Document z1169-17, valid, current version — Adoption on September 1, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 3, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2017  № 749


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2017 р.
за № 1169/31037

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національну гвардію України», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на командувача Національної гвардії України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


У. СупрунО.О. ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
01.09.2017  № 749


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2017 р.
за № 1169/31037

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні принципи, напрями, умови, порядок організації та проведення опитування особового складу з використанням поліграфа в Національній гвардії України (далі - НГУ).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

довідка про результати опитування з використанням поліграфа - документ, у якому викладено професійні оціночні висновки спеціаліста поліграфа за результатами опитування, які ґрунтуються на наукових та праксеологічних засадах використання спеціальних знань щодо питань, які підлягали аналізу (оцінці) та з’ясуванню (стосовно фактів, подій, явищ, що становлять мету опитування);

ініціатор опитування (далі - ініціатор) - командувач Національної гвардії України та його заступники, керівники структурних підрозділів Головного управління Національної гвардії України (далі - Головне управління НГУ), начальники (командири) територіальних управлінь, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ НГУ (далі - військові частини), які доручили спеціалісту поліграфа проведення опитування з використанням поліграфа (далі - опитування) особи;

матеріали опитування - завдання щодо проведення опитування, надані ініціатором документи, зафіксовані на носіях інформації загальні відомості про факт проведення опитування, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення опитування, довідка про результати опитування з використанням поліграфа, аудіо- та (або) відеозаписи, відомості про поведінку об’єкта опитування;

об’єкт опитування - особа, яка досягла 18-річного віку, надала добровільну згоду, є військовослужбовцем, службовцем НГУ або кандидатом для прийняття на військову (державну) службу (навчання) та визначена в завданні щодо проведення опитування;

опитування з використанням поліграфа - спеціально організований і науково-обґрунтований комплекс прийомів отримання, порівняння та інтерпретації психофізіологічних реакцій об’єкта опитування на об’єднані в особливому, методично обумовленому порядку тести, питання;

спеціаліст поліграфа - військовослужбовець (працівник) підрозділу психологічного забезпечення НГУ, уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, на якого наказом командувача Національної гвардії України покладено функції щодо проведення опитування та який отримав відповідну підготовку, має документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки, володіє навичками роботи з поліграфом і методиками проведення опитування та функціональними обов’язками (посадовими інструкціями) якого передбачено проведення опитування.

Терміни «близькі особи» та «конфлікт інтересів» уживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

3. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з’ясування ступеня її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службово-бойовій діяльності.

Основним завданням опитування є підвищення ефективності професійно-психологічного відбору, службових розслідувань, перевірок у НГУ.

4. Опитування не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули, а висновки опитування мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

5. Результати опитування не тягнуть правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень стосовно об’єкта опитування та використовуються виключно як відомості ймовірного та орієнтувального характеру.

Результати опитування не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, передбаченому законодавством.

6. Підставою для проведення опитування є завдання від ініціатора щодо проведення опитування з використанням поліграфа з документально підтвердженими сумнівами щодо правдивості інформації, що надається об’єктом опитування, відповідно до напрямів, визначених у розділі ІІІ цієї Інструкції, якщо іншим шляхом отримати підтвердження правдивості інформації неможливо.

7. Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа, які проходять військову службу (працюють) на посадах психологічної служби НГУ та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

З питань організації роботи поліграфа і використання результатів опитування спеціалісти поліграфа підпорядковуються начальникові відділу психологічного забезпечення Головного управління НГУ та керівникові уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

8. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (далі - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод), Кодексу законів про працю України, Законів України «Про Національну гвардію України», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та інших нормативно-правових актів.

9. Опитування проводиться відповідно до отриманого від ініціатора завдання щодо проведення опитування з використанням поліграфа (під час проведення професійно-психологічного відбору) (додаток 1) або завдання щодо проведення опитування з використанням поліграфа (під час проведення службового розслідування, перевірки) (додаток 2) (далі - завдання), яке затверджується:

на рівні Головного управління НГУ - командувачем Національної гвардії України або його заступниками за поданням начальника відділу психологічного забезпечення, керівника відділу уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, на яких покладено функцію організації опитування осіб з використанням поліграфа в НГУ;

на рівні військових частин - начальниками (командирами) територіальних управлінь, військових частин (підрозділів), вищого військового навчального закладу, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ НГУ або особами, які виконують їх обов’язки.

Завдання, визначене особами командування Національної гвардії України, затвердженню не підлягає.

