Document z1191-16, valid, current version — Adoption on August 3, 2016
( Last event — Entry into force, gone September 23, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2016  № 400


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2016 р.
за № 1191/29321

Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" та з метою вдосконалення системи обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 10 жовтня 2013 року № 689 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1836/24368.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
03.08.2016  № 400


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2016 р.
за № 1191/29321

ПОЛОЖЕННЯ
про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

1. Це Положення визначає порядок обліку та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України.

2. Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" формування спеціального фонду військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (далі - бюджетні установи), здійснюється за рахунок власних надходжень.

Перелік груп та підгруп власних надходжень бюджетних установ та напрями їх використання визначено частиною четвертою статті 13 та частиною дев’ятою статті 51 Бюджетного кодексу України.

3. Бюджетні установи здійснюють дозволені види господарської діяльності, пов’язаної з отриманням додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ (сил), виключно після їх реєстрації як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах України.

Господарська діяльність, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, здійснюється військовими частинами після одержання в установленому порядку ліцензії без справляння плати за видачу такої ліцензії.

Реєстрація бюджетних установ як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах України здійснюється відповідно до Порядку реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2000 року № 749.

Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 року № 1171.

4. Планування, використання та облік надходжень спеціального фонду бюджетними установами Міністерства оборони України здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Переліку власних надходжень бюджетних установ Міністерства оборони України за групами та видами надходжень (додаток).

5. Кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, бюджетні установи використовують на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг.

Якщо доходи бюджетних установ від надання послуг перевищують витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, бюджетні установи (за винятком військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, закладів культури, спорту та охорони здоров’я Збройних Сил України) щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

Решту коштів бюджетні установи використовують на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

6. Кошти, отримані за додаткову (господарську) діяльність, бюджетні установи використовують для організації додаткової (господарської) діяльності.

Якщо доходи бюджетних установ перевищують витрати, пов’язані з організацією додаткової (господарської) діяльності, бюджетні установи (за винятком військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, закладів культури, спорту та охорони здоров’я Збройних Сил України) щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

Решту коштів бюджетні установи використовують на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

7. Розрахунок суми коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та додаткову (господарську) діяльність, яка підлягає перерахуванню Міністерству оборони України, здійснюється за формулою

Спер. = (Сд - Св - Сп) х 0,5,

де

Сд

-

кошти, отримані за минулий місяць від надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності);


Св

-

кошти, які необхідно бюджетній установі спрямувати на оплату (відшкодування) витрат, понесених під час надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності);


Сп

-

сума податків (зборів), яку необхідно сплатити бюджетній установі, виходячи з доходів, отриманих за минулий місяць від надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності).

Міністерство оборони України спрямовує ці кошти на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою.

8. Бюджетні установи (за винятком військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, закладів культури, спорту та охорони здоров’я Збройних Сил України) щомісяця 50 відсотків коштів, отриманих як плата за оренду майна (за винятком сум, які спрямовуються на відшкодування понесених витрат і сплату податків), перераховують на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України для фінансування першочергових заходів з утримання, облаштування, ремонту та придбання майна.

Розрахунок суми коштів, отриманих як плата за оренду майна, яка підлягає перерахуванню на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України, здійснюється за формулою

Спер. = (Сд - Св - Сп) х 0,5,

де

Сд

-

кошти, отримані за минулий місяць як плата за оренду майна;


Св

-

кошти, які необхідно бюджетній установі спрямувати на оплату (відшкодування) понесених витрат (оплата експертної оцінки, комунальних послуг, енергоносіїв тощо);


Сп

-

сума податків, яку необхідно сплатити бюджетній установі, виходячи з доходів, отриманих за минулий місяць як плата за оренду майна.

Решту коштів від плати за оренду майна бюджетні установи використовують на фінансування заходів з утримання, облаштування, ремонту та придбання майна.

9. Кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім коштів, які надходять від здачі відходів паперу, шмаття (ганчір’я) та від реалізації продукції, що виробляється бюджетними установами за результатами здійснення дозволених видів господарської діяльності) у повному обсязі зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого майна) Міністерство оборони України та бюджетні установи використовують на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти та господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

10. Перерахування бюджетними установами власних надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України здійснюється на підставі платіжних доручень бюджетних установ лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень.

