Про затвердження Правил приєднання вітроелектростанцій до електричних мереж
Мінпаливенерго України; Order, Rule, Letter [...] on October 28, 2009570
Document z1263-09, invalid, current version — Loss of force on June 14, 2019, on the basis - z0537-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2009 N 570
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1263/17279
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 200 ( z0537-19 ) від 07.05.2019 }
Про затвердження Правил
приєднання вітроелектростанцій
до електричних мереж

Відповідно до статті 5 Закону України "Про альтернативні
джерела енергії" ( 555-15 ) та пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 19.02.2009 N 254-р ( 254-2009-р ) "Про
реалізацію інвестиційних проектів з будівництва
вітроелектростанцій в Автономній Республіці Крим та Миколаївській
області" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила приєднання вітроелектростанцій до
електричних мереж, що додаються.
2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.)
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лучнікова В.А.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко
Голова Національного агенства
України з питань забезпечення
ефективного використання
енергетичних ресурсів С.Ф.Єрмілов
Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України В.Кальченко
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України Василь Куйбіда
Т.в.о. віце-президента
НАН України, академік НАН України А.М.Самойленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
28.10.2009 N 570
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1263/17279

ПРАВИЛА
приєднання вітроелектростанцій
до електричних мереж

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають механізм приєднання та передачі в
електричні мережі енергії, що виробляється вітроелектростанціями з
установленою потужністю не менш як 100 МВт, зокрема тими,
будівництво яких передбачається в Автономній Республіці Крим та
Миколаївській області.
1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають при
приєднанні та підключенні до електричних мереж вітроелектростанцій
з установленою потужністю не менш як 100 МВт, будівництво яких
передбачається в Автономній Республіці Крим і Миколаївській
області, та є рекомендованими при приєднанні та підключенні інших
вітроелектростанцій.
1.3. У цих Правилах наведені терміни вживаються у такому
значенні: вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих
технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об'єкта
будівництва або реконструкції чи модернізації; вітроелектростанція - група вітрових електричних установок
(або окрема вітрова електрична установка), устаткування і споруди,
які розташовані на одній території, функціонально пов'язані між
собою і становлять єдиний комплекс, призначений виробляти
електроенергію, перетворюючи кінетичну енергію вітру на
електричну; власник електричних мереж - юридична особа
(електропередавальна організація), яка на правах власності або
користування має електричні установки, призначені для передачі та
розподілу електроенергії, та здійснює діяльність з передачі
електроенергії відповідно до отриманої ліцензії; договір про приєднання до електричних мереж - письмова
домовленість сторін, що є документом, який встановлює зміст та
регулює правовідносини між сторонами щодо порядку фінансування та
виконання робіт (послуг) з приєднання вітроелектростанції
замовника до електричних мереж їх власника відповідно до
узгодженої проектно-кошторисної документації; допуск на підключення вітроелектростанції - комплекс заходів,
необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної подачі
напруги та спрямованих на запобігання випадкам подачі напруги на
електроустановки з порушенням вимог Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96
N 28 ( z0417-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
02.08.96 за N 417/1442 (із змінами), Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства
палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258 ( z1143-06 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за
N 1143/13017, цих Правил та інших нормативно-правових та
нормативно-технічних документів; замовник - фізична або юридична особа, яка письмово
повідомила власника мереж про намір приєднати до електричних мереж
новозбудовану вітроелектростанцію або внаслідок реконструкції чи
технічного переоснащення змінити технічні параметри діючої
вітроелектростанції (збільшити потужність, змінити точку
приєднання або підвищити рівень надійності електрозабезпечення); оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна
експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і
безперебійного постачання електричної енергії споживачам з
дотриманням вимог енергетичної безпеки; приєднання - створення технічної можливості здійснення
передачі електричної енергії, виробленої вітроелектростанцією,
необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності в точку
приєднання вітроелектростанції замовника; технічні умови - документ, що видається замовнику власником
електричних мереж і містить комплекс умов та вимог до інженерного
електрозабезпечення об'єкта замовника, які повинні відповідати
його розрахунковим параметрам щодо електропостачання; точка приєднання вітроелектростанції - запроектоване або
фактично існуюче місце контактних з'єднань в електричних мережах,
яке після виконання сторонами умов договору про приєднання буде
межею балансової належності між власниками суміжних
електроустановок; транзитна електроустановка - електроустановка, якою
електрична енергія, крім власника цієї електроустановки,
передається іншим суб'єктам господарювання або споживачам
електричної енергії. Інші терміни вживаються в цих Правилах у значенні,
встановленому Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Правилами користування електричною енергією,
затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за
N 417/1442 (із змінами).
