Document z1188-07, valid, current version — Adoption on July 23, 2007
( Last event — Entry into force, gone October 29, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.07.2007 N 345
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1188/14455

Про затвердження Положення
про технологічні регламенти на виробництво
продукції на підприємствах нафтопереробної
та нафтохімічної промисловості України

Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної
небезпеки" ( 2245-14 ), Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
2 листопада 2006 року N 1540 ( 1540-2006-п ) "Про затвердження
Положення про Міністерство палива та енергетики України"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про технологічні регламенти на
виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та
нафтохімічної промисловості України (далі - Положення), що
додається.
2. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Косянчук Л.В.) подати Положення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний
інститут організації управління, стандартизації, науково-технічної
та економічної інформації нафтогазової промисловості"
(Ставцев А.Ф.) унести Положення до реєстру галузевого
автоматизованого інформаційного фонду нормативних документів.
4. Рекомендувати Відкритому акціонерному товариству
"Український інститут по проектуванню нафтопереробних і
нафтохімічних підприємств" (Ніколаєнко В.М.) забезпечити
підприємства та організації нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості України необхідною кількістю примірників Положення
на підставі їх замовлень і оплати.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:    
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду  Г.М.Суслов
 
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи  В.М.Антонець
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва    К.Ващенко
Заступник Голови Державного
комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  С.Т.Черепков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпаливенерго
23.07.2007 N 345
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1188/14455

ПОЛОЖЕННЯ
про технологічні регламенти на виробництво
продукції на підприємствах нафтопереробної
та нафтохімічної промисловості України

