Document z1305-17, valid, current version — Adoption on September 28, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 17, 2017. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

28.09.2017  № 4469


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1305/31173

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 грудня 2016 року № 2698

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823), що додаються.

2. В абзаці другому пункту 5 розділу І Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806, слова «про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 грудня 2016 року № 2698, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1716/29846» замінити словами «про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823)».

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 грудня 2016 року № 2698 «Про затвердження Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1716/29846.

4. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Н.Є. Рудуху.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
28.09.2017  № 4469


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1305/31173

ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

1. У розділі І:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована банківська система (далі - АБС) - комплекс програмного та технічного забезпечення, направлений на автоматизацію банківської діяльності банку-агента;

автоматизована система виплат Фонду (далі - Система) - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія процесів персоніфікованого обліку вкладників та здійснення їм виплат гарантованих сум відшкодувань, а також вирішуються завдання оперативного управління і контролю за виплатами;

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці та забезпечує підготовку, редагування, пошук, видачу на екран, а також друк необхідних документів і даних;

блокування інформації - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в Системі;

відповідальний працівник - працівник учасника Системи, який відповідно до його службових обов’язків та розпорядження керівництва учасника Системи має повноваження виконувати певні операції в Системі та є відповідальним за їх належне виконання;

гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку;

загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку;

модуль операцій виплат (далі - МОВ) - підсистема програмного комплексу Системи, що виконує такі функції:

завантаження, редагування, коригування сум, блокування та розблокування інформації про вкладників на підставі наданих уповноваженими особами Фонду баз даних про вкладників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - неплатоспроможний банк), переліків вкладників, змін, уточнень та доповнень до них;

перевірка інформації;

групування та формування результатів обробки;

завантаження необхідної довідкової інформації;

персоніфікований облік вкладників;

операційний облік інформації з виплати Фондом гарантованих сум відшкодувань, що включає розрахунки з вкладниками та банками-агентами;

формування звітних форм на базі інформації Системи;

інформаційний обмін із автоматизованою системою ведення бухгалтерського обліку;

облікова картка вкладника - реєстрова одиниця інформації, за якою здійснюється персоніфікований облік вкладника, ГСР та відображення руху зазначеної суми при здійсненні виплати гарантованої суми відшкодування вкладнику;

отримувач - особа, яка отримує гарантовану суму відшкодування;

прикладний програмний інтерфейс (далі - АРІ) - інтерфейс прикладного програмування;

програмний комплекс Системи (далі - ПК Системи) - програмне забезпечення, призначене для автоматизації операцій з виплат, обліку, обробки та формування вихідної інформації тощо;

програмний комплекс Фонду - набір взаємодіючих комп’ютерних програм, призначених для прийому інформації про вкладників, виконання процесів перевірки зазначеної інформації, здійснення розрахунку гарантованих сум за вкладами, формування вихідних форм для подальшої передачі їх банкам-агентам для забезпечення процесу виплат відшкодувань вкладникам шляхом передачі банкам-агентам реєстру відшкодувань вкладникам (далі - Загальний реєстр) та/або його частин на паперових та електронних носіях;

процесинг Системи - формування, обробка, передавання та зберігання даних про виплати гарантованих сум відшкодувань, а також виконання вимог регламенту Системи щодо їх інформаційного та технологічного обслуговування;

процесинговий центр Фонду (далі - ПЦФ) - модуль Системи, що безпосередньо здійснює процесинг виплат;

регламент Системи (далі - Регламент) - затверджений виконавчою дирекцією Фонду режим роботи, обсяги, термін і послідовність дій учасників Системи щодо виконання ними процедур із забезпечення процесу виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам. Регламент використовує єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні;

учасники Системи - Фонд та банки-агенти, підключені до ПЦФ.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі, Правилах формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (із змінами) (далі - Правила).»;

2) доповнити пункт 8 новими абзацами такого змісту:

«Фонд може здійснювати обробку інформації та виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами за допомогою засобів програмного комплексу Фонду або Системи.