1.4. Приєднання вітроелектростанції замовника здійснюється на
підставі договору про приєднання до електричних мереж, що
укладається між власником електричних мереж та замовником.
1.5. Власник електричних мереж не має права відмовити у
приєднанні до електричних мереж вітроелектростанції замовника за
умови дотримання останнім цих Правил.
1.6. Споживач може приєднати до власних технологічних
електричних мереж вітроелектростанції замовника з урахуванням
пропускної здатності технологічних електричних мереж споживача для
передачі потужності від вітроелектростанції в мережі
електропередавальної організації. У разі незгоди споживача на
приєднання вітроелектростанції замовника до своїх електричних
мереж споживач протягом п'яти робочих днів з дня надходження
звернення повідомляє замовника про відмову в такому приєднанні.
1.7. Приєднання вітроелектростанції замовника до електричної
мережі передбачає такі етапи: обрання замовником проектної організації, яка розроблятиме
проектно-кошторисну документацію; письмове звернення замовника до власника електричних мереж з
листом (клопотанням) щодо наміру приєднати вітроелектростанцію
певної потужності; погодження замовником та власником мереж, які будуть надавати
послугу з приєднання, варіанта схеми електрозабезпечення та точки
приєднання; підготовка власником електричних мереж технічних умов на
приєднання; розроблення обраної замовником проектною організацією на
договірних умовах із замовником проектно-кошторисної документації
за вихідними даними технічних умов. Узгодження замовником із
власником електричних мереж такої документації, визначення
вартості приєднання вітроелектростанції замовника до мереж
власника; укладання сторонами договору про приєднання до електричних
мереж; будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи; проведення приймально-здавальних випробувань; оформлення акта допуску на підключення вітроелектростанції
замовника до електричної мережі; підключення електроустановки замовника до електричної мережі; укладення відповідних договорів, передбачених Правилами
користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ
від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами); забезпечення власниками транзитних електроустановок їх
оперативно-технічного обслуговування.
1.8. Спірні питання між замовником та власником мереж
розглядаються в межах наданих законодавством повноважень
Міністерством палива та енергетики України, Національною комісією
регулювання електроенергетики України, Антимонопольним комітетом
України, Держенергонаглядом та в суді.
II. Підготовка та видача технічних умов
2.1. Технічні умови приєднання видаються власником
електричних мереж у разі приєднання нової вітроелектростанції,
збільшення електричної потужності вітроелектростанції внаслідок
реконструкції чи модернізації, зміни вимог замовника до надійності
передачі електричної енергії та потужності від вітроелектростанції
в електричну мережу. У разі зміни власника або форми власності вітроелектростанції
за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог
до категорії з надійності передачі потужності від
вітроелектростанції в електричну мережу, нові технічні умови не
видаються.
2.2. Для отримання технічних умов та погодження
проектно-кошторисної документації замовник звертається до власника
електричних мереж за місцем розташування його електроустановок із
листом (клопотанням) щодо наміру приєднати електроустановки певної
потужності. У разі визначення замовником технічної та економічної
доцільності приєднання власних електроустановок до технологічних
електричних мереж споживача, наявності згоди споживача щодо
приєднання електроустановок замовника до власних технологічних
електричних мереж власник електричних мереж має узгодити з цим
споживачем точку приєднання (з переліку точок приєднання, раніше
запропонованих замовнику).