1. Сфера застосування
Це Положення поширюється на підприємства нафтопереробної та
нафтохімічної промисловості України незалежно від форм власності.
2. Нормативні посилання
У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення; ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та
суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять; ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови,
викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів; ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 "ЄСКД. Основні написи" (ГОСТ 2.104-2006,
IDT); ГОСТ 2.105-95 "ЕСКД. Общие требования к текстовым документам"
(ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів); ГОСТ 2.301-68 "ЕСКД. Форматы" (ЄСКД. Формати); ГОСТ 2.788-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Аппараты выпарные" (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати
випарні); ГОСТ 2.789-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Аппараты теплообменные" (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати
теплообмінні); ГОСТ 2.790-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Аппараты колонные" (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати
колонні); ГОСТ 2.791-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Отстойники и фильтры" (ЄСКД. Позначення умовні графічні.
Відстійники і фільтри); ГОСТ 2.792-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Аппараты сушильные" (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати
сушильні); ГОСТ 2.793-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств.
Общие обозначения" (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Елементи і
пристрої машин і апаратів хімічних виробництв. Загальні
позначення); ГОСТ 2.794-79 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Устройства питающие и дозирующие" (ЄСКД. Позначення умовні
графічні. Пристрої живильні і дозувальні); ГОСТ 2.795-80 "ЕСКД. Обозначения условные графические.
Центрифуги" (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Центрифуги); ГОСТ 2.796-95 "ЕСКД. Обозначения условные графические в
схемах. Элементы вакуумных систем" (ЄСКД. Позначення умовні
графічні в схемах. Елементи вакуумних систем); ГОСТ 3.1109-82 "ЕСТД. Термины и определения основных понятий"
(ЄСТД. Терміни та визначення основних понять); ГОСТ 8.401-80 "ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие
требования" (ДСВ. Класи точності засобів вимірювань. Загальні
вимоги); ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны" (ССБП. Загальні
санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони); ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности" (ССБП. Шкідливі речовини.
Класифікація і загальні вимоги безпеки); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"
(ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура їх
показників і методи їх визначення); ГОСТ 21.404-85 "СПДС. Автоматизация технологических
процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в
схемах" (СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Позначення
умовні приладів і засобів автоматизації в схемах).
3. Терміни та визначення
У цьому Положенні використано терміни: вимога, положення, нормативний документ, регламент, термін
дії, випробування, реєстрація, затвердження, зміна, перегляд,
відповідність, інструкція, рекомендація - згідно з ДСТУ 1.1:2001; структурний елемент - згідно з ДСТУ 1.5:2003; технологічний процес, технологічна операція, технологічний
режим, технологічна норма, технологічне устаткування, контроль
технологічного процесу, напівфабрикат, технологічний документ -
згідно з ГОСТ 3.1109-82.
4. Позначення та скорочення
У цьому Положенні вживаються такі скорочення: ГДК - граничнодопустимі концентрації; НД - нормативний документ; ОБРВ - орієнтований безпечний рівень впливу хімічних речовин,
установлений розрахунковим шляхом; ПАЗ - протиаварійний захист; ТР - технологічний регламент.
5. Загальні положення
5.1. Це Положення визначає склад, зміст технологічного
регламенту (далі - ТР) і встановлює єдиний порядок розроблення,
узгодження і затвердження ТР на виробництво продукції на
підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
України і відповідає вимогам ДСТУ 1.0:2003.
5.2. Для пожежонебезпечних виробництв з одноразовим
завантаженням сировини для виготовлення однієї партії продукту не
більше 50 тонн допускається виготовлення окремих партій продукції
за технологічними картами (картами технологічного процесу), якщо
для виготовлення цієї продукції потрібно змінити тільки рецептуру
та параметри технологічного режиму, які зазначені в затвердженому
ТР цього виробництва. Технологічні карти мають бути погоджені з технічними службами
підприємства і затверджені технічним директором (головним
інженером) підприємства (далі - технічний керівник підприємства). Питання розробки технологічної карти чи ТР для виготовлення
окремих партій продукції, які потребують зміни рецептури та
параметрів технологічного режиму, вирішує технічний керівник
підприємства.
5.3. У зв'язку з набранням чинності цим Положенням керівник
підприємства визначає порядок і терміни приведення ТР діючих
виробництв у відповідність до вимог цього Положення.
5.4. ТР є основним документом, який визначає допустимі межі
змін технологічних параметрів, порядок проведення операцій
технологічного процесу, забезпечує випуск продукції належної
якості, безпечні умови експлуатації виробництва та виконання вимог
з охорони навколишнього природного середовища.
5.5. Дотримання усіх вимог ТР є обов'язковим для персоналу,
що обслуговує процес, оскільки це гарантує: належну якість продукції; економічність технологічного процесу; уникнення пошкодження обладнання і апаратів; безпечність технологічного процесу; забезпечення встановлених вимог з охорони праці; зведення до мінімуму можливості виникнення аварійних
ситуацій; дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього
природного середовища.
5.6. Керівник підприємства або особа, яка виконує його
обов'язки, є відповідальним за дотриманням вимог цього Положення.
6. Види технологічних регламентів
6.1. Залежно від ступеня освоєння виробництва та мети
виконуваних робіт передбачаються такі види ТР на виробництво
продукції: постійні; тимчасові; разові.
6.2. Постійні ТР розробляються для освоєних виробництв з
метою забезпечення випуску продукції необхідної якості.
6.3. Тимчасові ТР розробляються для нових або
реконструйованих на даному підприємстві виробництв та
дослідно-промислових виробництв.
6.4. Разові ТР розробляються для дослідних, стендових і
модельних установок, що не виробляють товарної продукції.
7. Позначення технологічних регламентів
Позначення ТР складається з елементів, розташованих у такому
порядку: індекс документа - "ТР"; пропуск; ідентифікаційний код підприємства (організації) - власника ТР
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (далі - ЄДРПОУ) (вісім знаків); крапка; тризначний порядковий номер ТР за журналом реєстрації ТР
підприємства; двокрапка; рік реєстрації ТР (чотири цифри). Приклад: ТР 00152307.005:2004
8. Розроблення, погодження та прийняття
технологічних регламентів
8.1. ТР розробляється на технологічний процес виробництва
продукції (напівфабрикатів, компонентів) необхідної якості. Для допоміжних установок, які не виробляють товарну продукцію
або компоненти товарної продукції, а також для
загальногосподарських об'єктів замість ТР розробляється виробнича
інструкція, яка має бути погоджена з відповідними технічними
службами підприємства і затверджена технічним керівником
підприємства.
8.2. Постійні ТР на освоєні виробництва розробляються
підприємством або за його дорученням розробником проекту
виробництва чи автором технологічного процесу.
8.3. Тимчасові ТР для нових на даному підприємстві виробництв
і реконструйованих виробництв, у технологічний процес яких унесені
зміни, що стосуються технології виробництва, заміни основного
технологічного обладнання, виконуються розробником проекту
виробничого об'єкта або автором технологічного процесу.
8.4. У разі, якщо розробник проекту виробничого об'єкта
(автор технологічного процесу) перебуває за межами України,
підприємство може доручити йому розроблення тимчасового ТР, який
повинен повністю відповідати вимогам цього Положення, або передати
розроблення ТР генпроектувальнику або науковій організації.
8.5. Разові ТР складаються розробником технологічного
процесу, погоджуються з технічними службами підприємства і
затверджуються технічним керівником підприємства.
8.6. Розробником проекту виробничого об'єкта (автором
технологічного процесу) погоджуються: постійний ТР (розроблений на заміну тимчасового регламенту і
ТР, який переглянуто підприємством після закінчення терміну дії
ТР); зміни до постійних ТР виробництв, у технології яких унесено
зміни, а також зміни, унесені в технологічні схеми і схеми
контролю і автоматики, та зміни, які пов'язані із заміною
устаткування; У разі, коли на момент розроблення (погодження) ТР
організацію - розробника проекту (процесу) ліквідовано, функції
організації - розробника ТР (погоджувальної організації)
покладаються на проектну організацію - генерального
проектувальника підприємства. Підприємство може доручити розробку (погодження) ТР іншій
проектній організації, яка має відповідні ліцензії і досвід
проектування подібних виробництв.
8.7. Згідно із Законом України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) ТР підлягають погодженню з органами державного нагляду
за охороною праці.
8.8. ТР на виробництво продукції спеціального призначення має
погоджуватись також з представником замовника. Перелік таких ТР
складається підприємством разом із замовником.
8.9. ТР підлягають погодженню з відповідними технічними
службами підприємства і затверджуються технічним керівником
підприємства.
8.10. У разі передачі підприємством окремого виробництва чи
установки в оренду або утворення на його базі відповідного
підприємства ТР зазначених виробництв мають погоджуватися
відповідно до цього Положення: з розробником проекту виробництва
або автором технологічного процесу, також з технічними службами і
технічним керівником основного підприємства, технічними службами
орендатора чи відповідного підприємства і затверджуватися
керівником цього підприємства чи орендованого підприємства.
8.11. Під час здійснення робіт з удосконалення технології
окремих вузлів, випробування нового обладнання на діючих
виробництвах, а також у разі виготовлення дослідного зразка
(дослідної партії) продукції, що виготовляється вперше на
підприємстві, підприємство розробляє: технологічну документацію
(технологічну схему вузла, що вдосконалюється, норми
