Про затвердження Положення про Державну службу з карантину рослин України
Мінагрополітики України; Order, Regulation on December 11, 2003439
Document z1244-03, invalid, current version — Loss of force on June 4, 2007, on the basis - z0532-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2003 N 439
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1244/8565
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 310 ( z0532-07 ) від 08.05.2007 }
Про затвердження Положення
про Державну службу з карантину рослин України

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про карантин рослин" ( 674-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державну службу з карантину
рослин України, що додається.
2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Лаврик О.М.) та Головній державній інспекції з
карантину рослин України (Мовчан О.М.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Наказ набирає чинності після втрати чинності постанови
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 року N 892
( 892-93-п ) "Про Статут Державної служби з карантину рослин
України".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сороку В.І.
Міністр С.М.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
11.12.2003 N 439
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2003 р.
за N 1244/8565

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу з карантину рослин України

1. Державна служба з карантину рослин України відповідно до
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про карантин
рослин" ( 674-15 ) є органом, що здійснює державне управління у
сфері карантину рослин.
2. Державна служба з карантину рослин у своїй діяльності
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, а
також цим Положенням.
3. Державна служба з карантину рослин України для виконання
своїх повноважень взаємодіє із Службою безпеки України,
Міністерством внутрішніх справ України, Адміністрацією Державної
прикордонної служби України, Державною митною службою України,
місцевими державними адміністраціями, а також з Європейською і
Середземноморською організацією захисту рослин (EPPO).
4. Право видачі фітосанітарних та карантинних сертифікатів,
які супроводжують кожну окрему партію підкарантинних матеріалів,
що перевозиться в одному транспортному засобі, які засвідчують її
карантинний та фітосанітарний стан надається Державній службі з
карантину рослин України.
5. Державна служба з карантину рослин України включає: Головну державну інспекцію з карантину рослин України, що діє
у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому; Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію (далі -
ЦНДКЛ) і Центральний фумігаційний загін (далі - ЦФЗ), які є у
віданні Головної державної інспекції з карантину рослин України; державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, підпорядковані Головній
державній інспекції з карантину рослин України (далі - органи
Державної служби з карантину рослин України); пункти пропуску з карантину рослин на державному кордоні
України при морських і річкових портах (на пристанях), на
залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на
підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах
(автовокзалах, автостанціях), зональні та обласні карантинні
лабораторії, обласні фумігаційні загони. У разі необхідності пункти карантину рослин можуть
створюватись і на інших об'єктах, діяльність яких пов'язана із
заготівлею, вивезенням, ввезенням, транспортуванням, реалізацією і
використанням підкарантинних матеріалів та об'єктів. Головна державна інспекція з карантину рослин України та її
керівник - головний державний інспектор з карантину рослин України
(за посадою) є представниками України у Раді Європейської і
Середземноморської організації захисту рослин (EPPO).
6. Основними завданнями Державної служби з карантину рослин
України є: охорона території України від занесення або самостійного
проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних
організмів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних
організмів; запобігання проникненню карантинних організмів з карантинної
зони в регіони України, де вони відсутні; здійснення державного контролю за дотриманням карантинного
режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні,
заготівлі, вивезенні, ввезенні, перевезенні, зберіганні,
переробці, реалізації і використанні підкарантинних матеріалів та
об'єктів.
