Document z1242-12, invalid, current version — Loss of force on April 30, 2013, on the basis - z0566-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2012 N 415
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2012 р.
за N 1242/21554
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 123 ( z0566-13 ) від 18.03.2013 }
Про затвердження Змін до Порядку
та строків надання дотації роботодавцю для
забезпечення молоді, яка отримала вищу
або професійно-технічну освіту,
першим робочим місцем

Відповідно до статті 6 Закону України "Про забезпечення
молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 ),
враховуючи необхідність вдосконалення процедури надання
роботодавцю дотації для працевлаштування молоді на перше робоче
місце, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку та строків надання дотації
роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або
професійно-технічну освіту, першим робочим місцем, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 лютого 2008 року N 82 ( z0226-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 року за N 226/14917,
що додаються.
2. Директору Державного центру зайнятості П.Петрашку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр С.Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Дежавної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Державної інспекції України
з питань праці В.І.Яцкін
Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття В.Коломієць
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні О.Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
07.07.2012 N 415
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2012 р.
за N 1242/21554

ЗМІНИ
до Порядку та строків надання дотації роботодавцю
для забезпечення молоді, яка отримала вищу
або професійно-технічну освіту,
першим робочим місцем, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 лютого 2008 року N 82
( z0226-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 березня 2008 року за N 226/14917

1. У главі 2:
1.1. Пункт 2.1 після слів "на два роки" доповнити словами
", за умови збереження упродовж цього строку гарантій зайнятості
молоді та умов праці, встановлених на день працевлаштування".
1.2. Пункт 2.3 викласти у такій редакції: "2.3. Дотація не надається роботодавцям, які перебувають на
обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування менше 6 місяців, мають на день звернення
(дата надання письмової згоди роботодавця на направленні на
працевлаштування безробітного) (далі - день звернення)
заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, нараховану пеню та фінансові
санкції за порушення норм Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ),
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ) та "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ).".
2. У главі 3:
2.1. Пункт 3.3 викласти у такій редакції: "3.3. Питання про можливість надання роботодавцю дотації
розглядається комісією на підставі: 1) інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних
посад) за формою N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій",
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 19 грудня 2005 року N 420 ( z1534-05 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за
N 1534/11814; 2) корінця направлення на працевлаштування молоді на перше
робоче місце з відміткою роботодавця про згоду у прийнятті на
роботу (додаток 1); 3) відомостей центру зайнятості про: відсутність скорочення протягом останніх 6 місяців
чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на
яку працевлаштовується безробітний, на підставі поданих
роботодавцем звітів за формою N 4-ПН (факт) "Звіт про фактичне
вивільнення працівників" ( z1536-05 ), затвердженою наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня
2005 року N 420 ( z1534-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21 грудня 2005 року за N 1534/11814, а для
фізичних осіб - підприємців - довідки про використання найманої
праці протягом останніх 6 місяців; перебування на обліку роботодавця як платника єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не менше
6 місяців та про відсутність на день звернення заборгованості зі
сплати зазначеного внеску (на підставі даних з Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування за
відповідний звітний період); відсутність на день звернення заборгованості зі сплати
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття, нарахованої пені та фінансових санкцій за
порушення норм Законів України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ).".
2.2. Пункти 3.5, 3.6 викласти у такій редакції: "3.5. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням
висновку комісії, яке має рекомендаційний характер, приймається
директорами центрів зайнятості протягом п'яти робочих днів після
отримання висновку комісії. Протягом п'яти робочих днів з дня
прийняття рішення між центром зайнятості та роботодавцем
укладається договір про забезпечення молоді першим робочим місцем
з наданням роботодавцю дотації. У договорі про забезпечення молоді першим робочим місцем з
наданням роботодавцю дотації визначаються: сторони договору; прізвище, ім'я та по батькові безробітного, який буде
прийнятий на роботу за направленням державної служби зайнятості; професія (спеціальність) та кваліфікація безробітного; професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний; гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований; умови та порядок перерахування дотації; строки набрання чинності договором; взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та
порядок розгляду спорів. У разі зміни зареєстрованого місцезнаходження роботодавця -
юридичної особи або місця проживання роботодавця - фізичної
особи - підприємця та зміни місцеперебування на обліку як платника
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, за наявності згоди найманого працівника,
працевлаштованого з наданням дотації, трудові відносини з
роботодавцем продовжуються. До договору можуть бути внесені зміни
в частині надання прав та покладення обов'язків за цим договором
на центр зайнятості адміністративно-територіальної одиниці за
новим місцем реєстрації роботодавця. 3.6. Дотація надається роботодавцю не пізніше 30 календарних
днів з дня отримання центром зайнятості Довідки про нараховану та
виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням
дотації, та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування відповідно до законодавства (далі - Довідка)
(додаток 2).".
3. У пункті 4.4 глави 4 слово "Мінпраці" замінити словом
"Мінсоцполітики".
4. Пункт 5.3 глави 5 доповнити абзацом другим такого змісту: "Роботодавець у встановленому законодавством порядку є
відповідальним за забезпечення гарантії зайнятості молоді,
прийнятої на роботу з наданням роботодавцю дотації, достовірність
відомостей, що є підставою для прийняття рішення щодо надання
дотації для працевлаштування безробітних, визначення розміру
дотації, та використання.".
5. У главі 6:
5.1. У пункті 6.1 слова "Мінпраці: Департаментом соціального
партнерства і загальнообов'язкового державного соціального
страхування, Контрольно-ревізійним управлінням та Державним
департаментом нагляду за додержанням законодавства про працю та
територіальними державними інспекціями праці" замінити словами
"Мінсоцполітики: Департаментом соціального страхування та
партнерства, Управлінням внутрішнього аудиту, Державною інспекцією
України з питань праці та її територіальними органами".
5.2. У пункті 6.3 слова "Департамент соціального партнерства
і загальнообов'язкового державного соціального страхування
Мінпраці" замінити словами "Департамент соціального страхування та
партнерства Мінсоцполітики".
5.3. У пункті 6.4 слова "Контрольно-ревізійне управління
Мінпраці" замінити словами "Управління внутрішнього аудиту
Мінсоцполітики".
5.4. Пункт 6.5 викласти у такій редакції: "6.5. Письмові звернення фізичної або юридичної особи щодо
порушення роботодавцем гарантій зайнятості осіб, визначених
умовами надання дотації, трудового законодавства, відомості,
заявлені одержувачем дотації, підлягають перевірці посадовими
особами Державної інспекції України з питань праці та її
територіальних органів відповідно до повноважень, визначених
Положенням про Державну інспекцію України з питань праці,
затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року
N 386 ( 386/2011 ).".
5.5. У пункті 6.7 слова "Департаменту соціального партнерства
і загальнообов'язкового державного соціального страхування
Мінпраці" замінити словами "Департаменту соціального страхування
та партнерства і Департаменту ринку праці та зайнятості
Мінсоцполітики".
6. Додаток 2 до цього Порядку ( z0226-08 ) викласти у новій
редакції, що додається.
7. У тексті цього Порядку ( z0226-08 ) слово "базовий" у всіх
відмінках виключити.
Директор
Департаменту соціального
страхування та партнерства О.Постоюк

