Document z1318-07, valid, current version — Adoption on November 12, 2007
( Last event — Entry into force, gone December 9, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2007 N 607
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2007 р.
за N 1318/14585

Про затвердження форм звітності N 1-БІП (річна)
"Звіт про будинки-інтернати", N 3-ДБІ (річна)
"Звіт про дитячі будинки-інтернати"
(адміністративні дані) та інструкцій
щодо їхнього заповнення

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), статті 19-1 Закону України "Про
інформацію" ( 2657-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми звітності (адміністративні дані), що
додаються:
1.1. Форму звітності N 1-БІП (річна) "Звіт про
будинки-інтернати" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.2. Форму звітності N 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі
будинки-інтернати" та Інструкцію щодо її заповнення, ( z1319-07 )
що додаються.
2. Встановити, що звітність, передбачена цим наказом,
подається за 2007 та наступні роки за вищевказаними формами та
Інструкціями ( z1319-07 ).
3. Міністру праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних державних адміністрацій,
Головного управління соціального захисту населення Київської
міської державної адміністрації, Управління праці та соціального
захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації
забезпечити збір, контроль, обробку та надання інформації до
Міністерства праці та соціальної політики України, головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі щорічно
до 5 лютого.
4. Департаменту у справах ветеранів та людей похилого віку
(О.Крентовська):
4.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за
організацією збору та обробки інформації;
4.2. Забезпечити подання Державному комітету статистики
України зведеної інформації в цілому по Україні щорічно до 20
лютого;
4.3. Подати цей наказ на державну реєстрацію у Міністерство
юстиції України.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету статистики України О.Осауленко

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про будинки-інтернати
станом на ______________ 20___ року

