозволяти відпрацьовувати практичні навички, які можуть включати аварію, небезпечні або незвичайні ситуації, пов’язані з цілями підготовки, а також дії для запобігання забрудненню навколишнього середовища.

3.4. Для відпрацювання практичних навичок повинні використовуватися спорядження та обладнання, наближені до тих, що використовуються на сучасних суднах, та відповідати вимогам частин 3, 4, 4-2 розділу A-VIII/2, пункту 73 розділу B-I/12, частини 4-2 розділу В-VIII/2 Кодексу ПДНВ.

3.5. Технічна документація на тренажерне обладнання повинна бути в наявності в НТЗ.

3.6. Тренажерне обладнання має складатися з окремих тренажерних модулів:

«машинне відділення», яке складається з симулятора ГЕУ, допоміжних механізмів з пов’язаним з ним обладнанням;

«пост управління», у якому знаходиться необхідний інструментарій та прилади контролю та управління, включаючи пост управління судновою електричною установкою;

модуль інструктора, з якого інструктор має спостерігати за діями слухачів та вводити їм різні завдання, включаючи несправності. У цьому модулі може також використовуватися пост управління;

кімната для постановки завдань для практичних вправ та розборів результатів відпрацювання вправ.

3.7. Тренажерне обладнання повинно моделювати реальну роботу основних механізмів, які знаходяться у машинному відділенні на сучасних морських торговельних суднах, як мінімум:

ГЕУ (рекомендується малооборотний дизельний двигун з турбіною);

допоміжних механізмів і пов’язаного з ними обладнання, які забезпечують роботу ГЕУ та судна;

органів управління та автоматики суднових механізмів і пристроїв;

суднової електростанції;

парового котлоагрегату;

опріснювальної установки;

стернового пристрою;

сепаратора лляльних вод із системою;

протипожежних систем;

баластної системи.

3.8. Під час відпрацювання практичних завдань має бути забезпечено реальне звукове супроводження, аналогічне реальним звукам у машинному відділенні, зокрема імітація звукових сигналів та власних шумів двигунів і робочих шумів суднового обладнання.

3.9. Тренажерне обладнання повинно моделювати динамічні та енергетичні характеристики суден, відповідні властивостям реальних суден.

3.10. НТЗ повинен мати документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, виданим класифікаційним товариством.

3.11. Тренажерне обладнання має передбачати режим реєстрації (запису) ходу задачі, вправ, що відпрацьовуються, і всіх дій, що виконувалися слухачами під час підготовки, для наступного розбору вирішеної задачі в реальному масштабі часу, а також роздруківку параметрів виконуваної вправи на принтері або плотері.

3.12. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.13. Під час використання Обладнання повинні виконуватися встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.14. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки відповідно до міжнародних і національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні.

3.15. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.16. Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення», наведених у додатках 1-3 до цих Вимог. Підготовка може здійснюватися або за повним курсом, або окремо для рівня експлуатації та рівня управління.

У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.17. На підставі типового плану підготовки, Модельного курсу ІМО 2.07, вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.18. У робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ, містити посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та відповідний Модельний курс ІМО, інші міжнародні інструменти.

3.19. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.20. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.21. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.22. Навчальна група слухачів не повинна перевищувати десяти осіб. Для виконання практичних вправ кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем.

3.23. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.24. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.25. Для теоретичної підготовки плавскладу за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення» повинен використовуватися окремий навчальний клас або класи, в кожному з яких мають бути в наявності як мінімум:

одна навчальна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний стіл;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість для роботи з документами та конспектування;

необхідна для навчального процесу кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали (стенди, плакати, слайди, фотографії), які дозволяють досягти цілей навчання;

машинний журнал;

плакати, таблички та рисунки щодо виконання вимог техніки безпеки під час роботи з механічним та електричним обладнанням.

3.26. У навчальному класі має бути в наявності набір відеодемонстраційних матеріалів (наприклад: DVD-, відеофільми або комп’ютерні навчальні програми, рекомендовані ІМО (або аналогічні)).