КУТОВИЙ ШТАМП Додаток 2
N________ від __________ до Порядку та строків
надання дотації роботодавцю
для забезпечення молоді,
яка отримала вищу
або професійно-технічну
освіту, першим робочим
місцем

ДОВІДКА
про нараховану та виплачену заробітну плату особі,
працевлаштованій з наданням дотації,
та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування відповідно
до законодавства
за ______________ 20___ року
(місяць)

Кому подається __________________________________________________
(найменування; місцезнаходження центру зайнятості)
Ким подається ___________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації;
місцезнаходження для юридичних осіб або місце
проживання для фізичних осіб)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N та |Прізвище, ім'я, |Найменування|Відпрацьовано|Нарахована| З неї |Сума єдиного внеску|Виплачена| Сума витрат, з | |з/п| дата | по батькові | професій |робочих днів |заробітна | | на |заробітна| якої | | |договору| особи із числа | | (людино- | плата, | |загальнообов'язкове| плата, | обчислюється | | | | молоді, | | годин) | всього, |-------------------|державне соціальне | грн. | дотація | | | |працевлаштованої| | | грн. | основна |додаткова| страхування | |(гр.7+гр.8+гр.9)| | | |за направленням | | | |заробітна|заробітна| | | | | | | центру | | | | плата | плата | | | | | | | зайнятості | | | | | | | | | |---+--------+----------------+------------+-------------+----------+---------+---------+-------------------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+----------------+------------+-------------+----------+---------+---------+-------------------+---------+----------------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(М.П.) Керівник ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Головний бухгалтер ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
____________________
(прізвище та телефон
виконавця)
"___"_______ 20__ р.on top