------------------------------------------ | Подають |Терміни подання|ФОРМА N 1-БІП (річна) |------------------------+---------------| |Будинки-інтернати - |20 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |Міністерству праці та | | Наказ Міністерства |соціальної політики | | праці та соціальної |Автономної Республіки | | політики України |Крим, головним | | 12.11.2007 N 607 |управлінням праці та | | |соціального захисту | | за погодженням з |населення обласних, | | Держкомстатом України |Головному управлінню | | |соціального захисту | | |населення Київської та | | |Управлінню праці та | | |соціального захисту | | |населення | | |Севастопольської міських| | |державних адміністрацій | | |------------------------+---------------| |Міністерство праці та |5 лютого | |соціальної політики | | |Автономної Республіки | | |Крим, головні управління| | |праці та соціального | | |захисту населення | | |обласних, Головне | | |управління соціального | | |захисту населення | | |Київської та Управління | | |праці та соціального | | |захисту населення | | |Севастопольської міських| | |державних адміністрацій | | |- Міністерству праці та | | |соціальної політики | | |України, | | |головним управлінням | | |статистики в Автономній | | |Республіці Крим, | | |областях, місті Києві | | |та Управлінню статистики| | |в місті Севастополі | | |------------------------+---------------| |Міністерство праці та |20 лютого | |соціальної політики | | |України - Держкомстату | | |України зведену | | |інформацію по Україні і | | |регіонах | | ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування ___________________________________________________| |Місцезнаходження _______________________________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область | |/АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа, | |________________________________________________________________| | N будинку /корпусу, N офісу) | | | ------------------------------------------------------------------
I. Основні показники
--------------------------------------------------------------------------- | |N |Кількість|Планова | Фактично |Фактично|Кількість | | |рядка|закладів |ємність |розгорнуто|зайнято |проведених| | | | |закладів| ліжок на |ліжок на|ліжко-днів| | | | |(ліжко- | кінець | кінець | за рік | | | | | місць) | року | року | | |-----------------+-----+---------+--------+----------+--------+----------| | А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------+-----+---------+--------+----------+--------+----------| |Будинки-інтернати|01 | | | | | | |для людей | | | | | | | |похилого віку та | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | |-----------------+-----+---------+--------+----------+--------+----------| |Пансіонати |02 | | | | | | |ветеранів війни | | | | | | | |та праці | | | | | | | |-----------------+-----+---------+--------+----------+--------+----------| |Психоневрологічні|03 | | | | | | |інтернати | | | | | | | |-----------------+-----+---------+--------+----------+--------+----------| |Спеціальні |04 | | | | | | |будинки-інтернати| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
II. Чисельність та рух підопічних у будинках-інтернатах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Чисельність|При-| Вибуло за рік |Чисельність| Із загального числа тих, хто обслуговується |Пере- | |рядка|на початок |було|------------------------------------|на кінець |--------------------------------------------------|бува- | | |року |за |Усьо-| у тому числі |року |Ліжково-| із них одержують пенсію або допомогу |ють на | | | |рік | го |------------------------------| | хворі |-----------------------------------------|повному | | | | | |померло|переведено|працев- | | | за | по |у зв'язку з |соціальну|державному| | | | | | | до інших |лашто- | | |віком|інвалідності| втра- |допомогу |утри- | | | | | | |будинків- |вано, | | | | | тою | |манні | | | | | | |інтернатів|відраховано| | | | |годувальника| | | | | | | | | |додому | | | | | | | | |-----+-----------+----+-----+-------+----------+-----------+-----------+--------+-----+------------+------------+---------+----------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | гр. | | | | гр.(1+2 - | | | | | | | | | | |(4+5+| | | | 3) | | | | | | | | | | | 6) | | | | | | | | | | | |-----+-----------+----+-----+-------+----------+-----------+-----------+--------+-----+------------+------------+---------+----------| | 01 | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Склад підопічних будинків-інтернатів на кінець року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Учасники |Учас-|Учасники|Інваліди| Члени | Жертви | Жертви | Інваліди |Раніше судимі |Інші| |рядка| та |ники |бойових | війни | сімей |політичних| нацист- |загальньо-|та з | | | |потерпілі|війни| дій | | загиблих | репре- | ських |го захво- |прийомників- | | | | від | | | | та | сій |переслідувань| рю- |розподільників| | | | Чорно- | | | |прирівняні| | |вання та з| | | | |бильської| | | | до них | | | дитин- | | | | | катаст- | | | | | | | ства | | | | | рофи | | | | | | | | | | |-----+---------+-----+--------+--------+----------+----------+-------------+----------+--------------+----| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+---------+-----+--------+--------+----------+----------+-------------+----------+--------------+----| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Розподіл підопічних за віком та статтю
------------------------------------------------------------------ | | N |Усього | Працездатного |Непрацездатного віку | | |рядка | | віку | (повних років) | | | | | (повних років) | | | | | |-----------------+---------------------| | | | |18-35 |36-55(60) |56(61)-79|80 і старше| | | | | | | | | |---------+------+-------+------+----------+---------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+------+-------+------+----------+---------+-----------| | Всього | 01 | | | | | | |---------+------+-------+------+----------+---------+-----------| |Чоловіки | 02 | | | | | | |---------+------+-------+------+----------+---------+-----------| | Жінки | 03 | | | | | | ------------------------------------------------------------------
V. Чисельність підопічних, які перебувають
на черзі для влаштування в будинки-інтернати
------------------------------------------------------------------ | Найменування показника | N рядка | Чисельність (осіб) | |---------------------------+------------+-----------------------| | А | Б | 1 | |---------------------------+------------+-----------------------| |Чоловіків, усього: | 01 | | |---------------------------+------------+-----------------------| |у т.ч. психохроніків | 02 | | |---------------------------+------------+-----------------------| |інших | 03 | | |---------------------------+------------+-----------------------| |Жінок, усього: | 04 | | |---------------------------+------------+-----------------------| |у т.ч. психохроніків | 05 | | |---------------------------+------------+-----------------------| |інших | 06 | | ------------------------------------------------------------------
Довідково: чисельність підопічних, зайнятих у підсобному
господарстві (здатних до посильної фізичної праці) (01), ____________ осіб.
Керівник _______________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Вик._______________________
(П.І.Б.)
Тел. ________ факс ______________ електронна пошта ___________
Директор Департаменту
у справах ветеранів
та людей похилого віку О.Крентовська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
12.11.2007 N 607
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2007 р.
за N 1318/14585