Виконавча дирекція Фонду визначає неплатоспроможні банки, щодо яких виплата гарантованих сум відшкодування здійснюється за допомогою засобів Системи.

У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про відшкодування коштів за вкладами вкладникам конкретного неплатоспроможного банку за допомогою засобів Системи виплата неотриманого залишку гарантованих сум відшкодування всім вкладникам такого банку з визначеної дати здійснюється тільки за допомогою засобів Системи.»;

3) пункт 9 виключити.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Фонд перевіряє файли «D», «Z», «M» і «N», отримані від неплатоспроможного банку, на предмет відповідності структурам, встановленим Правилами.

У разі невідповідності структурам, встановленим Правилами, файли «D», «Z», «M» і «N» повертаються на доопрацювання до неплатоспроможного банку.

Файли «D», «Z», «M» і «N», що успішно пройшли перевірку на предмет відповідності структурам, встановленим Правилами, завантажуються до програмного комплексу Фонду або до МОВ.

Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів «D», «Z» на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум відшкодування у файлі «Z».

Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються Фондом неплатоспроможному банку. У супровідному листі зазначаються статус прийняття файла (прийнято без помилок / прийнято з помилками), а також сума і кількість помилкових записів. Фонд передає неплатоспроможному банку, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України, файл з помилками для перевірки та доопрацювання.

Після усунення помилок неплатоспроможний банк здійснює повторне формування файлів «D», «Z» та надає їх до Фонду або надає частину записів з виправленими помилками (із збереженням ідентифікаторів).

З дня остаточного прийняття Фондом файлів «D», «Z» значення полів «номер рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку)» та «номер рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)» не повинні змінюватись.

У файлі «М» значення всіх полів, крім поля 22 «Ознака», мають відповідати записам файла «D».»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Неплатоспроможний банк має право надати до Фонду зміни, та/або доповнення, та/або уточнення до бази даних про вкладників (далі - зміни до бази даних). Зміни до бази даних надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом, у якому зазначаються:

тип змін до бази даних (зміна реквізитів вкладника без зміни гарантованої суми відшкодування, тимчасове обмеження (з причини відсутності первинних документів, виявлення помилкових записів, невідповідності реквізитів вкладника первинним документам тощо), зняття тимчасового обмеження, зміна сум залишків коштів тощо);

кількість інформаційних рядків, що змінюються;

підсумкові значення сум у файлі змін (для ідентифікації файла за записами, що змінюються).

Усі зміни до бази даних про вкладників надаються окремими файлами відповідно до їх типу, сформованими за правилами формування csv файлів згідно з додатком 1 до цього Положення. Опис можливих змін до бази даних про вкладників наведено в додатку 2 до цього Положення.»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Уповноважена особа Фонду протягом 10 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку надає до Фонду разом із супровідним листом уточнену інформацію про рахунки:

1) за структурою інформаційного рядка файла, визначеною у додатку 3 до цього Положення:

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;

що перебувають під арештом за рішенням суду;

що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону;

2) за структурою файла «D»:

здійснення банком операцій за якими обмежено (з причини відсутності первинних документів, необхідних для проведення ідентифікації вкладника, виявлення помилкових записів (до усунення помилок), невідповідності реквізитів вкладника первинним документам, неотримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та/або міжнародною) тощо). У разі якщо валюта розрахунків з платіжною системою (внутрішньодержавною та/або міжнародною) відмінна від валюти рахунку за операціями, що успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог, записи за такими рахунками формуються в окремий файл (за структурою файла «D») для можливості обмеження виплат до повного проведення клірингу;

що не відповідають визначенню вкладу та помилково включені до бази даних про вкладників, при цьому поля 15, 17 файла «D» надаються із значенням «0,00».

Інформація про рахунки, здійснення банком операцій за якими обмежено, та про рахунки, що не відповідають визначенню вкладу та помилково включені до бази даних про вкладників, надається також на паперових носіях за формою, визначеною у додатку 1 до Правил.»;

4) доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Фонд разом із супровідним листом передає неплатоспроможному банку файл із розрахованими ГСР.

