Document z1255-18, valid, current version — Adoption on October 19, 2018
( Last event — Entry into force, gone November 27, 2018. Take a look at the history? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2018  № 619


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2018 р.
за № 1255/32707

Про затвердження Змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (із змінами) та з метою врегулювання окремих питань виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 березня 2018 року № 151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 404/31856, що додаються.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
соціальної політики України
О. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
19 жовтня 2018 року № 619


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2018 р.
за № 1255/32707

ЗМІНИ
до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Розділ I доповнити новим пунктом 19 такого змісту:

«19. Військовослужбовцям, які були звільнені з військової служби, а потім поновлені на службі у зв’язку з визнанням звільнення незаконним, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за останньою посадою, з якої вони були звільнені.

У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога при звільненні зі служби виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування (поновлення) на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які під час попереднього звільнення не набули права на отримання такої грошової допомоги.».

2. У розділі III:

1) пункт 4 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Встановлення надбавки за особливості проходження служби військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження, здійснюється за рішенням начальників, у розпорядження яких вони зараховані.»;

2) пункт 5 глави 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовця у розпорядження надбавка за службу в умовах режимних обмежень встановлюється, якщо йому не припинено доступу до матеріальних носіїв секретної інформації та його службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні передбачається робота з відомостями та їх носіями, що мають відповідний ступінь секретності.»;

3) пункт 4 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовця, який має клас, у розпорядження надбавка за кваліфікацію встановлюється за умови, що його службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні передбачається виконання завдань, за якими може присвоюватися класна кваліфікація.»;

4) пункт 5 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовця, який має кваліфікаційну категорію, у розпорядження надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу встановлюється за умови, що його службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні передбачається виконання завдань за відповідною спеціальністю.»;

5) пункт 4 глави 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовця у розпорядження доплата за науковий ступінь встановлюється за умови, якщо профіль його діяльності, визначений службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні, збігається з науковим ступенем.»;

6) пункт 4 глави 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовця у розпорядження доплата за вчене звання встановлюється за умови, якщо його діяльність, визначена службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні, пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю.»;

7) пункт 4 глави 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовця у розпорядження надбавка за почесні звання встановлюється за умови, якщо виконання ним службових обов’язків на час перебування у розпорядженні збігається за профілем з наявним почесним званням.»;

8) пункт 4 глави 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовця у розпорядження надбавка за спортивні звання встановлюється за умови, якщо профіль його діяльності, визначений службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні, збігається зі спортивним званням.»;

9) у пункті 4 глави 10 та у пункті 4 глави 13 слова і цифри «визначених у пунктах «е», «є», «ж», «и», «і» частини шостої, підпунктах «в», «г», «е» пункту 1 та підпункту «в» пункту 2 частини восьмої» замінити словами і цифрами «визначених у підпунктах «д», «е», «є», «з», «и» пункту 1, підпунктах «д», «е», «є», «ж», «з» пункту 2 та підпункті «в» пункту 3 частини п’ятої»;

10) у пункті 3 глави 11 цифри «10» замінити цифрами «15»;

11) абзац перший пункту 2 глави 13 після слів «без урахування строкової служби» доповнити словами «та проходження військової служби за призовом під час мобілізації»;

12) доповнити розділ новою главою 14 такого змісту:

«14. Винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

1. Військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, щомісячно виплачується винагорода відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 337 «Деякі питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців».

2. Виплата винагороди, визначена у пункті 1 цієї глави, здійснюється відповідно до Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, затверджених наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 20 липня 2018 року № 447, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 927/32379.

3. У разі зарахування військовослужбовця у розпорядження винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, встановлюється за умови, що службовими обов’язками на час перебування у розпорядженні передбачено виконання ним відповідних завдань.».

3. У розділі IV:

1) в абзаці другому пункту 1 та абзаці другому пункту 3 глави 2 слова «обов’язків військової служби та покладених на них завдань» замінити словами «службових обов’язків на час перебування у розпорядженні відповідно до вимог цієї Інструкції»;

2) у главі 3:

в абзаці другому пункту 3 слова «виплачується в розмірі, установленому на день, що передує дню вибуття у відпустку по догляду за дитиною» замінити словами і цифрами «розраховується за останньою займаною посадою з урахуванням вимог пункту 8 глави 10 розділу III цієї Інструкції»;

абзаци перший, другий пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. У рік звільнення військовослужбовців з військової служби у разі невикористання ними щорічних (основної та додаткової) відпусток, на які вони мають право на день звільнення, та додаткових відпусток військовослужбовцям, які мають дітей, їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні цих відпусток.

У разі звільнення військовослужбовців з військової служби до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічні основну та додаткову відпустки, крім осіб, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовців.»;

3) у главі 5:

заголовок глави після слів «грошового забезпечення у разі» доповнити словами «захоплення в полон чи заручниками,»;

друге речення абзацу першого пункту 1 виключити;

доповнити главу новими пунктами 4, 5 такого змісту:

«4. Грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 1 цієї глави, виплачується, якщо звернення за одержанням надійшло до закінчення трьох років із дня загибелі (смерті) або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім, оголошення померлим.

5. Військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованим у нейтральних державах або безвісно відсутнім, виплата грошового забезпечення здійснюється відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884.».

4. У главі 3 розділу V:

1) перше речення пункту 4 після слів «за місцем військової служби військовослужбовця» доповнити словами «(для членів сім’ї, які є внутрішньо переміщеними особами,- після взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем військової служби військовослужбовця)»;

2) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовцям із числа курсантів підйомна допомога та добові виплачуються після закінчення навчання за умови призначення їх на посади до Адміністрації або підрозділу Держспецзв’язку, дислокованих в інших населених пунктах ніж навчальні заклади Держспецзв’язку.»;

3) пункт 6 після слів «цих органів» доповнити словами «за умови, якщо вони дислоковані в інших населених пунктах ніж Адміністрація чи підрозділ Держспецзв’язку».

Директор
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держспецзв’язку
В.В. Коберникon top