3.27. Приміщення навчального класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа навчального класу на одного слухача повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.28. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з дати внесення останнього запису.

3.29. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-IIІ/1, A-IIІ/2 та A-IIІ/3 Кодексу ПДНВ.

3.30. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва має заноситися в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.31. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.32. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного у додатку 4 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Робоче місце інструктора на тренажерному обладнанні для кожної з груп повинно бути обладнане персональним комп'ютером, операційне і програмне забезпечення якого моделює завдання, що відпрацьовуються, та імітувати роботу ГЕУ, допоміжних механізмів, суднової автоматики, суднової електростанції та суднових систем.

4.2. Робоче місце інструктора повинно забезпечувати:

впровадження початкових і поточних умов задач, що відпрацьовуються на тренажерному обладнанні;

здійснення запуску і завершення задачі;

призупинення задачі для розбору поточної ситуації і продовження виконання задачі з моменту її зупинки;

контроль ходу розв'язуваної задачі;

програвання задачі в реальному масштабі часу;

ускладнення змодельованої обстановки шляхом введення різних додаткових завдань з експлуатації ГЕУ та допоміжних механізмів змодельованого судна.

4.3. Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення людей з місця тренування.

V. Вимоги до робочого місця слухача та вступні вимоги

5.1. Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні повинно бути оснащено устаткуванням чи імітаторами такого устаткування, що дозволяє виконувати завдання, пов’язані з підготовкою.

5.2. Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

5.3. Кандидати, які бажають пройти підготовку за курсом «Управління складом вахти машинного відділення», повинні мати диплом не нижче механіка третього розряду або навчатися на старших курсах судномеханічної спеціальності вищого морського навчального закладу.

VI. Інструкторський склад

6.1. Вивчення теоретичної частини програми здійснюється у групі не більше 10 осіб, для відпрацювання практичних вправ кожен слухач повинен мати робоче місце.

6.2. Інструктор повинен мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судномеханічною спеціальністю;

диплом суднового механіка першого розряду;

документально підтверджений стаж роботи на посаді не нижче другого механіка морських торговельних суден не менше трьох років;

свідоцтво про спеціальну підготовку на повномасштабному тренажері за курсом «Управління складом вахти машинного відділення»;

практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки на повномасштабному тренажері з підготовки складу вахти машинного відділення не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки на повномасштабному тренажері з підготовки складу вахти машинного відділення) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документ, що засвідчує проходження інструктажу з правил експлуатації та використання тренажера, виданого виробником або уповноваженим ним постачальником тренажера;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

VII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 5 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, має ураховувати усі внесені до них зміни.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
суднових механіків з управління складом
вахти машинного відділення
(пункт 3.16)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення» (Engine-Room Resourse Management) відповідно до вимог розділів А-ІІІ/1, А-ІІІ/2, A-VIII/2 (частини 3, 4, 4-2), B-I/12 (пункт 73), В-VIII/2 (частина 4-2) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 2.07 «Тренажер машинного відділення» (Engine-Room Simulator)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

10,0

68,0

2,0

80,0

Типовий план
підготовки за напрямом
«Управління складом вахти машинного відділення»

Таблиця 2

Назви тем

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
Усього за темою

1,0

-

1,0

2. Ознайомлення:
2.1. Комплектація машинного відділення
2.2. Контрольно-вимірювальні прилади
2.3. Системи сигналізації й захисту механізмів машинного відділення
2.4. Експлуатаційні процедури
Усього за темою

2,0

4,0

6,0

3. Експлуатація
3.1. Загальні процедури
3.2. Допоміжні механізми та системи
3.3. Дизель-генератор
3.4. Паровий котел
3.5. Паровий турбогенератор
3.6. Вантажні турбонасоси
3.7. Головний дизельний двигун
Усього за темою