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-БІП (річна)
"Звіт про будинки-інтернати"

Загальні положення
Інструкція визначає порядок заповнення форми N 1-БІП (річна)
"Звіт про будинки-інтернати". Для цілей цієї Інструкції під будинками-інтернатами слід
розуміти будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів,
геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці. Звіт за формою N 1-БІП один раз на рік за станом на 1 січня
наступного року складають будинки-інтернати і 20 січня відповідно
подають звіт Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської міської державної
адміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації. Міністерство праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головне управління
соціального захисту населення Київської міської державної
адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації щороку 5 лютого
подають звіт по регіону Міністерству праці та соціальної політики
України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі. Міністерство праці та соціальної політики України щороку 20
лютого подає Державному комітету статистики України зведену
інформацію по Україні і регіонах. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
будь-який показник, ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений
чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом
керівника. Відповідальним за достовірність наведеної у формі
інформації є керівник органу, що складає звіт, відповідно до
законодавства.
Розділ I
Основні показники
1.1. У розділі I відображається загальна інформація окремо по
будинках-інтернатах, а саме: по будинках-інтернатах для людей
похилого віку та інвалідів, пансіонатах ветеранів війни та праці,
спеціальних будинках-інтернатах та психоневрологічних інтернатах,
де в графах 1-5 вказується кількість закладів, планова ємність
закладів (ліжко-місць), фактично розгорнутих ліжок на кінець року,
фактично зайнятих ліжок на кінець року, кількість проведених
ліжко-днів за звітний рік.
Розділ II
Чисельність та рух підопічних у будинках-інтернатах
2.1. У розділі II необхідно вказати чисельність всіх громадян
похилого віку та інвалідів на початок року, які прибули та вибули
за рік, чисельність на кінець року, одержувачів пенсій або
допомог.
2.2. Дані графи 1 розділу II поточного року повинні
дорівнювати даним графи 7 розділу II попереднього звітного року.
2.3. Сума даних граф 4+5+6 повинна дорівнювати даним графи 3.
2.4. Графа 7 повинна дорівнювати даним граф 1+2-3.
Розділ III
Склад громадян будинків-інтернатів на кінець року
3.1. Особи, зазначені у розділі III, обліковуються лише один
раз.
3.2. У розділі III сума граф 1-10 повинна дорівнювати
значенню графи 7 розділу II.
Розділ IV
Розподіл підопічних за віком та статтю
4.1. У розділі IV необхідно вказати підопічних працездатного
віку та непрацездатного віку, здійснюючи їх розподіл за статтю
(чоловіки, жінки).
4.2. Сума даних рядків 02 та 03 за графами 1-5 повинна
дорівнювати даним рядка 01 за відповідними графами.
4.3. Графа 1 рядка 01 повинна дорівнювати значенню графи 7
розділу II.
Розділ V
Чисельність підопічних, які перебувають на черзі
для влаштування в будинки-інтернати
5.1. У розділі V необхідно здійснити розподіл громадян за
статтю, в тому числі вказавши психохроніків та інших осіб, які
перебувають на черзі для влаштування в будинки-інтернати.
5.2. Сума даних рядків 02 та 03 графи 1 повинна дорівнювати
даним рядка 01 графи 1.
5.3. Сума даних рядків 05 та 06 повинна дорівнювати даним
рядка 04 графи 1.
Директор Департаменту у справах
ветеранів та людей похилого віку О.П.Крентовськаon top