2.3. За умови досягнення між відповідним споживачем та
замовником взаємної згоди щодо приєднання вітроелектростанції
замовника до електричної мережі споживача технічні умови
приєднання видаються цим споживачем за узгодженням із власником
електричних мереж. За письмовим зверненням споживача власник електричних мереж
може підготувати технічні умови приєднання вітроелектростанції
замовника до технологічних електричних мереж споживача та проект
договору про приєднання. У разі якщо у споживача недостатньо пропускної здатності
технологічних електричних мереж для передачі потужності від
вітроелектростанції в мережі власника електричних мереж, замовник
звертається із заявою до власника електричних мереж щодо видачі
технічних умов приєднання до його електричних мереж.
2.4. У листі (клопотанні) про приєднання вітроелектростанції
мають бути такі дані: сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити
замовника; найменування вітроелектростанції та її місцезнаходження, мета
отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція чи
модернізація, зміна категорії надійності електрозабезпечення,
збільшення потужності, використання виключно для власних потреб чи
для продажу надлишку виробленої електричної енергії).
2.5. До листа (клопотання) додаються: підписаний заявником та проектувальною організацією
опитувальний лист (додаток); ситуаційна схема із зазначенням місця розташування
вітроелектростанції; копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної
ділянки; копія належним чином оформленої довіреності на право укладати
договори особі, яка уповноважена підписувати договори.
2.6. Видача нових технічних умов та внесення змін до них
здійснюються відповідно до цих Правил.
2.7. Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати
чинному законодавству України та нормативно-технічним документам. Місце встановлення засобів обліку електричної енергії має
збігатися з межею балансової належності в точці приєднання
електростанції замовника або перебувати якнайближче до цієї межі
за схемою електрозабезпечення. Узгодження технічних умов приєднання вітроелектростанції між
структурними підрозділами власника електричних мереж (внутрішні
узгодження) виконуються цим власником.
2.8. Технічні умови приєднання вітроелектростанції до
електричних мереж мають містити: 2.8.1 найменування та місцезнаходження вітроелектростанції,
найменування та місцезнаходження (для юридичних осіб) або
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичних
осіб) замовника; 2.8.2 величину прогнозованої потужності; 2.8.3 точку приєднання, величину номінальної напруги
електромережі, до якої приєднується вітроелектростанція замовника; 2.8.4 вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та
точки (місця) встановлення розрахункових засобів обліку, зокрема
щодо влаштування двостороннього (в обох напрямках) обліку активної
та реактивної електричної енергії в точці приєднання; 2.8.5 розрахункові значення струмів короткого замикання в
точці підключення вітроелектростанції до існуючої електричної
мережі, вимоги до релейного захисту, автоматики, в тому числі
системної протиаварійної автоматики, телемеханіки, зв'язку,
ізоляції, захисту від перенапруги і електробезпеки; 2.8.6 рекомендації щодо перевірки обладнання в точці
приєднання на дію струму короткого замикання виходячи з умов
підживлення короткого замикання від вітроелектростанції; 2.8.7 технічні характеристики електричної мережі, необхідні
для вибору типу і технічних параметрів засобів поліпшення якості
електроенергії та забезпечення електромагнітної сумісності
струмоприймачів; рекомендації, які стосуються їх вибору і
застосування; 2.8.8 технічні вимоги до компенсації реактивної потужності; 2.8.9 вимоги щодо влаштування автоматичного переведення
навантаження вітроелектростанції у разі аварійного знеструмлення в
точці приєднання шляхом організації додаткових підключень
електростанції за відповідними колами. Кількість та параметри
додаткових кіл підключення визначаються виходячи з потужності, яку
необхідно передати; 2.8.10 вимоги щодо обладнання вітроелектростанції захистом
від пошкоджень, у тому числі в точці приєднання; 2.8.11 вимоги щодо встановлення устаткування, що унеможливлює
пошкодження обладнання у точці приєднання у випадку несинхронного
включення; 2.8.12 вимоги щодо встановлення автоматики відокремлення для
переведення вітроелектростанції у разі порушень в об'єднаній
енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також
можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення
вітроелектростанції на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною
системою України; 2.8.13 рекомендації щодо встановлення засобів вимірювальної
техніки, що забезпечать контроль параметрів якості електричної
енергії, яка надходить в мережу об'єднаної енергетичної системи
України від вітроелектростанції; 2.8.14 вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок
відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання у бік
вітроелектростанції; 2.8.15 вимоги щодо розрахунку максимальної та мінімальної
електричної потужності, що передбачається до видачі в
енергосистему; 2.8.16 рекомендації щодо регулювання добового графіка
навантаження; 2.8.17 рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та
реєстрації аварійних параметрів і режимів роботи
вітроелектростанції.