2,0

11,0

13,0

4. Операції з головною енергетичною установкою
Усього за темою

1,0

9,0

10,0

5. Усунення несправностей
Усього за темою

2,0

18,0

20,0

6. Несення безпечної вахти в машинному відділенні
6.1. Обов’язки, пов’язані з прийомом вахти
6.2. Загальні обов’язки, які виконуються під час несення вахти
6.3. Обов’язки, пов’язані з передачею вахти
Усього за темою

2,0

26,0

28,0

Усього за напрямом підготовки

10,0

68,0

78,0

Вихідний контроль2,0

Усього80,0
Додаток 2
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
суднових механіків з управління складом
вахти машинного відділення
(пункт 3.16)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації)» (Engine-Room Resourse Management (Operation Level)) відповідно до вимог розділів А-ІІІ/1, A-VIII/2 (частини 3, 4, 4-2), B-I/12 (пункт 73), В-VIII/2 (частина 4-2) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 2.07 «Тренажер машинного відділення» (Engine-Room Simulator)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

8,0

31,0

1,0

40,0

Типовий план
підготовки за напрямом
«Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації)»

Таблиця 2

Назви тем

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
Усього за темою

0,5

-

0,5

2. Ознайомлення:
2.1. Комплектація машинного відділення
2.2. Контрольно-вимірювальні прилади
2.3. Системи сигналізації та захисту механізмів машинного відділення
2.4. Експлуатаційні процедури
Усього за темою

0,5

2,5

3,0

3. Експлуатація
3.1. Загальні процедури
3.2. Допоміжні механізми та системи
3.3. Дизель-генератор
3.4. Паровий котел
3.5. Паровий турбогенератор
3.6. Вантажні турбонасоси
3.7. Електрообладнання, електронна апаратура та системи управління
3.8. Головний дизельний двигун
3.9. Технічне обслуговування та ремонт на рівні експлуатації
Усього за темою

1,0

5,0

6,0

4. Операції з головною енергетичною установкою на рівні експлуатації
Усього за темою

0,5

4,5

5,0

5. Усунення несправностей
Усього за темою

1,5

7,0

8,5

6. Несення безпечної вахти в машинному відділенні на рівні експлуатації
6.1. Управління операціями судна та піклування про людей на судні на рівні експлуатації
6.2. Обов’язки, пов’язані з прийомом вахти
6.3. Загальні обов’язки, які виконуються під час несення вахти
6.4. Обов’язки, пов’язані з передачею вахти
6.5. Дії вахтового механіка у надзвичайних ситуаціях
Усього за темою

1,0

12,0

13,0

7. Уміння влаштовувати та управляти робочим навантаженням
Усього за темою

1,0

-

1,0

8. Знання та вміння застосовувати ефективне управління людським ресурсом
Усього за темою

1,0

-

1,0

9. Знання та вміння застосовувати техніку прийняття рішень
Усього за темою

1,0

-

1,0

Усього за напрямом підготовки

8,0

31,0

39,0

Вихідний контроль1,0

Усього40,0
Додаток 3
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
суднових механіків з управління складом
вахти машинного відділення
(пункт 3.16)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення (рівень управління)» (Engine-Room Resourse Management (Management Level)) відповідно до вимог розділів А-ІІІ/2, A-VIII/2 (частини 3, 4, 4-2), B-I/12 (пункт 73), В-VIII/2 (частина 4-2) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 2.07 «Тренажер машинного відділення» (Engine-Room Simulator)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

8,0

31,0

1,0

40,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Управління складом вахти машинного відділення (рівень управління)»

Таблиця 2

Назви тем

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
Усього за темою

0,5

-

0,5

2. Ознайомлення:
2.1. Комплектація машинного відділення
2.2. Контрольно-вимірювальні прилади
2.3. Системи сигналізації та захисту механізмів машинного відділення
2.4. Експлуатаційні процедури
Усього за темою