11. Кошти спеціального фонду, які надходять від головного розпорядника бюджетних коштів, бюджетні установи спрямовують виключно на цільові видатки, визначені цим розпорядником, у межах бюджетних асигнувань за спеціальним фондом.

12. Бюджетні установи, які не є платниками житлово-комунальних послуг, кошти, одержані від споживачів (діяльність гуртожитків, готелів, комендантських дільниць, засобів тимчасового розміщення і проживання тощо) як плата або відшкодування за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії, перераховують у повному обсязі не менше одного разу на місяць на рахунки відповідних квартирно-експлуатаційних органів на підставі укладених з ними договорів.

Квартирно-експлуатаційні органи здійснюють контроль за нарахуванням бюджетними установами плати за житлово-комунальні послуги, своєчасністю і повнотою їх перерахування та спрямовують ці кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Керівники бюджетних установ відповідають за своєчасне нарахування плати за житлово-комунальні послуги, її утримання та перерахування на спеціальні реєстраційні рахунки квартирно-експлуатаційних органів.

13. У разі проведення бюджетними установами (відповідно до законодавства) операцій у натуральній формі зазначені операції проводяться в межах затверджених кошторисів за спеціальним фондом та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.

Для зарахування до доходів та видатків спеціального фонду вартості необоротних активів, отриманих у натуральній формі, бюджетні установи не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають органам Державної казначейської служби України довідку про надходження в натуральній формі за формою, наведеною в додатку 35 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша допомога на безповоротній основі, захопленого озброєння, техніки та майна противника бюджетні установи здійснюють відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746.

Вартість цих активів бюджетні установи відображають у звітності відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 "Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509.

Розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі згідно із законодавством.

Благодійні внески бюджетні установи зараховують виключно на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України для зарахування цих надходжень (благодійних внесків, грантів та дарунків), та спрямовують відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку кошторисів на організацію основної діяльності.

14. Кошти, доходи та видатки спеціального фонду відображаються бюджетними установами на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку згідно із законодавством.

15. Департамент фінансів Міністерства оборони України щороку до 15 січня, виходячи з доведеного Державною казначейською службою України витягу з розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень на відповідний рік, готує та доводить до бюджетних установ інформацію щодо реквізитів спеціальних реєстраційних рахунків Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами для зарахування власних надходжень.

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
генерал-майор
О.М. ШевчукДодаток
до Положення про облік
та використання коштів спеціального
фонду державного бюджету
в Міністерстві оборони України
(пункт 4)

ПЕРЕЛІК
власних надходжень бюджетних установ Міністерства оборони України за групами та видами надходжень

Вид надходжень

Найменування надходжень до спеціального фонду

1

2

1. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1.1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

1.1.1

Відшкодовані курсантами та особами офіцерського складу витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також звільнення з військової служби протягом п’яти років після закінчення вищого військового навчального закладу

1.1.2

Кошти, що надходять від центральних органів виконавчої влади як плата за послуги, пов’язані з призовом громадян України на строкову військову службу

1.1.3

Кошти, що надходять як плата за проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт

1.1.4

Кошти, які надходять від військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів війни і ветеранів військової служби та членів їхніх сімей як частина оплати вартості путівки за санаторно-курортне лікування на пільгових умовах

1.1.5

Плата за надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я Збройних Сил України військовослужбовцям інших військових формувань та пенсіонерам з числа військовослужбовців, яким відповідно до законодавства надано пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами відповідних військових формувань, та кошти, отримані як відшкодування витрат цих закладів за стаціонарне лікування потерпілих від злочинних діянь

1.1.6

Плата за надання послуг метрологічними службами, військовими метрологічними і вимірювальними лабораторіями у сфері метрологічної діяльності підприємствам, установам, організаціям, які не належать до сфери управління Міністерства оборони України, та громадянам

1.1.7

Кошти, що отримуватимуть бюджетні установи Міністерства оборони України за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1.1.8

Кошти від надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності

1.1.9

Кошти від надання вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів платних послуг щодо підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу

1.1.10

Кошти від надання платних послуг закладами фізичної культури та спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

1.1.11

Кошти від надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

1.1.12

Кошти від надання послуг військовими представництвами Міністерства оборони України з контролю якості та приймання продукції оборонного призначення на договірній основі іншим центральним органам виконавчої влади та вітчизняним суб’єктам господарської діяльності

