Document z1298-18, valid, current version — Adoption on October 19, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 11, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2018  № 501


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2018 р.
за № 1298/32750

Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Заступник
Міністра з питань
європейської інтеграціїО. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної регуляторної служби України

В. Лапа

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19 жовтня 2018 року № 501


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2018 р.
за № 1298/32750

ПОРЯДОК
визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм та процедуру визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту.

2. Вимоги цього Порядку не поширюються на відносини, пов’язані із визначенням та застосуванням періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що запроваджуються відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ветеринарну медицину», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

4. Періодичність документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, компетентний орган визначає у відсотках від загальної кількості вантажів відповідного виду, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України за календарний рік, та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

5. Періодичність документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, встановлюється щодо кожного товару, включеного до переліків, затверджених відповідно до частини четвертої статті 41 та частини другої статті 57 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», а також щодо харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, що підлягають державному контролю згідно зі щорічним планом державного контролю.

6. Компетентний орган забезпечує застосування документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у спосіб, що не дозволяє оператору ринку передбачити, який вантаж буде піддано відповідним заходам державного контролю.

7. Компетентний орган забезпечує облік вантажів, ввезених (пересланих) на митну територію України, у тому числі окремий облік тих, щодо яких встановлено невідповідність, шляхом збирання та обробки інформації про:

1) назву товару та код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

2) обсяг вантажу (масу, кількість упаковок тощо);

3) країну походження товару, а також її окрему частину (зону або компартмент) (за наявності);

4) країну-експортера товару;

5) назву та адресу чи місцезнаходження потужності, з якої походить товар;

6) номер партії товару у вантажі або іншу інформацію, що забезпечує його простежуваність (за наявності);

7) показники, за якими проводилися лабораторні дослідження (випробування);

8) небезпечний фактор, виявлений у вантажі;

9) лабораторію, яка проводила лабораторне дослідження (випробування) вантажу;

10) дату ввезення (пересилання) вантажу на митну територію України.

8. Зменшена періодичність застосовується щодо вантажів із продуктами, які відповідають вимогам, зазначеним у частині першій статті 44 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

9. Компетентний орган забезпечує, щоб станом на 31 грудня кожного року фактична кількість проведених протягом відповідного року документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, ввезених (пересланих) на митну територію України (без врахування вантажів, щодо яких заходи державного контролю здійснювалися на підставі обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також вантажів, щодо яких лабораторні дослідження (випробування) проводилися відповідно до пунктів 1, 2, 4, 5 частини першої статті 45 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»), не перевищувала визначену компетентним органом періодичність.

Якщо протягом календарного року періодичність документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок або лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, ввезених (пересланих) на митну територію України, змінювалася, для цілей відповідного розрахунку застосовується її максимальне значення.

II. Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок

1. Періодичність документальних перевірок вантажів з продуктами, що підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, а також вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які під час ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, становить 100 відсотків та не може бути зменшена компетентним органом.

2. Періодичність документальних перевірок вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що підлягають державному контролю згідно зі щорічним планом державного контролю, компетентний орган може зменшити за умови, що необхідну інформацію обробляє контролюючий орган та передає компетентному органу.

III. Порядок визначення та застосування періодичності перевірок відповідності

1. Періодичність перевірок відповідності вантажів із продуктами, що підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, становить 100 відсотків та не може бути зменшена компетентним органом, крім вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту.

2. Періодичність перевірок відповідності вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, у тому числі тих, які під час ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, затверджує компетентний орган на підставі аналізу ризику відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та з урахуванням інформації, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби щонайменше за тиждень до видання наказу про встановлення періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, а саме:

1) період збирання інформації, що стала підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

2) інформація про небезпечний фактор, загроза наявності якого у вантажах з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, є підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

3) вид харчових продуктів та/або кормів, щодо яких існує загроза наявності небезпечного фактора, із зазначенням опису товару та коду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньо-економічної діяльності;

4) кількість вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які за результатами державного контролю на кордоні визнано небезпечними через наявність у них відповідного небезпечного фактора;

5) кількість випадків виявлення відповідного небезпечного фактора у харчових продуктах або кормах, що походять з інших країн та були ввезені (переслані) у встановленому порядку на митну територію України;

6) інформація про інші країни, які встановили посилений контроль у зв’язку із загрозою наявності відповідного небезпечного фактора в імпортованих ними вантажах з харчовими продуктами або кормами.

3. Періодичність перевірок відповідності вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту, не може перевищувати 1 відсотка.

4. У разі виявлення за результатами перевірки відповідності та фізичної перевірки невідповідності вантажу із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження усі наступні вантажі із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що походять з тієї самої потужності, підлягають перевіркам відповідності, доки п’ять вантажів поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

У разі виявлення за результатами перевірки відповідності та фізичної перевірки невідповідності вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України з метою транзиту, усі наступні вантажі, які походять з тієї самої потужності, підлягають перевіркам відповідності, доки два вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

IV. Порядок визначення та застосування періодичності фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань)

1. Періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із продуктами, що підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, компетентний орган зменшує у випадках, визначених у частинах другій, третій статті 44 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

2. Періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, у тому числі тих, які під час ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, компетентний орган затверджує окремо на підставі аналізу ризику відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та з урахуванням інформації, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби щонайменше за тиждень до видання наказу про встановлення періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, а саме:

1) період збирання інформації, що стала підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

2) інформація про небезпечний фактор, загроза наявності якого у вантажах з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, є підставою для встановлення періодичності перевірок відповідності;

3) вид харчових продуктів та/або кормів, щодо яких існує загроза наявності небезпечного фактора, із зазначенням опису товару та коду згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

4) кількість вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які за результатами державного контролю на кордоні визнано небезпечними через наявність у них відповідного небезпечного фактора;

5) кількість випадків виявлення відповідного небезпечного фактора у харчових продуктах або кормах, що походять з інших країн та були ввезені (переслані) у встановленому порядку на митну територію України;

6) інформація про інші країни, які встановили посилений контроль у зв’язку із загрозою наявності відповідного небезпечного фактора в імпортованих ними вантажах з харчовими продуктами або кормами.

3. Періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що підлягають відповідно до пункту 3 частини першої статті 45 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, не може перевищувати 5 відсотків.

Періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які під час перевезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, не може перевищувати 50 відсотків. Періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів з іншими харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження не може перевищувати 3 відсотків.

4. Періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту, не може перевищувати 1 відсотка.

5. Зменшена періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) застосовується до вантажів з продуктами, які походять з потужності, щодо якої за попередні два роки відсутня історія ввезення (пересилання) на митну територію України (крім тих, що ввозяться (пересилаються) з метою транзиту), лише після підтвердження відповідності законодавству України десяти вантажів поспіль.

6. У разі виявлення невідповідності вантажу з продуктами всі наступні вантажі з продуктами, що походять з тієї самої потужності, підлягають фізичним перевіркам та лабораторним дослідженням (випробуванням), доки десять вантажів поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

У разі виявлення невідповідності вантажу з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження всі наступні вантажі із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що походять з тієї самої потужності, підлягають фізичними перевіркам та лабораторним дослідженням (випробуванням), доки три вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

У разі виявлення невідповідності вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України з метою транзиту, всі наступні вантажі, які походять з тієї самої потужності, підлягають фізичним перевіркам та лабораторним дослідженням (випробуванням), доки два вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукціїМ. Морозon top