Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Order of the Ministry of Justice of Ukraine; Rule, Typical Form, Act, Reference, Registry, Certificate, Protocol, Form, Specification, Description, Causa on December 31, 20082368/5
Document z1325-08, first version — Adoption on December 31, 2008
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2008 N 2368/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2008 р.
за N 1325/16016

Про затвердження Правил ведення
нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила ведення нотаріального діловодства, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 03.02.94 N 6/5 ( z0033-94 ) "Про затвердження
Правил ведення нотаріального діловодства", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 28.02.94 за N 33/242, наказ
Міністерства юстиції України від 10.01.2005 N 1/5
( z0017-05, za017-05 ) "Про затвердження форм реєстрів для
реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв,
посвідчувальних написів на правочинах і засвідчуваних документах",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за
N 17/10297 (із змінами), наказ Міністерства юстиції України від
09.11.2000 N 56/5 ( v56_5323-00 ) "Про затвердження Методичних
вказівок щодо застосування примірної номенклатури справ державної
нотаріальної контори та приватного нотаріуса, Примірної
номенклатури справ державної нотаріальної контори та Примірної
номенклатури справ приватного нотаріуса".
3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко):
3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
4. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити належне його виконання:
4.1. Організувати вивчення Правил ведення нотаріального
діловодства з працівниками державних нотаріальних контор,
державного нотаріального архіву, приватними нотаріусами.
4.2. Здійснювати контроль за веденням діловодства в державних
нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах та
приватними нотаріусами.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Заступник Міністра Л.В.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
архівів України О.А.Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
31.12.2008 N 2368/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2008 р.
за N 1325/16016