технологічного режиму, методи аналізу вихідної сировини та
виробленої продукції), інструкції з пуску, провадження та зупинки
процесу, комплекс заходів з безпечного проведення зазначених
операцій. Вищезазначена документація підписується особами,
відповідальними за виконання робіт, затверджується керівником
підприємства та згідно із Законом України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) погоджується з органами державного нагляду за охороною
праці. Після відпрацьовування технології й одержання продукції
стабільної якості підприємство розробляє у встановленому порядку
зміни (доповнення) до ТР і погоджує їх з автором проекту
виробничого об'єкта (автором технологічного процесу) або з
генпроектувальником.
8.12. Терміни розгляду й погодження ТР не повинні
перевищувати двох місяців.
8.13. ТР для вибухопожежобезпечних виробництв погоджуються з
відповідними технічними службами підприємства і затверджуються
технічним керівником підприємства.
9. Терміни дії технологічних регламентів
9.1. Термін дії постійних ТР установлюється на термін до
5 років. Продовження терміну дії постійного ТР оформлюється
наказом керівника підприємства після погодження ТР з розробником
проекту виробничого об'єкта (автором технологічного процесу) або з
генпроектувальником, а для продукції спеціального призначення -
також і з представником замовника. Якщо в технологію виробництва продукції та в обладнання
технологічного процесу не вносились зміни (доповнення),
продовження терміну дії постійного ТР затверджується технічним
керівником підприємства. Після закінчення двох погоджених термінів ТР підлягає
обов'язковому перегляду з уведенням у дію нового постійного ТР,
який оформлюється відповідно до цього Положення.
9.2. Для всіх тимчасових ТР термін дії встановлюється до
3 років. До закінчення терміну дії тимчасового ТР має бути розроблено
постійний ТР.
9.3. Термін дії разового ТР установлюється технічним
керівником підприємства.
9.4. Постійні ТР можуть бути переглянуті в разі: уведення в дію нових НД з промислової безпеки, охорони
навколишнього природного середовища, положенням та обмеженням яких
не відповідає (суперечить) діючій ТР; наявності змін у технології та обладнанні процесу, які
потребують унесення змін до значної кількості розділів і пунктів
ТР.
9.5. Замість дострокового перегляду постійного ТР
допускається внесення доповнень (змін) до нього.
10. Порядок оформлення і зберігання
технологічних регламентів
10.1. Текстова частина ТР оформлюється згідно з ДСТУ 1.5:2003
і ГОСТ 2.105-95. Текст регламенту друкується на аркушах формату А4
з основним написом за формою 2а ДСТУ ГОСТ 2.104:2006, у якому
вказують позначення ТР (згідно з розділом 7 цього Положення) і
номер сторінки. У таблицях, що мають кілька сторінок, найменування колонок
повторюють на кожній сторінці та вказують "Продовження таблиці"
або "Закінчення таблиці" і номер таблиці. Графічну частину ТР (технологічні схеми, плани) виконують на
аркушах формату А4, А3 або похідного формату А4х(3-9) - відповідно
до ГОСТ 2.301-68.
10.2. Першим аркушем ТР згідно з ГОСТ 2.105-95 є титульний
аркуш. Титульний аркуш ТР усіх видів засвідчується підписами осіб,
визначених додатками 1, 2 і 3 до цього Положення. У разі відсутності випуску продукції спеціального призначення
запис про узгодження з представником замовника на титульних
аркушах не наводиться.
10.3. Остання сторінка ТР підписується розробниками
регламенту і керівниками технічних служб підприємства, що
погоджують ТР. Зразок аркуша погодження ТР, який розробляється
підприємством, наведено в додатку 4. Зразок аркуша погодження ТР, який розробляється автором
проекту (процесу), наведено у додатку 5. Перелік посад, наведений в додатках 4 і 5, може змінюватися
залежно від структури підприємства. Контрольний примірник затвердженого ТР зберігається в
технічному відділі підприємства. Розробнику процесу, генпроектувальнику, представнику
замовника передається по одному примірнику затвердженого ТР,
виробництву надаються 2 копії ТР, що перебувають на обліку.
10.4. Сторінки затвердженого ТР нумеруються, брошуруються у
тверді палітурки, прошиваються; кінці шнурівки закріплюються
печаткою підприємства.
11. Контроль за дотриманням вимог
технологічних регламентів
Постійний контроль за відповідністю виробництва вимогам ТР,
якістю продукції і станом навколишнього природного середовища
здійснюють технічні служби підприємства.
12. Оформлення змін (доповнень)
до технологічних регламентів
12.1. У ТР можливі внесення змін (доповнень). Розроблення, узгодження і затвердження змін (доповнень) до ТР
виконуються у порядку, установленому для ТР.
12.2. Підчищення і виправлення в тексті ТР не допустимі.
12.3. У разі внесення змін в технологічну схему обв'язки
апаратів до тексту зміни долучаються також технологічні схеми
нової і старої обв'язки.
12.4. Титульний аркуш зміни (доповнення) до ТР заповнюється
за зразком додатка 6.
12.5. Текст унесених змін (доповнень) до ТР оформлюється за
формою табл. 12.1.
Таблиця 12.1
------------------------------------------------------------------ | Номер розділу і |Стара редакція|Нова редакція| Підстава для | |номер сторінки ТР| | | зміни | | | | | (доповнення) | |-----------------+--------------+-------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Остання сторінка змін (доповнень) до ТР підписується
посадовими особами, що підписали і погодили ТР, із зазначенням
посади, прізвища, імені та по батькові, дати підписання.
12.6. Аркуш реєстрації змін (доповнень) до ТР заповнюється за
формою табл. 12.2.
Таблиця 12.2
------------------------------------------------------------------ |Номер |Кількість | Номер | Дата |Особа, що зареєструвала | |зміни |сторінок, |сторінок, | затверд- | зміну (доповнення) | | |що змінили|що змінили| ження |------------------------| | | | | |посада|підпис| прізвище,| | | | | | | | ініціали | |------+----------+----------+----------+------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Аркуш реєстрації змін (доповнень) до ТР розміщується
наприкінці ТР (після аркуша погодження ТР). Кожну зміну (доповнення) до ТР (після їх затвердження)
реєструє і засвідчує своїм підписом працівник технічного відділу
підприємства в усіх урахованих примірниках ТР.
12.7. При унесенні змін (доповнень) до ТР на його полях
робиться позначка про їх унесення.
13. Розділи технологічних регламентів
13.1. Постійні, тимчасові і разові ТР мають містити такі
розділи: загальна характеристика виробництва; характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів,
каталізаторів, напівфабрикатів і виготовленої продукції; опис технологічного процесу і технологічної схеми
виробництва; норми технологічного режиму і метрологічне забезпечення; контроль технологічного процесу виробництва: автоматизований контроль технологічного процесу; аналітичний контроль технологічного процесу; основні положення пуску, експлуатації і зупинки виробничого
об'єкта за нормальних умов; можливі неполадки технологічного процесу або обладнання та
засоби їх усунення; безпечна експлуатація виробництва та охорона праці; відходи при виробництві продукції, стічні води, викиди в
атмосферу, методи їх утилізації, переробки; перелік обов'язкових інструкцій і НД; коротка характеристика технологічного обладнання і
регулювальних клапанів (регулювальних пристроїв); графічна частина ТР; аркуш погодження ТР; аркуш реєстрації змін (доповнень) до ТР.
13.2. Для ТР малотоннажних вибухопожежонебезпечних і
пожежонебезпечних об'єктів рекомендуються такі розділи: загальна характеристика виробничого об'єкта, призначення
виробничого процесу; характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів,
каталізаторів, напівфабрикатів і виготовленої продукції; опис технологічного процесу і технологічної схеми виробництва
з основними засобами контролю і автоматизації, сигналізації і
блокування; норми технологічного режиму; контроль технологічного процесу виробництва: автоматизований контроль технологічного процесу; аналітичний контроль технологічного процесу; характеристика небезпечних факторів виробництва; вимоги безпеки під час пуску, експлуатації і зупинки
виробничого об'єкта; відходи виробництва продукції, стічні води, викиди в
атмосферу; коротка характеристика основного технологічного обладнання,
запобіжних пристроїв; технологічна схема виробництва; аркуш погодження ТР; аркуш реєстрації змін (доповнень) до ТР. Залежно від призначення установки за рішенням технічного
керівника підприємства допускається скорочення або розширення
змісту складу ТР.
14. Загальні вимоги до змісту
розділів технологічних регламентів
14.1. Загальна характеристика виробництва Загальна характеристика виробництва має містити такі дані: повне найменування виробництва і його призначення; рік уведення в експлуатацію і проектна потужність
виробництва; кількість технологічних ліній (потоків), стадій і їхнє
призначення; найменування наукової і проектної організацій, що розробили
технологічний процес і проект; генеральний проектувальник підприємства; відомості про реконструкцію (якщо здійснювалася реконструкція
або розширення виробничого об'єкта, у якому році, за розробкою
якої організації і яким підприємством здійснено проект
реконструкції).
14.2. Характеристика вихідної сировини, матеріалів,
реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів і виготовленої продукції Характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів,
каталізаторів, напівфабрикатів і готової продукції наводиться за
формою табл. 14.1.
Таблиця 14.1
------------------------------------------------------------------ | Назва вихідної |Міждержавний,| Показники | Норма | Сфера | | сировини, |національний | якості, |(припустимі |застосу-| | матеріалів, |чи галузевий |обов'язкові| межі) за | вання | | реагентів, | стандарт, | для |нормативними| | | каталізаторів, | технічні | перевірки |документами | | |напівфабрикатів,| умови або | (назва та | | | | виготовленої | методика | одиниця | | | | продукції | | виміру) | | | |----------------+-------------+-----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
У таблиці мають зазначатися всі види вихідної сировини,
матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів і
виготовленої продукції, які використовують і одержують у
технологічному процесі. Усі показники якості, зазначені в таблиці, наводяться
відповідно до НД на застосовувані матеріали і виготовлену
продукцію.
14.3. Опис технологічного процесу і технологічної схеми
виробництва 14.3.1. Наводиться опис технологічного процесу в точній
відповідності до технологічної схеми, що є графічною частиною
регламенту. За наявності в комплексі установки технологічних потоків,