III. Виконання технічних умов
3.1. Власник електричних мереж має забезпечити відповідно до
умов договору про приєднання технічну можливість підключення
вітроелектростанції замовника в точці приєднання, у тому числі (у
разі необхідності) будівництво та монтаж електроустановок та
трансформаторних підстанцій для передачі електричної потужності
від вітроелектростанції до мереж електропередавальної організації.
3.2. Проект договору про приєднання до електричних мереж
видається протягом 15 робочих днів з дня подання власнику
електричних мереж заяви про приєднання.
3.3. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи,
пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічними
умовами приєднання, виконуються організаціями та/або фізичними
особами, які мають право на виконання цих робіт.
3.4. Замовник за участю обраної ним проектної організації до
початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням
договору про приєднання, надає на узгодження власнику електричних
мереж проектно-кошторисну документацію електрозабезпечення
вітроелектростанції. Термін розгляду наданої на узгодження проектно-кошторисної
документації та її узгодження за умови відсутності відхилень від
технічних умов приєднання і чинних нормативних документів не може
перевищувати 15 робочих днів з дня отримання проектно-технічної
документації власником електричних мереж. За результатами розгляду
проектно-технічної документації власником електричних мереж
оформлюється технічне рішення до проектно-технічної документації.
У технічному рішенні стисло зазначаються основні показники
запроектованих інженерних мереж електропостачання об'єкта,
описується схема електропостачання, вузли обліку тощо. Зауваження
та рекомендації до проектно-технічної документації викладаються
окремим розділом у технічному рішенні. У разі погодження проектно-кошторисної документації без
зауважень гриф про погодження проставляється у правому верхньому
куті аркуша "Загальні дані" у двох примірниках
проектно-кошторисної документації. Якщо в розглянутій проектно-кошторисній документації виявлено
відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних
документів, власник електричних мереж протягом 15 робочих днів з
дня її отримання надає замовнику лист із зауваженнями та
рекомендаціями щодо доопрацювання проектно-технічної документації
або узгоджує її із зауваженнями. У разі узгодження проектно-кошторисної документації із
зауваженнями пропозиції та зауваження до неї викладаються в
супровідному листі, про що зазначається поруч з грифом про
погодження проектно-кошторисної документації. Термін доопрацювання не може перевищувати 30 робочих днів з
дня отримання замовником відхиленої проектно-кошторисної
документації. Після доопрацювання проектно-кошторисної документації термін
узгодження не може перевищувати 15 робочих днів з дня отримання
власником електричних мереж доопрацьованої проектно-кошторисної
документації. Замовник може продовжити строк доопрацювання
проектно-кошторисної документації шляхом надання власнику
електричних мереж відповідної заяви не пізніше ніж за два робочих
дні до закінчення терміну доопрацювання. Узгоджена проектно-кошторисна документація
електрозабезпечення вітроелектростанції є чинною на весь строк дії
договору про приєднання до електричних мереж.