ПРАВИЛА
ведення нотаріального діловодства

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють порядок документування
нотаріальної діяльності та зберігання архіву і визначають порядок
організації роботи з документами в державних нотаріальних конторах
(далі - контора), державних нотаріальних архівах (далі - архів),
приватними нотаріусами.
1.2. Діловодство ведеться українською мовою.
1.3. Використані в цих Правилах основні терміни і їх
визначення застосовуються у значеннях, наведених ДСТУ 2732:2004
"Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять".
2. Діловодство контори, архіву,
приватного нотаріуса
2.1. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса
включає загальне діловодство і нотаріальне діловодство.
2.2. Загальне діловодство в конторі, архіві, приватним
нотаріусом ведеться з дотриманням вимог Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ) (зі змінами), та
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 ( 348-97-п ) (зі
змінами), ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання"
( v0055609-03 ). Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з
обмеженим доступом, визначається спеціальними нормативними актами. 2.2.1. Завідувач контори, архіву призначає особу,
відповідальну за ведення загального діловодства, про що видається
відповідний наказ. 2.2.2. Приватний нотаріус веде загальне діловодство
відповідно до чинного законодавства. Ведення загального діловодства може бути покладено приватним
нотаріусом на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.
2.3. Нотаріальне діловодство регулюється Законом України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) (далі - Закон), цими Правилами, іншими
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок ведення
діловодства.
2.4. Нотаріальне діловодство складається з: ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно
до вимог порядку, установленого Мін'юстом, книг, журналів
реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких
реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких
вчиняються нотаріальні дії; зберігання, обліку, видачі і використання нотаріальних
документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії; складання, оформлення, реєстрації, обліку і виконання
конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по
витребовуванню і наданню відомостей і (або) документів, необхідних
для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених
міжнародними договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги; реєстрації, обліку, зберігання та передачі конторою, архівом,
приватним нотаріусом довідок, документів і відомостей про вчинені
нотаріальні дії, у тому числі відомостей, переданих до органів
державної податкової служби про посвідчені договори, видані
свідоцтва про право на спадщину тощо; порядку і строків розгляду звернень фізичних та юридичних
осіб з питань вчинення нотаріальних дій; тимчасового зберігання документів у конторі, у приватного
нотаріуса, їх підготовки для передачі до державного нотаріального
архіву.
3. Відповідальність за ведення діловодства
3.1. Відповідальність за організацію і ведення нотаріального
діловодства у конторі, архіві покладається на завідувача.
3.2. Завідувач контори, архіву призначає особу, відповідальну
за ведення нотаріального діловодства, про що видається відповідний
наказ.
3.3. В односкладовій конторі відповідальність за ведення
нотаріального діловодства покладається на завідувача державної
нотаріальної контори.
3.4. Державні нотаріуси багатоскладової контори, архіву
несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення,
користування та зберігання реєстрів, книг обліку, журналів, у яких
реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких
вчинені нотаріальні дії, а також за нотаріальні документи, що
знаходяться у їх провадженні.
3.5. У разі втрати документів нотаріального діловодства
особа, відповідальна за ведення нотаріального діловодства, повинна
негайно доповісти завідувачу контори, архіву, який у свою чергу
повідомляє начальника Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі -
управління юстиції) для вжиття необхідних заходів.
3.6. Відповідальність за організацію і ведення нотаріального
діловодства та збереження документів при здійсненні приватним
нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння,
користування реєстрами, книгами обліку, журналами, в яких
реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких
вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні
документи, що знаходяться у його провадженні, покладається на
самого нотаріуса.
3.7. Ведення нотаріального діловодства може бути покладено
приватним нотаріусом на особу, яка перебуває з ним у трудових
відносинах.
3.8. За невиконання вимог, встановлених цими Правилами,
приватний нотаріус несе відповідальність, передбачену чинним
законодавством.
4. Порядок приймання - передавання документів
нотаріального діловодства у разі зміни
завідувача контори чи особи, відповідальної
за ведення діловодства, заміщення (зупинення
нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса
4.1. При звільненні або переході на іншу роботу державного
нотаріуса чи особи, на яку покладено ведення нотаріального
діловодства в конторі, справи і документи, що знаходяться в
діловодстві, передаються особі, яка приймає документи. 4.1.1. Для приймання-передавання документів нотаріального
діловодства контори наказом завідувача контори призначається
комісія у складі 3-х осіб, яка перевіряє наявність і стан
документів, про що складається акт приймання-передавання (додаток
1). 4.1.2. Акт приймання-передавання документів нотаріального
діловодства підписується членами комісії, особою, яка здає, і
особою, яка приймає документи діловодства, і затверджується
завідувачем контори. 4.1.3. При звільненні або переході на іншу роботу завідувача
контори для приймання-передавання документів нотаріального
діловодства наказом начальника управління юстиції призначається
комісія у складі не менше 3-х осіб, у тому числі представник
державного нотаріального архіву.
4.2. Під час приймання-передавання документів нотаріального
діловодства перевіряються: наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад
10 років) зберігання; наявність і стан облікових документів та довідкового апарату
до справ (нарядів); наявність печаток і штампів, якими користуються державні
нотаріуси; дотримання порядку зберігання, витрачання та звітності
спеціальних бланків нотаріальних документів та бланків документів
інформаційної системи; наявність і стан матеріально-технічного обладнання та
інвентарю; стан і умови зберігання документів.
4.3. Перевіряється кількість документів, що знаходяться у
поточному діловодстві, та кількість документів, що зберігаються у
конторі, у тому числі кількість документів загального та
нотаріального діловодства, що передані до державного нотаріального
архіву, а також обліково-довідкового апарату до них, про що
зазначається окремим розділом в акті приймання-передавання
документів діловодства.
4.4. Акт приймання-передавання документів нотаріального
діловодства підписується членами комісії, завідувачем і особою,
яка приймає документи діловодства, та затверджується начальником
управління юстиції (додаток 2).
4.5. У разі виявлення нестачі документів нотаріального
діловодства комісія складає акт (додаток 3) і негайно повідомляє
начальника управління юстиції для вжиття невідкладних заходів щодо
розшуку документів діловодства та майна контори.
4.6. Якщо контора ліквідовується, усі архівні справи
передаються в упорядкованому стані до державного нотаріального
архіву на підставі наказу управління юстиції. Передавання документів контори, що ліквідовується, входить в
обов'язки комісії, створеної для передавання документів
діловодства і майна.
4.7. Документи нотаріального діловодства та архів приватного
нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та
користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним
нотаріальної діяльності. 4.7.1. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання
документів нотаріального діловодства та архіву приватного
нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної
діяльності. 4.7.2. У разі втрати приватним нотаріусом документів
нотаріального діловодства він негайно доповідає про це начальнику
управління юстиції для вжиття необхідних заходів. 4.7.3. При звільненні особи, відповідальної за ведення
діловодства, приватний нотаріус зобов'язаний перевірити наявність
і стан документів, про що складається відповідна довідка (додаток
4). 4.7.4. У разі заміщення приватного нотаріуса користування
його документами та архівом здійснюється в порядку та в межах
строків, визначених договором про заміщення його іншим нотаріусом. 4.7.5. Документи нотаріального діловодства передаються
приватним нотаріусом, якого заміщують, для користування на
підставі акта приймання-передавання нотаріусу, який заміщує його,
що підписується ними (додаток 5).
5. Складання і оформлення документів
5.1. Складання і оформлення документів передбачає обов'язкове
дотримання таких вимог: найменування установи, автора, адреси
установи, автора, якому адресується документ, найменування виду
документа, складання заголовка документа, дати документа, відмітки
про погодження тексту документа, посвідчення документа
(підписання, затвердження, проставлення печатки), проставлення
відміток про проходження та виконання документа.
5.2. Складання й оформлення документів залежно від їх виду
(службові, організаційно-розпорядчі документи та документи з
адміністративно-господарських питань, відповіді на звернення
громадян, документи по витребовуванню і наданню нотаріусами
відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення
нотаріальних дій, документи у зв'язку із наданням правової
допомоги тощо) здійснюється у порядку, передбаченому чинним
законодавством. Якщо цими Правилами не передбачено інше, розміщення
реквізитів документа здійснюється відповідно до вимог,
установлених Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97
N 1153 ( 1153-97-п ) (зі змінами).
5.3. Для складання документів використовується папір форматів
А4 (210х297) та А5 (148х210). Складання документів на папері довільного формату не
допускається. 5.3.1. Службові документи оформлюються на бланках контори,
архіву, приватного нотаріуса, які виготовляються відповідно до
вимог нормативної документації. Не допускається розміщення на
бланках контори, архіву, приватного нотаріуса інформаційного
матеріалу (рекламний логотип, символи, розпорядок роботи тощо), що
є рекламою і не має відношення до документа. 5.3.2. Видані завідувачем контори, завідувачем архіву,
приватним нотаріусом у межах своєї компетенції накази складаються
і оформлюються на аркуші-бланку формату А4, повинні бути
зареєстровані в книзі наказів і відповідати встановленим вимогам. 5.3.3. Обговорення питань на зборах, нарадах фіксується в
протоколах, які оформлюються на підставі записів, зроблених під
час засідань. Протоколи підписуються головуючим на зборах і
секретарем. 5.3.4. Кожний вид документа повинен мати визначений комплекс
реквізитів і стабільний порядок їх розміщення. Найменування виду документа (за винятком листів) вказується
на бланку. 5.3.5. До кожного документа, що друкується на папері формату
А4, незалежно від його призначення складається заголовок, який
повинен бути максимально стислим і ємним, точно відображати зміст
документа та відповідати на питання "Про що документ?". Заголовки не складаються до текстів телефонограм, повідомлень
і до документів, які друкуються на папері формату А5. 5.3.6. Текст документа виготовляється за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів. При підготовці документа на
комп'ютері рекомендовано використовувати шрифти розміром 12-14
друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman, текст повинен
містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло,
грамотно, зрозуміло, без повторень та закреслень. Тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох
частин, у першій зазначається підстава або обґрунтування для
складання документа, у другій - висновки, пропозиції,
розпорядження або прохання. 5.3.7. Якщо документ адресується установі, її структурному
підрозділу, найменування установи, її структурного підрозділу,
яким адресується лист, зазначаються в називному відмінку,
наприклад:
"Філія ВАТ КБ "Надра"
Донецьке регіональне
управління".
5.3.8. При адресуванні документа керівникові організації або
його заступникові назва організації входить до складу назви посади
адресата, наприклад:
"Голові правління
ВАТ "Позитрон"
Труфанову О.С."
5.3.9. Документи адресуються установі, її структурним
підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування
документа установі або її структурному підрозділу без зазначення
посадової особи їх найменування подаються у називному відмінку,
наприклад:
"Міністерство охорони
здоров'я України
Головне лікувальне
управління".
5.3.10. Якщо документ надсилається посадовій особі,
найменування установи зазначається у називному відмінку, а посада
і прізвище адресата - у давальному, наприклад:
"Міністерство культури
і туризму України
Управління справами
Головному спеціалісту"
(Прізвище, ініціали).
5.3.11. У разі адресування документа керівнику установи або
його заступнику найменування установи входить до складу
найменування посади адресата, наприклад:
"Міністру юстиції України
(Прізвище, ініціали)".
Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово
"копія" перед зазначенням другого, третього, четвертого адресатів
не ставиться. У разі надсилання документа більш як чотирьом
адресатам складається список на розсилку і на кожному документі
зазначається тільки один адресат. 5.3.12. До реквізиту "Адресат" може входити адреса. Порядок і
форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати
правилам користування поштовим зв'язком. Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим
кореспондентам, наприклад:
"Головне управління
геодезії, картографії
та кадастру
вул. Попудренка, 54,
Київ-94, 25094".
5.3.13. У разі надсилання документа громадянину зазначають
адресу одержувача в називному відмінку, у такій послідовності:
прізвище, ім'я та по батькові, найменування вулиці, номер будинку,
квартири, найменування населеного пункту, району, області,
поштовий індекс, наприклад:
"Петренко Василь Степанович
Київське шосе,
буд. 2, кв. 14,
м. Миколаїв, 54044".
5.3.14. У разі адресування документа до організації вказують
її назву, потім поштову адресу, наприклад:
"Закрите акціонерне
товариство "Нептун"
вул. Курнатовського, буд.4,
м. Київ, 02218".
5.3.15. Датою документа є дата його підписання або
затвердження. 5.3.16. Дата на документі проставляється арабськими цифрами в
один рядок у послідовності: число, місяць, рік, які розділяються
крапками. Наприклад, 15 листопада 2008 року слід писати:
15.11.2008. Якщо початковий номер місяця або числа складається з однієї
цифри, то перед нею ставиться нуль. Приклад: 3 жовтня 2008 р. слід писати: 03.10.2008. 5.3.17. У текстах нормативно-правових актів і документів, що
містять відомості фінансового характеру, застосовується
словесно-цифровий спосіб оформлення дат: "24 вересня 2008 року". 5.3.18. Якщо документ складено не на бланку, дата
проставляється вище підпису, ліворуч. До складу підпису входять: найменування посади особи, яка
підписує документ (повне, якщо документ оформлено не на бланку, і
скорочене - на документі, складеному на бланку), особистий підпис
та його розшифровка, наприклад:
"Приватний нотаріус
Київського міського
нотаріального округу
(підпис)
В.П.Кривенко;
Завідувач державної
нотаріальної контори
(підпис)
З.П.Крилова".
5.3.19. При підписанні документів, складених комісією,
зазначаються не посади осіб, які склали документ, а їх статус у
складі комісії, наприклад:
"Голова комісії підпис С.К.Лебедєва
Члени комісії підпис Г.Х.Савченко
підпис Н.Л.Блінова".
5.3.20. Якщо документ має додатки, повна назва яких
наводиться в його тексті, то в додатку слід вказати лише кількість
аркушів і число примірників, наприклад: "Додаток: на 5 арк. у
2 прим.". 5.3.21. Якщо документ має додатки, які не згадуються в
тексті, то їх найменування необхідно перерахувати після тексту із
зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості
примірників, наприклад: "Додаток: 1. Пояснювальна записка до проекту наказу на 3 арк.
в 1 прим.". 5.3.22. При відповіді на запит необхідно робити посилання на
номер документа-запиту.
5.4. Складання й оформлення нотаріальних документів
здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством. 5.4.1. Для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і
документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії конторою,
приватним нотаріусом заводяться книги і журнали, передбачені
типовою номенклатурою справ. 5.4.2. Порядок ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних
дій та їх форма встановлюються Мін'юстом. Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та
рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами,
слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів
(додаток 6), а також інші книги і журнали, передбачаються типовою
номенклатурою і ведуться відповідно до форм, установлених цими
Правилами. 5.4.3. Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого
та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно
судами, слідчими органами і реєстрації зняття таких заборон та
арештів, книги та журнали, передбачені типовою номенклатурою,
повинні бути прошиті, кількість аркушів пронумеровано та скріплено
підписом і печаткою завідувача контори, архіву, приватного
нотаріуса. 5.4.4. Реєстри, книги, журнали заповнюються від руки ручкою
чорного, синього або фіолетового кольору, чітко і зрозуміло,
розбірливим почерком, без пропусків і залишення вільних місць між
записами. Запис у реєстрах, книгах і журналах олівцем не
допускається. 5.4.5. На документі, що видається нотаріусом, чи в
посвідчувальному написі зазначається номер, за яким нотаріальна
дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Дата
запису в реєстрі повинна відповідати даті вчинення нотаріальної
дії і даті складання документа. 5.4.6. Оформлення документа включає його підписання. Свій підпис на документі нотаріус скріплює печаткою. Відбиток
печатки проставляється таким чином, щоб він охоплював частину
найменування посади особи, яка підписала документ. 5.4.7. Печатка проставляється на документі, оформленому у
зв'язку з вчиненням нотаріальної дії, передбаченої чинним
законодавством, а також на запитах про витребовування документів
про надання відомостей, необхідних для вчинення нотаріальних дій,
довідках про повернення платежів (державного мита, платежів до
пенсійного фонду тощо) та інших документах, на яких проставлення
відбитка печатки є обов'язковим. 5.4.8. Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів,
засвідчуваних копій (фотокопій) документів і виписок з них, тексти
перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати,
що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути
позначені хоча б один раз словами, а найменування юридичних осіб -
без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження та
ідентифікаційного коду за даними Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України. У необхідних випадках
зазначаються номери рахунків юридичних осіб у банках (кредитних
установах). 5.4.9. Прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, їх місце
проживання, а у випадках, передбачених законодавством, дата і
місце їх народження, місце роботи, крім уповноважених
представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю із
зазначенням ідентифікаційного номера за даними Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. 5.4.10. При посвідченні правочинів за участю іноземних
громадян зазначаються також їх громадянство, адреса постійного
місця проживання за межами України, а при посвідченні правочинів
за участю іноземних юридичних осіб - місцезнаходження та держава,
де зареєстровано юридичну особу. 5.4.11. На нотаріально оформлюваних документах не заповнені
до кінця рядки та інші вільні місця прокреслюються, за винятком
документів, призначених для дії за кордоном, у яких прокреслення
не допускаються. 5.4.12. Дописки і виправлення можуть бути зроблені тільки під
час вчинення нотаріальної дії, застережені нотаріусом перед
підписом сторін правочину та інших осіб, які підписали правочин
(договір, заповіт, довіреність тощо), і повторені в кінці
посвідчувального напису. Дописки та виправлення повинні бути скріплені підписом та
печаткою нотаріуса, а також підписами осіб, щодо яких вчинялася
нотаріальна дія, із зазначенням дати внесених виправлень чи
дописок. 5.4.13. Виправлення, зроблені в тексті нотаріально
оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, що
звернулася за вчиненням нотаріальної дії (свідоцтво, видане
нотаріусом, копія документа, дублікат тощо), застерігаються
нотаріусом лише в кінці посвідчувального напису з проставлянням
підпису нотаріуса і печатки на такому застереженні. 5.4.14. Усі виправлення мають бути зроблені так, щоб усе
помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати. 5.4.15. При засвідченні справжності підпису на документах
дописки і виправлення можуть бути зроблені лише особою, яка
звернулась за вчиненням нотаріальної дії, із зазначенням дати і
проставленням особистого підпису під дописками чи виправленнями.
5.5. При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси застосовують
посвідчувальні написи, видають свідоцтва і вчиняють виконавчі
написи, акти про морські протести та протести векселів за формами,
установленими цими Правилами (додаток 7). 5.5.1. Посвідчувальні написи, свідоцтва, видані нотаріусом,
виконавчі написи, акти про морські протести та протести векселів,
підписуються нотаріусом і скріплюються його печаткою. 5.5.2. Посвідчувальний напис може бути розміщений як на
лицьовому боці оформлюваного документа, так і на його звороті. 5.5.3. Посвідчувальний напис повинен бути написаний
зрозуміло, чітко, без підчисток. Дописки та інші виправлення мають
бути застережені підписом та скріплені печаткою нотаріуса. 5.5.4. Якщо посвідчувальний напис не вміщується на
нотаріально оформлюваному документі, він має бути продовжений на
прикріпленому до документа спеціальному бланку нотаріального
документа. У цьому випадку аркуші, на яких викладено текст документа, і
аркуш з продовженням посвідчувального напису прошиваються міцною
ниткою білого або червоного кольору, аркуші повинні бути
пронумеровані, скріплені підписом нотаріуса і його печаткою. 5.5.5. Для застосування посвідчувальних написів можуть
використовуватись мастичні штампи з текстом відповідного напису. Для оформлення нотаріальних документів також можуть
застосовуватися мастичні штампи зі словами "фотокопія", "копія",
"копія з копії", "дублікат, що має силу оригіналу", "згідно з
оригіналом " тощо.
5.6. Складання, оформлення і виконання конторою, приватним
нотаріусом документів у зв'язку з наданням правової допомоги
здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.
5.7. Документи, викладені на двох і більше аркушах, що
подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті в
спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності. 5.7.1. Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом і
печаткою особи, яка видала документ, із зазначенням посади. На прошитому (прошнурованому) документі здійснюється напис:
"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено
печаткою _____ аркушів". 5.7.2. Дописки і виправлення, які є в документах, що
подаються для нотаріального оформлення, повинні бути застережені
підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою
юридичної особи чи фізичної особи, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб
можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а
потім виправлене чи викреслене.
5.8. Не приймаються для нотаріального оформлення документи,
які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості,
що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної або
ділову репутацію юридичної особи. 5.8.1. Не приймаються для нотаріального оформлення документи,
що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші
незастережені виправлення, документи, текст яких неможливо
прочитати внаслідок пошкодження, а також, які написані олівцем. 5.8.2. Не приймаються для нотаріального оформлення документи,
у яких не можна прочитати все в них написане в первісному
написанні як, наприклад, документи, залиті чорнилом, водою,
потерті тощо. 5.8.3. Не приймаються порвані документи та документи,
викладені на двох і більше аркушах, якщо аркуші не прошито, не
пронумеровано і кількість прошитих аркушів не скріплена підписом
посадової (уповноваженої на те) особи та печаткою юридичної чи
фізичної особи, що видала документ.
5.9. Усі службові, організаційно-розпорядчі документи та
документи з адміністративно-господарських питань контори, архіву
підписуються завідувачем або особою, яка виконує його обов'язки,
із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові.
5.10. Усі службові, організаційно-розпорядчі документи та
документи з адміністративно-господарських питань діяльності
приватного нотаріуса підписуються ним особисто із зазначенням
прізвища, імені та по батькові.
6. Приймання, розгляд і реєстрація
кореспонденції
6.1. Реєстрація документів (кореспонденції) є фіксацією факту
створення або надходження до контори, архіву, приватного нотаріуса
документа (кореспонденції) шляхом проставлення на ньому
реєстраційного номера з одночасним записом необхідних відомостей
про документ у відповідних журналах, книгах, реєстрах. 6.1.1. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні,
найважливіші внутрішні документи (накази, протоколи, доповідні
записки, заяви працівників) та документи, що надійшли на адресу
контори, архіву, приватного нотаріуса. Не підлягають реєстрації документи оперативного характеру
згідно з примірним переліком, наведеним у додатку 8. 6.1.2. Вхідні документи, що надійшли на адресу контори,
архіву, приватного нотаріуса, приймаються особою, відповідальною
за загальне діловодство, і проходять реєстрацію в день
надходження. Внутрішні (накази, доповідні записки, заяви працівників тощо)
та вихідні документи реєструються в день їх підписання. 6.1.3. При надходженні кореспонденції перевіряється
правильність доставки за адресою на конверті, розкриваються всі
конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та
перевіряється наявність документів і додатків до них. 6.1.4. Неправильно оформлена (документ не підписаний, не
засвідчений та ін.), пошкоджена або надіслана не за адресою
кореспонденція повертається відправнику або пересилається за
належністю. 6.1.5. У разі пошкодження кореспонденції (конверта) і
неможливості її використання або відсутності в конверті документа,
або додатків до нього складається акт (додаток 9) у двох
примірниках, один примірник якого з пошкодженою кореспонденцією
надсилається відправникові, а другий - залишається у конторі,
архіві, у приватного нотаріуса. 6.1.6. Усі конверти, як правило, знищуються, крім випадків,
коли вони необхідні для встановлення адреси відправника, часу
відправлення та одержання кореспонденції.
6.2. Реєстрація документів здійснюється в: журналі реєстрації вхідних документів (додаток 10); журналі реєстрації вихідних документів (додаток 11); книзі реєстрації наказів (додаток 12).
6.3. У журналі реєстрації вхідних документів підлягають
реєстрації заяви про прийняття спадщини, видачу свідоцтва про
право на спадщину, про відмову від спадщини, заяви про відкликання
заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, заяви
про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на
одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій
установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви
виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень,
заяви другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності
на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з
подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна,
претензії кредиторів, повідомлення про накладання заборони
відчуження нерухомого майна, повідомлення суду і слідчих органів
про накладання арешту та інші, якщо вони надійшли поштою. Подальша реєстрація таких документів здійснюється у
встановленому порядку.
6.4. Підлягають реєстрації у журналі реєстрації вхідних
документів заяви батьків про надання згоди неповнолітній дитині на
відчуження майна, заява одного з подружжя про згоду на відчуження
(придбання) майна, заява від співвласника про відмову від
переважного права купівлі частки в праві спільної часткової
власності, заяви про скасування заповіту або довіреності тощо.
6.5. Заяви від осіб, у яких немає чоловіка або дружини
(неодружена/неодружений, удова/удівець), викладаються на
нотаріально оформлюваному документі, примірник якого залишається у
справах нотаріуса, і не підлягають реєстрації у журналі вхідних
документів. Якщо текст заяви не вміщується на нотаріально
оформлюваному документі, він має бути продовжений чи викладений на
окремому аркуші, прошитому до нотаріально оформлюваного документа
міцною ниткою білого або червоного кольору.
6.6. На вхідних документах у правому нижньому куті першої
сторінки проставляється реєстраційний штамп (додаток 13). У штампі вказуються найменування контори, архіву або
прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, дата надходження
документа та його реєстраційний індекс (порядковий номер за
реєстраційним журналом та номер справи (наряду) за номенклатурою
справ), дата.
6.7. На вихідному документі проставляється номер, що
відповідає порядковому номеру за журналом реєстрації вихідних
документів і номеру справи (наряду), у якій буде зберігатися
другий примірник вихідного документа із зазначеними реквізитами.
6.8. Перший примірник вихідного документа надсилається
адресатам поштою або передається нарочним. В останньому випадку
він вручається адресату під розписку в розносній книзі для
місцевої кореспонденції (додаток 14).
6.9. На документах, що виконані, проставляється відмітка про
виконання, яка розміщується на нижньому полі першого аркуша або на
звороті першого аркуша документа і включає в себе коротку довідку
про виконання (якщо відсутній документ, що свідчить про
виконання), а також слова "До справи" і номер справи (наряду), у
яку повинен бути підшитий виконаний документ.
7. Контроль виконання документів
7.1. Завідувач контори, архіву, приватний нотаріус особисто
контролюють виконання документів, що надійшли від Міністерства
юстиції, управління юстиції, та зобов'язані своєчасно надавати
відомості про їх виконання. Завідувачем контори, архіву, приватним нотаріусом можуть бути
поставлені на контроль й інші документи.
7.2. Для документів, що перебувають на контролі,
номенклатурою справ передбачається спеціальна контрольна папка.
7.3. При розгляді документів, звернень тощо завідувач
контори, архіву, приватний нотаріус зобов'язані дотримуватись
установлених чинним законодавством строків виконання таких
документів.
8. Складання номенклатури
та формування справ (нарядів)
8.1. Номенклатура справ контори, приватного нотаріуса - це
систематизований перелік назв справ, що формуються в процесі
діяльності контори, приватного нотаріуса із зазначенням строків їх
зберігання, складений за встановленою формою. Номенклатура справ
призначена для групування документів у справи, їх систематизації
та обліку, індексації справ та визначення строків їх зберігання.
8.2. Номенклатура справ складається на підставі Типової
номенклатури справ з єдиною системою індексації кожної справи та
зазначенням строків їх зберігання і є нормативним актом. 8.2.1. Типова номенклатура встановлює типовий склад
документів, що створюються в процесі діяльності контори та
приватних нотаріусів (додаток 15). Типова номенклатура складена на основі вивчення складу і
змісту документів державних нотаріальних контор, приватних
нотаріусів та має на меті надання їм практичної і методичної
допомоги у веденні нотаріального діловодства, організації
зберігання документів і формуванні справ, а також відборі
документів до знищення. 8.2.2. На підставі Типової номенклатури складається
індивідуальна номенклатура справ (далі - номенклатура) кожної
контори чи приватного нотаріуса (додаток 16). 8.2.3. При складанні номенклатури слід мати на увазі таке: номенклатура справ складається у двох примірниках щорічно
строком на один діловодний рік, затверджується завідувачем
контори, приватним нотаріусом та запроваджується в дію з 1 січня. Перший примірник номенклатури контори залишається у
відповідній справі (наряді) контори, а другий примірник
передається до державного нотаріального архіву. Перший примірник номенклатури приватного нотаріуса
залишається в справах приватного нотаріуса, а другий - передається
на зберігання до архіву приватного нотаріуса. 8.2.4. Примірник номенклатури справ є документом постійного
зберігання. 8.2.5. Нотаріуси, які зареєстрували приватну нотаріальну
діяльність в поточному році, складають номенклатуру з початку
нотаріальної діяльності в даному нотаріальному окрузі. 8.2.6. З типової номенклатури справ в номенклатуру справ
переносяться справи (наряди), реєстри, книги, журнали тощо. Не допускається включення до номенклатури тих справ, що не
передбачені типовою номенклатурою. 8.2.7. При складанні номенклатури строки зберігання справ,
передбачених типовою номенклатурою, переносяться до номенклатури і
не можуть бути скорочені. 8.2.8. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що
документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання
визначається конторою або приватним нотаріусом, але не може бути
менше одного року. Якщо до строку зберігання додана відмітка "ЕПК"
(експертно-перевірна комісія), це означає, що частина таких
документів може мати науково-історичне значення і після проведення
експертизи їх цінності повинна включатися до складу Національного
архівного фонду України. 8.2.9. При складанні номенклатури справ ураховуються всі
відмітки, зазначені в графі "Примітка" номенклатури. Форма номенклатури справ контори або приватного нотаріуса
повинна відповідати формі типової номенклатури. 8.2.10. При заповненні граф номенклатури справ контори або
приватного нотаріуса необхідно врахувати такий порядок. Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати умовне
позначення (арабськими цифрами) - індекс. Індекс справ складається
з індексу напряму діяльності і порядкового номера справи. Наприклад: 02-08, де 02 - найменування напряму діяльності,
08 - номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу. 8.2.11. У другій графі наводиться заголовок справи. Він
повинен відтворювати вид документа і розкривати його зміст. Основною частиною заголовку є викладення питання, з якого
справа заводиться. Заголовки в номенклатурі повинні бути
короткими, чіткими, гранично точними. У заголовку вказуються види
документів (договори, свідоцтва, листування), період, за який
створено документи. 8.2.12. Усі документи з грифом "Для службового користування"
формуються в одну справу із заголовком "Для службового
користування". 8.2.13. Справи з питань, вирішення яких триває більше року
(перехідні справи), уносяться до номенклатури справ кожного року
протягом всього терміну їх вирішення. 8.2.14. Третя графа (кількість справ) заводиться із
закінченням діловодного року, коли відомо, яка кількість справ
утворилася у минулому діловодному році. Ці дані підлягають
обов'язковому відображенню у підсумковому записі, який
оформляється після закінчення діловодного року. 8.2.15. У графі четвертій вказуються строки зберігання кожної
справи. 8.2.16. У графі п'ятій номенклатури робляться відмітки про
заведення справ, передачу їх в архів, про перехідні справи. 8.2.17. У кінці діловодного року номенклатура обов'язково
закривається підсумковим записом, у якому зазначаються кількість і
категорії фактично заведених за рік справ (додаток 17).
Підсумковий запис скріплюється підписом завідувача контори,
приватного нотаріуса та їх печаткою.
8.3. Формування справ передбачає групування виконаних
документів у справи (наряди) відповідно до номенклатури справ
контори, архіву, приватного нотаріуса. Формування справ контори, архіву здійснює особа,
відповідальна за ведення нотаріального діловодства. Формування справ приватного нотаріуса здійснює особисто
приватний нотаріус або особа, відповідальна за ведення
нотаріального діловодства.
8.4. Справи формуються у такому порядку: 8.4.1. У справи вміщуються тільки оригінали документів та
(або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з
таких документів, оформлених та засвідчених в установленому
порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій. 8.4.2. До справ включаються документи лише одного діловодного
року. 8.4.3. Групувати у справи одночасно документи постійного,
тривалого (понад 10 років) зберігання забороняється. 8.4.4. Не дозволяється підшивати у справи невиконані
документи. 8.4.5. Не допускається включення до справ документів, які не
мають відношення до справи, особистих документів, документів, що
підлягають поверненню, а також чернеток та проектів (робочих
варіантів) документів. 8.4.6. Під час формування справ перевіряються правильність
оформлення документа, наявність та відповідність вимогам
законодавства документів, на підставі яких вчинялась нотаріальна
дія, підписи, реквізити документа, печатки тощо. У разі виявлення
недоліків в оформленні документи повертаються виконавцю для
доопрацювання. 8.4.7. У разі відсутності нотаріально посвідченого чи іншого
документа у конторі складається акт, який затверджується
завідувачем контори. 8.4.8. У разі відсутності нотаріально посвідченого чи іншого
документа у приватного нотаріуса складається довідка, яка
підписується особисто нотаріусом і особою, яка відповідальна за
ведення діловодства (якщо є така особа). 8.4.9. Після підписання акт або довідка підшивається до
відповідної справи замість відсутнього документа.
8.5. Документи систематизуються в хронологічному порядку з
січня до грудня (за датами їх надходження, виконання, підписання,
затвердження, посвідчення, видачі тощо), причому
документ-відповідь повинен розміщуватися після документа-запиту.
8.6. Заяви про прийняття спадщини; про відмову від спадщини;
заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або заяви про
відмову від спадщини; заяви про видачу свідоцтва про право на
спадщину; заяви про видачу свідоцтва про право власності на частку
в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя; заяви
спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку
(фінансовій установі); претензії кредиторів, а також заяви про
вжиття заходів до охорони спадкового майна, за яким були вжиті ці
заходи; заяви про відкриття спадщини та укладання договору на
управління спадщиною; заява виконавця заповіту про відмову від
здійснення своїх повноважень; заява відказоодержувача про відмову
від заповідального відказування реєструються в книзі обліку і
реєстрації спадкових справ (додаток 18) і формуються у спадкові
справи. 8.6.1. Кожна спадкова справа являє собою окремий наряд
(справу), має внутрішній опис, нумерується, оформлюється титульним
аркушем та прошивається. 8.6.2. Спадковій справі присвоюється номер, який складається
з порядкового номера, за яким вона зареєстрована в книзі обліку та
реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс)
рік, у якому вона заведена. 8.6.3. При формуванні спадкових справ після їх закінчення на
обкладинці справи проставляється індекс, передбачений
номенклатурою справ. 8.6.4. У спадкову справу в хронологічному порядку
підшиваються всі документи, пов'язані з оформленням спадкових
прав. Якщо справа не закінчена провадженням в поточному році, вона
переходить на наступний рік за тим самим номером і перереєстрації
не підлягає.
8.7. Нотаріальні документи (за винятком документів,
пов'язаних з оформленням спадкових прав) підшиваються у справи в
такому порядку: першим підшивається примірник нотаріально
оформленого документа, який залишається у справах контори,
приватного нотаріуса, за ним - документи, на підставі яких він
виданий чи посвідчений.
8.8. Квартальні плани та звіти зберігаються в справах
(нарядах) того року, до якого вони належать за своїм змістом,
незалежно від часу їх складання. Протоколи за справами розташовуються в хронологічному порядку
за номерами і групуються, як правило, разом із документами, на
підставі яких протокол готувався (порядок денний, доповіді,
проекти рішень, інші документи).
8.9. Документи, виготовлені із застосуванням засобів
обчислювальної техніки (таблиці, розрахунки, викопіювання тощо),
групуються у справи на загальних підставах.
8.10. Справа (наряд) з документами не повинна перевищувати
250 аркушів (30-40 мм завтовшки). При більшому обсязі документів
справу (наряд) ділять на самостійні томи.
8.11. З метою закріплення порядку розташування документів у
справі всі її аркуші, крім аркушів засвідчувального напису та
внутрішнього опису, повинні бути пронумеровані. Аркуші
внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо.
Засвідчувальний напис справи та чисті аркуші не нумеруються. 8.11.1. Номери на аркушах проставляються в правому верхньому
куті нумератором або графітним м'яким олівцем, не зачіпаючи
тексту. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для
нумерації аркушів забороняється. 8.11.2. Аркуші кожного тому справи (наряду) нумеруються
окремо, починаючи з першого номера. 8.11.3. Аркуш формату, більшого ніж формат А4, підшивається
за один бік і нумерується як один аркуш у правому верхньому куті,
а потім фальцюється на формат А4. 8.11.4. Підшиті в справи конверти з укладеннями нумеруються
валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується
конверт, а потім кожне вкладення в конверті. 8.11.5. Якщо при нумерації були допущені помилки, то аркуші
нумеруються знову, при цьому старі номери не стираються, а
закреслюються однією скісною рискою, і поряд ставиться новий номер
аркуша. У цих випадках у внутрішньому описі вносяться виправлення
або описи складаються заново. 8.11.6. У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів
справи допускається застосування літерних номерів аркушів (4а, 9б
тощо). 8.11.7. У разі долучення (вилучення) документів справа
розшивається і після здійснення долучення (вилучення) повторно
прошивається перед документом. Долучений документ нумерується. При
цьому до номера сторінки додається літера згідно з чинним
українським алфавітом. Відомості про дату долучення (вилучення)
документа вказуються у внутрішньому описі в графі "Примітки".
8.12. Внутрішній опис складається до всіх справ (нарядів)
нотаріальних документів, передбачених номенклатурою, крім
документів довідкового, облікового характеру та документів
тимчасового (до 10 років) зберігання, які віднесені до розділу 1
номенклатури справ. 8.12.1. Внутрішній опис (додаток 19) складається на окремому
аркуші за формою, що містить відомості про порядкові номери
нотаріально посвідчених документів справ, прізвища, імена, по
батькові осіб, щодо яких вчинялися нотаріальні дії, дати
документів, їх заголовки, номери за реєстром та номери аркушів
справи, на яких розташований кожен документ. У відповідному
внутрішньому описі справи (наряду) вказується також кількість
відсутніх документів та відповідних актів (довідок). 8.12.2. До внутрішнього опису складається підсумковий запис,
у якому наводиться цифрами та літерами кількість нотаріально
посвідчених документів, що включені до опису, кількість аркушів
справи, а також кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній
опис підписується завідувачем контори, архіву чи приватним
нотаріусом. 8.12.3. Якщо справу оправлено в наряд (том), то внутрішній
опис прошивається на початку наряду (тому), а засвідчувальний
напис справи прошивається в кінці наряду (тому). 8.12.4. Зміни в складі документів справи (включення
додаткових документів, їх виключення, заміна оригіналів копіями та
ін.) відображаються в графі "Примітки" з посиланням на відповідні
виправдні документи (угода про розірвання договору, ухвала суду,
постанова слідчого органу тощо).
8.13. З метою обліку кількості аркушів у справі та фіксації
особливостей їх нумерації в кінці кожної справи на спеціально
вшитому чистому аркуші, а в книгах і журналах на зворотному боці
останнього чистого аркуша робиться засвідчувальний напис (додаток
20). Доклеювання засвідчувального напису не допускається. 8.13.1. У засвідчувальному написі зазначається цифрами і
літерами кількість аркушів у справі (наряді) та окремо через знак
"+" (плюс) - кількість аркушів внутрішнього опису. 8.13.2. У цьому записі вказуються всі неусувані дефекти
(пошкоджені, зруйновані аркуші, залиті чорнилом),
довідки-замінники (копії) вилучених документів, а також у разі
відсутності необхідних документів - їх кількість, наявність актів,
довідок, літерних та пропущених номерів аркушів. 8.13.3. У засвідчувальному написі робиться відмітка: у графі
1 (словами) - назва документа, у графі 2 - присвоєні сторінкам
номери. 8.13.4. Засвідчувальний напис підписується завідувачем
контори, архіву, приватним нотаріусом. Усі наступні зміни в складі
справи зазначаються у засвідчувальному написі. 8.13.5. У разі великого обсягу перенумерації аркушів у справі
складається новий засвідчувальний напис. Старий засвідчувальний
напис закреслюється і зберігається в справі постійно.
8.14. Підшивання документів у справи (наряд) здійснюється
міцними, туго натягнутими нитками. При підшиванні документа в
справу (наряд) робляться 4 проколи, відстань від верхнього і
нижнього країв документа не повинна бути більше 2 см. 8.14.1. Підшивання здійснюється так, щоб збереглася повна
можливість читання тексту, який не повинен підходити до лінії
підшиття ближче, ніж на 2 см, а аркуші не повинні виступати за
край обкладинки. Якщо текст документа розташований близько до краю
аркуша, до такого аркуша при підшиванні в справу підклеюється
смужка паперу, за яку документ підшивається до справи. У такому
самому порядку підшиваються документи великого формату, які
зберігаються в складеному вигляді. 8.14.2. Металеві скріплення (скріпки, булавки тощо) зі справи
видаляються. 8.14.3. Підшивання справ повинно виконуватися періодично, але
не пізніше ніж через 3 місяці після закінчення справ у
діловодстві. Для погодження з державним нотаріальним архівом надаються
описи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання,
підсумковий запис номенклатури справ за кожен рік.
8.15. Обкладинки справ (нарядів) оформляються за встановленою
формою (додаток 21) ( za325-08 ). 8.15.1. Обкладинки справ (нарядів) з документами, які
підлягають постійному, тривалому (понад 10 років) зберіганню,
повинні бути виготовлені з твердого картону завтовшки 2-3 мм. 8.15.2. Написи на обкладинках справ (нарядів), книг, журналів
повинні бути виконані без скорочень і виготовлені за допомогою
технічних засобів або світлостійким чорним чорнилом.
8.16. На обкладинках справ, книг, журналів обов'язково
вказуються: найменування контори, прізвище, ім'я по батькові нотаріуса,
нотаріальний округ, найменування справи (наряду), строк її
зберігання; якщо справа (наряд) складається з декількох томів, то -
порядковий номер чергового тому; рік початку і закінчення справи (наряду) вказується
арабськими цифрами, число, місяць - літерами. Дати початку і
закінчення справи (наряду) повинні відповідати крайнім датам
документів, які в ній підшиті; номер справи (наряду) за описом за погодженням з державним
нотаріальним архівом; номер опису та номер архівного фонду - простим олівцем.
8.17. Реєстри, справи (наряди) поточного діловодства і
закінчені провадженням до передачі їх у державний нотаріальний
архів або на зберігання до архіву нотаріуса, або на знищення
повинні зберігатися у шафах (кімнатах), що замикаються і
запобігають впливу на документи сонячного світла, пилу. Зберігання документів, виготовлених із застосуванням
обчислювальної техніки (таблиці, викопіювання, розрахунки тощо),
провадиться за загальними правилами.
8.18. Вилучення і видача будь-яких документів зі справ
(нарядів), як правило, не дозволяються. 8.18.1. У виняткових випадках за наявності передбаченого та
належним чином оформленого процесуального документа суду, органу
прокуратури чи досудового слідства таке вилучення провадиться з
відома завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса з
обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який
вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено
вилучення. 8.18.2. Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи
надаються нотаріусом у випадках, передбачених чинним
законодавством.
9. Складання описів справ (нарядів)
9.1. Справи (наряди) контори, приватного нотаріуса підлягають
оформленню при їх заведенні та по закінченні року. 9.1.1. По закінченні року особи, які відповідають за загальне
та нотаріальне діловодство в конторі, приватний нотаріус проводять
підготовку справ до архівного зберігання і уточнюють
систематизацію документів у справах (нарядах), проводять
оформлення справ (нарядів). Справи (наряди) постійного, тривалого
(понад 10 років) зберігання вміщуються у тверду обкладинку,
документи перекладаються в хронологічному порядку і прошиваються.
Аркуші справ нумеруються. 9.1.2. Залежно від строків зберігання проводиться повне або
часткове оформлення справ (нарядів). Повному оформленню підлягають справи (наряди) постійного та
тривалого (понад 10 років) терміну зберігання. 9.1.3. На справи постійного і тривалого (понад 10 років)
строку зберігання складаються окремі описи. Описи справ складаються за встановленою формою (додатки 22,
23). 9.1.4. Опис справ (нарядів) складається особою,
відповідальною за діловодство контори, чи приватним нотаріусом за
методичною допомогою державного нотаріального архіву з дотриманням
таких правил: описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання
складаються окремими справами на кожний діловодний рік; заголовки справ уносяться до опису у тій послідовності, у
якій їх розміщено в номенклатурі справ; графи опису заповнюються відповідно до відомостей, винесених
на обкладинку справи. Опис на справи тривалого (понад 10 років)
строку зберігання повинен мати додаткову графу "Строк зберігання,
стаття за переліком або за типовою номенклатурою справ"; графа опису "Примітка" використовується для позначок про
передачу справ, знищення справ тощо; кожна справа (наряд) вноситься до опису за самостійним
порядковим номером. Якщо справа (наряд) складається з кількох
томів (частин), то кожний том (частина) вноситься до опису під
окремим номером; у разі внесення до опису справ (наряд) підряд кількох справ з
однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок першої
справи. На кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється
повністю; у кінці опису справ робиться підсумковий запис із зазначенням
(цифрами і літерами) кількості справ, що значаться за описом,
першого і останнього номерів справ за описом, а також
обумовлюються особливості нумерації справ в описі.
9.2. Описи справ ведуться впродовж кількох років з єдиною
суцільною нумерацією справ. Справи кожного року складають річний
розділ опису.
9.3. У річний розділ опису справ уносяться також справи, що
не завершені в діловодному році (перехідні справи). При цьому в
разі їх незавершення вказані справи переходять до наступного
діловодного року. У таких випадках у кінці річних розділів опису
кожного наступного року, протягом якого справи продовжувалися в
діловодстві, зазначається "Документи з цього питання див. також у
розділі за ____ рік, N ____", а графи 4, 5 опису не заповнюються.
9.4. Наприкінці кожного річного розділу опису справ
постійного зберігання після останньої описової статті складається
засвідчувальний напис.
9.5. Опис справ постійного строку зберігання, тобто тих
справ, що надалі передаватимуться до державного нотаріального
архіву, складається у чотирьох примірниках, підписується
завідувачем контори чи приватним нотаріусом.
9.6. Описи справ постійного зберігання підлягають
обов'язковому узгодженню з державним нотаріальним архівом та
схваленню експертною комісією, створеною при управлінні юстиції,
через два роки після закінчення справ у діловодстві. Експертна комісія (далі - ЕК) організовує свою роботу
відповідно до затвердженого про неї Положення. Для узгодження до державного нотаріального архіву
надсилаються всі чотири примірники опису.
9.7. Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання
складається у двох примірниках, погоджується з відповідним
державним нотаріальним архівом та схвалюється ЕК.
9.8. Документи із строком зберігання до 10 років включно в
справи (наряди) не підшиваються, нумерація аркушів не провадиться.
9.9. Справи (наряди) із строком зберігання до 10 років
включно до державного нотаріального архіву не здаються.
9.10. Справи (наряди) тимчасового (до 10 років включно)
зберігання підлягають частковому оформленню. Допускається зберігання справ (нарядів) тимчасового (до
10 років включно) зберігання у швидкозшивачах, аркуші справ не
нумеруються, засвідчувальні написи і внутрішні описи не
складаються.
9.11. Під час підготовки справ (нарядів) до наступного
архівного зберігання обов'язково проводиться експертиза цінності
документів. Експертиза цінності документів полягає у визначенні їх
цінності з метою встановлення строків зберігання документів і
відбору їх для наступного зберігання або знищення.
9.12. Організація роботи з експертизи цінності документів
здійснюється постійно діючою комісією, що створюється у складі не
менше трьох осіб управлінням юстиції.
9.13. За результатами експертизи цінності документів
складаються описи справ постійного, тривалого (понад 10 років)
зберігання та акти про вилучення для знищення справ (документів),
що не підлягають зберіганню (додаток 24).
9.14. Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися,
та складання акта про вилучення для знищення справ (документів),
що не підлягають зберіганню, здійснюються після підготовки
конторою, приватним нотаріусом описів справ постійного, тривалого
(понад 10 років) зберігання за цей самий період.
9.15. Підготовлені описи справ постійного, тривалого (понад
10 років) зберігання та акт про вилучення справ (документів) для
знищення, не внесених до Національного архівного фонду,
розглядаються ЕК. Схвалений ЕК акт про вилучення до знищення справ
(документів), що не підлягає зберіганню, затверджується
завідувачем контори, приватним нотаріусом тільки після
затвердження та погодження в установленому порядку описів справ
постійного зберігання, після чого фондоутворювач має право
знищувати документи.
9.16. Справи (документи) включаються до акта про вилучення їх
до знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився
до 1 січня року, у якому складений акт. Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у
2006 році, можуть включатися в акт, що буде складений не раніше
1 січня 2010 року, з п'ятирічним строком зберігання - не раніше
1 січня 2012 року, з урахуванням приміток, зазначених у Типовій
номенклатурі справ.
9.17. Акт про вилучення для знищення справ (документів), не
внесених до Національного архівного фонду, складається в трьох
примірниках на всі справи в цілому. Назви однорідних справ,
відібраних до знищення, уносяться до акта під загальним заголовком
із зазначенням кількості справ, включених до кожної групи. Акти про вилучення для знищення справ (документів), не
внесених до Національного архівного фонду, мають валову нумерацію,
починаючи з N 1.
9.18. Справи (документи), відібрані для знищення, після
погодження та затвердження акта передаються організаціям із
заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається
вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі
документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про
вилучення для знищення документів (справ). Ці акти вміщуються до
справи архівного фонду та зберігаються у конторі, архіві,
приватного нотаріуса. Якщо обсяг справ (документів), що вилучені
для знищення, незначний, вони можуть бути спалені або знищені
механічним способом, про що в акті робиться позначка.
10. Підготовка нотаріальних документів
приватного нотаріуса для архівного зберігання
10.1. Підготовка й оформлення нотаріальних документів та
групування їх у справи (наряди) для архівного зберігання
приватного нотаріуса включають перевірку правильності формування
документів у справи, наявність та відповідність вимогам
законодавства документів, долучених до примірника нотаріально
оформленого документа, а у передбачених законодавством випадках -
копій з документів, які необхідні для вчинення нотаріальних дій,
наявність печаток, підписів, номерів тощо, а також оформлення
справ (нарядів) та відповідність їх номенклатурі.
10.2. З моменту оформлення у справу (наряд) документи
зберігаються в архіві приватного нотаріуса.
10.3. На зберігання до архіву приватного нотаріуса переходять
справи (наряди) нотаріальних документів постійного, тривалого
(понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а також
закінчені діловодством документи довідкового та облікового
характеру відповідно до затверджених номенклатурою справ.
10.4. При підготовці документів для архівного зберігання
приватний нотаріус проводить звірку наявності нотаріальних
документів згідно з реєстром для реєстрації нотаріальних дій та
відповідної номенклатури справ. Відмітка щодо проведеної нотаріусом звірки вказується
наприкінці внутрішнього опису справ та ним підписується
(наприклад: "Наявність документів звірено з реєстром для
реєстрації нотаріальних дій", дата, підпис). У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ
(нарядів) приватний нотаріус зобов'язаний їх усунути.
10.5. Відповідно до затверджених описів приватний нотаріус
зобов'язаний провести звірку наявності кожної справи (наряду). У кожному примірнику опису справ (нарядів) робляться відмітки
про наявність тієї або іншої справи (наряду). Наприкінці кожного
примірника опису справ робляться цифрами та літерами позначки про
фактичну кількість справ (нарядів), що надійшли до архіву
нотаріуса, проставляються номери справ (нарядів), що відсутні,
дата надходження до архіву нотаріуса та підпис приватного
нотаріуса.
10.6 У разі втрати документів нотаріального діловодства
приватний нотаріус повинен негайно доповісти начальнику управління
юстиції та вжити необхідних заходів для розшуку чи відновлення
втрачених документів. До приватного нотаріуса, з вини якого втрачено документи
нотаріального діловодства або знищено архів нотаріуса,
застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.
10.7. Особа, нотаріальна діяльність якої припинена (у тому
числі в зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю), зобов'язана протягом одного місяця з дня
одержання копії наказу передати до державного нотаріального архіву
всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного
нотаріуса. Якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений
за рішенням управління юстиції, але не більше одного разу і лише
на один місяць.
10.8. У разі неможливості або відмови приватного нотаріуса
особисто здійснити передачу документів нотаріального діловодства
та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки цей обов'язок
покладається на управління юстиції, яке, у разі необхідності,
залучає до цього представників органів внутрішніх справ.
10.9. Справи (наряди) повинні бути сформовані відповідно до
цих Правил і передаються приватним нотаріусом до державного
нотаріального архіву відповідно до затверджених описів.
10.10. У кожному примірнику опису справ робляться позначки
про прийняття тієї або іншої справи. Наприкінці кожного примірника
опису справ робляться цифрами та літерами позначки про фактичну
кількість справ, що передані до державного нотаріального архіву,
проставляються номери справ, що відсутні, дати
приймання-передавання справ і підписи осіб, що здавали та приймали
справи. 10.10.1. Підготовлені до передачі документи доставляються до
архіву вантажним чи легковим автотранспортом з критим кузовом у
супроводі відповідальної особи. 10.10.2. Надходження документів до державного нотаріального
архіву оформляється актом приймання-передавання (додаток 25), що
складається у двох примірниках, перший з яких разом з документами
передається до державного нотаріального архіву, а другий
примірник - долучається до реєстраційної справи приватного
нотаріуса. 10.10.3. Якщо за станом здоров'я або з інших причин, а також
у зв'язку зі смертю приватного нотаріуса здійснити передачу
документів нотаріального діловодства та архіву приватного
нотаріуса неможливо, передачу документів до державного
нотаріального архіву з одночасним складанням описів справ (додатки
26, 27, 28) та акта про вилучення справ (документів) приватного
нотаріуса (додаток 29) провадить комісія відповідного Головного
управління юстиції.
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященко

Додаток 1
до Правил ведення
нотаріального діловодства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної
нотаріальної контори ________ ___________________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата (печатка)

АКТ _________________________________
(місце складання)
приймання-передавання документів нотаріального
діловодства державної нотаріальної контори

Підстава: _______________________________________________________
(підстава передачі документів нотаріального діловодства)
___________________________________________________________ здав,
(прізвище та ініціали особи, відповідальної
за ведення діловодства у конторі)
а _______________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали особи, яка прийняла
документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства контори:
------------------------------------------------------------------ | N | Номер і назва | Кількість |Кількість справ|Примітка| | з/п | описів | примірників | | | | | | кожного опису | | | |------+----------------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ __________________________________________
Усього прийнято _______________________________ фонд N __________
(найменування державного нотаріального архіву)

Передавання здійснив: Приймання здійснив:
________ _______________________ ________ ________________
(підпис) (розшифрування підпису) (підпис) (розшифрування
підпису)
Дата Дата
Голова Комісії: ____________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Члени Комісії: ____________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
____________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)

Додаток 2
до Правил ведення
нотаріального діловодства
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Головного
управління юстиції ________________________ ________________________ ________ _______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

АКТ _________________________________
(місце складання)
приймання-передавання при зміні
завідувача державної
нотаріальної контори

Підстава: _______________________________________________________
(підстава передачі документів нотаріального діловодства)
_________________________________________________________передав,
(прізвище та ініціали завідувача
державної нотаріальної контори)
а _______________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали особи, яка прийняла
документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства контори:
Розділ 1 Печатки і штампи
Розділ 2 Спеціальні бланки нотаріальних документів та бланки
інформаційної системи Розділ 3 Нотаріальне діловодство
------------------------------------------------------------------ | N | Номер і назва | Кількість |Кількість справ|Примітка| | з/п | описів | примірників | | | | | | кожного опису | | | |------+----------------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ __________________________________________
Усього прийнято _______________________________ фонд N __________
(найменування державного нотаріального архіву)
Передав: Прийняв:
________ _______________________ ________ ________________
(підпис) (розшифрування підпису) (підпис) (розшифрування
підпису)
Дата Дата
Голова Комісії: ____________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Члени Комісії: ____________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
____________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)

Додаток 3
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна ЗАТВЕРДЖУЮ
контора Завідувач державної
(Приватний нотаріус) нотаріальної контори
(Приватний нотаріус) __________ _________________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

АКТ _________________ N ______ __________________________
(місце складання)
про нестачу справ (документів)

У результаті ________________________________ установлено нестачу
(назва заходів)
архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо
розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у зв'язку
з чим уважаємо можливим зняти з обліку
------------------------------------------------------------------ |Опис| Індекс | Заголовок |Дата справи| Кількість | Можливі | | N |справи або| справи |(документа)| аркушів | причини | | | номери |(документа)| | справи |відсутності | | | аркушів | | |(документа)| справ | | |документів| | | |(документів)| |----+----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Разом ________________________________________ справ (документів)
(цифрами і літерами)
Зміст утрачених справ (документів) може бути частково
відтворений такими справами (документами): _______________________ _________________________________________________________________
(номери справ, аркушів, їх заголовки) _________________________________________________________________
Завідувач державного
нотаріального архіву __________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус) ___________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО
Протокол ЕК Головного
управління юстиції
у ______________________
від _____________ N ____

Додаток 4
до Правил ведення
нотаріального діловодства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Приватний нотаріус
_________ __________________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата (печатка)

ДОВІДКА
про перевірку наявності і стану документів
при звільненні особи, відповідальної
за ведення нотаріального діловодства
у приватного нотаріуса

_________________________________________________________________
(підстава передачі документів нотаріального діловодства)
_________________________________________________________передав,
(прізвище та ініціали особи, відповідальної
за ведення діловодства приватного нотаріуса)
а _______________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали особи, яка прийняла
документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса:
------------------------------------------------------------------ | N |Номер за номенклатурою |Назва справи |Дата справ|Примітка| | з/п | | | | | |------+-----------------------+-------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ __________________________________________
Усього прийнято ___________________________________________ справ
(цифрами, літерами)
Передав: Прийняв:
_________ _________________ _________ _________________
(підпис) (розшифрування (підпис) (розшифрування
підпису) підпису)
Дата Дата

Додаток 5
до Правил ведення
нотаріального діловодства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Приватний нотаріус
________ __________________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата (печатка)

АКТ _________ N ____________________ _________________________________
(місце складення)
приймання-передавання документів нотаріального
діловодства приватного нотаріуса при його заміщенні