однакових за призначенням і апаратурним оформленням, опис
технологічної схеми наводиться для одного потоку. 14.3.2. В описі технологічного процесу викладається сутність
процесу із зазначенням основних і побічних реакцій, теплових
ефектів, температур, тиску, об'ємних швидкостей, типів
каталізаторів, рецептур та інших показників. 14.3.3. Опис технологічної схеми викладається послідовно за
стадіями технологічного процесу, починаючи з надходження і
підготовки сировини і закінчуючи видачею товарної продукції або
напівфабрикатів (компонентів). В описі вказуються: основні технологічні параметри процесу й окремих його стадій; основне використовуване технологічне обладнання й апаратура; основні контрольно-вимірювальні прилади, основні елементи
автоматизації та засоби ПАЗ, що спрацьовують у разі перевищення
граничних параметрів технологічного процесу і запобігають
виникненню аварії; необхідність контролю за вмістом у вихідній сировині домішок,
що спричиняють порушення технологічного процесу або погіршення
якості продукції; необхідність уведення інгібіторів, флегматизаторів тощо; припустимі режими і максимальний час перебування речовин,
здатних до полімеризації, коксування, у технологічній апаратурі; у разі застосування каталізаторів - припустимі концентрації у
вихідній сировині і матеріалах, що використовуються, кисню,
вологи, сірки й інших шкідливих речовин, що впливають на
активність каталізаторів; способи і періодичність контролю за
їхнім умістом; специфічні особливості виробництва; способи очищення газових викидів, збору й утилізації рідких і
твердих відходів. 14.3.4. У разі використання вторинних енергоресурсів в описі
указуються: вироблення і параметри пари і гарячої води, одержуваних за
рахунок утилізації вторинних енергоресурсів; температура вихідних газів після утилізаційного устаткування
(котлів-утилізаторів, повітропаропідігрівачів, економайзерів).
14.4. Норми технологічного режиму і метрологічне забезпечення Норми технологічного режиму для безперервних і періодичних
процесів наводяться за формою табл. 14.2.
Таблиця 14.2
------------------------------------------------------------------ | Назва | Номер |Одиниця | Припустимі | Необхідний |Примітка| | стадії | позиції| виміру | межі |клас точності| | | процесу,| приладу| |технологічних|вимірювальних| | | апарата,| за | | параметрів | приладів за | | |показники| схемою | | |ГОСТ 8.401-80| | | режиму | | | | | | |---------+--------+--------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У графі 1 указуються на різних стадіях процесу в апаратах і
устаткуванні (колонах, печах, теплообмінній та іншій апаратурі й
устаткуванні) регламентовані показники технологічного режиму:
витрата, температура, тиск, об'ємна швидкість, масові й об'ємні
частки компонентів, рівень продукту, час операції й інші
показники, що впливають на безпечну експлуатацію та якість
продукції. У графі 4 указуються значення регламентованих показників
технологічного режиму, зокрема: витрата, об'ємна швидкість,
температура, тиск з припустимими відхиленнями й інтервалами, що
забезпечують безпечну експлуатацію й одержання продукції
необхідної якості. В окремих випадках припускається обмеження
верхніх або нижніх граничних значень параметрів, при цьому
використовують терміни: "не менше", "не більше", "не вище", "не
нижче". Для технологічних печей додатково указуються вимоги щодо
підтримки режиму горіння палива в печах (уміст кисню, розрідження
вздовж тракту, температура газів, що відходять). У графі 6 зазначається функція, яку виконують прилади
(індикація, реєстрація, регулювання тощо). Прилади (манометри, термометри та ін.), що встановлені "на
місці", уносять до таблиці лише в разі технологічної потреби.
14.5. Контроль технологічного процесу виробництва 14.5.1. Автоматизований контроль технологічного процесу Автоматизований контроль технологічного процесу за допомогою
систем сигналізації і блокувань наводиться як перелік систем з
указівкою меж їхнього спрацьовування за формою табл. 14.3.
Таблиця 14.3
-------------------------------------------------------------------------- |Номер позиції| Назва | Оди- | Граничні значення |Операції з | | приладу на |контрольованого| ниця | параметрів | вмикання, | |технологічній| параметра, |виміру|-----------------------| вимикання,| | схемі | устаткування | |сигналізація|блокування|перемикання| | | | |------------+----------|резерву та | | | | | мін | макс |мін |макс | інші дії | |-------------+---------------+------+-----+------+----+-----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------
Заповнення таблиць 14.2, 14.3 здійснюється за стадіями
процесу (секціями, блоками), позначення яких подається спільним
підзаголовком на всю ширину таблиці. Перелік засобів контролю і регулювання, у разі відмовлення
яких необхідна аварійна зупинка або перехід на інший режим роботи,
наводиться в підпункті 14.8.3. 14.5.2. Аналітичний контроль технологічного процесу Дані щодо аналітичного контролю - лабораторного й
автоматичного контролю (у потоці) за всіма стадіями технологічного
процесу наводиться за формою табл. 14.4.
Таблиця 14.4
----------------------------------------------------------------------------- |Назва стадій| Місце |Показник,| Метод |Норма|Періодич-| Хто | | процесу, |відбору проб| що | контролю | | ність |контролює| |продукт, що | (місце |контролю-|(національний| |контролю | | |аналізується| установки | ється |чи галузевий | | | | | | засобу | | стандарт, | | | | | |вимірювання)| | методика | | | | | | | | аналізу) | | | | |------------+------------+---------+-------------+-----+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------------------------------------------------------| |а) лабораторний контроль | |---------------------------------------------------------------------------| |1... | | | | | | | |------------+------------+---------+-------------+-----+---------+---------| |2... | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| |б) автоматичний контроль за допомогою потокових аналізаторів якості (за | |наявності) | |---------------------------------------------------------------------------| |1... | | | | | | | |------------+------------+---------+-------------+-----+---------+---------| |2... | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
На початку таблиці наводяться дані щодо лабораторного
контролю технологічного процесу, тобто аналіз відібраних проб
продуктів, здійснений у лабораторії. Надалі зазначаються дані щодо
автоматичного контролю якості за допомогою автоматичних потокових
аналізаторів.
14.6. Основні положення пуску, експлуатації і зупинки
виробничого об'єкта за нормальних умов 14.6.1. Вказуються умови, при яких дозволяється пуск
виробничого об'єкта: готовність виробничого об'єкта, окремих його блоків до пуску
після закінчення будівельно-монтажних робіт і після проведення
ремонтів; працездатність систем блокування і засобів ПАЗ. Готовність виробничого об'єкта до пуску має бути
документально підтверджена відповідними актами. 14.6.2. Опис пуску, експлуатації і зупинки виробничого
об'єкта за нормальних умов наводиться у такій послідовності: умови і послідовність подачі на технологічну установку
сировини, матеріалів, реагентів і енергоресурсів; схеми циркуляції сировини, технічного азоту тощо; підготовка виробничого об'єкта до пуску; пуск і постадійне виведення виробничого об'єкта на нормальний
режим роботи; експлуатація виробничого об'єкта за нормальних умов; зупинка виробничого об'єкта за нормальних умов. 14.6.3. В описі пуску, зупинки та експлуатації виробничого
об'єкта чітко зазначаються: особливості виробничого об'єкта; послідовність і швидкість зміни технологічних параметрів під
час пуску і зупинки; правила експлуатації виробничого об'єкта в нормальному
технологічному режимі; методи регулювання технологічних параметрів; пуск і зупинка виробничого об'єкта в зимовий час; наслідки порушення послідовності та (або) режиму виконання
пускових операцій; взаємозв'язок виробництва з іншими технологічними і
допоміжними об'єктами.
14.7. Можливі неполадки технологічного процесу або
устаткування та способи їхнього усунення 14.7.1. Відомості про можливі неполадки, причини їх
виникнення та способи їхнього усунення наводяться за формою
табл. 14.5.
Таблиця 14.5
------------------------------------------------------------------ |Можливі неполадки | Можливі причини | Дії персоналу з | | | виникнення неполадок | усунення неполадок | |------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
14.7.2. Перелічуються найбільш імовірні неполадки
технологічного процесу, що усуваються без його зупинки: відхилення від норм технологічного режиму щодо температури,
тиску, кількості і якості продукції тощо; вихід з ладу технологічного устаткування; відмовлення в роботі засобів контролю. Можливі неполадки, що загрожують аваріями, наводяться в
пункті 14.8.
14.8. Безпечна експлуатація виробництва та охорона праці У цій частині ТР мають бути наведені: загальні вимоги до безпечного проведення технологічного
процесу, основні заходи, що забезпечують безпечне провадження
технологічного процесу та охорону праці; характеристика небезпечних факторів виробництва; можливі аварійні ситуації, способи їхнього запобігання та
усунення; захист технологічних процесів і устаткування від аварій; заходи безпеки при експлуатації виробничих об'єктів і захист
працівників від травмування. 14.8.1. Загальні вимоги до безпеки технологічного процесу,
основні заходи, спрямовані на безпечне провадження технологічного
процесу та охорону праці У цій частині ТР мають викладатися вимоги до: організації і проведення технологічного процесу; суворого дотримання технологічного режиму відповідно до норм
ТР, нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної і газової
безпеки; кваліфікації персоналу, що обслуговує процес; облаштування робочих місць працівників, забезпечення їх
інструкціями і НД; тримання в належному стані території установки; наявності на устаткуванні і трубопроводах розпізнавального
маркування; наявності в приміщеннях і на території установки
попереджувальних написів, знаків безпеки; забезпечення електростатичної іскробезпеки; забезпечення контролю за станом: технологічного устаткування; контрольно-вимірювальних приладів; ізоляції устаткування і трубопроводів; вентиляції; систем протипожежного захисту та первинних засобів
пожежогасіння; заземлення; електроустаткування; засобів індивідуального захисту. 14.8.2. Характеристика небезпечних факторів виробництва 14.8.2.1. У цій частині ТР наводяться: характеристика технологічного процесу щодо його
вибухопожежонебезпеки; опис небезпечних виробничих факторів; опис факторів, що можуть спричинити виникнення аварійних