ГСР визначаються за кожним рахунком окремо.».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

5) у пункті 6:

у підпункті 1 слово та цифру «додатком 2» замінити словом та цифрою «додатком 4»;

у підпункті 2 слово та цифру «додатком 3» замінити словом та цифрою «додатком 5»;

у підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3) переліки рахунків за формою, визначеною у додатку 6 до цього Положення:»;

в абзаці другому слово «рахунків,» виключити;

в абзаці четвертому слово «рахунків» виключити;

в абзаці п’ятому слово «рахунків» виключити;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-п’ятнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«Перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду (далі - Перелік), формується за структурою, визначеною у додатку 7 до цього Положення, та не включає інформацію про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону, а також про рахунки, здійснення банком операцій за якими обмежено.»;

в абзаці п’ятнадцятому слово «та» замінити словами «та/або»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Зміни та/або доповнення до переліків надаються неплатоспроможним банком до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Фонд здійснює перевірку Переліку в частині:»;

підпункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«здійснення банком операцій за якими обмежено;»;

2) у пункті 2 цифру «5» замінити цифрою «8»;

3) в абзаці третьому пункту 3 слово «та» замінити словами «та/або»;

4) у пункті 5:

в абзацах другому, п’ятому слова «(з причин відсутності первинних документів, виявлення помилкових записів, невідповідності реквізитів вкладника первинним документам тощо)» виключити;

абзац дев’ятий після слів «(внутрішньодержавною та міжнародною)» доповнити словами «, щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення неплатоспроможним банком операцій.»;

доповнити після абзацу дев’ятого новим абзацом десятим такого змісту:

«Під час дії тимчасової адміністрації до чергових частин Загального реєстру включаються ГСР тільки за тими договорами банківського вкладу, що не були включені до першої частини Загального реєстру, щодо яких знято обмеження здійснення неплатоспроможним банком операцій та строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Формування інформації для банків-агентів здійснюється Фондом у програмному комплексі Фонду або у Системі з урахуванням таких особливостей:

1) при формуванні інформації у програмному комплексі Фонду:

частина Загального реєстру формується на суму відшкодування, що не отримана вкладниками. До зазначеної частини Загального реєстру не включаються записи, виплата за якими здійснюватиметься за результатами розгляду індивідуальних звернень (спадкоємців, представників спадкоємців тощо);

виплата сум відшкодування особам, які внаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їх документів, спадкоємці тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за частиною Загального реєстру, здійснюється за Реєстром переказів, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду;

Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду здійснює передачу банку-агенту частин Загального реєстру, інформації з Реєстру переказів, сформованого за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду;

2) при формуванні інформації у Системі:

Загальний реєстр/частини Загального реєстру формуються згідно з Регламентом штатними засобами МОВ;

вивантаження на ПЦФ сформованого у МОВ Загального реєстру/частини Загального реєстру здійснюється у Системі директором - розпорядником Фонду або уповноваженим ним працівником Фонду;

після передачі інформації на ПЦФ у параметрах облікової картки у МОВ автоматично проставляється ознака про передачу інформації із зазначеної облікової картки до ПЦФ;

внесення змін та/або доповнень до облікової картки вкладника, видалення, блокування та розблокування здійснюються відповідальними працівниками Фонду на підставі інформації уповноваженої особи Фонду, або за результатами розгляду індивідуального звернення вкладника (спадкоємця, представника вкладника або спадкоємця) до Фонду, або у разі виявлення помилки.

У разі якщо Фонд вже здійснював виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку за допомогою засобів програмного комплексу Фонду, до МОВ завантажується станом на день завантаження інформація про всіх вкладників такого неплатоспроможного банку та гарантовані суми відшкодувань, що отримані/не отримані вкладниками такого неплатоспроможного банку.»;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.»;

7) у пункті 9:

в абзаці першому друге речення виключити;

в абзаці третьому слова «копія паспорта» замінити словами «засвідчена особистим підписом вкладника копія паспорта»;

абзац четвертий після слів «номером паспорта» доповнити словами «, якщо до паспорта не внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків»;

абзац п’ятий доповнити новим реченням такого змісту: «Заявнику повідомляється про результат розгляду індивідуального звернення.»;

8) доповнити пункт 10 новим реченням такого змісту: «Така копія має бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.»;

9) друге, третє речення пункту 14 виключити;

10) пункт 15 виключити.