________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали приватного нотаріуса, якого заміщують)
________________________________________________________________,
(номер наказу про реєстрацію нотаріальної діяльності
приватного нотаріуса, якого заміщують)
який працював ___________________________________________________
(крайні дати діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують)
На підставі: ______________________________________________ здав,
(номер наказу про зупинення нотаріальної діяльності
приватного нотаріуса, якого заміщують)
а _______________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали приватного нотаріуса, який заміщує)
документи нотаріального діловодства контори:
------------------------------------------------------------------ | N | Індекс | Заголовок |Дата справи| Кількість |Примітка| | з/п | справи | справи |або крайні | справ | | | | | (тому, |дати справ | (томів, | | | | | частини) | | частин) | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Разом _______________________________ справ за _____________ роки
(цифрами і літерами)
Номери відсутніх справ __________________________________________
Передавання здійснив: Приймання здійснив:
_________ _________________ _________ _________________
(підпис) (розшифрування (підпис) (розшифрування
підпису) підпису)
Дата Дата

Додаток 6
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Форма N 1
Реєстр для реєстрації
заборон відчуження
нерухомого та рухомого
майна, а також арештів,
накладених на таке майно
судами, слідчими органами
і реєстрації зняття таких
заборон та арештів

РЕЄСТР ______________ для реєстрації заборон відчуження
нерухомого та рухомого майна, а також арештів,
накладених на таке майно судами, слідчими
органами, і реєстрації зняття
таких заборон та арештів

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Дата, номер | Прізвище, | Об'єкт |Найменування| Назва та | Дата і | Дата | Дата і | Назва і | Дата і | Дата | | N запису |нотаріальної| ім'я, по |(майно), на|органу, яким| реквізити | вхідний |накладення| номер |реквізити | вхідний | зняття | | | дії про | батькові |який (яке)| накладено | документа, | номер | заборони | нотаріальної |документа,| номер | заборони | | | накладення |фізичної чи| накладено |арешт та/або|на підставі |надходження|відчуження|дії про зняття| на |надходження|відчуження| | | заборони | юридичної | заборону |найменування| якого |документа, |чи арешту | заборони | підставі |документа, |чи арешту | | | | особи, на |відчуження | кредитора |накладається| на | та номер |відчуження чи | якого | на | та номер | | | |майно якої |чи арешт та| | заборона | підставі | витягу з | арешту | знято | підставі | витягу з | | | | накладено |місце його | | відчуження | якого | Єдиного | | заборону |якого знято| Єдиного | | | | заборону |реєстрації | | чи арешт | накладено | реєстру | |відчуження| арешт | реєстру | | | |відчуження | або | | | арешт | заборон | | чи арешт | | заборон | | | |чи арешт та|знаходження| | | | | | | | | | | | місце їх | | | | | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | | | | | | або | | | | | | | | | | | | |знаходження| | | | | | | | | | |----------+------------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+----------+--------------+----------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Форма N 1
Свідоцтво про право
на спадщину за законом(1)

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом(2)

Місто (селище) _________________________________________________, ________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті _________ Цивільного кодексу
України(3) спадкоємцем ___________________________________________
(розмір частки)
майна _______________________________________, який(яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
"___" ____________ ____ року, є його (її) ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________._
місце проживання та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане
________________________________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(указується частка спадкового майна)
Видане(4) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на зазначене в свідоцтві майно підлягає державній
реєстрації(5).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У цій та інших формах зазначається яким (державним чи
приватним) нотаріусом (нотаріальної контори чи нотаріального
округу) вчиняється нотаріальна дія.
(2) За такою формою відповідно до вимог статті 1298 ЦК
України видається свідоцтво про право на спадщину кожному із
спадкоємців, якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців.
(3) У разі застосування до спадщини положень Цивільного
кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим
Кодексом.
(4) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(5) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 2
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
за правом представлення
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті ____________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцем ______________________________________
(розмір частки)
майна _________________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
помер(ла) "___" ________________ року, є його (її) _______________
(прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________,
місце проживання та родинний зв'язок
чи інший зв'язок із спадкодавцем)
батько (мати, інший родич) якого(ї) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
померлого батька, матері,
_________________________ помер(ла) "___" ___________ ____ року.
іншого родича спадкоємця)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________
(указується все майно, на частку якого
________________________________________________________________.
видане свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на _________________________ спадкового майна
(відповідна частка спадкового майна)
видане _________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(указується частка спадкового майна)
видане(1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину на згадане майно підлягає державній реєстрації(2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(2) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 3
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця, який не встиг
прийняти спадщину
(спадкова трансмісія)
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті ___________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцем ______________________________________
(розмір частки)
майна _________________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
помер(ла) "_____" _____________________ року, був (була) його (її)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові місце проживання
та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем) ________________________________________________________________,
але у зв'язку з його (її) смертю "___" ________ ____ року спадщина
переходить до його(її) ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
_______________________________________________________________.
місце проживання та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: _________________________________________________.
(указується все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на _________________________ спадкового майна
(відповідна частка спадкового майна)
видане _________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(указується частка спадкового майна)
видане(1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації.
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав, указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.

Форма N 4
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця, який прийняв
спадщину, але не оформив
своїх спадкових прав(1)
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті ____________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцем ________________________________ майна
(розмір частки)
_____________________________________________, який(яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
"___" ________________ року, є його (її) _________________________
(прізвище, ім'я, ________________________________________________________________.
по батькові, місце проживання та родинний
чи інший зв'язок спадкоємця)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво і
яке складається з: ______________________________________________,
(указується все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його характеристика)
належало _______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, родинний
чи інший зв'язок із спадкодавцем)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, спадкоємцем
якого (якої) був (була) _________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, родинний
чи інший зв'язок із спадкодавцем)
який (яка) прийняв(ла) спадщину, але не оформив(ла) своїх
спадкових прав.
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(указується частка спадкового майна)
видане(2) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації(3).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно
на майно, яке належало спадкодавцеві особисто, і на майно,
прийняте у спадок, але не оформлене ним, у свідоцтві вказується
конкретне майно із зазначенням, кому воно належить.
(2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав, указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 5
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
у разі відмови спадкоємця
від спадщини на користь
іншого спадкоємця
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті ___________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцем ______________________________________
(розмір частки)
майна ______________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
"___" ____________ ____ року, є його (її) _______________________,
(прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання спадкоємців)
у тому числі з урахуванням ______________________ майна, від якого
(розмір частки)
відмовився(лась) _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
________________________________________________________________.
який відмовився від спадщини на користь іншого спадкоємця)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(зазначається все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його повна характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(указується частка спадкового майна)
видане(1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації(2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(2) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 6
Свідоцтво про право
на спадщину за законом,
яке видається у випадках,
коли частка у спадщині
окремих спадкоємців
залишається відкритою
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті ___________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцями _______________________________ майна
(розмір частки)
______________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) ______________
________________________________________________________________.
(прізвища, імена, по батькові місце проживання
та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частині видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(указується частка спадкового майна)
не видано.
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації(1).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 7
Свідоцтво про право
на спадщину на обов'язкову
частку
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ___________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцем ______________________________________
(розмір частки)(1)
майна ________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ___________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________.
місце проживання і його родинний зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(указується все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на _________________
(указується частка спадкового майна)
видане(2) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації(3).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою
спадкоємцеві забезпечується одержання половини частки, яка
належала б йому в разі спадкування за законом.
(2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 8
Свідоцтво про право
на спадщину за заповітом
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого ________________
(ким посвідчено заповіт)
"___" __________ ____ року і зареєстрованого в реєстрі за N ____,
спадкоємцем зазначеного в заповіті ______________________________
(розмір частки)
майна __________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року,
є його (її) _____________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові спадкоємців
________________________________________________________________.
і місце їх проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(указується все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане(1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації(2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(2) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 9
Свідоцтво про право
на спадщину
за заповідальним
розпорядженням
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину
за заповідальним розпорядженням

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі заповідального розпорядження,
зробленого _______________________________________________________
(вказується найменування банку (фінансової установи),
у якому зроблене заповідальне розпорядження)
"___" ____________ ____ року на рахунку N _____________________,
спадкоємцем зазначеного в заповідальному розпорядженні
________________________________________________ грошового вкладу
(розмір частки)
___________________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
"____" _______________ року, є його (її) ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
________________________________________________________________.
спадкоємця і місце його проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
________________________________________________________________.
(указується розмір вкладу, на частку якого видане свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(указується частка вкладу)
видане(1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.

Форма N 10
Свідоцтво про право
на спадщину за законом,
яке видається у випадку
внесення змін до свідоцтва
про право на спадщину
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті _____________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцем ______________________________________
(розмір частки)
майна ______________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
"___" ____________ ____ року, є його (її) _______________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________.
місце проживання та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке у вказаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(вказується все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його характеристика)
Указане свідоцтво про право на _______________________ спадкового
(відповідна частка спадкового майна)
майна видане ____________________________________ на заміну раніше
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
виданого ________________________________________________________
(указується, ким видано свідоцтво та його реквізити)
свідоцтва про право на спадщину на підставі статті 1300 Цивільного
кодексу України та згоди(1) спадкоємців померлого (рішення суду)
________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові померлого (реквізити рішення суду))
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане(2) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації(3).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Нотаріально оформлена згода спадкоємців або рішення суду
приєднується до примірника свідоцтва, яке зберігається у справах
нотаріальної контори.
(2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 11
Свідоцтво про право
на спадщину
за секретним заповітом
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _____________________________________________________,нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого
_________________________________________________________________
(ким посвідчено секретний заповіт)
"___" ________________ року, зареєстрованого в реєстрі
за N __________________ та оголошеного _________________________,
(ким оголошено заповіт,
дата складання протоколу
та номер за реєстром)
спадкоємцем (спадкоємцями) зазначеного в секретному заповіті
_______________ майна ___________________________________________,
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
який (яка) помер(ла) "___" ________________ року, є
________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця
(спадкоємців) і місце його (їх) проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на _________________________ спадкового майна
(відповідна частка спадкового майна)
видане __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________
(указується частка спадкового майна)
видане(1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації(2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(2) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 12
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно, набуте
за договором довічного
утримання (догляду)
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті ___________________ Цивільного
кодексу України спадкоємцем ______________________________________
(розмір частки)
майна та обов'язків __________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, набутих спадкодавцем за
договором довічного утримання (догляду), посвідченим
"____" ________________ року за реєстром N _______________________
____________________________________, є його _____________________
(прізвище та ініціали нотаріуса) (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________.
місце проживання та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане
________________________________________________________________.
свідоцтво, та дається їх характеристика)
Обов'язки, які передбачені договором довічного утримання
(догляду), переходять до спадкоємця і складаються з:
________________________________________________________________.
(указуються всі обов'язки за договором)
Свідоцтво про право на _________________________ спадкового майна
(відповідна частка спадкового майна)
та обов'язків видане ____________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане(1) _______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на зазначене в свідоцтві майно підлягає державній
реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
N ________________________
(номер спадкової справи)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) У разі неоформлення спадкових прав одним із спадкоємців
указується частка(ки), на яку (які) іншому(им) спадкоємцю(ям)
свідоцтво не видавалося.
(2) У разі, якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Форма N 13
Свідоцтво про призначення
виконавця заповіту
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про призначення виконавця заповіту

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування)
посвідчую, що на підставі статті 1288 Цивільного кодексу України
виконавцем заповіту, посвідченого
"___" _______________ року за реєстровим N ____________ нотаріусом
____________________________________________ нотаріальної контори,
(прізвище та ініціали нотаріуса,
найменування контори, нотаріального округу)
від імені __________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
_________________, призначено за його (її) згодою ________________
(дата смерті) (прізвище,
_________________________________________________________________,
ім'я, по батькові виконавця заповіту, місце його (її) проживання)
який (яка) відповідно до статті 1290 Цивільного кодексу України
зобов'язаний(на): вжити заходів щодо охорони спадкового майна;
вжити заходів щодо повідомлення спадкоємців, відказоодержувачів,
кредиторів про відкриття спадщини; вимагати від боржників
спадкодавця виконання ними своїх зобов'язань; управляти спадщиною;
забезпечити одержання кожним зі спадкоємців частки спадщини, яка
визначена в заповіті; забезпечити одержання частки в спадщині
особам, які мають право на обов'язкову частку в спадщині.
Особу виконавця заповіту встановлено, його (її) дієздатність
перевірено.
Це свідоцтво підлягає обов'язковому поверненню до _______________
(найменування контори, у якій
__________________________ після припинення повноважень виконавця
видано це свідоцтво) (виконавців) заповіту(1).
Свідоцтво оформлено в ______________________________ примірниках,
(кількість примірників)
один з яких залишається у справах нотаріальної контори, а другий
видається _______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові виконавця)
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита)
Нотаріус підпис
(печатка)

--------------- (1) Повноваження виконавця заповіту тривають до повного
здійснення волі спадкодавця, яка виражена у його заповіті.

Форма N 14
Протокол оголошення
секретного заповіту

ПРОТОКОЛ
оголошення секретного заповіту

___________________________ __________________________
(місце складання протоколу) (дата складання протоколу)
Я, _________________________________, нотаріус _________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) (найменування нотаріальної контори,
нотаріального округу)
на підставі статті 1250 Цивільного кодексу України, у зв'язку зі
смертю заповідача _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата смерті заповідача)
у приміщенні нотаріальної контори(1) в присутності двох свідків:
__________________________________________________ та зацікавлених
(прізвища, імена, по батькові,
місце проживання свідків)
осіб: ___________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові та місце проживання
зацікавлених осіб)
які мною були попереджені про дату та місце оголошення секретного
заповіту, розпечатав конверт, у якому зберігався секретний
заповіт, та конверт із секретним заповітом. Підпис заповідача
_______________________________ на конверті із секретним заповітом
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
засвідчено "___" ____________ ____ року за реєстром N ________
________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я,по батькові нотаріуса, найменування нотаріальної
контори або назва нотаріального округу)
Розпечатані мною конверти не містять (містять) __________________
(зазначається стан
_________________________________________________________________
конвертів, у яких містився секретний заповіт, та стан заповіту)
Оголошено такий текст секретного заповіту: _____________________.
(відтворюється весь текст заповіту)
Секретний заповіт після його оголошення залишається в справах
_________________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори, прізвище,
ім'я, по батькові приватного нотаріуса,
________________________________________________________________.
найменування нотаріального округу)
Цей протокол про оголошення секретного заповіту нами прочитаний.
________________ ____________________________
(підпис свідка) (ініціали та прізвище свідка)
________________ ____________________________
(підпис свідка) (ініціали та прізвище свідка)
Протокол складений у _____________________ примірнику(ах).
Цей примірник протоколу виданий ________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
"___" ____________ ____ року, я, _______________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підписів __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові свідків)
які зроблено у моїй присутності. Особу __________________________,
(прізвище та ініціали свідків)
які підписали протокол, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
державного мита (плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Якщо заповіт оголошується поза приміщенням нотаріальної
контори, указується місце його оголошення.

Форма N 15
Свідоцтво про право
власності в спільному майні
подружжя на частку
пережившого з подружжя
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право власності

Місто (селище) _________________________________________________,
(число, місяць, рік словами) ________________________________________________________________.
Я, ______________________, нотаріус _____________________________
(прізвище та ініціали) (найменування)
нотаріальної контори, на підставі статті 71 Закону України "Про
нотаріат" посвідчую, що ________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові пережившого з подружжя)
який (яка) проживає _________ і був (була) подружжям ____________,
(адреса) (прізвище, ім'я, по батькові)
який помер "___" ________________ року, належить право власності
на 1/2 частку в спільному сумісному майні, придбаному подружжям за
час шлюбу.
Спільне сумісне майно, право власності на яке в зазначеній частці
посвідчується цим свідоцтвом за _________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові пережившого подружжя)
складається з ____________________________________________________
(зазначається майно, (право власності на частку в якому
________________________________________________________________.
посвідчується і на чиє ім'я воно зареєстроване, відомості про право встановлювальний документ, характеристика майна)
На 1/2 частку майна видано свідоцтво про право на спадщину
________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Зареєстровано в реєстрі
за N ________
Стягнуто ___________________
(державного мита)
N ________________________
(номер спадкової справи)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 16
Свідоцтво про придбання
арештованого нерухомого
майна з публічних торгів
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

Місто (селище, село) _____________________, ____________________._
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування, назва нотаріального округу)
відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення
прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (із
змінами та доповненнями), затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 27.10.99 N 68/5, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 745/4038, на підставі
акта про проведення прилюдних торгів, затвердженого
_________________________________________________________________
(найменування відділу (підрозділу) державної виконавчої служби)
"___" ____________ 20__ року, посвідчую, що _____________________
(прізвище, ім'я,
________________________________________________________________.
по батькові (назва юридичної особи))
що проживає (розташовано) за адресою ___________________________,
належить право власності на майно, яке складається з: __________,
________________________________________________________________,
(майно, на яке видається свідоцтво, та його характеристика)
яке придбано ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи))
за _____________________________________________________________,
(сума, унесена переможцем торгів, словами)
що раніше належало ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи))
на підставі ____________________________________________________.
(назва та реквізити документа, що підтверджує право власності)
Свідоцтво підлягає реєстрації в _________________________________
(найменування органу, який здійснює реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 17
Свідоцтво про передачу майна
стягувачу в рахунок
погашення боргу(1)
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про придбання майна

Місто (селище, село) ___________________, ______________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
___________________________________________ нотаріальної контори,
(найменування, назва нотаріального округу)
у відповідності до статті 61 Закону України "Про виконавче
провадження" (із змінами і доповненнями) та Тимчасового положення
про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого
нерухомого майна (із змінами і доповненнями), затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 N 68/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за
N 745/4038, на підставі акта про передачу майна стягувачу в
рахунок погашення боргу, затвердженого
_________________________________________________________________
(найменування відділу (підрозділу) державної виконавчої служби)
"___" ____________ 20__ року, посвідчую, що _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові
________________________________________________________________,
(назва юридичної особи))
що проживає (розташовано) за адресою ___________________________,
належить право власності на майно, яке складається з: ___________
________________________________________________________________,
(майно, на яке видається свідоцтво, та його характеристика)
яке передано ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи))
у рахунок погашення боргу на суму ______________________________,
що раніше належало ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи))
на підставі ____________________________________________________.
(назва та реквізити документа, що підтверджує право власності)
Свідоцтво підлягає реєстрації в _________________________________
(найменування органу, який здійснює реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

--------------- (1) Якщо предметом торгів було нерухоме майно, у тексті
свідоцтва зазначається про необхідність реєстрації права власності
на нього.

Форма N 18
Свідоцтво про посвідчення
факту, що фізична особа
є живою
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчую, що _______________________________________ є живим(ою)
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
і проживає ______________________________________________________.
(місце проживання)
Гр. _____________________________ з'явився до згаданого нотаріуса
(прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори
або назва нотаріального округу)
особисто сьогодні о ____ годині _______ хвилин.
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 19
Свідоцтво про посвідчення
факту, що малолітня
(неповнолітня)
дитина є живою(1)
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчую, що _______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
народився(лась) "___" __________ ____ року, є живим(ою) і проживає
________________________________________________________________.
(місце проживання)
_________________________ з'явився(лась) до зазначеного нотаріуса
(прізвище та ініціали дитини)
о ____ годині ____ хвилин у супроводі ___________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) є _____________________________________________________
(батьком, матір'ю, усиновлювачем, опікуном, піклувальником)
________________________________________________________________.
(прізвище та ініціали дитини)
Особу фізичних осіб, зазначених у цьому свідоцтві, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) За цією формою видається свідоцтво про посвідчення факту,
що недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна
дієздатність якої обмежена, є живою.