ситуацій, загазованості установки, займання продуктів, пожежі; опис найбільш небезпечних місць на установці. 14.8.2.2. Основні відомості щодо вибухопожежонебезпечних і
токсичних властивостей вихідної сировини, матеріалів, реагентів,
каталізаторів, напівфабрикатів, виготовленої продукції і відходів
виробництва наводяться за формою табл. 14.6 та 14.7. При заповненні таблиць посилання на НД є обов'язковим.
Характеристика токсичних властивостей вихідної сировини,
матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів,
виготовленої продукції і відходів виробництва
Таблиця 14.6
------------------------------------------------------------------ | Назва вихідної | Клас |Агрегатний| ГДК або |Характеристика| | сировини, |небезпеки | стан за | ОБРВ | токсичності, | | матеріалів, | (ГОСТ |нормальних|у повітрі | особливості | | реагентів, |12.1.007- | умов | робочої | дії на | | каталізаторів | 76*) | | зони, | організм | |напівфабрикатів,| | | мг/куб.м | людини (НД) | | виготовленої | | | (ГОСТ | | | продукції, | | |12.1.005- | | | відходів | | | 88) | | | виробництва | | | | | |----------------+----------+----------+----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Характеристика вибухопожежонебезпечних властивостей вихідної
сировини, матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів,
виготовленої продукції та відходів виробництва
Таблиця 14.7
---------------------------------------------------------------------------- | Назва |Відносна | Температура, град.С |Концентраційні|Чи можливо| | вихідної | густина | |межі поширення| займання | | сировини, | пари, | | полум'я | або вибух | |матеріалів,| газів | | (% об) |при дії на | |реагентів, |(відносно| | | речовину | | каталі- |повітря) |-------------------------+--------------+-----------| | заторів, | | само- |займання|спалаху|нижній|верхній|кисню|води | | напів- | |займання| | | | |(так,|(так,| |продуктів, | | | | | | | ні) | ні) | | виго- | | | | | | | | | | товленої | | | | | | | | | |продукції, | | | | | | | | | | відходів | | | | | | | | | |виробництва| | | | | | | | | |-----------+---------+--------+--------+-------+------+-------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------
У разі відсутності даних у графі 2 вказується: "легше" чи
"важче" за повітря. Для пожежонебезпечних виробництв графи 2, 6 і 7 не заповнюють
(проставляють прочерки). Відомості про вибухопожежну небезпеку установки, санітарна
характеристика виробничих будівель, приміщень, класифікація
вибухонебезпечних зон і зовнішніх установок наводяться за формою
табл. 14.8.
Характеристика вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень
і будівель, класифікація вибухонебезпечних зон
Таблиця 14.8
------------------------------------------------------------------------ | Назва | Категорія |Класифікація вибухонебезпечних зон| Група | |виробничих|вибухопожеж-| за НПАОП 40.1-1.32-01 |виробничих | |будівель, | ної і | і ПБЕ (видання 6) |процесів за| |приміщень,| пожежної |----------------------------------|санітарною | | зовнішніх| небезпеки | клас |категорія і | назва |характерис-| |установок |приміщень і |вибухоне-| група |речовин, що| тикою | | | будівель |безпечної|вибухонебез-|визначають | (СНиП | | | згідно з | зони | печних |категорію і|2.09.04-87)| | | НАПБ | | сумішей | групу | | | |Б.07.005-86 | | | вибухо- | | | |(ОНТП-24-86)| | |небезпечних| | | | | | | сумішей | | |----------+------------+---------+------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------
Для пожежонебезпечних виробництв у таблиці заповнюються
тільки графи 1, 2 і 6, у решті граф проставляються прочерки. У графі 3 клас вибухонебезпечної зони подається за
НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ). Класифікація за ПБЕ
(видання 6) подається у дужках. 14.8.3. Можливі аварійні ситуації, способи їхнього
запобігання та усунення. Правила аварійної зупинки установки 14.8.3.1. Інформація про характер можливих виробничих
аварійних ситуацій, які виникають у разі недотримання вимог
провадження технологічного процесу, виконання виробничих операцій,
експлуатації устаткування і комунікацій, що можуть спричинити
пожежу, вибух чи травмування, отруєння працівників та забруднення
навколишнього природного середовища, наводиться за формою
табл. 14.9.
Таблиця 14.9
------------------------------------------------------------------ | Можливі виробничі | Причини виникнення | Дії персоналу щодо | | аварійні ситуації |виробничих аварійних| запобігання та | | | ситуацій |усунення виробничих | | | |аварійних ситуацій | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
14.8.3.2. Перелік приладів контролю, регулювання, захисту,
відмова в роботі яких потребує аварійної зупинки або переходу на
інший режим роботи (циркуляцію, ручне управління тощо), наводиться
за формою табл. 14.10.
Таблиця 14.10
------------------------------------------------------------------ |Назва параметра,|Позиція приладу|Наслідки виходу| Перелік | | що | | з ладу | операцій, які | | контролюється, | | | необхідно | | чи регулюється | | | здійснити | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
14.8.3.3. Можливі аварійні ситуації і правила аварійної
зупинки установки Наводяться основні можливі види аварійних станів, за яких
необхідні аварійна зупинка установки, і правила зупинки для
конкретних ситуацій, які зумовлені: характерними властивостями вихідної сировини,
напівфабрикатів, виготовленої продукції, відходів виробництва; особливостями технологічного процесу або виконанням окремих
виробничих операцій; вимкненням електропостачання, припиненням подавання палива,
газу, води, повітря, пари; припиненням подачі вихідної сировини, обмеженням або
припиненням відводу продуктів і відходів з установки; витіканням газу через фланцеві з'єднання, ущільнювальні
пристрої насосів і арматури, загазованістю території; загорянням установки; появою підпору в системі промислової каналізації; порушенням санітарного режиму, що становить небезпеку для
людей і навколишнього природного середовища; відмовленням в роботі основного устаткування, що не має
резерву; Правила зупинки установки мають узгоджуватись з Планом
локалізації і ліквідації аварійних ситуацій відповідно до
НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом
Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112
( z0424-99 ), зареєстрованого у Мін'юсті України 30.06.99 за
N 424/3717. 14.8.4. Захист технологічних процесів і устаткування від
аварій 14.8.4.1. Дані про застосовувані засоби ПАЗ, зокрема:
сигналізацію, блокування, регулювання, пристрої для екстреної
(аварійної) зупинки устаткування, скидні і відсікальні клапани
наводяться за формою табл. 14.11 з обов'язковим зазначенням
їхнього функціонального призначення і дій, які вони виконують.
Засоби ПАЗ
Таблиця 14.11
------------------------------------------------------------------ | Назва | Контрольований | Припустимі |Передбачений| | устаткування, | параметр, | границі | захист | | стадій | найменування |контрольованого | | | технологічного | дільниці | параметра чи | | | процесу | (місця), | небезпека | | | | устаткування, | дільниці | | | | яке підлягає | (місця) | | | | захищенню | устаткування, | | | | | яке підлягає | | | | | захищенню | | |-----------------+----------------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Для пожежонебезпечних виробництв і малотоннажних
вибухонебезпечних виробництв з ручним керуванням процесом
табл. 14.11 не заповнюється. У цій частині ТР указуються заходи, ужиті щодо запобігання
утворенню в технологічних системах вибухонебезпечних сумішей,
виникненню мимовільного термічного розпаду чи полімеризації
реакційних мас і технологічних середовищ, що може спричинити
аварію; заходи для пригнічення вибухів і некерованих хімічних
реакцій у технологічному устаткуванні, гасіння пожеж і обмеження
зон розвитку аварійних ситуацій. 14.8.4.2. Коротка характеристика і параметри спрацьовування
запобіжних клапанів, мембран, що захищають апарати, обладнання від
перевищення тиску понадприпустимий рівень, подаються за формою
табл. 14.12.
Таблиця 14.12
----------------------------------------------------------------------------------------------- | Місце |Розрахун-|Робочий | Тиск | Тип, | Кількість | Напрямок | При-| | установки | ковий | тиск в | настроювання | марка, | клапанів, | скидання і |мітка| |запобіжного| тиск |апараті,| (установлю- | умовний | мембран | надлишковий | | | клапана |апарата, | МПа | вальний тиск) | діаметр | | тиск за | | | (індекс | який | (кгс/ | запобіжного |запобіжного| | клапаном, | | | апарата, | захи- | кв.см) | клапана, тиск | клапана, | | мембраною, | | | який | щають, | | спрацьову- | мембрани, | |МПа (кгс/кв.см)| | |захищають, | МПа | | вання | номер |-----------+---------------| | | номер | (кгс/ | | мембрани, МПа | пружини |робо-|конт-|робо-|контроль-| | | клапана, | кв.см) | | (кгс/кв.см) | | чих |роль-|чого | ного | | | мембрани | | |----------------| | |них | |(резерв- | | |за схемою) | | | робо-| контро- | | |(ре- | | ного | | | | | | чого | льного | | |зерв-| | | | | | | | |(резерв- | | |них) | | | | | | | | | ного) | | | | | | | |-----------+---------+--------+------+---------+-----------+-----+-----+-----+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
14.8.5. Заходи безпеки при експлуатації виробничих об'єктів і
захист працівників від травмування 14.8.5.1. Наводяться: вимоги безпеки під час пуску і зупинки технологічних систем і
окремих видів обладнання, виведення їх у резерв і з резерву в
роботу; вимоги щодо забезпечення вибухобезпеки технологічних
процесів; заходи безпеки під час провадження технологічного процесу,
виконання регламентних операцій; заходи безпеки, що зумовлені специфікою технологічного
процесу; безпечні методи поводження з пірофорними сполуками; опис способів знешкодження і нейтралізації продуктів
виробництва під час розливів і аварій; безпечні методи видалення продуктів виробництва з
технологічних систем і окремих видів устаткування; застереження щодо можливості нагромадження зарядів статичної
електрики, їхньої небезпеки і способах нейтралізації; опис засобів захисту від ураження електричним струмом; опис способів і необхідних засобів пожежогасіння і засобів
автоматичного вмикання сигналізації загоряння і протипожежного
захисту; опис засобів нормалізації повітряного середовища у виробничих
приміщеннях і на робочому місці; основні потенційні небезпеки устаткування, що застосовується,
та його відповідальних вузлів. Заходи щодо запобігання аварійній
розгерметизації технологічних систем; вимоги до безпеки складування і зберігання сировини,
матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів і готової
продукції; поводження з ними та перевезення готової продукції; заходи для захисту працівників від травмування; засоби безпеки при продуванні обладнання інертним газом перед
завантаженням легкозаймистих та горючих рідин і газів; обмеження праці жінок і неповнолітніх, фактори виробничих
небезпек для професійного відбору працівників і контролю за станом
здоров'я. 14.8.5.2. Відомості про засоби індивідуального захисту
працівників наводяться за формою табл. 14.13.
Таблиця 14.13
-------------------------------------------------------------------------- | Назва |Посада | Засоби | Назва або | Термін |Періодичність| При-| |стадій |праців-|індивідуаль-| позначення | служби | прання, |мітка| |техноло-| ника | ного |НД на засоби| засобів | хімчистки | | |гічного | | захисту |індивідуаль-| індиві- | засобів | | |процесу | |працівників | ного |дуального|індивідуаль- | | | | | | захисту | захисту | ного захисту| | |--------+-------+------------+------------+---------+-------------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------
14.9. Відходи при виробництві продукції, стічні води, викиди
в атмосферу, методи їхньої утилізації, переробки Відомості про відходи при виробництві продукції, стічні води
і викиди в атмосферу подаються у формі таблиць. У таблиці відходів зазначаються усі використовувані і
невикористовувані відходи виробництва. Для відходів, що використовуються, указується, де вони
використовуються й у якій кількості. Для невикористовуваних відходів указується метод їх знищення
або спосіб і місце складування. Дані щодо збору й утилізації твердих і рідких відходів,
скидання стічних вод і викидів в атмосферу наводяться за формою
табл. 14.14-14.16.
Тверді та рідкі відходи
Таблиця 14.14
------------------------------------------------------------------ | Назва | Місце |Кількість|Періодич-|Умови (метод)|Примітка| |відходу |складування,|відходів,| ність | і місце | | | | транспорт, | кг/добу |утворення| поховання, | | | | тара | (т/рік) | |знешкодження,| | | | | | | утилізації | | |--------+------------+---------+---------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------| |а) відходи, що використовуються | |----------------------------------------------------------------| |1... | | | | | | |--------+------------+---------+---------+-------------+--------| |2... | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |б) відходи, що не використовуються | |----------------------------------------------------------------| |1... | | | | | | |--------+------------+---------+---------+-------------+--------| |2... | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Стічні води
Таблиця 14.15
------------------------------------------------------------------ | Назва | Кіль- |Умови (метод)|Періодич-|Напря-|Установлена| При-| |стічних| кість | ліквідації, | ність | мок | норма |мітка| |вод, що|стоків,|знешкодження,|скидання | ски- | вмісту | | | скида-| куб.м/| утилізації | |дання |забруднень | | | ються,| год. | | | | у стоках, | | |джерело| | | | | мг/куб.дм | | |-------+-------+-------------+---------+------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У табл. 14.15 наводяться дані про всі технологічні стоки,
стоки від промивання, опресування устаткування, а також від змиву
підлог.
Викиди в атмосферу
Таблиця 14.16
------------------------------------------------------------------ | Назва |Кількість|Періодич-|Умови (метод)|Установлена|Примітка| | викиду, | викидів | ність | і місце | норма | | | джерело | за | | ліквідації | вмісту | | | | видами, | |знешкодження,|забруднень | | | | т/рік | | утилізації |у викидах, | | | | | | | мг/куб.м | | |---------+---------+---------+-------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У табл. 14.16 наводяться дані про всі постійні і періодичні,
організовані та неорганізовані викиди в атмосферу.
14.10. Перелік обов'язкових інструкцій і нормативних
документів 14.10.1. Наводиться перелік робочих і посадових інструкцій,
інструкцій про заходи пожежної безпеки та інструкцій з охорони
праці, необхідних для забезпечення безпеки ведення процесу,
обслуговування і підготовки устаткування до ремонту. Тут саме наводиться перелік НД, який затверджуються технічним
керівником підприємства, а також НД на сировину, використовувані
матеріали і продукцію, що виробляється. У робочих інструкціях слід більш докладно, ніж у відповідних
розділах ТР, роз'яснювати виробничому персоналу, як правильно,
економно і безаварійно здійснювати експлуатацію устаткування,
провадити технологічний режим, досягаючи при цьому належної якості
продукції і поліпшення техніко-економічних показників роботи. Під час викладу порядку пуску і зупинки виробничого об'єкта
особливу увагу слід приділити послідовності і правильності
виконання цих операцій, дотриманню припустимої швидкості
підвищення чи зниження параметрів процесу, з указівкою, до чого
може призвести недотримання зміни зазначених параметрів за часом
чи послідовністю дій. Указати на особливості пуску і зупинки
виробничого об'єкта в зимовий час. У робочих інструкціях та інструкціях з охорони праці
необхідно навести можливі неполадки й аварійні ситуації під час
ведення технологічного процесу, причини їх виникнення, дії
персоналу у взаємозв'язку з планом локалізації і ліквідації
аварійних ситуацій. В інструкціях з охорони праці необхідно також докладно
роз'яснювати правила безпечного ведення технологічного процесу
згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку
інструкцій з охорони праці (далі - НПАОП 0.00-4.15-98),
затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці
України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого у Мін'юсті
України 07.04.98 за N 226/2666. Усі робочі інструкції, інструкції з охорони праці та
інструкції про заходи пожежної безпеки, які розробляються
підприємством, затверджує керівник підприємства. Перегляд робочих інструкцій та інструкцій з охорони праці для
професій або видів робіт з підвищеною небезпекою згідно з
НПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98 ) проводиться не рідше одного разу
на 3 роки, для інших видів робіт - не рідше одного разу на
5 років. 14.10.2. Перелік обов'язкових інструкцій встановлюється
підприємством для кожного конкретного об'єкта, а саме: інструкції з пуску, експлуатації і зупинки виробничого
об'єкта; загальноцехові інструкції; інструкції з охорони праці і про заходи пожежної безпеки; план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій; інструкції з підготовки до ремонту окремих видів устаткування
і виробничого об'єкта в цілому. Такий перелік інструкцій і НД наводиться у ТР на момент
складання ТР.
14.11. Коротка характеристика технологічного устаткування і
регулювальних клапанів (регулювальних пристроїв) 14.11.1. Коротка характеристика технологічного устаткування
наводиться за формою табл. 14.17.
Таблиця 14.17
------------------------------------------------------------------ | Назва | Номер | Кіль-|Матеріал| Технічна | Спосіб | |устаткування|позиції|кість,| | характе- | захисту | | (тип, | за | од. | | ристика | металу від | |призначення)|схемою,| | | (паспортні | корозії та | | |індекс | | | дані) | інші | | | | | | | специфічні | | | | | | | дані | | | | | | |(заповнюються| | | | | | |за наявності)| |------------+-------+------+--------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У таблиці зазначається все устаткування, що міститься на
принциповій технологічній схемі до ТР. Назва устаткування вказується відповідно до технічного
паспорта (формуляра) на устаткування. У графі "Технічна характеристика" наводяться: основні розміри, розрахункові тиск, МПа (кгс/кв.см) і
температура, град.С; поверхня теплообміну - для теплообмінних апаратів, печей
(кв.м); об'єм каталізатора в реакторах (куб.м); кількість труб у реакторах, печах, їхні розміри, теплова
потужність печей, ГДж/год (Гкал/год); тип і кількість ректифікаційних тарілок або секцій насадок у
колонах; марка насоса, розрахункова продуктивність насоса,
диференційний напір, що розвивається насосом за розрахункової
продуктивності (м.ст.рід.), тиск на нагнітанні насоса, МПа
(кгс/кв.см), діаметр робочого колеса насоса, марка, потужність
(кВт) і число обертів установленого електродвигуна; маркування
електродвигуна щодо вибухозахисту; тип, марка компресора, продуктивність компресора,
куб.м/год. (куб.м/хв.) за умов всмоктування; тиск на всмоктуванні
і нагнітанні компресора, МПа (кгс/кв.см), марка, потужність, число
обертів електродвигуна, яким він комплектується; маркування
електродвигуна щодо вибухозахисту. 14.11.2. Коротка характеристика регулювальних клапанів та
інших регулювальних пристроїв наводиться за формою табл. 14.18.
Таблиця 14.18
------------------------------------------------------------------ | Номер | Місце |Призначення |Тип клапана|Обґрунтування| | позиції за |встановлення| клапана | | вибору | | схемою | клапана | | | клапана | |------------+------------+------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
14.12. Графічна частина технологічного регламенту 14.12.1. Принципова технологічна схема Принципова технологічна схема для безперервних процесів
складається за одним технологічним ланцюгом з унесенням до неї: технологічних апаратів і трубопроводів; контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації,
необхідних для контролю норм технологічного режиму та безпечного
проведення технологічного процесу; клапанів регулювальних, відсічних і запобіжних; систем сигналізації і блокувань. На схемі має наводитись експлікація устаткування за формою
табл. 14.19.
Таблиця 14.19
------------------------------------------------------------------ | Індекс апарата за схемою | Назва устаткування | Кількість | |----------------------------+----------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Умовні позначки апаратів і устаткування на схемі виконуються
відповідно до ГОСТ 2.788-74, ГОСТ 2.789-74, ГОСТ 2.790-74,
ГОСТ 2.791-74, ГОСТ 2.792-74, ГОСТ 2.793-74, ГОСТ 2.794-79,
ГОСТ 2.795-80, ГОСТ 2.796-95, приладів і засобів автоматизації -
до ГОСТ 21.404-85. Технологічна схема затверджується технічним керівником
підприємства. 14.12.2. План розташування основного технологічного
устаткування На плані розташування устаткування без прив'язки до об'єктів
указуються також уведення і виведення комунікацій з назвою
робочого середовища, значень робочих параметрів і діаметра
трубопроводу. Для багатоповерхових споруд указується розташування
устаткування за поверхами.
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості Мінпаливенерго Л.Косянчук