10. У завданні зазначається, правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів та якими документами ці сумніви підтверджуються. Зазначені документи додаються до завдання.

11. Після отримання завдання спеціаліст поліграфа розробляє перелік питань для проведення опитування, що письмово узгоджує з особою, яка ініціює опитування.

ІІ. Основні принципи проведення опитування

1. Опитування є комплексною процедурою, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань. Опитування передбачає дотримання таких загальних принципів, як добровільна згода, правомірність, комплексність, конфіденційність та всебічне забезпечення прав і свобод людини.

2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає опитування лише за умови отримання добровільної згоди об’єкта опитування на проведення опитування з використанням поліграфа за відсутності в нього проблем, пов’язаних зі здоров’ям, та інших причин, визначених у пункті 3 розділу IV цієї Інструкції.

При цьому спеціаліст поліграфа повинен обов’язково пересвідчитися в тому, що згода є добровільною, а не є наслідком загроз, примусу, тиску чи інших незаконних засобів впливу на об’єкт опитування з боку сторонніх чи заінтересованих осіб (за їх наявності спеціаліст поліграфа має право не проводити опитування та зобов’язаний доповісти в установленому порядку).

Відмова від участі в опитуванні не може бути причиною тиску на об’єкт опитування, порушення його законних прав та свобод.

3. За принципом правомірності опитування проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє об’єкт опитування.

4. Принцип комплексності потребує від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних можливостей, застосованих під час опитування, для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо об’єкта опитування. Спеціаліст поліграфа має забезпечити об’єкту опитування психологічний комфорт.

5. За принципом забезпечення конфіденційності інформація, отримана спеціалістом поліграфа під час проведення опитування, а також та, що міститься в довідці про результати опитування з використанням поліграфа, не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.

6. Принцип забезпечення прав і свобод людини (невтручання в приватне і сімейне життя, відсутність посягань на свободу думки, совісті і релігії, вираження поглядів), задекларованих статтями 8-10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для спеціаліста поліграфа є провідним.

7. Об’єкт опитування має право знати причину опитування, перелік питань, відмовитися від опитування на будь-якому етапі, не давати пояснень щодо виникнення в нього тих чи інших реакцій.

ІІІ. Напрями проведення опитування

1. Опитування при проведенні професійно-психологічного відбору проводиться для виявлення:

ознак приховування чи викривлення анкетних даних, окремих фактів біографії;

ознак зловживання алкогольними напоями, уживання наркотичних та (або) психотропних речовин без призначення лікаря;

прихованих мотивів прийняття (вступу) на військову (державну) службу (навчання), призначення (переміщення) на посаду;

наявності боргів або фінансових зобов’язань, причетності до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;

учинення об’єктом опитування протиправних дій, порушення стосовно нього кримінального провадження;

контактів із членами злочинних організацій;

участі в діяльності заборонених громадських об’єднань чи релігійних організацій, членства в політичних партіях, наявності документів, що підтверджують право на тривале проживання на території іншої держави;

розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

2. Опитування застосовується для підвищення ефективності службових розслідувань, перевірок у НГУ, для отримання інформації про:

можливість причетності об’єкта опитування до підготовки або вчинення правопорушення;

правдивість інформації, наданої об’єктом опитування;

напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушень;

механізм і спосіб здійснення правопорушення;

підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку посадових осіб;

наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетність до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;

ознаки небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних з виконанням об’єктом опитування посадових обов’язків;

розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

Опитування застосовується також для звужування кола осіб, ймовірно причетних до події, що перевіряється.

3. Опитування застосовується за ініціативою особи, яка виявила бажання бути опитаною з використанням поліграфа, для перевірки інформації, зазначеної нею або відносно неї.

IV. Загальні умови проведення опитування

1. Для забезпечення об’єктивності результатів опитування має бути дотримано умови щодо:

стану приміщення;

належного фізичного та психологічного стану об’єкта опитування.

2. Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - не менше 10 м-2;

висота - не менше 2,5 м;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори без деталей, які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація тощо), які можуть вплинути на об’єктивність опитування;

технічна захищеність відповідно до вимог законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом.

3. Опитування не проводиться, якщо у об’єкта опитування виявлено та документально підтверджено:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

інтоксикацію організму;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук;

уживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Опитування також не проводиться, якщо:

спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування;

об’єкт опитування є близькою особою спеціаліста поліграфа;

існує конфлікт інтересів.

Якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування, процедура проводиться іншим спеціалістом поліграфа.

4. У разі потреби до участі в опитуванні може залучатися перекладач.

5. Особи, які мали доступ до інформації про факт, перебіг та результати опитування, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності винні особи відповідають згідно із законодавством України.

V. Порядок проведення опитування

1. Отримавши завдання, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, час, місце та умови проведення опитування, про що інформує ініціатора.

2. Ініціатор з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне забезпечення проведення опитування на всіх етапах, у тому числі прибуття об’єкта опитування у визначені час та місце.

При проведенні опитування поза постійним робочим місцем спеціаліста поліграфа матеріали опитування, інформація, викладена в довідках, а також інформація на носіях аудіо- та відеозапису не може належати до інформації з обмеженим доступом.

Вимоги законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом, у цьому випадку не застосовуються.

Якщо опитування проводиться поза постійним робочим місцем спеціаліста поліграфа, ініціатор забезпечує відповідність умов проведення опитування мінімально встановленим вимогам, а саме:

безпечність місця проведення опитування для здоров’я об’єкта опитування;

відсутність дискомфорту у об’єкта опитування при проведенні опитування;

шумо- і перешкодозахищеність;

можливість належного розміщення поліграфа та спеціалістів поліграфа.

3. Перед початком опитування спеціаліст поліграфа з’ясовує відсутність у об’єкта опитування протипоказань, визначених пунктом 3 розділу IV цієї Інструкції (у разі встановлення, що об’єкт опитування перебуває хоча б в одному із зазначених станів, процедура не проводиться).

Отримані висновки не можуть бути враховані, а опитування вважається таким, що не відбулося, у разі встановлення, що об’єкт опитування під час опитування перебував хоча б в одному зі станів, наведених у пункті 3 розділу IV цієї Інструкції, але не повідомив про це спеціаліста поліграфа.

4. Спеціаліст поліграфа під час бесіди з об’єктом опитування додатково переконується в його добровільній згоді щодо проведення опитування, відсутності примусу, тиску чи інших незаконних засобів впливу на нього з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

У разі встановлення добровільності спеціаліст поліграфа пропонує об’єкту опитування заповнити заяву про добровільну згоду військовослужбовця (кандидата) на проходження опитування з використанням поліграфа (далі - заява) (додаток 3). Об’єкт опитування заповнює заяву власноруч. У разі відмови опитування не проводиться.

Водночас об’єкту опитування роз’яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу, про що зазначається в заяві.

5. У процесі опитування об’єкт опитування має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі в його проведенні.

6. З об’єктом опитування обговорюються зміст та форма всіх запитань, які будуть йому поставлені. Запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя об’єкта опитування, обмежувати його свободу думки, совісті, релігії або вираження поглядів.

7. У процесі опитування спеціаліст поліграфа ставить тільки ті питання, що були попередньо обговорені з об’єктом опитування.

8. Спілкування спеціаліста поліграфа з об’єктом опитування ведеться мовою, якою володіє об’єкт опитування. Якщо спеціаліст поліграфа та об’єкт опитування не можуть спілкуватися однією мовою, ініціатор залучає до проведення опитування перекладача.

9. Під час опитування за письмовою згодою об’єкта опитування можуть застосовуватися аудіо- та відеозапис.

10. Опитування не може тривати більше ніж дві години без перерви, а в цілому - більше чотирьох годин протягом одного дня. Опитування проводиться в період з 8.00 до 19.00.

11. Після закінчення опитування спеціаліст поліграфа інформує об’єкт опитування про можливість та порядок ознайомлення з результатами опитування.

12. У разі якщо опитування було перервано з об’єктивних чи суб’єктивних причин, воно може бути продовжено після їх усунення або в інший зручний для об’єкта опитування час за його згодою.

VІ. Оформлення матеріалів опитування

1. Після закінчення роботи спеціаліст поліграфа готує довідку про результати опитування з використанням поліграфа (далі - довідка) (додаток 4) у двох примірниках, у якій зазначаються:

дата, час початку та закінчення опитування;

посада, найменування підрозділу, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста поліграфа, дата і номер наказу командувача Національної гвардії України про покладання функції щодо проведення опитування;

посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;

модель поліграфа, що використовувалася, та кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників;

місце проведення опитування;

посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові об’єкта опитування;

причини, підстави для проведення опитування (правдивість якої саме інформації, що надається об’єктом опитування, викликає сумніви) та його мета;

питання, що перевірялися;

опис отриманих результатів та реакції об’єкта опитування за кожним із пред’явлених тестів;

висновки;

додаткова інформація, що була отримана в процесі проведення опитування, про особливості поведінки об’єкта опитування під час проведення процедури, аналіз реагувань, що були зафіксовані, та характеристика поведінки об’єкта опитування;

перелік документів, що додаються до довідки;

посада та підпис спеціаліста поліграфа, який проводив опитування.