Форма N 20
Свідоцтво про посвідчення
факту перебування фізичної
особи в певному місці
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчую, що _______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
проживає ________________________________________________________,
(місце проживання) "___" ____________ 20__ року о ____ годині ____ хвилин
перебував(ла) у приміщенні _______________________________________
(найменування нотаріальної контори)
(приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса
_________________________________________________________________)
(прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса)
за адресою: _____________________________________________________.
(адреса нотаріальної контори, робочого місця нотаріуса)
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 21
Свідоцтво про прийняття
на зберігання документів
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчую, що _______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
проживає ________________________________________________________,
(місце проживання)
"___" ________________ року здав(ла) на зберігання ______________
(найменування нотаріальної
_________________________________________________________________
контори або прізвище та ініціали нотаріуса
із зазначенням нотаріального округу)
за адресою ______________________________________________________
(місце розташування нотаріальної контори,
робочого місця нотаріуса)
строком на ______________________________________________________
(зазначається словами термін зберігання)
документи згідно з описом, що додається.
Особу громадянина(ки), який (яка) здав(ла) документи,
встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 22
Свідоцтво про передачу заяви
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті 84 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що
мною "___" ________________ року передано ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________
фізичної особи чи найменування юридичної особи,
якій передано заяву)
заяву ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної
________________________________________________________________.
особи чи найменування юридичної особи, яка подала заяву)
Заява містила __________________________________________________.
(зазначається короткий зміст заяви)
Особу громадянина (представника), який подав заяву, установлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 23
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами(1)

"___" _________________________ року цей договір посвідчено мною,
________________________________, нотаріусом ____________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності.
Особу сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
Примітка. При посвідченні договорів відчуження транспортних
засобів, інших самохідних машин і механізмів у посвідчувальному
написі зазначається про перевірку належності їх відчужувачеві, а
також про необхідність їх реєстрації у відповідних органах у
встановлені строки (стаття 34 Закону України "Про дорожній рух").
--------------- (1) За цією формою робиться посвідчувальний напис на
договорах про зміну черговості спадкування, про зміну розміру
частки в спадщині тощо.
У разі встановлення особи із залученням свідків нотаріус у
посвідчувальному написі вказує про встановлення особи свідків.

Форма N 24
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
юридичної особи
"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
__________________________, нотаріусом __________________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності.
Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність та дієздатність _____________
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
і повноваження його (її) представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 25
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами
за участю представника(1)

"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
____________________________, нотаріусом ________________________
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності.
Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

--------------- (1) За цією формою викладається посвідчувальний напис на
договорі, у якому діє договірний представник (на підставі
довіреності), законний представник (один з батьків малолітньої
дитини до 14 років, її всиновитель, опікун або опікун недієздатної
особи).

Форма N 26
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
неповнолітньої дитини
(з 14 до 18 років),
яка діє за згодою батьків
(усиовителя, піклувальника)

"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
_______________________________, нотаріусом _____________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батьків, усиновителя,
____________________ і неповнолітньою дитиною ___________________
піклувальника) (прізвище,
______________________________________________, яка діє за згодою
ім'я, по батькові, дата народження)
________________________________________________________________,
(батьків, усиновителя, піклувальника -
прізвище, ім'я і по батькові)
та _________________________________________, у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові другої
сторони за договором)
Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.
Особу ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батьків, усиновителя,
___________________________ встановлено, повноваження перевірено.
піклувальника)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 27
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами за участю
особи, яка не може
підписатися особисто
внаслідок фізичної вади,
хвороби або з інших причин

"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
_______________________________, нотаріусом _____________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності.
Особу сторін, а також особу _____________________________________
(прізвище, ім'я,
________________________________________, який (яка) підписав(ла)
по батькові особи, яка підписала договір)
договір на прохання _____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові того із
___________________________________________ у зв'язку з його (її)
сторін, хто не може підписатись)
___________________________________________________, встановлено.
(причина, яка не дала змоги підписати
договір власноручно)
Дієздатність сторін перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 28
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна,
який укладається
фізичними особами

"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
____________________________, нотаріусом ________________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін
встановлено, їх дієздатність, а також належність
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________ перевірено.
відчужувача, найменування майна, що відчужується)
У відповідності до статті 210 Цивільного кодексу України цей
договір підлягає державній реєстрації.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 29
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
юридичної особи

"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
______________________________, нотаріусом _____________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які
підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також
правоздатність та дієздатність __________________________________,
(найменування юридичної особи) повноваження його (її) представника і належність _________________
_________________________________________________________________
(найменування відчужувача, найменування
нерухомого майна, що відчужується) перевірено.
У відповідності до статті 210 Цивільного кодексу України цей
договір підлягає державній реєстрації.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 30
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
представника
"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
____________________________, нотаріусом ________________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу громадян,
які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також
повноваження представника і належність ___________________________
(прізвище, ім'я,
________________________________________________________________
по батькові відчужувача, найменування майна, що відчужується) перевірено.
У відповідності до статті 210 Цивільного кодексу України цей
договір підлягає державній реєстрації.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 31
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
особи, яка не може
підписатись особисто
внаслідок фізичної вади,
хвороби або з інших причин

"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
____________________________, нотаріусом ________________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Договір підписано в моїй присутності. Особу сторін встановлено,
їх дієздатність, а також належність ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача,
_________________________________________________________________
найменування майна, що відчужується) перевірено.
Особу __________________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
договір на прохання ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
у зв'язку з його (її) ______________________________, встановлено.
(указується причина)
У відповідності до статті 210 Цивільного кодексу України цей
договір підлягає державній реєстрації.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 32
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
фізичної особи, що не знає
мови, якою викладено текст
договору, з усним
його перекладом нотаріусом

"___" ____________ ____ року цей договір посвідчено мною,
____________________________, нотаріусом ________________________
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін
встановлено, дієздатність їх перевірено.
Усний переклад з ___________________________________________ мови
(мова, з якої перекладається текст)
на _______________________________ мову зроблено мною, нотаріусом.
(мова, на яку перекладається текст)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 33
Посвідчувальний напис
на заповіті(1)

"___" ____________ ____ року цей заповіт посвідчено мною,
____________________________, нотаріусом ________________________
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ____________________.
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
Заповіт до підписання прочитаний вголос заповідачем _____________
(прізвище, ім'я,
______________________________ і власноручно підписаний ним у моїй
по батькові заповідача) присутності.
Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

--------------- (1) Якщо особа, на яку покладено виконання заповіту,
висловила свою згоду на самому заповіті, то в посвідчувальному
написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту _________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, дієздатність його (її) перевірено".

Форма N 34
Посвідчувальний напис
на конверті із секретним
заповітом

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчено підпис заповідача ______________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
зроблено в моїй присутності, на поданому заповідачем конверті, у
якому, за його усною заявою, міститься підписаний ним секретний
заповіт(1).
Особу заповідача встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

--------------- (1) На конверті, у який нотаріус уміщує конверт із
секретним заповітом, проставляється службова відмітка "Конверт із
секретним заповітом ________________________________ уміщено мною,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
нотаріусом ____________________________, у присутності заповідача
(прізвище, ініціали нотаріуса) в інший конверт, який мною опечатано та прийнято на зберігання".

Форма N 35
Посвідчувальний напис
на заповіті подружжя

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчено заповіт подружжя _____________________________________
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності.
Заповіт записаний мною зі слів _________________________________.
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
Заповіт до підписання прочитаний вголос заповідачами і
власноручно підписаний ними у моїй присутності.
Особу заповідачів встановлено, їхню дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 36
Посвідчувальний напис
на заповіті, підписаному
в присутності свідків
від імені особи,
яка у зв'язку з хворобою
або фізичною вадою не може
власноручно підписатися(1)

"___" ____________ ____ року цей заповіт посвідчено мною,
___________________________, нотаріусом _________________________
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів заповідача
________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
У зв'язку з _____________________________________________________
(причина, з якої заповідач не зміг підписати заповіт власноручно)
_________________________________, на його (її) особисте прохання
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
та в його (її) присутності текст заповіту підписано ______________
(прізвище, ім'я, по батькові
________________________________________________________________.
особи, яка підписала заповіт)
Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її) перевірено.
Особу ______________________________________________ встановлено,
(прізвище та ініціали особи, яка підписала заповіт)
справжність його (її) підпису перевірено.
Заповіт уголос прочитаний заповідачем до його підписання у
присутності запрошених ним свідків
________________________________________________________________.
(прізвища, імена, по батькові свідків)
Особу ______________________________________________ встановлено,
(прізвища та ініціали свідків, які підписали заповіт) справжність їх підписів перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, у
посвідчувальному написі слід зазначати "Особу виконавця заповіту
_____________________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище, ім'я, по батькові)
перевірено".

Форма N 37
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
фізичною особою

"___" ____________ ____ року ця довіреність посвідчена мною,
_____________________________________________________, нотаріусом
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
Довіреність підписана ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) у моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 38
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
фізичною особою у порядку
передоручення

"___" ____________ ____ року ця довіреність посвідчена мною,
_____________________________________________________, нотаріусом
(прізвище та ініціали)
________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку
_______________ його представником _____________________________,
представляють) (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на довіреності,
у моїй присутності.
Особу __________________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище і ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 39
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
юридичною особою

"___" ____________ ____ року ця довіреність посвідчена мною,
_____________________________________________________, нотаріусом
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені _________________________________
(найменування юридичної особи)
_____________________________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові та посада)
Правоздатність та дієздатність _________________________________,
(найменування юридичної особи) а також повноваження його (її) представника перевірено.
Особу __________________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 40
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
юридичною особою в порядку
передоручення

"___" ____________ ____ року ця довіреність посвідчена мною,
_____________________________________________________, нотаріусом
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Довіреність від імені ___________________________________________
(найменування юридичної особи)
підписана його (її) представником _______________, який (яка) діє
(прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до повноважень, що ґрунтуються на дорученні, у моїй
присутності.
Особу __________________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 41
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
неповнолітньою дитиною,
яка діє за згодою батьків
(усиновителя, піклувальника)

"___" ____________ ____ року ця довіреність посвідчена мною,
_____________________________________________________, нотаріусом
(прізвище та ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Довіреність підписана неповнолітнім (неповнолітньою) ____________
(прізвище,
_______________________________________, який (яка) діє за згодою
ім'я, по батькові, дата і рік народження)
________________________________________________________________,
(прізвища, ім'я, по батькові батьків, усиновителя, піклувальника)
у моїй присутності, особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Особу ______________________________________________ встановлено,
(прізвища та ініціали батьків, усиновителя, піклувальника)
повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 42
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
фізичною особою,
яка не може підписатися
особисто внаслідок фізичної
вади, хвороби або з якихось
інших причин

"___" ____________ ____ року ця довіреність посвідчена мною,
_____________________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали) ________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
У зв'язку з _____________________________________________________
(причина, через яку особа, яку представляють, не
_________________________ ______________________________________
може підписатися особисто) (прізвище, ім'я, по батькові
особи, яку представляють)
і на його (її) прохання довіреність підписана у моїй присутності
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
Особу ______________________________________________ встановлено,
(прізвище та ініціали особи, яку представляють)
дієздатність його (її) перевірено.
Особу __________________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 43
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії документа

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус ________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори, державного нотаріального
__________________________________, засвідчую вірність цієї копії
архіву, нотаріального округу)
з документа, у якому підчисток, дописок, закреслених слів, інших
незастережених виправлень або якихось інших особливостей не
виявлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 44
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії тексту документа,
вчиненому одночасно
з перекладом тексту копії

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з документа, у якому підчисток,
дописок, закреслених слів, інших незастережених виправлень або
якихось інших особливостей не виявлено.
При цьому засвідчую справжність підпису перекладача
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зробив переклад тексту цього документа з _______________ мови
(мова, з якої робиться переклад)
на ___________________________________.
(мова, на яку робиться переклад)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 45
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії (фотокопії) документа,
вчиненому одночасно
із засвідченням справжності
підпису перекладача

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії (фотокопії).
При цьому одночасно засвідчую справжність підпису перекладача
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зробив переклад тексту цього документа з _______________ мови
(мова, з якої робиться переклад)
на___________________________________.
(мова, на яку робиться переклад)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 46
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
виписки з документа(1)

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус ________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори, державного нотаріального
________________________________, засвідчую вірність цієї виписки
архіву, нотаріального округу)
з __________________________________, у якому підчисток, дописок,
(найменування документа) закреслених слів, інших незастережених виправлень або якихось
інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Якщо в оригіналі документа є будь-які особливості, то
слова "або якихось інших особливостей" пропускаються і після слів
"не виявлено" зазначається: "При цьому в оригіналі..."
(перераховуються особливості, що мають місце).

Форма N 47
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з копії документа

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус ________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори, державного нотаріального
_______________________, засвідчую справжність цієї копії з копії
архіву, нотаріального округу)
документа. У поданій копії підчисток, дописок, закреслених слів,
інших незастережених виправлень або якихось інших особливостей не
виявлено(1).
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Якщо в поданій копії є будь-які особливості, то слова
"або якихось інших особливостей" пропускаються і після слів "не
виявлено" зазначається: "При цьому в копії..." (перераховуються
особливості, що мають місце).

Форма N 48
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
фотокопії

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус ________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори, державного нотаріального
_____________________________, засвідчую вірність цієї фотокопії.
архіву, нотаріального округу)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 49
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності. Особу _________________________,
(прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 50
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи,
яка діє за довіреністю

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала документ)
який (яка) діє за довіреністю __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
який зроблено у моїй присутності.
Особу __________________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали)
документ, встановлено, повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 51
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису представника
юридичної особи(1)

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________
(посада, найменування юридичної особи,
______________________________, який зроблено у моїй присутності.
прізвище, ім'я, та по батькові представника)
Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) При засвідченні справжності підписів представників
юридичної особи на банківських картках у посвідчувальному написі
зазначаються їх посади.

Форма N 52
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису неповнолітньої
дитини (з 14 до 18 років),
яка діє за згодою батьків
(усиновителя, піклувальника)

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
______________________, який (яка) діє за згодою ________________
дата і рік народження) (батьків, усиновителя,
______________________________, який зроблено у моїй присутності.
піклувальника, прізвище, ім'я, по батькові)
Особу гр. ___________________________________________, який (яка)
(прізвище та ініціали)
підписав(ла) документ, і _________________________________________
(прізвище та ініціали батьків, усиновителя, піклувальника)
встановлено, повноваження останніх(нього) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 53
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи,
яка підписалась
за іншу особу, яка не може
власноручно підписатися
у зв'язку з хворобою
або фізичною вадою

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала документ)
який (яка) підписався(лась) за ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої
__________________________ за його (її) дорученням та в його (її)
підписано документ)
присутності у зв'язку з _________________________________________.
(причина, за якої особа не може підписатись)
Особу ___________________________________________________________
(прізвище та ініціали громадянина, який підписав документ)
та особу ___________________________________________ встановлено.
(прізвище та ініціали особи, за дорученням
якої підписувався документ)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 54
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
перекладу, зробленого
нотаріусом

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність перекладу цього тексту з __________________
(мова, з якої
___________________________ мови на _______________________ мову.
перекладається текст) (мова, на яку перекладається текст)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 55
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису перекладача

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
(державний або приватний) нотаріус _____________________________,
(найменування нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису перекладача ______________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зробив переклад тексту цього документа з _______________мови
(мова, з якої робиться переклад)
на ______________________________________________.
(мова, на яку робиться переклад)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 56
Посвідчувальний напис
на документі про час
його пред'явлення(1)

Я, ____________________________, нотаріус _______________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної
___________________________________, посвідчую, що "___" ________
контори (бюро), нотаріального округу)
року о ________ годині _________ хвилин цей документ поданий мені
в приміщенні ____________________________________________________
_________________________________________________________________
(за місцезнаходженням робочого місця
нотаріуса або нотаріальної контори)
за адресою: _____________________________________________________
(адреса розташування робочого місця нотаріуса)
_________________________________________________________________
(нотаріальної контори)
_____________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала документ)
проживає _______________________________________________________.
(адреса місця проживання)
Особу ______________________________________________ встановлено.
(прізвище та ініціали)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

--------------- (1) Якщо нотаріальна дія вчиняє поза приміщенням державної
нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, у
посвідчувальному написі замість посилання на державну нотаріальну
контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається фактичне
місце вчинення нотаріальної дії.

Форма N 57
Посвідчувальний напис
на векселі про його оплату

Місто (селище, село) ___________________________________________,
"___" ____________ ____ року
Я, _______________________, нотаріус ____________________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори,
__________________________________, посвідчую, що за цим векселем
нотаріального округу)
векселедержателем одержано:
Сума векселя ____________________________________________________
(цифрами і словами)
% _______________________________________________________________
(цифрами і словами)
Витрати ________________________________________________________.
(зазначається мета витрат та їх сума цифрами і словами)
Усього _________________________________________________________.
(цифрами і словами)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 58
Посвідчувальний напис
на дублікаті

"___" ____________ ____ року, мною, ____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом ______________________________________________________
(найменування нотаріальної контори, державного нотаріального
_____________________________, цей дублікат _____________________
архіву, нотаріального округу) (назва документа, дублікат
якого видається)
замість втраченого виданий ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
________________________________________________________________.
найменування юридичної особи, якій видано дублікат)
_________________посвідчений нотаріусом _________________________
(назва документа) (найменування нотаріальної контори
_________________________________________________________________
нотаріального округу)
"___" ___________ ____ року і зареєстрований в реєстрі N _______.
Примірник ________________________________ зберігається у справах
(назва документа, дублікат якого видається)
_________________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,
________________________________________________________________.
назва нотаріального округу)
Особу ______________________________________________ встановлено.
(прізвище та ініціали особи, яка отримала дублікат)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
Примітка. Якщо дублікат видається юридичній особі, замість
слів "особу _____ встановлено" зазначається: "Повноваження
представника _________________________________ перевірені".
(найменування юридичної особи) При видачі дубліката заповіту, посвідченого посадовою особою,
зазначеною в ст. 40 Закону України "Про нотаріат", абзац другий
напису викладається в такій редакції: "Заповіт посвідчено _____________________________________ "___" ____________ ____ року
(посада особи та найменування установи)
і зареєстровано в книзі для реєстрації заповітів (судновому
журналі тощо) за N ________". У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту або в
посвідчувальному написі на дублікаті документа, який видається
спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася
нотаріальна дія, після слова "встановлено" ("перевірені")
додається: "Факт смерті заповідача (особи, за дорученням якої або
щодо якої вчинялася нотаріальна дія) перевірено".

Форма N 59
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
виписки з реєстру

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус ________________________________________________________
(найменування нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,
______________________, засвідчую вірність цієї виписки з реєстру
нотаріального округу)
для реєстрації нотаріальних дій __________________________________
(найменування нотаріальної контори,
_________________________________________________________________
державного нотаріального архіву, прізвище нотаріуса,
назва нотаріального округу)
за ____________ рік, книга N _________, реєстр N _____________.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 60
Заборона відчуження
житлового будинку, квартири
у зв'язку з видачею позики
на його (її) будівництво,
капітальний ремонт
чи купівлю

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" і
повідомлення _____________________________________________________
(найменування банку (кредитної установи), підприємства
чи організації, що видала позику)
про видачу ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)
позики для ______________________________________________________
(будівництва, капітального ремонту, купівлі)
житлового будинку (квартири) в сумі _____________________________
(сума словами)
накладається заборона відчуження будинку (квартири),
розташованого(ї) _________________________________________________
(адреса житлового будинку (квартири) або місце
розташування присадибної ділянки)
до повернення позики в повному обсязі.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 61
Зняття заборони відчуження
житлового будинку, квартири
у зв'язку з погашенням
позики (кредиту)
на його (її) будівництво,
капітальний ремонт
чи купівлю

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" і
повідомлення ____________________________________________________
(найменування банку (кредитної установи), підприємства
чи організації, про погашення позики (кредиту)
про погашення позики (кредиту) __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)
_________________________________________________________________
(будівництва, капітального ремонту, купівлі)
житлового будинку (квартири) в сумі _____________________________
(сума словами)
знімається заборона відчуження будинку (квартири),
розташованого(ї) _________________________________________________
(адреса житлового будинку (квартири) або
місце розташування присадибної ділянки)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 62
Заборона відчуження
нерухомого майна у зв'язку
з укладенням договору
довічного утримання
(догляду), іпотеки(1)

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
з посвідченням цього договору ____________________________________
(довічного утримання (догляду), іпотеки)
накладається заборона відчуження зазначеного в договорі
_________________________________________________________________
(назва нерухомого майна,
________________________________________________________________,
щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові чи найменування власника майна)
до _____________________________________________________________.
(припинення чи розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Заборона відчуження накладається на предмет договору
застави, довічного утримання, спадкового договору тощо.
За цією самою формою накладається заборона відчуження
рухомого майна. У такому разі в тексті посвідчувального напису
слова "нерухоме майно" замінюються на "рухоме майно" у відповідних
відмінках.