4. У розділі ІV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Банк-агент здійснює виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам відповідно до інформації про вкладника, отриманої від Фонду, на підставі укладеного з Фондом договору.»;

2) в абзаці четвертому пункту 2 слова «у касовому документі» виключити;

3) пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-10 вважати відповідно пунктами 6-9;

4) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

«6. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати відшкодувань у строки та за формами, визначеними у договорі між Фондом і банком-агентом.»;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Банк-агент припиняє або призупиняє виплати відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, або на вимогу Фонду та направляє Фонду звіт про виплати.».

5. Доповнити Положення новим розділом V такого змісту:

«V. Особливості здійснення виплат гарантованих сум відшкодування засобами Системи

1. Взаємовідносини між Фондом та банками-агентами у Системі визначаються регламентом роботи банків-агентів, що є невід’ємною частиною відповідних договорів між Фондом та банками-агентами.

2. Система складається з таких основних компонентів:

МОВ;

ПЦФ з API для взаємодії з банками-агентами;

АРМів АБС (внутрішніх платіжних систем) банків-агентів.

3. Фонд як учасник Системи:

1) визначає неплатоспроможні банки, щодо яких здійснюються виплати гарантованих сум відшкодувань за допомогою засобів Системи;

2) здійснює процедури, пов’язані з організацією процесу виплат гарантованих сум відшкодувань вкладникам (отримувачам) за допомогою засобів Системи;

3) обробляє та готує інформацію для ПЦФ.

4. Банки-агенти як учасники Системи відповідно до умов договорів, укладених з Фондом, здійснюють виплату гарантованих сум відшкодувань за інформацією, отриманою від ПЦФ.

5. Вкладник має право одержати гарантовану суму відшкодування за вкладом, який був розміщений у неплатоспроможному банку і виплати за яким здійснюються засобами Системи, у будь-якій установі будь-якого банку-агента, що підключений до ПЦФ.

Фонд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті список банків-агентів, підключених до ПЦФ.

6. Банк-агент відповідно до наданих отримувачем документів формує в АБС (внутрішній платіжній системі) такі запити, що обробляються ПЦФ:

1) «запит пошуку вкладника» (щодо наявності інформації про вкладника), на який ПЦФ надає відповідь у вигляді всіх даних вкладника та його унікального ідентифікатора в ПЦФ.

На запит може надійти інформація про декількох вкладників, що відповідає параметрам надісланого запиту. У такому випадку відповідальний працівник банку-агента звіряє надіслану від ПЦФ інформацію з документами, що надав отримувач, та обирає той запис про вкладника, який відповідає наданим документам;

2) «запит залишку відшкодувань», результатом обробки якого є наявна інформація з ПЦФ про ГСР за вкладами вкладника в одному неплатоспроможному банку;

3) «запит виплати залишку відшкодувань» за обраними записами про ГСР, належними одному вкладнику в одному неплатоспроможному банку (збіг особи власника рахунку і отримувача).

У такому запиті має бути вказана ознака «власник рахунку/отримувач». При цьому ознака «отримувач» має бути задіяна як у випадку виплати іншій особі (за довіреністю, батькам або опікунам тощо), так і у випадку зміни власником рахунку його прізвища, імені, по батькові та даних його паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за умови підтвердження такого факту відповідними документами, засвідченими у встановленому законодавством порядку, що видані уповноваженими органами державної влади.

ПЦФ надає відповідь на запит у вигляді підтвердження чи відхилення операції виплати гарантованих сум відшкодувань.