Додаток 1
до пункту 10.2 Положення
про технологічні регламенти
на виробництво продукції
на підприємствах
нафтопереробної
та нафтохімічної
промисловості України
Зразок
Титульний аркуш технологічного регламенту,
який розробляється підприємством
Назва підприємства
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Технічний керівник Технічний керівник
організації-розробника підприємства
проектно-конструкторської Назва підприємства
документації (розробника
процесу) ____________ ____________ ___________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

НАЗВА ВИРОБНИЦТВА, ЦЕХУ, ВІДДІЛЕННЯ
ПОЗНАЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Керівник Керівник
представництва представництва
замовника Держгірпромнагляду ____________ ____________ ___________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.
Термін дії регламенту до ____ ___________ 200__ р.
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості Мінпаливенерго Л.Косянчук

Додаток 2
до пункту 10.2 Положення
про технологічні регламенти
на виробництво продукції
на підприємствах
нафтоперобної
та нафтохімічної
промисловості України
Зразок
Титульний аркуш технологічного регламенту,
який розробляється автором проекту (процесу)
Назва підприємства
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Технічний керівник
представництва підприємства
замовника Назва підприємства ____________ ____________ ___________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
(Тимчасовий)

НАЗВА ВИРОБНИЦТВА, ЦЕХУ, ВІДДІЛЕННЯ
ПОЗНАЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ
ПОГОДЖЕНО РОЗРОБНИК
Керівник Технічний керівник
представництва підприємства-розробника
Держмгірпромнагляду проектно-конструкторської
документації (процесу) ____________ ____________ ___________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.
Термін дії регламенту до ____ ___________ 200__ р.