7. Чисельність працівників та структуру Державної служби з
карантину рослин України затверджує спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики за
поданням Головної державної інспекції з карантину рослин України. Штатний розпис, кошторис доходів та видатків Державної служби
з карантину рослин України затверджує керівник спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики, а керівник Головної державної інспекції з
карантину рослин України затверджує штатний розпис, кошторис
доходів та видатків, органів Державної служби з карантину рослин
України. Головна державна інспекція з карантину рослин України, органи
Державної служби з карантину рослин України, ЦФЗ є юридичними
особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків,
печатки із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
8. Головна державна інспекція з карантину рослин України
відповідно до покладених на неї завдань: здійснює керівництво роботою ЦНДКЛ та ЦФЗ, органів Державної
служби з карантину рослин України; визначає відповідно до закону порядок ввезення, вивезення і
використання насіння, рослин і продукції рослинного походження
з-за кордону, їх перевезення на території України та за її межі за
погодженням з карантинними службами тих країн, з якими Україна має
договори, на підставі конвенції або угоди між державами про
співробітництво; вивчає видовий склад, біологію та екологію карантинних та
інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів, відсутніх
на території країни, розробляє прогноз можливої їх акліматизації в
Україні з метою запобігання завезенню, де вони можуть призвести до
збитків; розробляє проекти нормативно-правових актів у галузі
карантину рослин; здійснює ведення обліку і видання інформації щодо поширення
карантинних організмів; проводить фітосанітарну експертизу підкарантинних матеріалів
та об'єктів; видає карантинний дозвіл на імпорт (транзит) підкарантинних
матеріалів; вносить подання до Кабінету Міністрів України про
запровадження (скасування) карантинного режиму; вносить пропозиції щодо проведення науково-дослідних робіт з
карантину рослин до спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики, Української академії
аграрних наук та інших науково-дослідних установ; вносить пропозиції до спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань аграрної політики щодо ввезення в
Україну продовольчого зерна, окремих плодів свіжих фруктів, овочів
тощо; проводить спільні дослідження з карантинними службами інших
країн із встановлення відповідності (невідповідності)
підкарантинних матеріалів та об'єктів фітосанітарним вимогам
України; здійснює контроль за додержанням законодавства про карантин
рослин, у тому числі при вивезенні та ввезенні з-за кордону
насіння, рослин і продукції рослинного походження; накладає у порядку, встановленому законом, адміністративні
стягнення на осіб, винних у порушенні вимог законодавства про
карантин рослин; здійснює державний контроль за проведенням карантинних
заходів юридичними та фізичними особами; контролює виконання порядку, вимог та умов проведення
знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які
переміщуються через державний кордон України та межі карантинної
зони, фумігаційними загонами Державної служби з карантину рослин
України, підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності; призначає і звільняє з посад керівників і заступників
керівників органів Державної служби з карантину рослин України; проводить пропаганду знань у галузі карантину рослин.
9. Органи Державної служби з карантину рослин Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюють: оформлення та видачу фітосанітарних і карантинних
сертифікатів на насіння, рослини, продукцію рослинного походження,
що імпортується, експортуються, а також вивозиться із карантинних
зон; проведення карантинного огляду і лабораторної експертизи
підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через
державний кордон України та карантинні зони (у тому числі тих, що
надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі
пасажирів); організацію оздоровлення і знезараження підкарантинних
матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони; державний контроль за проведенням карантинних заходів
юридичними та фізичними особами; організацію систематичних і проведення контрольних обстежень
сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання, переробки
і реалізації насіння, рослин і продукції рослинного походження,
пунктів з карантину рослин та прилеглої до них території; проведення державного контролю за діяльністю
інтродукційно-карантинних розсадників, державних сортодільниць,
оранжерей і теплиць, ботанічних садів, що проводять карантинну
перевірку насіння, рослин і садивного матеріалу, завезених з-за
кордону; державний контроль за виробництвом, заготівлею,
транспортуванням, зберіганням, переробленням, використанням і
реалізацією насіння, рослин і рослинних продуктів, що
експортуються або імпортуються; вжиття відповідно до законодавства термінових заходів для
локалізації та ліквідації вогнищ карантинних організмів,
запобігання їх поширенню; накладає в порядку, встановленому законом, адміністративні
стягнення на осіб, винних у порушенні вимог законодавства про
карантин рослин; контроль за проведенням карантинних заходів відповідно до
міжнародних договорів України; пропаганду знань у галузі карантину рослин; видають обов'язкові розпорядження про проведення фумігації
(знезараження) рослин і рослинних продуктів, тари, складів,
транспортних засобів тощо; внесення відповідних подань про запровадження (скасування)
карантинного режиму.
10. Головним державним інспектором з карантину рослин України
є: керівник Головної державної інспекції з карантину рослин
України, який призначається і звільняється з посади спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики. Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин
України має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються і звільняються з посади спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики за
поданням керівника Головної державної інспекції з карантину рослин
України. Керівник ЦНДКЛ, ЦФЗ та завідувачі відділів призначаються та
звільняються з посади Головним державним інспектором з карантину
рослин України. Головним державним інспектором з карантину рослин Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя є керівник
відповідного органу Державної служби з карантину рослин України,
який призначається і звільняється з посади Головним державним
інспектором з карантину рослин України. Головні спеціалісти державних інспекцій з карантину рослин
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя є
заступниками керівника відповідного органу Державної служби з
карантину рослин України. Головні спеціалісти державної інспекції з карантину рослин
України, Автономної Республіки Крим, обласних, міських державних
інспекцій з карантину рослин, начальники обласних фумігаційних
загонів, завідуючі зональними, обласними карантинними
лабораторіями, пунктами пропуску з карантину рослин на державному
кордоні України при морських, річкових портах (на пристанях), на
залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на
підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах
(автовокзалах, автостанціях) призначаються і звільняються з посади
Головним державним інспектором з карантину рослин України.