Форма N 63
Зняття заборони відчуження
нерухомого майна у зв'язку
з припиненням
чи розірванням договору
довічного утримання,
припиненням іпотечного
договору або договору
застави, спадкового договору

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
з ________________________________________________________________
(підстава: припинення чи розірвання
договору довічного утримання або припиненням
_________________________________________________________________
чи розірванням іпотечного договору
чи договору застави іпотеки)
_________________________________________________________________
(нотаріус, яким посвідчено договір, реєстровий N
та дата його посвідчення)
знято заборону відчуження нерухомого майна____________, накладену
(найменування нерухомого майна)
нотаріусом ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Заборона знімається з предмету договору застави,
довічного утримання, спадкового договору тощо.
За цією самою формою знімається заборона відчуження рухомого
майна. У такому разі в тексті посвідчувального напису слова
"нерухоме майно" замінюються на "рухоме майно" у відповідних
відмінках.

Форма N 64
Заборона відчуження
нерухомого майна у зв'язку
з укладенням договору
дарування з обов'язком
передати майно у майбутньому

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
з посвідченням цього договору накладається заборона відчуження
зазначеного в договорі ___________________________________________
(назва нерухомого майна, щодо відчуження
________________________________________________________________,
якого накладається заборона)
яке належить ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові чи найменування власника майна)
до _____________________________________________________________.
(зазначається термін (строк) або відкладальна
обставина, установлені у договорі)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 65
Заборона відчуження майна,
зазначеного в заповіті
подружжя, у зв'язку
зі смертю одного з подружжя

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті 1243 Цивільного кодексу України та у зв'язку
зі смертю _______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові одного із подружжя, що помер)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, накладається
заборона відчуження зазначеного в заповіті подружжя майна
________________________________________________________________,
(назва майна, щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить ___________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові того з подружжя, що є живим)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 66
Заборона відчуження
житлового будинку, квартири,
що належить фізичній особі,
яка оголошена померлою
(у зв'язку з видачею
свідоцтва про право
на спадщину)

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори)
на підставі статті 47 Цивільного кодексу України та у зв'язку з
видачею цього свідоцтва накладається заборона відчуження
зазначеного у свідоцтві __________________________________________
________________________________________________________________,
(назва нерухомого майна, щодо відчуження
якого накладається заборона)
яке належить ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємців)
строком на п'ять років.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 67
Заборона відчуження майна
за рішенням суду
про позбавлення батьків
дитини батьківських прав
або відібрання дитини
без позбавлення
батьківських прав(1)

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат", статті 165
Сімейного кодексу України і рішення (ухвали) суду ________________
_________________________________________________________________
(найменування суду, дата та номер ухвали)
про позбавлення батьків дитини батьківських прав (відібрання
дитини без позбавлення батьківських прав) накладається заборона
відчуження майна, розташованого _________________________________,
(найменування майна та місце його розташування)
яке належить ____________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові власника майна)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Накладання заборони здійснюється нотаріусом за заявою
зацікавленої особи на рішенні (ухвалі) суду.

Форма N 68
Заборона відчуження
нерухомого майна у зв'язку
із смертю набувача майна
за договором довічного
утримання (догляду),
на яке видано свідоцтво
про право на спадщину

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _____________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
з видачею
"___" ____________ ____ року за реєстровим N ________
______________________________ свідоцтва про право на спадщину за
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
законом на майно, набуте _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
за договором довічного утримання (догляду), посвідченим
"___" ________________ року за реєстровим N _____________________
________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу
або найменування нотаріальної контори)
накладається заборона відчуження зазначеного в свідоцтві
_________________________________________________________________
(назва нерухомого майна, щодо відчуження
якого накладається заборона)
до _____________________________________________________________.
(припинення чи розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 69
Зняття заборони відчуження
нерухомого майна у зв'язку
із смертю відчужувача майна
за договором довічного
утримання (догляду)(1)

"___" ____________ ____ року мною, _____________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріусом _______________________________, на підставі статті 74
(найменування нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку ______________________
(підстава)
Посвідченим (виданим) "___" ___________ року за реєстровим N____,
________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали нотаріуса, назва нотаріального
округу або найменування нотаріальної контори)
знімається заборона, накладена нотаріусом
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, яким була
накладена заборона; найменування нотаріальної
контори, назва нотаріального округу;
дата накладення та реєстровий N)
на майно у вигляді ______________________________________________
(найменування майна щодо якого була накладена
заборона, і з якого заборона знята)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) За такою формою знімається заборона на нерухоме майно,
накладена на підставі статті 47 Цивільного кодексу України та
майно, визначене в заповіті подружжя, у разі смерті другого з
подружжя.

Форма N 70
Протест про недатування
акцепту(1)

ПРОТЕСТ
про недатування акцепту

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ______________________, нотаріус _____________________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори,
________________________________________________________________,
нотаріального округу)
на прохання ____________________, законного держателя переказного
(найменування векселедержателя)
векселя N ___________________, складеного _______________________
(найменування векселедавця)
"___" ____________ ____ року в __________________ строком платежу
(місце складання)
_________________________________________________________________
(зазначається строк)
на суму __________________________________________, акцептованого
(зазначається сума, на яку виданий вексель, - словами)
платником ______________________________, який подав цей вексель
(найменування платника)
"___" ________________ року мені для вчинення протесту про
недатування акцепту, пред'явив акцептанту ________________________
(найменування акцептанта)
цей вексель з вимогою про його датування. Ця вимога не була
виконана.
У зв'язку з цим та керуючись ___________________________________,
(повна назва нормативного акта)
опротестовую цей вексель в недатуванні акцепту.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Цей протест вчиняється відповідно до вимог статті 25
Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі.

Форма N 71
Протест про неоплату
векселя(1)

ПРОТЕСТ
про неоплату векселя

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ___________________________, нотаріус ________________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори,
____________________________________________________, на прохання
нотаріального округу)
_____________________________________, законного векселедержателя
(найменування держателя векселя)
переказного (простого) векселя N __________________,
складеного ______________________________________________________
(найменування векселедавця)
"___" ____________ ____ року в __________________________________
(місце видачі)
із строком платежу ______________________________________________
(зазначається строк платежу)
на суму ______________________________,
(сума, на яку виданий вексель)
акцептованого __________________________________________________,
(найменування акцептанта та дата акцепту)
який подав цей вексель "___" ____________ ____ року
мені для вчинення протесту про неоплату, пред'явив до акцептанта
(векселедержателя, доміціліанта) _________________________________
(найменування акцептанта,
_______________________________________________ вимоги про оплату
векселедержателя, доміціліанта)
"___" ____________ ____ року.
Векселедержатель платежу не отримав.
При цьому заявлені такі мотиви відмови: ________________________.
(зазначаються заявлені мотиви)
У зв'язку з викладеним, керуючись ______________________________,
(повна назва нормативного акта)
опротестовую цей вексель про неоплату проти акцептанта
(векселедавця).
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Цей протест вчиняється відповідно до вимог статті 44
Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі. За
цією самою формою вчиняється протест про неплатіж відповідно до
вимог статті 60 згаданого Уніфікованого закону.

Форма N 72
Протест векселя
в неакцепті(1)

ПРОТЕСТ
векселя в неакцепті

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ______________________, нотаріус _____________________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори,
____________________________________________________, на прохання
нотаріального округу)
_____________________________________, законного векселедержателя
(найменування держателя векселя)
переказного векселя N _________________, складеного _____________
(найменування векселедавця)
"___" ____________ ____ року ____________________________________
(місце видачі)
на суму _____________________________________________________, із
(сума, на яку видано вексель)
строком платежу __________________, який (яка) подав(ла) мені цей
(строк платежу)
вексель для вчинення протесту про неакцепт
"___" ____________ ____ року, пред'явив платнику
__________________________________ за векселем вимоги про акцепт.
(найменування платника)
Акцепт векселедержатель не отримав.
У зв'язку з відмовою вчинити акцепт і керуючись ________________,
(повна назва нормативного акта)
опротестовую цей вексель про неакцепт.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Цей протест вчиняється відповідно до вимог статті 44
Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі. За
цією самою формою вчиняється протест про неакцепт нотадресатам
відповідно до вимог статті 56 згаданого Уніфікованого закону.

Форма N 73
Протест про відмову у видачі
оригіналу векселя законному
держателю копії векселя(1)

ПРОТЕСТ
про відмову у видачі оригіналу векселя
законному держателю копії векселя

Місто (селище, село) ___________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, нотаріус __________________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори,
____________________________________________________, на прохання
нотаріального округу)
______________________________________, законного держателя копії
(найменування держателя копії векселя)
переказного векселя N ___________, складеного ___________________
(найменування векселедавця)
"___" ____________ ____ року ____________________________________
(місце видачі)
на суму _____________________________________________________, із
(сума, на яку видано вексель)
строком платежу ________________________________, який подав мені
(строк платежу)
цю копію векселя для вчинення протесту про відмову у видачі
_________________________________________________________________
(найменування держателя оригіналу)
оригіналу згаданого векселя на його вимогу.
У зв'язку з відмовою у видачі законному держателю копії
векселя його оригіналу і керуючись _______________, вчиняю протест
(повна назва нормативного акта)
про відмову ___________________________ у видачі оригіналу векселя
(найменування держателя оригіналу векселя)
законному держателю копії векселя _______________________________.
(найменування держателя копії векселя)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Цей протест вчиняється відповідно до вимог статті 68
Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі.

Форма N 74
Протест про відмову
в проставленні датованої
відмітки про пред'явлення
простого векселя(1)

ПРОТЕСТ
про відмову в проставленні датованої відмітки
про пред'явлення простого векселя

Місто (селище, село) ___________________________________________,
_________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Я, ______________________, нотаріус _____________________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори,
____________________________________________________, на прохання
нотаріального округу)
____________________________________________, законного держателя
(найменування держателя векселя)
простого векселя N ___________________,
складеного ______________________________________________________
(найменування векселедавця)
"___" ____________ ____ року ___________________________________
(місце видачі)
на суму ______________________________________________________ із
(сума, на яку видано вексель)
строком платежу ____________________ від пред'явлення, який (яка)
(строк платежу)
подав мені цей вексель для вчинення протесту про відмову в
проставленні датованої відмітки про пред'явлення векселя
"___" ____________ ____ року, пред'явив векселедавцю
______________________________________ за цим векселем вимогу про
(найменування векселедавця)
проставлення датованої відмітки про пред'явлення векселя.
У зв'язку з недатуванням пред'явлення цього векселя і керуючись
__________________________, опротестовую цей вексель в недатуванні
(повна назва нормативного акта)
____________________________ пред'явлення векселя.
(найменування векселедавця)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Цей протест вчиняється відповідно до вимог статті 78
Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі.

Форма N 75
Акт про морський протест

АКТ
про морський протест

"___" ____________ ____ року я, ________________________________,
(прізвище та ініціали)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
прийняв(ла) заяву капітана ______________________________________
(назва і прапор судна, його належність,
_________________________________________________________________
власник, приписка, реєстраційний номер, час прибуття в порт,
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові капітана, його
громадянство та місце проживання)
про подію, яка мала місце "___" ____________ ____ року під час
плавання (стоянки) судна.
Подія, за заявою капітана, полягає в тому, що ___________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я
ознайомився(лась) з даними суднового журналу, поданого мені
капітаном "___" ____________ ____ року, і опитав(ла) про обставини
події самого капітана та свідків з числа членів суднової команди,
у тому числі осіб командного складу, які показали:
1. ______________________________________________________________
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана і
________________________________________________________________.
зміст його показань, які ним підписуються)
2. ______________________________________________________________
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада,
________________________________________________________________.
громадянство, місце проживання свідка і зміст його
показань, які ним підписуються)
3. __________________________________.
(те саме)
4. _________________________________.
(те саме)
5. _________________________________.
(те саме)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 76
Виконавчий напис
про звернення стягнення
на майно за договором
застави (іпотеки)

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС

_________________________________________________________________
(місце та дата (число, місяць, рік) вчинення виконавчого напису)
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище та ініціали нотаріуса, найменування
нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті ___ Закону України "Про нотаріат" та
пункту ___ Переліку документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів
нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.06.99 N 1172,
пропоную звернути стягнення
на ______________________________________________________________
(зазначається майно, яке підлягає витребуванню,
__________________, що належить на праві власності ______________
адреса його розміщення) (найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку
в банку або кредитній установі
_________________________________________________________________
юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце
(для народження, місце проживання, місце роботи,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників
________________________________________________________________.
податків та інших обов'язкових платежів
(для фізичних осіб)(1) боржника)
Зазначене(ий) ___________________________________________________
(указується майно, на яке звертається стягнення)
на підставі договору ____________________________________________
(вид договору, дата його посвідчення,
номер за реєстром, прізвище, ініціали
____________________________ передане у _________________________
нотаріуса, який посвідчив договір) (вид зобов'язання,
найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку в
банку або кредитній установі
_________________________________________________________________
(для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, дата і
місце народження, місце проживання,
________________________________________________________________,
ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників
________________________________________________________________,
податків та інших обов'язкових
платежів (для фізичних осіб) стягувача)
строк платежу за яким настав ___________________________________.
(дата платежу)
За рахунок коштів, отриманих від реалізації ___________, пропоную
(назва майна)
задовольнити вимоги _____________________________________________
(найменування стягувача)
у розмірі ______________________________________________________,
(зазначається сума вимоги, яка підлягає задоволенню,
у тому числі пеня, проценти, якщо такі підлягають стягненню)
що становить ____________________________________________________.
(указується загальна сума заборгованості)
Виконавчий напис має бути пред'явлений до виконання до відділу
(підрозділу) державної виконавчої служби(2) протягом року з дня
його вчинення.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Інформація про ідентифікаційний код суб'єкта
господарської діяльності, ідентифікаційний номер фізичної особи
нотаріусом проставляється за їх наявності.
(2) Відповідно до статті 20 Закону України "Про виконавче
провадження" виконавчі дії провадяться державним виконавцем за
місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його
майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться
за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право
вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої
служби, які можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на
території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу.

Форма N 77
Виконавчий напис
про повернення предмета
фінансового лізингу

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС

_________________________________________________________________
(місце та дата (число, місяць, рік) вчинення виконавчого напису)
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище та ініціали нотаріуса, найменування
нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті ___ Закону України "Про нотаріат", статті 10
Закону України "Про фінансовий лізинг" та пункту 8 Переліку
документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99
N 1172,
пропоную повернути
від _____________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку в
_________________________________________________________________
банку або кредитній установі (для юридичних осіб),
прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце
_________________________________________________________________
народження, місце проживання, місце роботи,
ідентифікаційний номер згідно з
_________________________________________________________________
Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів
_________________________ на користь ____________________________
(для фізичних осіб)(1) боржника) (найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку в
банку або кредитній установі (для
________________________________________________________________
юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, дата і
місце народження, місце проживання,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників
_________________________________________________________________
податків та інших обов'язкових
платежів (для фізичних осіб) стягувача)
майно ___________________ загальною вартістю ___________________,
(зазначається майно, (указується вартість майна словами)
яке підлягає поверненню)
що було передано в користування на умовах фінансового лізингу за
договором, посвідченим
________________________________________________________________
(дата посвідчення договору, номер за реєстром,
прізвище та ініціали нотаріуса,
____________________, за невиплачену в строк ____________________
який його посвідчив)
заборгованість у розмірі _______________________________________,
(зазначаються сума заборгованості, у тому числі пеня, проценти,
__________________________, що становить _______________________.
якщо такі підлягають стягненню) (указується загальна
сума заборгованості)
Виконавчий напис має бути пред'явлений до виконання до
відділу (підрозділу) державної виконавчої служби(2) протягом року
з дня його вчинення.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Інформація про ідентифікаційний код суб'єкта
господарської діяльності, ідентифікаційний номер проставляються
нотаріусом за їх наявності.
(2) Відповідно до статті 20 Закону України "Про виконавче
провадження" виконавчі дії провадяться державним виконавцем за
місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його
майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться
за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право
вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої
служби, які можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на
території, на яку поширюються їх функції, належить стягувану.

Форма N 78
Виконавчий напис
про стягнення
заборгованості за сплатою
аліментів на дитину
за нотаріально посвідченим
договором

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС

_________________________________________________________________
(місце та дата (число, місяць, рік) вчинення виконавчого напису)
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище та ініціали нотаріуса, найменування
нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті ___ Закону України "Про нотаріат", статті 189
Сімейного кодексу України та пункту 1 Переліку документів, за
якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку
на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172,
пропоную стягнути
з _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце
народження, місце проживання, місце роботи,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників
___________________________________________ аліменти на його (її)
податків та інших обов'язкових платежів
боржника(1)
дитину __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження,
місце проживання дитини)
у розмірі _____________________ за період ______________________.
(указується грошова сума) (указується період,
за який здійснюється стягнення)
Зазначені аліменти сплачуються __________________________________
(прізвище та ініціали боржника)
на підставі договору про сплату аліментів на дитину, посвідченого
"___" ________________ року за реєстровим N ______
________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали нотаріуса, який посвідчив договір)
Виконавчий напис має бути пред'явлений до виконання до
відділу (підрозділу) державної виконавчої служби(2) протягом року
з дня його вчинення.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Інформація про ідентифікаційний номер нотаріусом
проставляється за його наявності.
(2) Відповідно до статті 20 Закону України "Про виконавче
провадження" виконавчі дії провадяться державним виконавцем за
місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його
майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться
за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право
вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої
служби, які можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на
території, на яку поширюються їх функції, належить стягувану.

Форма N 79
Виконавчий напис
про стягнення заборгованості
по сплаті аліментів
на утримання одного
з подружжя за нотаріально
посвідченим договором

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС

_________________________________________________________________
(місце та дата (число, місяць, рік) вчинення виконавчого напису)
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище та ініціали нотаріуса, найменування
нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті ___ Закону України "Про нотаріат", статті 78
Сімейного кодексу України та пункту 1 Переліку документів, за
якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку
на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172,
пропоную стягнути
з _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження,
місце проживання, місце роботи,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
фізичних осіб - платників
________________________________________________________ аліменти
податків та інших обов'язкових платежів боржника(1)
на утримання ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце
народження, місце проживання,
________________________________________________________________
ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
_________________________________________________________________
обов'язкових платежів стягувача)
у розмірі _____________________ за період ______________________.
(указується грошова сума) (указується період, за який
здійснюється стягнення)
Зазначені аліменти сплачуються __________________________________
(прізвище та ініціали боржника)
на підставі договору про надання утримання, посвідченого
"___" ____________ року за реєстровим N ______
________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали нотаріуса, який посвідчив договір)
Виконавчий напис має бути пред'явлений до виконання до
відділу (підрозділу) державної виконавчої служби(2) протягом року
з дня його вчинення.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Інформація про ідентифікаційний номер нотаріусом
проставляється за його наявності.
(2) Відповідно до статті 20 Закону України "Про виконавче
провадження" виконавчі дії провадяться державним виконавцем за
місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його
майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться
за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право
вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої
служби, які можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на
території, на яку поширюються їх функції, належить стягувану.

Форма N 80
Виконавчий напис
про стягнення заборгованості
за опротестованим векселем

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС

_________________________________________________________________
(місце та дата (число, місяць, рік) вчинення виконавчого напису)
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище та ініціали нотаріуса, найменування
нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі статті ___ Закону України "Про нотаріат", та пункту
11 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів
нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.06.99 N 1172,
пропоную стягнути
на підставі протесту векселя про неоплату, вчиненого
_________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса, який вчинив протест
векселя, дата протесту та номер за реєстром)
на користь ______________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку в банку
або кредитній установі)
векселедержателя простого векселя N _____________________________
строком платежу ___________________, складеного ________________,
(місце складання векселя)
плату в розмірі _______________________________, а також витрати,
(зазначається розмір грошової суми словами)
пов'язані з опротестуванням векселя, у сумі ____________________,
усього ____________________, з векселедавця _____________________
________________________________________________________________.
(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку в банку або кредитній установі)
Виконавчий напис має бути пред'явлений до виконання до
відділу (підрозділу) державної виконавчої служби (1) протягом року
з дня його вчинення.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) Відповідно до статті 20 Закону України "Про виконавче
провадження" виконавчі дії провадяться державним виконавцем за
місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його
майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться
за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право
вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої
служби, які можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на
території, на яку поширюються їх функції, належить стягувану.