Додаток 3
до пункту 10.2 Положення
про технологічні регламенти
на виробництво продукції
на підприємствах
нафтопереробної
та нафтохімічної
промисловості України
Зразок
Титульний аркуш разового технологічного регламенту
Назва підприємства
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Технічний керівник
представництва підприємства,
замовника Назва підприємства ____________ ____________ ___________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
(Разовий)

НАЗВА ВИРОБНИЦТВА, ЦЕХУ, ВІДДІЛЕННЯ
ПОЗНАЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ

РОЗРОБНИК
Технічний керівник
підприємства-розробника
процесу ___________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р.
Термін дії регламенту до ____ ___________ 200__ р.

Додаток 4
до пункту 10.3 Положення
про технологічні регламенти
на виробництво продукції
на підприємствах
нафтопереробної
та нафтохімічної
промисловості України
Зразок

АРКУШ
погодження технологічного регламенту,
який розробляється підприємством

Таблиця 4.1
------------------------------------------------------------------ | Посада |Підпис| П.І.Б. |Дата| |-------------------------------------------+------+--------+----| |Технічний керівник підприємства | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Начальник виробничого (технічного) відділу | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Головний механік | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Начальник виробництва | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Головний енергетик | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Заступник головного інженера з техніки | | | | |безпеки | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Головний метролог (приладист) | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Заступник головного інженера з охорони | | | | |навколишнього середовища | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Керівник служби стандартизації | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Розробник ТР | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до пункту 10.3 Положення
про технологічні регламенти
на виробництво продукції
на підприємствах
нафтопереробної
та нафтохімічної
промисловості України
Зразок

АРКУШ
погодження технологічного регламенту,
який розробляється автором проекту (процесу)

Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------ | Посада |Підпис| П.І.Б. |Дата| |-------------------------------------------+------+--------+----| |1. Організація - розробник регламенту, | | | | |автор проекту (процесу): | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |- технічний керівник розробки регламенту | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |- розробники регламенту | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |2. Погоджено: | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Технічний керівник підприємства | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Начальник виробничого (технічного) відділу | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Головний механік | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Начальник виробництва | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Головний енергетик | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Заступник головного інженера з техніки | | | | |безпеки | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Головний метролог (приладист) | | | | |-------------------------------------------+------+--------+----| |Заступник головного інженера з охорони | | | | |навколишнього середовища | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до пункту 12.4 Положення
про технологічні регламенти
на виробництво продукції
на підприємствах
нафтопереробної
та нафтохімічної
промисловості України
Зразок
Титульний аркуш зміни (доповнення)
до технологічного регламенту
Назва підприємства
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Технічний керівник Технічний керівник
організації-розробника підприємства
проектно-конструкторської Назва підприємства
документації (розробника
процесу) ____________ ____________ ___________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.

ЗМІНА (ДОПОВНЕННЯ) N __
до технологічного регламенту

НАЗВА ВИРОБНИЦТВА, ЦЕХУ, ВІДДІЛЕННЯ
ПОЗНАЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ
ПОГОДЖЕНО
Керівник
представництва
замовника ____________ ____________
(підпис) (П.І.Б.) ____ ___________ 200__ р.
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості Мінпаливенерго Л.Косянчукon top