Про затвердження форми кредитного договору для оплати екологічної броні електропостачання
Мін. надзвичайних ситуацій, Мінфін України, Мінпаливенерго України; Order, Typical Form on August 17, 200420/529/490
Document z1181-04, valid, current version — Adoption on August 17, 2004
( Last event — Entry into force, gone September 28, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2004 N 20/529/490
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2004 р.
за N 1181/9780

Про затвердження форми кредитного договору
для оплати екологічної броні електропостачання

Відповідно до Порядку надання кредитів для оплати екологічної
броні електропостачання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 537 ( 537-2004-п ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форму кредитного договору для оплати
екологічної броні електропостачання, що додається.
2. Департаменту економіки і фінансового забезпечення
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
(Соколенко Т.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту управління Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій (Семко В.І.) у 10-денний термін після
реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання
Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним управлінням
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -
керівника апарату Романова В.М.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій Г.В.Рева
В.о. першого заступника
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Міністр палива та енергетики
України С.Б.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства палива
та енергетики України
17.08.2004 N 20/529/490
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2004 р.
за N 1181/9780

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
для оплати екологічної броні електропостачання

м._________ "___" ___________ 200__ року

______________________________, далі - Споживач, в особі ______________________________, що діє на підставі _____________, ______________________________, далі - Управління, в особі ______________________________, що діє на підставі _____________________ (далі - Сторони), відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 537 "Про
затвердження Порядку надання кредитів для оплати екологічної броні
електропостачання" (далі - Порядок) уклали цей Договір про
нижчевикладене:
1. Предмет Договору
1.1. Управління зобов'язується надати кредит (грошові кошти)
для оплати екологічної броні електропостачання у разі несплати або
неповної оплати за спожиту електричну енергію Споживачу, якому
встановлена така броня (далі - оплата екологічної броні), у
розмірі та на умовах, визначених у даному Договорі, а Споживач
зобов'язується повернути кредит і сплатити проценти.
2. Порядок надання та погашення кредиту
2.1. Управління надає Споживачу кредит у сумі __________________ грн строком з ____________ до _______________.
(словами)
За користування кредитом Споживач сплачує відсотки у розмірі
облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент
укладення Договору, із застосуванням коефіцієнта 1,2.
2.2. Надання кредиту на оплату екологічної броні проводиться
на строк не більше як на 6 місяців, з дати, зазначеної в пункті
2.1, за рахунок спеціального фонду державного бюджету з КПКВ
3201480 "Надання кредитів на оплату екологічної броні
електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту
електроенергію споживачами, що мають таку броню" у межах наявних
кредитних ресурсів.
2.3. Право на отримання кредиту мають суб'єкти
господарювання, які включені до переліку споживачів електричної
енергії та їх обладнання, для яких встановлена екологічна броня
електропостачання, відповідно до Порядку складання переліку
споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена
екологічна броня електропостачання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2052.
2.4. Кредит надається шляхом перерахування коштів у
безготівковій формі на рахунок Споживача, відкритий ним у
територіальному органі Державного казначейства. У графі платіжного
доручення "Призначення платежу" додатково зазначається "Пункт 6
статті 51 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004
рік".
3. Умови забезпечення кредиту
Кредит, наданий Управлінням, забезпечується належним
Споживачу майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в
порядку, встановленому законодавством України.
4. Права та обов'язки Сторін
4.1. Споживач зобов'язується: 4.1.1. Повернути Управлінню кредит у терміни, визначені у
додатку, який є невід'ємною частиною Договору, але не пізніше
строку, визначеного в пункті 2.1 цього Договору. 4.1.2. Використати кредит на зазначені у Договорі цілі. 4.1.3. Забезпечити сплату нарахованих відсотків за одержаний
кредит не пізніше ____ числа кожного місяця відповідно до
строкових зобов'язань. 4.1.4. Надавати Управлінню матеріали, зазначені у пункті
4 Порядку.
4.2. Управління зобов'язується: 4.2.1. Надавати кредит у межах надходжень до спеціального
фонду державного бюджету від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію. 4.2.2. Перевіряти цільове використання кредиту Споживачем для
відповідного реагування.
4.3. Споживач має право: 4.3.1. Порушувати перед Управлінням питання про перенесення
строків платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших
ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням
умов цього Договору, але в строк, не більший за зазначений у
пункті 2.2 Договору. 4.3.2. Достроково погашати кредит і сплачувати відсотки за
кредит. 4.3.3. Достроково розірвати Договір, повністю повернувши
одержаний кредит, включаючи плату за його використання,
повідомивши про це Управління не пізніше ніж за 7 днів.
4.4. Управління має право: 4.4.1. У разі недотримання Споживачем умов даного Договору
розірвати Договір і достроково стягнути кредит зі сплатою
відсотків за його використання. 4.4.2. У разі зміни кредитної політики, що викликана змінами
у чинному законодавстві України, в Договір за погодженням зі
Споживачем вносяться відповідні зміни в десятиденний строк з
моменту введення нових положень. У разі непогодження Споживачем
внесення змін до Договору він розривається з поверненням кредиту
та сплатою відсотків за ним. 4.4.3. Управління може надавати Споживачеві новий кредит за
умови повернення ним у повному обсязі раніше отриманого.
5. Відповідальність Сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, обумовлених цим Договором, у
порядку, встановленому чинним законодавством.
5.2. За несвоєчасне повернення кредиту Споживач сплачує пеню
в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України,
яка діяла на момент надання кредиту.
5.3. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із
Споживача стягується штраф у розмірі _____ відсотків від суми
кредиту.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне виконання будь-якого із положень цього Договору,
якщо невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що є
поза контролем Сторони, таких як пожежі, стихійне лихо, воєнні дії
або інші незалежні від Сторін обставини. При виникненні
форс-мажорних обставин, які унеможливлюють повне або часткове
виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання
умов цього Договору переноситься відповідно на час, протягом якого
будуть існувати такі обставини.
6.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань
за цим Договором, повинна в термін не більше 10 днів письмово
сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних
обставин.
7. Інші умови Договору
7.1. Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони Договору.
7.2. Усі розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами
протягом терміну дії Договору, вирішуються в установленому
законодавством порядку.
7.3. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну
про зміну адреси або рахунку в банку.
7.4. Зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковою
угодою Сторін, яка є невід'ємною частиною Договору.
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Управління: Споживач: ___________ _________

Директор Департаменту економіки
та фінансового забезпечення
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій Т.М.Соколенко

Додаток
до пункту 4.1.1
Кредитного договору
для оплати екологічної
броні електропостачання

ТЕРМІНИ
повернення кредиту

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Термін | Розмір кредиту, | |з/п| | | що підлягає поверненню | | | | | ( грн. ) | |---+---------------------+---------+----------------------------| | 1 | | | | |---+---------------------+---------+----------------------------| | 2 | | | | |---+---------------------+---------+----------------------------| | | Разом | | | ------------------------------------------------------------------
Управління: Споживач: ___________ _________on top