11. Заступники Головного державного інспектора з карантину
рослин України, керівник ЦНДКЛ та ЦФЗ, завідувачі відділів,
головні, провідні спеціалісти та спеціалісти всіх категорій
Головної державної інспекції з карантину рослин України за посадою
є одночасно державними інспекторами з карантину рослин України.
12. Заступники керівника, начальники фумігаційних загонів,
завідуючі зональними, обласними карантинними лабораторіями,
завідуючі пунктами пропуску з карантину рослин на державному
кордоні України при морських, річкових портах (на пристанях), на
залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на
підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах
(автовокзалах, автостанціях), провідні спеціалісти та спеціалісти
всіх категорій карантинних лабораторій державної інспекції з
карантину рослин Автономної Республіки Крим, прикордонних
державних обласних, державних обласних та міських державних
інспекції з карантину рослин за посадою є одночасно державними
інспекторами з карантину рослин відповідної території або пункту. Державному інспектору з карантину рослин видається
посвідчення за підписом керівника органу Державної служби з
карантину рослин України.
13. Під час здійснення карантинного контролю Головний
державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний
інспектор Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори
областей, міст Києва і Севастополя, а також державні інспектори з
карантину рослин у межах своїх повноважень мають право: проводити фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів
та об'єктів, що експортуються, імпортуються, перевозяться
транзитом чи вивозяться із карантинних зон; здійснювати державний контроль з карантину рослин та
обстежувати рослини та рослинні продукти, сільськогосподарські та
лісові угіддя, в тому числі контролювати діяльність
інтродукційно-карантинних розсадників, державних сортодільниць,
оранжерей і теплиць, ботанічних садів, що проводять карантинну
перевірку насіння, рослин та садивного матеріалу, завезених з-за
кордону, на відповідній території; вимагати інформацію, необхідну для здійснення своїх
повноважень; затримувати на період проведення карантинного огляду та
фітосанітарної експертизи підкарантинні матеріали, що ввезенні без
карантинних документів з карантинної зони або з-за кордону; проводити відбір зразків насіння, рослин, продукції
рослинного походження та інших матеріалів для проведення
фітосанітарної експертизи відповідно до закону; видавати обов'язкові для виконання розпорядження щодо
здійснення карантинних заходів (знезараження підкарантинних
матеріалів, спрямування на технічну переробку заражених
карантинними організмами рослин і рослинних продуктів або їх
знищення у разі неможливості проведення карантинних заходів
відповідно до закону); надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків
внаслідок ліквідації карантинних організмів; накладати в порядку, встановленому законом, адміністративні
стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства з карантину
рослин; носити формений одяг із знаками розрізнення встановленого
зразка і форми.
14. Державними інспекторами з карантину рослин можуть бути
громадяни України, які мають відповідну вищу або середню
спеціальну освіту. Спеціалісти Державної служби з карантину рослин, які порушили
службові обов'язки, несуть відповідальність у порядку,
встановленому законодавством України.
15. Головний державний інспектор з карантину рослин України,
Головний державний інспектор Автономної Республіки Крим, головні
державні інспектори областей, міст Києва і Севастополя та державні
інспектори з карантину рослин зобов'язані: протягом доби з моменту виявлення карантинного організму
внести подання про запровадження карантинного режиму; здійснювати контроль за проведенням локалізації та ліквідації
карантинних організмів юридичними та (або) фізичними особами; діяти на підставі і в межах своїх повноважень та у спосіб, що
передбачений законом, і додержуватися вимог нормативно-правових
актів у галузі карантину рослин.
16. Рішення державного інспектора з карантину рослин,
прийняте в межах його повноважень, щодо заборони вирощування,
вивезення, ввезення, транспортування (в тому числі під час
експорту, імпорту, транзиту або внутрішніх перевезень),
зберігання, реалізації чи використання підкарантинних матеріалів є
обов'язковим для виконання всіма юридичними та фізичними особами
згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України
"Про карантин рослин" ( 674-15 ).
17. Фінансування карантинних (фітосанітарних) заходів
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів
юридичних та (або) фізичних осіб та інших джерел, не заборонених
законами України.
18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів
Державної служби з карантину рослин України здійснюється за
рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного
бюджету України. Джерелами фінансування Державної служби з карантину рослин
України за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України
можуть бути надходження від надання платних послуг з проведення
огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування
підкарантинних матеріалів, що оплачуються особами, якщо інше не
встановлено законом.
Начальник Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва О.М.Лаврикon top