У разі підтвердження проведення операції з виплати гарантованої суми відшкодування банк-агент завершує її відповідно до внутрішніх правил банку-агента щодо здійснення розрахунків з клієнтами;

4) «запит звіту всіх операцій за період» із зазначенням дати і часу початку та закінчення періоду. Такий запит формується за результатами здійснених за визначений період (день, тиждень, місяць) операцій з виплат ГСР.

7. Фонд за необхідності здійснює щодня у МОВ формування звіту про проведені протягом дня операції з виплати ГСР вкладникам.

8. У разі якщо банк-агент відобразив виплату в Системі, але фактично виплата відшкодування вкладнику здійснена не була, банк-агент повинен надати супровідним листом до Фонду файл із записом, сформованим з ПЦФ за допомогою «запиту звіту відшкодувань». У супровідному листі вказується причина, з якої вкладнику фактично не була здійснена виплата. Файл із записом повністю формується засобами Системи за структурою рядка файла з інформацією про вкладника, визначеною відповідним договором з банком-агентом, що сформований за Правилами формування csv файлів.

Банк-агент надає до Фонду зазначену інформацію за допомогою системи електронної пошти Національного банку України або на електронних зовнішніх носіях (CD-диски тощо). На підставі цієї інформації Фонд здійснює відображення у Системі операції з відновлення невиплаченої ГСР.

9. Фонд щомісяця здійснює звірку звітів, сформованих банком-агентом в АБС (внутрішній платіжній системі) без використання ПЦФ, із звітами, сформованими Фондом у МОВ з використанням ПЦФ.».

У зв’язку з цим розділ V вважати розділом VI.

6. У розділі VІ:

1) у пункті 2:

в абзаці першому друге речення після слів «та номером паспорта» доповнити словами «або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Вкладники, які є громадянами України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, додатково пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта, відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи - резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У разі якщо у довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника - фізичної особи - резидента, представник додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривався рахунок. Така копія має бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Представник вкладника - громадянина України, зареєстрованим місцем проживання якого є тимчасово окупована територія України, додатково повинен подати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, засвідчену у встановленому законодавством порядку, та особисту декларацію вкладника про відсутність громадянства держави-окупанта, відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», справжність підпису на якій засвідчено у встановленому законодавством порядку.»;

3) у пункті 4:

в абзаці першому третє речення після слів «та номером паспорта» доповнити словами «або до якого внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Відшкодування неповнолітній особі віком від 16 до 18 років здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу.»;

7. Доповнити Положення новими додатками 1, 2, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 1-6 вважати відповідно додатками 3-8.

8. У додатку 3 у позиції 20 графу 3 викласти в такій редакції:

«0 - для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 - для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності».

9. У відмітці додатка 4 цифру «5» замінити цифрою «6».

10. У відмітці додатка 5 цифру «5» замінити цифрою «6».

11. Доповнити Положення новим додатком 6, що додається.

У зв’язку з цим додатки 6-8 вважати відповідно додатками 7-9.

12. У додатку 7 у позиції 2 графу 4 викласти в такій редакції:

«N10».

13. Додаток 9 виключити.

Заступник начальника
управління з питань виплат
гарантованих вкладівТ.Б. КатунінаДодаток 1
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)

ПРАВИЛА
формування csv файлів

Csv файл - текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом.

Правила формування csv файла такі:

символ розділювач - табуляція (<CHR(09)>);

кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-(<CHR(13)><CHR(10)>).

Назва файла має бути у такому форматі:

ТbbbbbbDDMMYYYY.nnn;

RBbbbbbbaaaaaaDDMMYYYY.nnn;

RZaaaaaabbbbbbDDMMYYYY.nnn,

де Т - тип файла змін до бази даних про вкладників, що може приймати значення D, Z, M, N, I.

Файли з інформацією отримуються Фондом від неплатоспроможному банку;

RB - ознака файла інформації, що надсилається Фондом до банку-агента (по неплатоспроможному банку);

RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента (по неплатоспроможному банку);

aaaaaa - код (МФО) банку-агента;

bbbbbb - код (МФО) неплатоспроможного банку;

DDMMYYYY - дата формування файла (день, місяць, рік);

nnn - номер посилки файла (001 - 999).

