Document z1311-18, valid, current version — Adoption on October 9, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 14, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.10.2018  № 708


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2018 р.
за № 1311/32763

Про затвердження Змін до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Відповідно до пункту 20 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою встановлення єдиних підходів до використання програмних продуктів у професійній діяльності на фондовому ринку та приведення у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072 (із змінами).

2. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України
Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
09 жовтня 2018 року № 708


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2018 р.
за № 1311/32763

ЗМІНИ
до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у пункті 3:

абзац 11 викласти в такій редакції:

«допоміжного програмного продукту, використання або невикористання якого не впливає на професійну діяльність, депозитарну діяльність Центрального депозитарію.»;

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами 12-14 такого змісту:

«Під використанням програмного продукту на фондовому ринку професійними учасниками, Центральним депозитарієм під час здійснення професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію слід розуміти як безпосереднє використання програмного продукту зазначеними суб’єктами, так і використання програмного продукту клієнтами зазначених суб’єктів у випадках, якщо необхідність такого використання зумовлена наданням зазначеними суб’єктами послуг під час здійснення ними професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

Визначення спеціалізованого програмного продукту поширюється на програмні продукти для комп’ютерів та інших електронних пристроїв, у тому числі бездротових (мобільних).

Визначення спеціалізованого програмного продукту поширюється на програмні засоби у формі відокремлених програм, програмних засобів та комплексів, у формі комплексних, у тому числі розподілених, автоматизованих систем, у формі веб-сайтів та веб-застосунків;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-сімнадцятим.

2. У розділі II:

1) пункт 3 викласти в редакції:

«3. Професійні учасники фондового ринку та Центральний депозитарій мають використовувати програмні продукти та засоби розробки програмних продуктів на правових підставах із дотриманням майнових та авторських прав, а також із дотриманням законодавства про санкції.»;

2) абзац перший пункту 4 доповнити словами «, описи процедур роботи з інформацією різного рівня доступу до неї, засобів захисту інформації»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

«5. Засоби захисту інформації, які використовуються у складі програмного продукту, мають бути реалізовані відповідно до національних стандартів, нормативно-правових актів з питань захисту інформації.».

3. У пункті 1 розділу III:

1) підпункт «і» викласти в такій редакції:

«і) у разі використання вбудованих засобів електронного підпису чи печатки, або засобів удосконаленого електронного підпису чи печатки, або засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки їх застосування здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»;»;

2) доповнити новим підпунктом такого змісту:

«ї) відповідати (не суперечити) функціональним вимогам, які безпосередньо або опосередковано випливають з вимог нормативно-правових актів Комісії, до відповідного напряму професійної діяльності на фондовому ринку.».

4. Розділ IV доповнити новим пунктом такого змісту:

«3. У разі власної розробки або розробки на замовлення зміни до програмного продукту розробляються на підставі змін до технічного завдання на цей програмний продукт або документа, що його замінює, та відображаються в експлуатаційній документації на програмний продукт.

Зміни до програмного продукту, який придбано або отримано у користування, вносяться у порядку супроводження такого продукту та повинні мати супроводжувальну документацію (актуалізовану експлуатаційну документацію або зміни та доповнення до неї у вигляді окремих документів).».

5. Пункт 4 розділу V викласти в такій редакції:

«4. При створенні ІТС та програмного забезпечення ІТС професійного учасника фондового ринку або Центрального депозитарію програмні засоби мають використовуватись на правових підставах із дотриманням майнових та авторських прав, а також законодавства про санкції.».

Директор департаменту
інформаційних технологій


Є. Фоменкоon top