Форма N 81
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
для дій за кордоном
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, нотаріус _________________________,
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори)
посвідчую, що на підставі статті ____ Цивільного кодексу України
спадкоємцями майна ___________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, хоч з чого б воно не
складалось і де б не перебувало, є _________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові спадкоємців, місце їх
_________________________________________________________________
проживання і частка спадкового майна,
яка належить кожному із спадкоємців).
N ______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі
за N _________
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 82
Свідоцтво про право
на спадщину за заповітом
для дій за кордоном
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (селище) _________________________________________________,
________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________, нотаріус ____________________________
(прізвище та ініціали) (найменування нотаріальної контори,
____________________________, посвідчую, що на підставі заповіту,
нотаріального округу)
посвідченого ______________________ "___" ____________ ____ року,
(ким посвідчено заповіт)
зареєстрованого в реєстрі за N _____, спадкоємцями зазначеного в
заповіті майна, хоч з чого б воно не складалось і де б не
перебувало, ____________________________________, який (яка) помер
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
"___" ____________ ____ року, є _________________________________
(прізвища, імена, по батькові спадкоємців,
________________________________________________________________.
місце їх проживання, частки спадкового майна,
належного кожному з них)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
N ________________________
(номер спадкової справи)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 83
Посвідчувальний напис
на довіреності для вчинення
дій за кордоном

"___" ____________ ____ року, місто (селище) ____________________
(найменування
________________________________________________області, Україна.
населеного пункту, області)
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
нотаріус _______________________________________________________,
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчую, що наведена вище довіреність вчинена ________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) проживає _________ і який (яка) з'явився(лась) до мене
(адреса)
особисто, відомий(а) як особа, зазначена в довіреності, яка
особисто підписала її у моїй присутності і належним чином
підтвердила мені оформлення цієї довіреності.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 84
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
юридичною особою,
для дій за кордоном(1)

"___" ____________ ____ року, місто (селище) ____________________
(найменування
_______________________________________________ області, Україна.
населеного пункту, області)
Ця довіреність посвідчена мною, ________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
нотаріусом _____________________________________________________.
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
Довіреність вчинена від імені ___________________________________
(найменування юридичної особи)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
представника юридичної особи)
який (яка) підписав(ла) її у моїй присутності.
Правоздатність та дієздатність _________________________, а також
(найменування юридичної особи)
повноваження його (її) представника перевірено. Особу ___________,
(прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)
--------------- (1) При посвідченні повноважень, дідів, ретейнерів слід
використовувати посвідчувальні написи за формами N 95 - 102, де
замість слова "довіреність" зазначається відповідно:
"повноваження", "дід", "ретейнер".

Форма N 85
Посвідчувальний напис
на довіреності для вчинення
дій за кордоном, виданій
фізичною особою,
яка у зв'язку з хворобою
або фізичною вадою не може
підписатись власноручно

"___" ____________ ____ року, місто (селище) ____________________
(найменування
_______________________________________________ області, Україна.
населеного пункту)
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
нотаріус ____________________________________________, посвідчую,
(найменування нотаріальної
контори, нотаріального округу)
що наведена вище довіреність вчинена ___________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) проживає _________________________, відомий(а) мені як
(адреса)
особа, зазначена в довіреності, і належним чином підтвердив(ла)
мені оформлення цієї довіреності.
У зв'язку з його (її) ______________________________ за його (її)
(зазначається причина)
дорученням у його (її) та в моїй присутності довіреність
підписана _______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи, яка підписала довіреність)
Особу _______________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище та ініціали довірителя)
перевірено. Особу _______________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали)
довіреність, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 86
Посвідчувальний напис
на довіреності для дій
за кордоном, вчиненій
неповнолітньою дитиною,
яка діє за згодою батьків
(усиновителя, піклувальника)

"___" ____________ ____ року, місто (селище) ____________________
(найменування
_______________________________________________ області, Україна.
населеного пункту, області)
Я, _____________________________, нотаріус ______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (найменування нотаріальної контори,
________________, посвідчую, що наведена вище довіреність вчинена
нотаріального округу)
неповнолітнім(ньою) _____________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
що проживає ____________________________________________________,
(адреса)
який (яка) особисто з'явився(лась) до мене, відомий(а) мені як
особа, зазначена в довіреності, діє за згодою
_________________________________________________________________
(батьків, усиновителя, піклувальника -
________________________________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) є його (її) законним представником.
Довіреність підписана ними в моїй присутності власноручно і
вони належним чином підтвердили оформлення цієї довіреності.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 87
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на заявах,
афідевітах та інших подібних
їм документах, призначених
для дій за кордоном

"___" ____________ ____ року, місто (селище, село) ______________
(найменування
_______________________________________________ області, Україна.
населеного пункту, області)
Я, __________________________, нотаріус _________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (найменування нотаріальної контори,
__________________________________, засвідчую справжність підпису
нотаріального округу)
____________________________________________________, що проживає
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________, який (яка) особисто з'явився(лась)
(адреса)
до мене, відомий(а) мені як особа, зазначена в цьому документі,
підписав(ла) його у моїй присутності і належним чином
підтвердив(ла) оформлення цього документа.
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Форма N 88
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на афідевіті

"___" ____________ ____ року, місто (селище) ____________________
(найменування
_______________________________________________ області, Україна.
населеного пункту, області)
Я, ____________________________, нотаріус _______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (найменування нотаріальної контори,
__________________________________, засвідчую справжність підпису
нотаріального округу)
_____________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
проживає ___________________ і який (яка) особисто з'явився(лась)
(адреса)
до мене, відомий(а) мені як особа, зазначена в цьому документі,
підписав(ла) його у моїй присутності і належним чином
підтвердив(ла) оформлення документа. На підтвердження фактів,
викладених у цьому документі,
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
додав(ла) до нього ______________________________________________
(перераховуються документи, що додаються:
________________________________________________________________.
свідоцтва органів РАГСу, посилкові ліцензії тощо
з відображенням їх серій і номерів, а також листи, фотографії
)
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Нотаріус підпис
(печатка)

Додаток 8
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що не підлягають реєстрації

1. Листи, що надійшли в копії до відома.
2. Повідомлення про засідання, наради, збори і порядок
денний.
3. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.
4. Інформація, надіслана до відома.
5. Навчальні плани, програми (копії).
6. Тарифи (копії).
7. Поздоровчі листи і запрошення.
8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).
9. Квартальні звіти.
10. Форми статистичної звітності.

Додаток 9
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора Адресат
Приватний нотаріус

АКТ ___________ N ____________ __________________________
(місце складання)
Про відсутність вкладень у конверті
та пошкодження кореспонденції (конверта)

Підстава: Правила ведення нотаріального діловодства,
затверджені наказом Міністерства юстиції України від ______ N ___.
Складений _______________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори(архіву),
________________________________________________________________.
прізвище та ініціали приватного нотаріуса)
Присутні: _______________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
"___" __________ 20_____р. ______________________________________
(назва організації, від якої надійшов пакет) __________________________________ надійшов пакет, в якому при
розкритті не виявлено таких вкладень: ___________________________
(назва і номери документів, яких не вистачає) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Акт складено у двох примірниках, один з яких надсилається
відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.
Посада Підпис Ініціали, прізвище
(Приватний нотаріус)

Додаток 10
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів

------------------------------------------------------------------ | Дата |Кореспондент, | Короткий | Резолюція | Позначка | |надходження | дата та | зміст | або кому | про | | та індекс | індекс | |направлено | виконання | | документа | одержаного | | документ | документа | | | документа | | | | |------------+--------------+------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів

------------------------------------------------------------------ | Дата та індекс |Кореспондент|Короткий зміст| Позначка про | | документа | | | виконання | | | | | документа | |------------------+------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
реєстрації наказів

------------------------------------------------------------------ | Порядковий | Дата видання |Короткий зміст|Виконавець|Примітка| | номер | наказу | | | | |--------------+--------------+--------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РЕЄСТРАЦІЙНІ ШТАМПИ

*************************************** * Приватний нотаріус * *************************************** * нотаріального * *************************************** * округу * 16 *************************************** мм * (прізвище та ініціали) * * дата * * ********************************* * індекс * * ****************************** ***************************************
41,5 мм
*************************************** * державна * *************************************** * нотаріальна контора * 16 *************************************** мм * * * дата * * ********************************* * індекс * * ****************************** ***************************************
41,5 мм
*************************************** * державний * *************************************** * нотаріальний архів * 16 *************************************** мм * * * дата * * ********************************* * індекс * * ****************************** ***************************************
41,5 мм

Додаток 14
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РОЗНОСНА КНИГА
для місцевої кореспонденції

---------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий| Найменування | Кому | Дата і | Дата | Прізвище | Підпис | | номер |кореспонденції|адресовано|вихідний |одержання| особи, яка | особи, | | | | документ | номер | | одержала | яка | | | | |документа| |кореспонденцію|одержала| | | | | | | |документ| |----------+--------------+----------+---------+---------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ТИПОВА НОМЕНКЛАТУРА
справ державної нотаріальної контори
та приватного нотаріуса

------------------------------------------------------------------------------------ |Індекс|Заголовок справи |Кількість|Строки зберігання| Примітка | | справ| (наряду) | справ | і статті за | | | | | (томів) | переліком | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------| | 01 - Адміністративно-господарська діяльність | |----------------------------------------------------------------------------------| |01-01 |Накази Міністерства| | Доки не мине | | | |юстиції України, | | потреба | | | |Головного | | | | | |управління юстиції | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції в | | | | | |Автономній | | | | | |Республіці Крим, | | | | | |головних управлінь | | | | | |юстиції у областях,| | | | | |містах Києві та | | | | | |Севастополі з | | | | | |питань основної | | | | | |діяльності та з | | | | | |особового складу | | | | | |(копії) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-02 |Накази державної | | 3 роки | | | |нотаріальної | | ст. 16-г | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса з | | | | | |адміністративно- | | | | | |господарських | | | | | |питань | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-03 |Нормативно-правові | |До заміни новими | | | |акти щодо | | ст. 18-б | | | |здійснення | | | | | |нотаріальної | | | | | |діяльності, | | | | | |методичні вказівки | | | | | |та рекомендації, | | | | | |інформаційні листи | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-04 |Протоколи | | 5 років | | | |виробничих нарад | | ст. 11 | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-05 |Квартальні плани | | 5 років | | | | | | ст. 153 | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-06 |Звіти про виконання| | 5 років | | | |планів | | ст. 302 | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-07 |Статистичні звіти | | 10 років | | | |про вчинені | | ст. 298-б | | | |нотаріальні дії, | | | | | |стягнення | | | | | |державного мита, | | | | | |плати за вчинення | | | | | |нотаріальних дій | | | | | |тощо | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-08 |Первинні документи | | 3 роки(1) |(1)За умови завершення | | |та додатки до них, | | ст. 315 |перевірки органами | | |що фіксують факт | | |державної податкової служби| | |виконання | | |з питань дотримання | | |господарських | | |податкового законодавства. | | |операцій і є | | |У разі виникнення спору, | | |підставою для | | |розбіжностей, слідчих і | | |записів у реєстрах | | |судових справ - | | |бухгалтерського | | |зберігаються до винесення | | |обліку та | | |остаточного рішення. | | |податкових записах | | | | | |(касові, банківські| | | | | |документи, | | | | | |повідомлення | | | | | |банків, акти про | | | | | |приймання, здавання| | | | | |і списання майна, | | | | | |матеріалів, | | | | | |квитанції і | | | | | |накладні з обліку | | | | | |товарно- | | | | | |матеріальних | | | | | |цінностей, авансові| | | | | |звіти тощо) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-09 |Документи (довідки,| | 5 років | | | |акти, доповідні | | ст. 110, 342 | | | |записки) про | | | | | |результати | | | | | |перевірок державної| | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-10 |Документи (довідки,| | Доки не мине | | | |аналізи) з | | потреба | | | |узагальнення | | | | | |нотаріальної | | | | | |практики | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-11 |Документи з грифом | | ЕК | | | |"Для службового | | | | | |користування" | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-12 |Документи (акти, | | 3 роки | | | |звіти, листи) з | | ст. 36Д | | | |обліку, зберігання | | | | | |та витрачання | | | | | |спеціальних бланків| | | | | |нотаріальних | | | | | |документів та | | | | | |спеціальних бланків| | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-13 |Документи (акти, | | 3 роки | | | |квитанції) про | | ст. 36Д | | | |знищення печаток і | | | | | |штампів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-14 |Листування з | | 5 років | | | |юридичними та | | ст. 30, 69 | | | |фізичними особами з| | | | | |питань нотаріальної| | | | | |діяльності | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-15 |Особові справи | | Постійно | | | |осіб, які | | | | | |перебувають у | | | | | |трудових відносинах| | | | | |з приватним | | | | | |нотаріусом | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-16 |Акти приймання- | | 5 років | | | |передавання з | | ст. 55-а | | | |усіма документами | | | | | |та додатками, | | | | | |складені при | | | | | |зміні завідувача | | | | | |державної | | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, особи, | | | | | |відповідальної за | | | | | |ведення | | | | | |нотаріального | | | | | |діловодства | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-17 |Акти приймання- | | 5 років | | | |передавання з | | ст. 55-а | | | |усіма документами | | | | | |та додатками, | | | | | |складені при | | | | | |заміщенні | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса, | | | | | |зупиненні | | | | | |нотаріальної | | | | | |діяльності | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса, тощо | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-18 |Журнал реєстрації | | Постійно | | | |фактів заміщення | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-19 |Книга обліку | | Постійно(1) |(1)Передається до | | |надходження | | |державного нотаріального | | |спеціальних бланків| | |архіву після ліквідації | | |нотаріальних | | |державної | | |документів до | | |нотаріальної контори, | | |державної | | |припинення нотаріальної | | |нотаріальної | | |діяльності приватного | | |контори | | |нотаріуса, анулювання | | | | | |свідоцтва про право на | | | | | |заняття нотаріальною | | | | | |діяльністю приватного | | | | | |нотаріуса | | | | | |Перехідна | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-20 |Книга обліку видачі| | Постійно(1) |(1)Передається до | | |спеціальних бланків| | |державного нотаріального | | |нотаріальних | | |архіву після ліквідації | | |документів | | |державної нотаріальної | | |державним | | |контори, припинення | | |нотаріусам | | |нотаріальної діяльності | | | | | |приватного нотаріуса, | | | | | |анулювання свідоцтва про | | | | | |право на заняття | | | | | |нотаріальною діяльністю | | | | | |приватного нотаріуса | | | | | |Перехідна | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-21 |Особиста книга | | Постійно(1) |(1)Передається до | | |обліку надходження | | |державного нотаріального | | |спеціальних бланків| | |архіву після ліквідації | | |нотаріальних | | |державної нотаріальної | | |документів | | |контори, припинення | | | | | |нотаріальної діяльності | | | | | |приватного нотаріуса, | | | | | |анулювання свідоцтва про | | | | | |право на заняття | | | | | |нотаріальною діяльністю | | | | | |приватного нотаріуса | | | | | |Перехідна | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-22 |Особиста книга | | Постійно(1) |(1)Передається до | | |обліку зіпсованих | | |державного нотаріального | | |та анульованих | | |архіву після ліквідації | | |спеціальних бланків| | |державної нотаріальної | | |нотаріальних | | |контори, припинення | | |документів | | |нотаріальної діяльності | | | | | |приватного нотаріуса, | | | | | |анулювання свідоцтва про | | | | | |право на заняття | | | | | |нотаріальною діяльністю | | | | | |приватного нотаріуса. | | | | | |Перехідна | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-23 |Книга реєстрації | | 3 роки | | | |наказів з | | ст. 100-б | | | |адміністративно- | | | | | |господарських | | | | | |питань | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-24 |Журнал реєстрації | | 3 роки | | | |вхідної | | ст. 100-б | | | |кореспонденції | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-25 |Журнал реєстрації | | 3 роки | | | |вихідної | | ст. 100-б | | | |кореспонденції | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-26 |Журнал обліку | | 3 роки(1) |(1)Перехідна | | |викликів нотаріуса | | | | | |для вчинення | | | | | |нотаріальних дій | | | | | |поза робочим місцем| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-27 |Розносна книга для | | 1 рік(1) |(1)Після закінчення книги | | |місцевої | | ст. 101 | | | |кореспонденції | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-28 |Книга обліку | | Доки не мине |(1)Перехідна | | |літератури | | потреба(1) | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 02 - Вчинення нотаріальних дій | |----------------------------------------------------------------------------------| |02-01 |Договори відчуження| | 75 років | | | |житлових будинків | | ЕПК | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-02 |Договори про | | 75 років | | | |відчуження | | ЕПК | | | |земельних ділянок | | | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-03 |Договори відчуження| | 75 років | | | |квартир та | | ЕПК | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-04 |Договори про | | 75 років | | | |відчуження іншого | | ЕПК | | | |нерухомого майна та| | | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-05 |Договори довічного | | 75 років | | | |утримання (догляду)| | ЕПК | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони| | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-06 |Договори про | | 75 років | | | |приватизацію | | ЕПК | | | |державного чи | | | | | |комунального майна | | | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-07 |Договори про | | 75 років | | | |заставу (іпотеку) | | ЕПК | | | |майна та документи,| | | | | |на підставі яких | | | | | |вони посвідчувались| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-08 |Договори відчуження| | 25 років | | | |транспортних | | | | | |засобів та | | | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-09 |Договори оренди | | 75 років | | | |земельних ділянок | | ЕПК | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-10 |Інші договори | | 75 років | | | |(засновницькі | | ЕПК | | | |договори, установчі| | | | | |акти, договори | | | | | |відчуження рухомого| | | | | |майна, оренди, | | | | | |позики, управління | | | | | |майном тощо) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-11 |Шлюбні договори | | 75 років | | | | | | ЕПК | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-12 |Заповіти (у тому | | 75 років | | | |числі секретні | | ЕПК | | | |заповіти) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-13 |Спадкові договори | | 75 років | | | |та документи, на | | ЕПК | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувалися | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-14 |Спадкові справи | | 75 років ЕПК(1)|(1)Перехідні | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-15 |Заяви про вжиття | | 75 років | | | |заходів до охорони | | ЕПК | | | |спадкового майна, | | | | | |по яким припинено | | | | | |провадження | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-16 |Заяви від | | 5 років | | | |неповнолітніх віком| | | | | |від 14-ти до 18-ти | | | | | |років про їх згоду | | | | | |на виїзд на | | | | | |постійне місце | | | | | |проживання за | | | | | |кордон | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-17 |Звернення фізичних | | 5 років(1) |(1)У разі неодноразового | | |та юридичних осіб, | | ст. 29-б |звернення 5 років після | | |що надійшли до | | |останнього розгляду | | |державної | | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса, та | | | | | |результати їх | | | | | |розгляду | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-18 |Довіреності із | | 3 роки(1) |(1)Після закінчення терміну| | |зазначенням строку | | |їх дії | | |їх дії ( у тому | | | | | |числі довіреності, | | | | | |видані в порядку | | | | | |передоручення) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-19 |Довіреності без | | 3 роки(1) |(1)Після закінчення терміну| | |зазначення строку | | |їх дії | | |їх дії | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-20 |Копії виконавчих | | 3 роки | | | |написів та | | | | | |документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |вчинені | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-21 |Заяви про видачу | | 3 роки | | | |дублікатів | | ст. 121 | | | |документів, які | | | | | |зберігаються у | | | | | |державній | | | | | |нотаріальній | | | | | |конторі, у | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-22 |Документи,(у тому | | 75 років | | | |числі заяви, описи,| | ЕПК | | | |свідоцтва), | | | | | |прийняті на | | | | | |зберігання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-23 |Документи про | | 10 років | | | |прийняття в депозит| | | | | |або повернення з | | | | | |депозиту грошових | | | | | |сум і цінних | | | | | |паперів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-24 |Документи (заяви, | | 3 роки | | | |свідоцтва) про | | | | | |передачу заяв | | | | | |фізичних і | | | | | |юридичних осіб | | | | | |іншим фізичним та | | | | | |юридичним особам | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-25 |Свідоцтва про | | 3 роки | | | |посвідчення фактів,| | | | | |що громадянин є | | | | | |живим, перебуває у | | | | | |певному місці, | | | | | |свідоцтва про час | | | | | |пред'явлення | | | | | |документа | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-26 |Свідоцтва виконавцю| | 75 років | | | |заповіту, | | | | | |протоколи про | | | | | |оголошення | | | | | |секретних заповітів| | | | | |та документи до них| | | | | |тощо | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-27 |Свідоцтва про | | 75 років | | | |придбання майна з | | | | | |прилюдних торгів | | | | | |(аукціонів) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-28 |Опис майна фізичної| | 75 років | | | |особи, яка визнана | | ЕПК | | | |безвісно відсутньою| | | | | |або місце | | | | | |перебування якої | | | | | |невідомо, та | | | | | |договори на | | | | | |управління | | | | | |спадщиною | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-29 |Протести векселів | | 5 років | | | |та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |вчинені | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-30 |Акти про морські | | 3 роки | | | |протести та | | | | | |документи до них | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-31 |Постанови про | | 5 років | | | |відмову у вчиненні | | | | | |нотаріальних дій та| | | | | |листування з питань| | | | | |відмови у вчиненні | | | | | |нотаріальних дій | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-32 |Документи | | 75 років | | | |(постанови, ухвали,| | | | | |повідомлення тощо) | | | | | |по накладенню і | | | | | |зняттю заборон та | | | | | |арештів відчуження | | | | | |нерухомого та | | | | | |рухомого майна | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-33 |Реєстри для | | Постійно | | | |реєстрації | | | | | |нотаріальних дій | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-34 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку договорів | | | | | |відчуження | | | | | |нерухомого майна | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-35 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку інших | | | | | |договорів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-36 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку заповітів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-37 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку договорів | | | | | |довічного утримання| | | | | |(догляду) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-38 |Книга обліку і | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |реєстрації | | | | | |спадкових справ | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-39 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку спадкових | | | | | |справ | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-40 |Реєстри для | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |реєстрації заборон | | | | | |відчуження | | | | | |нерухомого та | | | | | |рухомого майна, а | | | | | |також арештів, | | | | | |накладених на таке | | | | | |майно судами, | | | | | |слідчими органами, | | | | | |і реєстрації | | | | | |зняття таких | | | | | |заборон та арештів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-41 |Алфавітна книга | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |обліку реєстрації | | | | | |заборон відчуження | | | | | |нерухомого та | | | | | |рухомого майна, а | | | | | |також арештів, | | | | | |накладених на таке | | | | | |майно судами, | | | | | |слідчими органами, | | | | | |і реєстрації | | | | | |зняття таких | | | | | |заборон та арештів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-42 |Книга обліку заяв | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |про вжиття заходів | | | | | |до охорони | | | | | |спадкового майна | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-43 |Книга обліку | | 75 років(1) |(1)Перехідна | | |цінностей при | | | | | |вжитті заходів до | | | | | |охорони спадкового | | | | | |майна | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-44 |Книга обліку | | 10 років | | | |депозитних операцій| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-46 |Книга обліку | | 10 років | | | |особових рахунків | | | | | |депонентів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-47 |Журнал реєстрації | | 5 років | | | |звернень, що | | ст. 95 | | | |надійшли підчас | | | | | |прийому фізичних та| | | | | |юридичних осіб | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 03 - Архів | |----------------------------------------------------------------------------------| |03-01 |Паспорт архіву | | До заміни новим | | | | | | ст. 37 Д | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-02 |Справа фонду | | Пост. | | | |(історична довідка,| | ст. 107 | | | |акти перевіряння | | | | | |наявності та стану | | | | | |документів, акти | | | | | |приймання- | | | | | |передавання | | | | | |документів від | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів та на | | | | | |державне | | | | | |зберігання, акти | | | | | |про вилучення | | | | | |документів для | | | | | |знищення, про | | | | | |нестачу й | | | | | |непоправні | | | | | |пошкодження | | | | | |документів) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-03 |Описи справ | | Постійно | | | |постійного | | Ст. 109-а | | | |зберігання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-04 |Описи справ | | 3 роки(1) |(1)Після знищення справ | | |тривалого (понад 10| | ст. 109-б | | | |років) зберігання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-05 |Описи справ | | 3 роки(1) |(1)Після знищення справ | | |тимчасового | | ст. 109-б | | | |зберігання (до | | | | | |10 років включно) | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-06 |Книга обліку видачі| | 1 рік |Після повернення документів| | |документів з архіву| | ст. 120 | | | |для ознайомлення | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |03-07 |Номенклатура справ | | Постійно |До передачі в державний | | |державної | | ст. 89-а |нотаріальний архів | | |нотаріальної | | | | | |контори, приватного| | | | | |нотаріуса | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
із застосування типової номенклатури
справ державної нотаріальної контори,
приватного нотаріуса
Типова номенклатура установлює типовий склад справ, що
утворюються в діловодстві державних нотаріальних контор і
приватних нотаріусів (далі - Типова номенклатура), з єдиною
системою індексації кожної справи та зазначенням строків їх
зберігання і є нормативним актом. Типова номенклатура складена на основі вивчення складу і
змісту документів державних нотаріальних контор та приватних
нотаріусів і має на меті надання їм практичної і методичної
допомоги у веденні нотаріального діловодства, організації
зберігання документів і формуванні справ, а також відборі
документів для знищення. При складанні індивідуальної номенклатури слід мати на увазі
таке:
1. Індивідуальна номенклатура справ укладається у двох
примірниках щороку строком на один діловодний рік, затверджується
та запроваджується в дію з 1 січня.
2. Перший примірник індивідуальної номенклатури державної
нотаріальної контори залишається у відповідній справі (наряді)
державної нотаріальної контори приватного нотаріуса, а другий
примірник передається до державного нотаріального архіву. Перший примірник індивідуальної номенклатури приватного
нотаріуса залишається у справах приватного нотаріуса, а другий -
передається на зберігання до архіву приватного нотаріуса.
3. Примірник індивідуальної номенклатури справ є документом
постійного зберігання.
4. Приватні нотаріуси, які зареєстрували приватну нотаріальну
діяльність в поточному році, складають індивідуальну номенклатуру
з початку нотаріальної діяльності в даному нотаріальному окрузі.
5. З Типової номенклатури справ в індивідуальну номенклатуру
справ переносяться справи (наряди), реєстри, книги, журнали тощо.
6. Не допускається включення до індивідуальної номенклатури
справ, не передбачених Типовою номенклатурою.
7. При складанні індивідуальної номенклатури справ строки
зберігання справ, передбачених Типовою номенклатурою, переносяться
до індивідуальної і не можуть бути скорочені.
8. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація
має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається
державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, але не
може бути менше одного року. Якщо до строку зберігання додана відмітка
"ЕПК" (експертно-перевірна комісія), це означає, що частина таких
документів може мати культурне значення і після проведення
експертизи їх цінності повинна включатися до складу Національного
архівного фонду України. При складанні індивідуальної номенклатури справ враховуються
всі відмітки, зазначені в графі "Примітка" Типової номенклатури. На підставі Типової номенклатури справ складається
індивідуальна номенклатура справ кожної державної нотаріальної
контори, приватного нотаріуса. Форма індивідуальної номенклатури справ державної
нотаріальної контори або приватного нотаріуса (додаток 16) повинна
відповідати формі Типової номенклатури. При заповненні граф індивідуальної номенклатури справ
державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса необхідно
врахувати такий порядок. Кожна справа, включена до індивідуальної номенклатури,
повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами)-індекс. Індекс
справ складається з індексу напряму діяльності і порядкового
номера справи. Наприклад: 02-08, де 02-найменування напряму діяльності, 8-
номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу. У другій графі наводиться заголовок справи. Він повинен
відтворювати вид документів і розкривати їх зміст. Основною частиною заголовка є викладення питання, з якого
справа заводиться. Заголовки в номенклатурі повинні бути
короткими, чіткими, гранично точними. У заголовку вказуються види
документів (договори, свідоцтва, листування), період, за який
створено документи. Усі документи з грифом "Для службового користування"
формуються в одну справу із заголовком "Для службового
користування". Справи з питань, вирішення яких триває більше року (перехідні
справи), вносяться до індивідуальної номенклатури справ кожного
року протягом всього терміну їх вирішення. Третя графа (кількість справ) заповнюється після закінчення
діловодного року, коли відомо, яка кількість справ утворилася у
минулому діловодному році. Ці дані підлягають обов'язковому
відображенню у підсумковому запису, який оформляється після
закінчення діловодного року. У графі четвертій вказуються строки зберігання кожної справи. У п'ятій графі індивідуальної номенклатури робляться відмітки
про заведення справ, передачу їх в архів, про перехідні справи. У кінці року індивідуальна номенклатура обов'язково
закривається підсумковим записом, в якому зазначаються кількість і
категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис
скріплює своїм підписом завідувач державної нотаріальної контори
чи приватний нотаріус. Документи тимчасового (до 10 років включно) зберігання
підлягають знищенню після закінчення строків їх зберігання за
Типовою номенклатурою справ на підставі акта про вилучення
документів для знищення встановленого зразка (додаток 24). Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися та
складання акта про вилучення документів для знищення здійснюються
тільки після підготовки державною нотаріальною конторою, приватним
нотаріусом описів справ постійного, тривалого (понад 10 років)
зберігання за цей самий період. Документи тривалого (понад 10 років) зберігання зберігаються
протягом 10 років в архіві державної нотаріальної контори. Після
закінчення цього строку вони передаються до державного
нотаріального архіву належним чином оформлені за описами
встановленого зразка. Передача справ оформляється актом
приймання-передавання. Документи нотаріального діловодства та архів приватного
нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного
нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної
діяльності. У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи
нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса
передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в
порядку, установленому законодавством.