1.1.13

Кошти від платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

1.1.14

Кошти від надання платних послуг науковими установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

1.1.15

Кошти від інших послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

1.2. Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

1.2.1

Транспортне оброблення вантажів та складське господарство

1.2.2

Діяльність санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України, у тому числі реалізація санаторних путівок за договірними цінами

1.2.3

Діяльність інших закладів охорони здоров’я Збройних Сил України

1.2.4

Виробництво виробів із деревини

1.2.5

Діяльність у сфері телебачення та радіомовлення

1.2.6

Вища, професійно-технічна, дошкільна, інші види освіти та діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів

1.2.7

Діяльність автомобільного транспорту

1.2.8

Діяльність кафе та їдалень, послуги з постачання готової їжі, виробництво продуктів харчування, роздрібна торгівля продуктами харчування

1.2.9

Рекламна діяльність

1.2.10

Діяльність у сфері електрозв’язку

1.2.11

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, забір, очищення та постачання води

1.2.12

Виконання земляних та будівельно-монтажних робіт, розбирання будівель та споруд, підготовчі роботи на будівельному майданчику

1.2.13

Авіаційні перевезення

1.2.14

Функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту

1.2.15

Виробництво будівельних матеріалів та конструкцій

1.2.16

Видавнича та поліграфічна діяльність

1.2.17

Діяльність, пов’язана з прибиранням приміщень, промислових об’єктів та територій

1.2.18

Ремонт та технічне обслуговування техніки, устаткування, побутових приладів та предметів особистого вжитку

1.2.19

Оброблення брухту та відходів

1.2.20

Інші види додаткової (господарської) діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил України

1.2.21

Технічні випробування, дослідження та експериментальні розробки

1.2.22

Організація різних видовищних заходів та інших видів відпочинку та розваг

1.2.23

Діяльність гуртожитків, готелів, інших засобів тимчасового розміщування (проживання)

1.2.24

Вирощування сільськогосподарської продукції

1.3. Плата за оренду майна бюджетних установ

1.3.1

Плата за оренду нерухомого військового майна

1.3.2

Плата за оренду рухомого військового майна

1.4. Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

1.4.1

Кошти за відпущене військовими частинами за плату майно у випадках, передбачених наказами і директивами Міністерства оборони України, у тому числі реалізоване уповноваженими підприємствами (організаціями) надлишкове та списане військове майно, яке не належить до озброєння, військової та спеціальної техніки

1.4.2

Кошти від реалізації брухту та відходів чорних і кольорових металів, інших продуктів утилізації військового майна

1.4.3

Кошти, які надходять від здачі на переробку брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали і каміння, та залишаються в розпорядженні Міністерства оборони України

1.4.4

Кошти, які надходять від здачі відходів паперу, шмаття (ганчір’я), отриманого внаслідок списання та від реалізації продукції, що виробляється бюджетними установами за результатами здійснення дозволених видів господарської діяльності

1.4.5

Кошти, отримані за рахунок відшкодування винними особами матеріальних збитків, завданих державі втратою, псуванням, знищенням, нестачею, розкраданням, незаконними витратами майнових цінностей, втратою чи знеціненням грошових документів, нестачею, розкраданням, понаднормативними втратами дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів та інших валютних цінностей

1.4.6

Кошти за носіння речового майна менше строків, встановлених строками служби речового майна, виданого безкоштовно за нормами забезпечення (у випадках звільнення військовослужбовців із військової служби за відповідними статтями та в інших випадках, передбачених наказами Міністерства оборони України)

1.4.7

Надходження від обліку захопленого озброєння, бойової (спеціальної, спеціалізованої) техніки та майна противника

2. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

2.1. Благодійні внески, гранти та дарунки

2.1.1

Благодійні внески

2.1.2

Гранти та дарунки

2.1.3

Гуманітарна допомога

2.2. Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

2.2.1

Кошти (вартість майна), що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

2.2.2

Кошти (вартість квартир), отримані за результатами будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, із залученням небюджетних коштів

2.2.3

Кошти (вартість майна), що отримують бюджетні установи в рамках виконання програм міжнародної технічної допомоги

2.3. Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

2.3.1

Кошти, що отримують військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

2.3.2

Кошти, що отримують вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

__________
Примітка.


Перерахування коштів на рахунки Міністерства оборони України здійснюється розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня до 25 числа кожного місяця.on top