Файл або декілька вищевказаних файлів формуються у вигляді архіву даних про вкладників за допомогою архіватора ZIP. Найменування файла архіву таке:

FZххххDМ.nnn,

де FZ - ознака файла архіву звітів;

хххх - електронна адреса відправників файла, згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле NCKS);

M - кодований місяць дати формування файла;

D - кодований день дати формування файла;

nnn - номер посилки файла (001 - 999).

Кодування номера дня та місяця проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, а номери 10-31 відповідають літерам латинського алфавіту [A - V] (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Номер

Код

Номер

Код

1

1

17

H

2

2

18

I

3

3

19

J

4

4

20

K

5

5

21

L

6

6

22

M

7

7

23

N

8

8

24

O

9

9

25

P

10

A

26

Q

11

B

27

R

12

C

28

S

13

D

29

T

14

E

30

U

15

F

31

V

16

GНомер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1 - 9, A - V]. Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1 - 9, A - C].

Після виконання процедури архівування файлів здійснюється їх захист за допомогою програмного забезпечення «Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією» (АРМ-НБУ-Інформаційний). Для обробки (шифрування) архівних файлів в АРМ-НБУ-Інформаційний здійснюється налаштування для задачі F, в якій додається маска вихідного файла Z.Додаток 2
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)

ОПИС
можливих змін до інформації, що надається до Фонду (для електронних носіїв)

Тип файла змін

Тип (структура) файла

Примітка

1

Зміна реквізитів вкладника

Z

Обробляються тільки перші десять реквізитів інформаційного рядка

2

Додавання інформації про новий рахунок/запис

D

Новий DID,
ZID - без змін

3

Додавання інформації про нового вкладника

D, Z

Нові DID, ZID

4

Зміна суми на рахунку без зміни реквізитів рахунку, договору

D, Z

Нова сума, існуючі DID, ZID

5

Зміна реквізитів рахунку, договору без зміни реквізитів вкладника та суми

D

Існуючі DID, ZID

6

Обмеження виплат за всіма рахунками вкладника

Z

Відображення обмеження (блокування) за ZID використовується ТІЛЬКИ у разі, якщо обмеження стосується виплат відшкодування за всіма рахунками вкладника

7

Зняття обмеження виплат з усіх рахунків вкладника

Z

Відображення зняття обмеження (розблокування) за ZID використовується ТІЛЬКИ у разі, якщо зняття обмеження стосується виплат відшкодування за всіма рахунками вкладника

8

Обмеження виплат за окремими рахунками/записами

D


9

Зняття обмеження з окремих рахунків/записів

D


10

Зняття обмеження з окремого рахунку/запису з одночасною зміною суми на рахунку вкладника без зміни реквізитів рахунку, договору

D


11

Перехід права власності (у тому числі у разі спадкування)

I

Передаються дані про нового власника. Якщо інформація про нового власника вже була в базі даних, вона передається з його ZID. Поля 1 - 10 містять інформацію про реквізити нового власника (у тому числі спадкоємця), поле 11 - про загальну суму вкладів та відсотків старого власника, поле 12 - про частину гарантованої суми, що належить новому власнику. У полі 13 «ZID» вказується ідентифікатор вкладника, який БУВ власником рахунків

12

Додавання або виключення інформації з файлу N

N


13

Додавання або виключення інформації з файлу М

MДодаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(підпункт 3 пункту 6 розділу II)

ПЕРЕЛІК
______________________________________________________
(найменування переліку)
______________________________________________________
(найменування банку)

станом на ______________ року

№ з/п

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8

Документ, що посвідчує особу

Договір

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення

номер

9

10

11

12

13

14

15


Усього:


Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака

№ рядка у файлі «Z»

Ознака*

16

17

18

19

20

21

22

23
Сума

Сума
Кількість


Уповноважена особа Фонду

_________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

_________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
* Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».on top