0,5

2,5

3,0

3. Експлуатація
3.1. Загальні процедури
3.2. Допоміжні механізми та системи
3.3. Дизель-генератор
3.4. Паровий котел
3.5. Паровий турбогенератор
3.6. Вантажні турбонасоси
3.7. Електрообладнання, електронна апаратура та системи управління
3.8. Головний дизельний двигун
3.9. Технічне обслуговування та ремонт на рівні управління
Усього за темою

1,0

5,0

6,0

4. Операції з головною енергетичною установкою на рівні управління
Усього за темою

0,5

4,5

5,0

5. Усунення несправностей
Усього за темою

1,5

7,0

8,5

6. Несення безпечної вахти в машинному відділенні на рівні управління
6.1. Управління операціями судна та піклування про людей на судні на рівні управління
6.2. Загальні обов’язки, які виконуються під час несення вахти
6.3. Дії механіка у надзвичайних ситуаціях
Усього за темою

1,0

12,0

13,0

7. Уміння влаштовувати та управляти робочим навантаженням
Усього за темою

1,0

-

1,0

8. Знання та вміння застосовувати ефективне управління людським ресурсом
Усього за темою

1,0

-

1,0

9. Знання та вміння застосовувати техніку прийняття рішень
Усього за темою

1,0

-

1,0

Усього за напрямом підготовки

8,0

31,0

39,0

Вихідний контроль1,0

Усього40,0
Додаток 4
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
суднових механіків з управління складом
вахти машинного відділення
(пункт 3.32)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності тренажерного та іншого обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань суднових механіків з управління складом вахти машинного відділення

В ________________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки суднових механіків з управління складом вахти машинного відділення:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

«Управління складом вахти машинного відділення»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

«Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації)»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

«Управління складом вахти машинного відділення (рівень управління)»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

Відомості про тренажерне та інше обладнання

Тренажерне обладнання є власністю НТЗ

Для практичної підготовки використовуються спорядження та обладнання, наближені до тих, що використовуються на сучасних суднах

Технічна документація на тренажерне обладнання є в наявності в НТЗ

Тренажерне обладнання складається з окремих тренажерних модулів:

«машинне відділення», яке складається із симулятора ГЕУ, допоміжних механізмів з пов’язаним з ним обладнанням

«пост управління», у якому знаходяться необхідний інструментарій і прилади контролю та управління, включаючи пост управління судновою електричною установкою

модуль інструктора, з якого інструктор має спостерігати за діями слухачів та вводити їм різні завдання, включаючи несправності. У цьому модулі може також використовуватися пост управління

кімната для постановки завдань для практичних вправ та розборів результатів відпрацювання вправ

Тренажерне обладнання моделює реальну роботу основних механізмів, які знаходяться в машинному відділенні на сучасних морських торговельних суднах, як мінімум:

ГЕУ (рекомендується малооборотний дизельний двигун з турбіною)

допоміжних механізмів і пов’язаного з ними обладнання, які забезпечують роботу ГЕУ та судна

органів управління та автоматики суднових механізмів та пристроїв

суднової електростанції

парового котла

Під час відпрацювання практичних завдань забезпечено реальне звукове супроводження, аналогічне реальним звукам у машинному відділенні, зокрема імітація звукових сигналів та власних шумів двигунів і робочих шумів суднового обладнання

Тренажерне обладнання моделює динамічні та енергетичні характеристики суден, які відповідають властивостям реальних суден

Документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажер, у наявності. Копії надані

Ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

Документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Тренажерне обладнання передбачає режим реєстрації (запису) ходу задачі, вправ, що відпрацьовуються, і всіх дій, що виконувалися слухачами під час підготовки, для подальшого розбору вирішеної задачі в реальному масштабі часу, а також роздруківку параметрів виконуваної вправи на принтері або плотері

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на тренажерному обладнанні

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типовому плані підготовки за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення», розробленому відповідно до Модельного курсу ІМО 2.07

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50% від визначеної Модельним курсом ІМО 2.07