2. У довідці зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ та потребують додаткової перевірки й пошуку доказів у встановленому законодавством порядку.

3. До довідки не вносяться будь-які персональні дані об’єкта опитування, крім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) та відомостей, що стосуються обставин, які перевірялися.

4. Якщо при проведенні опитування встановлено обставини, важливі для справи, запитання про які не ставилися у завданні, спеціаліст поліграфа зазначає про це в довідці.

5. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок за результатами опитування з використанням поліграфа (далі - журнал) (додаток 5), який ведеться спеціалістом поліграфа.

VІІ. Зберігання та використання результатів опитування

1. Відомості, викладені в довідках та матеріалах опитування, можуть містити інформацію з обмеженим доступом, але не повинні перевищувати гриф обмеження доступу «для службового користування».

Гриф обмеження доступу надає ініціатор при розробленні завдання відповідно до чинного законодавства. Для решти документів гриф обмеження доступу надається з урахуванням грифа завдання та доданих до нього матеріалів.

Облік, зберігання, використання та знищення матеріалів опитування, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюються згідно із чинним законодавством.

2. Після закінчення опитування довідка надається безпосередньо ініціатору та долучається до матеріалів особової справи (крім військовослужбовців строкової служби) або до матеріалів проведення службових розслідувань.

3. Матеріали опитування, другі примірники довідок зберігаються в окремих номенклатурних справах психологічної служби та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції протягом трьох років та знищуються в порядку, установленому законодавством України.

4. Будь-які інші матеріали, що використовувалися для проведення опитування (графіки, чернетки спеціаліста поліграфа), у тому числі на фізичних або електронних носіях, не накопичуються, не обробляються, а відразу знищуються в установленому порядку.

VІІІ. Особливості проведення опитування з використанням поліграфа

1. Спеціалісту поліграфа забороняється використовувати свої знання і службове положення з метою порушення прав і свобод громадян. Спеціаліст поліграфа відповідає за додержання пріоритету інтересів прав і свобод людини, яка опитується.

2. Спеціаліст поліграфа повинен запобігати можливим негативним наслідкам, які може спричинити його професійна діяльність, і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

3. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

4. Спеціалісту поліграфа забороняється розповсюджувати будь-яку інформацію про результати використання поліграфа.

5. Науково-методичне забезпечення роботи спеціалістів поліграфа здійснюють фахівці науково-дослідного центру Національної академії Національної гвардії України, які мають відповідну фахову підготовку в цій галузі.

6. Контроль за роботою спеціалістів поліграфа відповідного напряму покладається на начальника відділу психологічного забезпечення Головного управління НГУ та керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

7. У разі втручання в діяльність спеціаліста поліграфа він повинен негайно повідомити про це в установленому порядку та припинити роботу.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-полковникЮ.В. Аллеров


Додаток 1
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування
особового складу
Національної гвардії України
з використанням поліграфа
(пункт 9 розділу І)

ЗАВДАННЯ
щодо проведення опитування з використанням поліграфа
(під час проведення професійно-психологічного відбору)


Додаток 2
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування
особового складу
Національної гвардії України
з використанням поліграфа
(пункт 9 розділу І)

ЗАВДАННЯ
щодо проведення опитування з використанням поліграфа
(під час проведення службового розслідування, перевірки)


Додаток 3
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування
особового складу
Національної гвардії України
з використанням поліграфа
(пункт 4 розділу V)

ЗАЯВА
про добровільну згоду військовослужбовця (кандидата)
на проходження опитування з використанням поліграфаДодаток 4
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування
особового складу
Національної гвардії України
з використанням поліграфа
(пункт 1 розділу VІ)

ДОВІДКА
про результати опитування з використанням поліграфа


Додаток 5
до Інструкції про порядок організації
та проведення опитування
особового складу
Національної гвардії України
з використанням поліграфа
(пункт 5 розділу VІ)

ЖУРНАЛ
обліку довідок за результатами опитування з використанням поліграфаon top