3.5. Тимчасове електропостачання струмоприймачів від мереж
власника електричних мереж, які планується використати для
будівництва (реконструкції чи модернізації) вітроелектростанції, в
тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних
та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання
та умов договору про приєднання вітроелектростанції замовника до
електричної мережі, виконується на підставі договору про
постачання електричної енергії між підрядником з будівництва і
відповідним власником електричних мереж.
3.6. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних
робіт нові та/або реконструйовані чи модернізовані
вітроелектростанції та об'єкти електрозабезпечення
вітроелектростанції проходять приймально-здавальні випробування. У
випадку позитивних результатів випробувань вітроелектростанція
приймається замовником від будівельно-монтажних і налагоджувальних
організацій відповідно до чинного законодавства. Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача
напруги на вітроелектростанцію та об'єкти електрозабезпечення
електростанції протягом строку випробування на підставі та
відповідно до умов договору про приєднання до електричних мереж.
IV. Підключення вітроелектростанції
до електричної мережі
4.1. Прийняття в експлуатацію вітроелектростанції замовника
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 08.10.2008 N 923 ( 923-2008-п ) "Про Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами).
4.2. Підключення вітроелектростанції замовника до електричної
мережі здійснюється власником електричних мереж відповідно до
договору про приєднання до електричних мереж та на підставі
свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній
документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і
правил. У разі якщо вітроелектростанція призначена для паралельної
роботи з об'єднаною енергетичною системою України, про її
підключення повідомляється державне підприємство, яке виконує
функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
об'єднаною енергетичною системою України.
4.3. Підключення вітроелектростанції замовника до електричних
мереж здійснюється відповідно до умов договору про приєднання до
електричних мереж протягом 5 робочих днів після виконання таких
вимог: 4.3.1 оформлено акт допуску на підключення
вітроелектростанції замовника до електричної мережі; 4.3.2 замовником отримано свідоцтво про відповідність
збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних
стандартів, будівельних норм і правил; 4.3.3 у замовника є оперативний та оперативно-ремонтний
персонал та особа, відповідальна за електрогосподарство, або
укладений договір про обслуговування електроустановок замовника з
організаціями або фізичними особами, які атестовані, пройшли
навчання, перевірку знань та мають право на виконання таких робіт; 4.3.4 у разі потреби між власником транзитної
електроустановки та електропередавальною організацією, яка
здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, укладено
договір про оперативно-технічне обслуговування транзитних
електроустановок (кабельних ліній, розподільних пунктів,
трансформаторних підстанцій тощо), які набули статусу транзитних
після виконання технічних умов приєднання вітроелектростанції
замовника відповідно до договору про приєднання.
Директор Департаменту
з питань електроенергетики С.Я.Меженний

Додаток
до Правил приєднання
вітроелектростанцій
до електричних мереж

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

1. Розрахункова електрична потужність вітроелектростанції: _________________________________________________________________,
розрахунок виконано проектувальною організацією: _________________ _________________________________________________________________.
(найменування проектувальної організації)
2. Категорія надійності електропостачання діючих
струмоприймачів споживача за надійністю електропостачання (у разі
приєднання вітроелектростанції до мереж споживача):
------------------------------------------------------------------ | N |Струмоприймач | Належність до |Категорія |Навантаження | |з/п | | екологічної або | | | | | | аварійної броні | | | |----+--------------+-------------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+-------------------+----------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Режим роботи вітроелектростанції: ________________________ _________________________________________________________________.
4. Орієнтовна схема підключення: ____________________________ _________________________________________________________________.
5. Графік уведення в дію потужностей за роками: _________________________________________________________________.
6. Технічні параметри вітроелектростанції замовника, зокрема
вплив на якість електричної енергії і електромагнітну сумісність
струмоприймачів, навколишнє середовище, електробезпеку,
енергозбереження: ____________________________________
Проектувальна організація: Замовник: ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________
(найменування, місцезнаходження) _______________________________
(найменування, місцезнаходження
юридичних осіб або прізвище,
ініціали, місце проживання
фізичних осіб)
__________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
м.п. м.п.on top