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Навчальна група слухачів не перевищує 10 осіб. Для виконання практичних вправ кожен слухач забезпечений робочим місцем

Кількість робочих місць на тренажерному обладнанні для відпрацювання практичних вправ _____________

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _______________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Машинний журнал у наявності

Плакати, таблички та рисунки щодо виконання вимог техніки безпеки під час роботи з механічним та електричним обладнанням у наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _______________________

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Демонстраційний стіл у наявності

Навчально-методичні посібники в наявності

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-IIІ/1, A-IIІ/2 та A-IIІ/3 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом (зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Робоче місце слухача оснащено устаткуванням чи імітаторами такого устаткування, яке дозволяє виконувати завдання, пов’язані з підготовкою

Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

Кандидати, які бажають пройти підготовку за напрямом «Управління складом вахти машинного відділення», мають диплом не нижче механіка третього розряду або навчаються на старших курсах судномеханічної спеціальності вищого морського навчального закладу

Відомості про інструкторів

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Робоче місце інструктора для кожної з груп обладнане персональним комп'ютером, операційне і програмне забезпечення якого моделює завдання, що відпрацьовуються, та імітує роботу ГЕУ, допоміжних механізмів, суднової автоматики, суднової електростанції та суднових систем

Робоче місце інструктора забезпечує:

впровадження початкових і поточних умов задач, що відпрацьовуються на тренажерному обладнанні

здійснення запуску і завершення задачі

призупинення задачі для розбору поточної ситуації і продовження виконання задачі з моменту її зупинки

контроль ходу розв'язуваної задачі

програвання задачі в реальному масштабі часу

ускладнення змодельованої обстановки шляхом введення різних додаткових завдань з експлуатації ГЕУ та допоміжних механізмів змодельованого судна

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення людей з місця тренування

Вивчення теоретичної частини програми здійснюється у групі не більше 10 осіб, для відпрацювання практичних вправ кожен слухач має робоче місце

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судномеханічною спеціальністю

Інструктори мають диплом суднового механіка першого розряду

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи на посаді не нижче другого механіка морських торговельних суден не менше трьох років

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку на повномасштабному тренажері за курсом «Управління складом вахти машинного відділення»

Інструктори мають практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки на повномасштабному тренажері з підготовки складу вахти машинного відділення не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки на повномасштабному тренажері з підготовки складу вахти машинного відділення) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документ, що засвідчує проходження інструктажу з правил експлуатації та використання тренажера, виданого виробником або уповноваженим ним постачальником тренажера

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - 2 примірники

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та управління ними 2004 року - 1 примірник

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code)) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 2.07 «Тренажер машинного відділення» (Engine-Room Simulator) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 7.02 «Старший механік та другий механік» (Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 7.04 «Вахтовий механік» (Officer in Charge of an Engineering Watch) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Керівництво виробника по використанню тренажера - 1 примірник

Резолюція ІМО A.852 (20) від 27 листопада 1997 року «Керівництво по структурі комплексної системи планування дій в аварійних ситуаціях на судні» - 2 примірники

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності тренажерного та іншого обладнання і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань суднових механіків з управління складом вахти машинного відділення

____________
         (дата)

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 5
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
суднових механіків з управління складом
вахти машинного відділення
(пункт 7.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку суднових механіків з управління складом вахти машинного відділення

Таблиця

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками

2

4

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та управління ними 2004 року

1

5

Керівництво виробника по використанню тренажера

1

6

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code))

2

7

Модельний курс ІМО 2.07 «Тренажер машинного відділення» (Engine-Room Simulator)

2

8

Модельний курс ІМО 7.02 «Старший механік та другий механік» (Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer)

2

9

Модельний курс ІМО 7.04 «Вахтовий механік» (Officer in Charge of an Engineering Watch)

2

10

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

2

11

Резолюція ІМО A.852 (20) від 27 листопада 1997 року «Керівництво по структурі комплексної системи планування дій в аварійних ситуаціях на судні»

2
on top