Додаток 16
до Правил ведення
нотаріального діловодства

Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Номенклатура справ Приватний нотаріус ________ N _________
на _______ рік ________ __________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
дата
------------------------------------------------------------------ |Індекс справ | Заголовок | Кількість | Строки |Примітка| | | справи | справ | зберігання | | | | (наряду) | (томів) | і статті за | | | | | | переліком | | ------------------------------------------------------------------
Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус) _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата

Додаток 17
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ПІДСУМКОВИЙ ЗАПИС
про категорії та кількість заведених справ

------------------------------------------------------------------ | За строками | Усього | У тому числі | | Зберігання | |-----------------------------| | | | Таких що | З позначкою | | | | переходять | ЕПК | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | Постійного | | | | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | Тривалого | | | | | (понад 10 років) | | | | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | Тимчасового | | | | |(до 10 років включно) | | | | |----------------------+-----------+--------------+--------------| | РАЗОМ | | | | ------------------------------------------------------------------
Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус)
Дата
Підсумкові відомості
передано в архів установи
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК установи Протокол ЕПК (ЕК) державного
від ______ N ____ нотаріального архіву
від _________ N ____

Додаток 18
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
і реєстрації спадкових справ

------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий| Дата |Прізвище,| Час |Прізвище,| Дата | Дата |Примітка| | номер |надходження| ім'я та |смерті| ім'я та | видачі |списання| | | справи | заяви | по | | по |свідоцтва|справи в| | | | |батькові | |батькові |про право|архів, N| | | | |померлого| |заявника | на | справи | | | | | | | |спадщину | | | |----------+-----------+---------+------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток 19
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи N ______

-------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, | Дата | Заголовок | Номер |Номери |Примітка| |з/п| ініціали |нотаріально |нотаріально | по |аркушів| | | |осіб, щодо |посвідченого|посвідченого|реєстру| | | | | яких | документа | документа | | | | | | вчинялися | | | | | | | |нотаріальні| | | | | | | | дії | | | | | | |---+-----------+------------+------------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------
Разом _______ /________ ___ /нотаріально посвідчених документів
(цифрами і літерами)
Кількість аркушів _____ (_______________ )
внутрішнього опису (цифрами і літерами)
Звірку наявності нотаріальних документів відповідно до
реєстру для реєстрації нотаріальних дій проведено.
Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус) __________ ______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
Відповідальна особа
державного нотаріального
архіву
(Головного управління юстиції) __________ _____________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата

Додаток 20
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ________
(РОЗДІЛУ ОПИСУ)

У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано
_____________________________________________________ аркуша(ів),
(цифрами і літерами)
у тому числі: літерні аркуші ___________________________________,
пропущені номери аркушів ______________________________ + аркушів
внутрішнього опису ______________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Особливості фізичного стану та формування справи |Номери аркушів| |-------------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------+--------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус) __________ ______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата

Додаток 21
до Правил ведення
нотаріального діловодства

( za325-08 )

Додаток 22
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖЕНО
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N_____ (приватний нотаріус)
________ __________________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата
Печатка

ОПИС N
справ постійного зберігання
за __________ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс | Заголовок |Дата справи| Кількість |Примітка| | з/п | справи | справи | (тому, | аркушів у | | | | | (тому, | частини) | справі | | | | | частини) | | (томі, | | | | | | | частині) | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено _______(________ ) справ з N___ по N_,
(цифрами і літерами)
у тому числі:
літерні номери ____________________
пропущені номери __________________
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) __________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Головного Протокол ЕПК Керівник державного
управління юстиції державного архіву нотаріального архіву
від _________ N ____ _________ N ____ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 23
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖЕНО
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N ____ (приватний нотаріус)
________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата
Печатка

ОПИС N
справ тривалого (понад 10 років)
зберігання за __________ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс |Заголовок| Дата | Строк |Кількість|Примітка| | з/п | справи | справи | справи |зберігання| аркушів | | | | | (тому, | (тому, | справи |(у томі, | | | | |частини) |частини)| (тому, |частині) | | | | | | | частини) | | | |------+--------+---------+--------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено _______(________ ) справ з N___ по N_,
(цифрами і літерами)
у тому числі:
літерні номери ____________________
пропущені номери __________________
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Головного Протокол ЕПК Керівник державного
управління юстиції державного архіву нотаріального архіву
від _________ N ____ _________ N ____ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 24
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
печатка
Дата

АКТ _________________ N _____ _________________________
(місце складання)
про вилучення для знищення справ
(документів), що не підлягають
зберіганню

На підставі _____________________________________________________
(назва і вихідні дані переліку документів
із зазначенням строків їх
_________________________________________________________________
зберігання або згідно з типовою номенклатурою справ)
відібрані до знищення як такі, що не підлягають зберіганню.
------------------------------------------------------------------------------- | N |Заголовок| Дата | Номери |Індекс справи|Кількість| Строк |Примітка| |з/п| справи |справи| описів | (тому, | справ |зберігання| | | | або | або |(номенклатур| частини) за | (томів, | справи | | | |груповий |крайні| за рік |номенклатурою| частин) | (тому, | | | |заголовок| дати | (роки) | або номер | | частини) | | | | справ |справ | | справи за | | і номери | | | | | | | описом | |статей за | | | | | | | | |переліком | | |---+---------+------+------------+-------------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------
Разом ________________________________ справ за ____________ роки
(цифрами і літерами)
Описи справ постійного зберігання за ______________ роки,
схвалені ЕПК
_________________________________________________________________
(назва відповідного державного архіву)
(протокол від _________________ N __________).
Описи справ тривалого зберігання за _________________ роки,
схвалені ЕК
_________________________________________________________________
(найменування відповідного головного управління юстиції)
(протокол від _________________ N __________).
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК
державного архіву управління юстиції
від ______________ N ____ від ______________ N ____
Документи в кількості _____________________________________ справ
(цифрами і літерами)
вагою ___________________ кг здано в _____________________________
(найменування установи)
_______ на переробку за приймально-здавальною накладною від ______
N ____ або знищено шляхом спалення.
Посада особи, яка здала
(знищила) документи ______________ ______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата

Додаток 25
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус)
ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної Завідувач державного
нотаріальної контори нотаріального архіву
(приватний нотаріус) (приватний нотаріус)
________ ______________ ________ ______________
(підпис) (розшифрування (підпис) (розшифрування
підпису) підпису)
Дата Печатка Дата Печатка

АКТ __________________________
(місце складання)
приймання-передавання документів
до державного нотаріального архіву

Підстава: _______________________________________________________
(зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;
_________________________________________________________________
найменування та адреса установи здавальника)
___________________________________________________________ здав,
а ____________________________ прийняв документи за _______ роки,
(найменування та адреса
державного нотаріального архіву)
а також і довідковий апарат до них:
------------------------------------------------------------------ | N | Номер і назва | Кількість |Кількість справ|Примітка| |з/п | описів | примірників | | | | | | кожного опису | | | |----+-----------------+----------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ __________________________________________
Усього прийнято _____________________________ Фонд N ____________
(цифрами і літерами)
Передавання здійснив: Приймання здійснив:
________________________ _________________________
(посада, підпис, (посада, підпис,
розшифрування підпису) розшифрування підпису)
Дата Дата

Додаток 26
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N _________ (Приватний нотаріус)
_________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

ОПИС N 1
справ постійного зберігання
за ____ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс | Заголовок |Дата справи| Кількість |Примітка| | з/п | справи | справи | (тому, | аркушів у | | | | | (тому, | частини) | справі | | | | | частини) | | (томі, | | | | | | | частині) | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____________________ справ з N _______
(цифрами і літерами)
до N __________, у тому числі:
літерні номери _____________________
пропущені номери ___________________
Голова ЕК Головного
управління юстиції
у _________________ _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК Головного Завідувач державного
державного архіву управління юстиції нотаріального архіву _________ N ____ _________ N _______ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 27
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N _________ (Приватний нотаріус) ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

ОПИС N 2
справ тривалого (понад 10 років) зберігання
за ____ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс |Заголовок| Дата | Строк |Кількість|Примітка| |з/п | справи | справи | справи |зберігання|аркушів у| | | | | (тому, | (тому, | справи | справі | | | | |частини) |частини) | (тому, | (томі, | | | | | | | частини) |частині) | | |----+---------+---------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____________________ справ з N _______
(цифрами і літерами)
до N __________, у тому числі:
літерні номери _____________________
пропущені номери ___________________
Голова ЕК Головного
управління юстиції
у ____________________ __________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК Головного Завідувач державного
державного архіву управління юстиції нотаріального архіву _________ N ____ _________ N _______ ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

Додаток 28
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(Приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N _________ (Приватний нотаріус) ________ ______________
(підпис) (розшифрування
підпису)
Дата

ОПИС N 3
справ тимчасового (до 10 років включно)
зберігання за ____ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс |Заголовок| Дата | Строк |Кількість|Примітка| |з/п | справи | справи | справи |зберігання|аркушів у| | | | | (тому, | (тому, | справи | справі | | | | |частини) |частини) | (тому, | (томі, | | | | | | | частини) |частині) | | |----+---------+---------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____________________ справ з N _______
(цифрами і літерами)
до N __________, у тому числі:
літерні номери _____________________
пропущені номери ___________________
Голова ЕК Головного
управління юстиції
у ___________________ _________ ______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК Головного Завідувач державного
державного архіву управління юстиції нотаріального архіву _________ N ____ _________ N _______ ________ ______________ (підпис) (розшифрування підпису)
Дата

Додаток 29
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Головне управління юстиції

АКТ ____________________ N ______ _____________________________
(місце складання)
про вилучення справ (документів)
приватного нотаріуса для передачі
на зберігання до державного
нотаріального архіву
_________________________________________________________________
(експертна комісія при Головному управлінні
юстиції у ________________________________)
Підстава ________________________________________________________ _________________________________________________________________
справи (документи) вилучаються на виконання вимог статті 30-1
Закону України "Про нотаріат"
Перелік справ (документів) фонду N ___________________
(назва фонду)
---------------------------------------------------------------------- | N |Опис N| Справа N | Заголовок |Крайні дати | Кількість |Примітка| |з/п| | (аркуші | справи, |справи, тому| аркушів у | | | | |документів| тому |(документів)|справі, томі| | | | | N) |(заголовки | |(документів)| | | | | |документів)| | | | |---+------+----------+-----------+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------
Фізичний стан справ (документів), що вилучаються
(упорядкований стан, неупорядкований стан).
Голова Комісії: _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Члени Комісії: _________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
_________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)on top