Document z1153-18, valid, current version — Adoption on September 25, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 30, 2018. Take a look at the history? )

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2018  № 187


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2018 р.
за № 1153/32605

Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, статей 9, 83, 85 Закону України «Про прокуратуру», постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», згідно з Інструкцією про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України від 18 березня 2016 року № 148/122, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 року за № 548/28678, з метою впорядкування роботи в органах військової прокуратури з надання службових жилих приміщень і користування ними НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури, що додається.

2. Затвердити Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури, що додається.

3. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора та військових прокурорів регіонів.

Виконувач обов’язків
Генерального прокурора


А. МатіосЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
25 вересня 2018 року № 187


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2018 р.
за № 1153/32605

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Житлового кодексу Української РСР, Закону України «Про прокуратуру», постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», визначає механізм та особливості надання військовим прокурорам (далі - військовослужбовці) службового житла згідно з Інструкцією про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України від 18 березня 2016 року № 148/122, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 року за № 548/28678.

Забезпечення військовослужбовців військових прокуратур та членів їхніх сімей службовими жилими приміщеннями здійснюється за рахунок фондів службового житла Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та військових прокуратур регіонів.

2. Службові жилі приміщення призначаються для заселення військовослужбовцями за переліком посад, визначених Генеральним прокурором, які у зв’язку з характером їх службової діяльності повинні проживати за місцем проходження військової служби.

Органи військової прокуратури зобов’язані використовувати службові жилі приміщення за їх цільовим призначенням.

3. Фонд службових жилих приміщень формується з новозбудованого житла, звільнених жилих приміщень та іншого вільного житла.

4. Жиле приміщення включається до числа службових за рішенням виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради за місцем розташування приміщення за клопотанням відповідного органу військової прокуратури.

5. Оперативний облік службових жилих приміщень здійснюється у журналі оперативного обліку службових жилих приміщень (додаток 1) житловими комісіями Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та військових прокуратур регіонів.

6. Військовослужбовці та члени їх сімей, категорія яких визначена пунктами 8, 9 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що забезпечені службовими жилими приміщеннями незалежно від їх місцезнаходження, мають право на виключення цього житла з числа службового та забезпечення ним для постійного проживання за умови перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, а також в інших випадках, передбачених Житловим кодексом Української РСР.

Жиле приміщення виключається з числа службових рішенням виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради на підставі клопотання відповідного органу військової прокуратури.

7. Військовослужбовець, який належить до кола осіб, зазначених у пункті 6 цього розділу, має право звернутися до керівника відповідного органу військової прокуратури з рапортом про виключення службового жилого приміщення з числа службових (додаток 2) за наявності документів, що підтверджують відсутність у нього та членів його сім’ї власного житла.

ІІ. Надання службових жилих приміщень

1. Службові жилі приміщення надаються військовослужбовцям, які постійно проживають, а також зареєстровані в населеному пункті за місцем розташування відповідного органу військової прокуратури. З дозволу виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради службове жиле приміщення може бути надано військовослужбовцю, який проживав в іншому населеному пункті.

2. Службові жилі приміщення надаються незалежно від перебування військовослужбовців на квартирному обліку без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

3. Якщо службових жилих приміщень не вистачає для забезпечення всіх військовослужбовців, наявні жилі приміщення надаються, зважаючи на інтереси забезпечення повноцінної діяльності відповідних органів військової прокуратури.

4. Для одержання службового жилого приміщення військовослужбовець подає на ім’я керівника відповідного органу прокуратури рапорт про надання службового житла (додаток 3), погоджений начальником самостійного структурного підрозділу, в якому він проходить військову службу, до якого додаються такі документи:

копії всіх сторінок паспорта військовослужбовця та членів його сім’ї;

копії документів, що підтверджують реєстраційний номер облікової картки платника податків військовослужбовця та членів його сім’ї (за наявності);

витяг (інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо належного військовослужбовцю та членам його сім’ї нерухомого майна;

довідка (витяг з особової справи військовослужбовця) про склад сім’ї;

довідка про реєстрацію місця проживання особи;

довідка про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копія довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження військової служби (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України);

витяг з послужного списку військовослужбовця;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

письмова згода членів сім’ї заявника на проживання у службовому жилому приміщенні (додаток 4);

довідка з відповідної військової прокуратури про проходження військової служби.

Зазначені документи надаються для розгляду до житлової комісії відповідного органу військової прокуратури, яка протягом 5 робочих днів здійснює перевірку житлових умов військовослужбовця.

Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечують достовірність наданих відомостей та документів під час вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням їх житлом.

Житлова комісія військової прокуратури на підставі наказу керівника військової прокуратури реєструє військовослужбовця в книзі обліку військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов шляхом забезпечення службовими жилими приміщеннями (додаток 5).

Перелік облікових документів, які ведуться в житлових комісіях, щороку включається до номенклатури справ відділу кадрів відповідної військової прокуратури на поточний рік.

5. У службових жилих приміщеннях не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, через що вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.

Не допускається заселення службового жилого приміщення, призначеного для однієї сім’ї, двома і більше сім’ями або двома і більше одинокими особами.

6. Службові жилі приміщення надаються в межах не менше визначеного в установленому порядку рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, але не більше 13,65 кв. м жилої площі на одну особу.

7. Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням зазначеного вище максимального розміру виключно у випадках, передбачених законодавством, менше встановлених норм - тільки за наявності письмової згоди військовослужбовця та повнолітніх членів його сім’ї.

8. Службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця у цьому або іншому населеному пункті). Члени сім’ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому жилому приміщенні.

9. Службове жиле приміщення надається військовослужбовцям та членам їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження служби житла для постійного проживання.

10. Службове жиле приміщення надається на підставі наказу керівника відповідного органу прокуратури, що видається з урахуванням рішення житлової комісії.

У наказі керівника відповідного органу прокуратури зазначаються посада військовослужбовця, якому надається службове жиле приміщення, склад його сім’ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

11. До видачі виконавчим органом місцевого самоврядування ордера на право зайняття службового жилого приміщення (далі - ордер) військовослужбовець, зазначений в наказі про надання службового жилого приміщення, подає письмове зобов’язання про виселення зі службового житла (додаток 6) упродовж одного місяця з дати видання наказу керівника відповідного органу прокуратури про виселення з урахуванням рішення житлової комісії, крім випадків, визначених пунктом 3 розділу ІV цього Положення.

12. Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера у разі виявлення раніше невідомих обставин, які могли вплинути на зазначене рішення.

13. Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються особам, які мають право на їх одержання відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081.

14. Військовослужбовці, які прибули до нового місця служби та мають у власності в іншій місцевості постійне житло, де залишилися проживати члени їх сімей, можуть бути забезпечені житловою площею у гуртожитку або отримувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення за новим місцем проходження військової служби у разі, якщо вони не мають житла для постійного проживання у цьому населеному пункті.

15. Особи, звільнені з військової служби із залишенням на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання жилих приміщень для постійного проживання, для забезпечення їх житлом за рахунок Міністерства оборони України зараховуються на відповідний облік у військовому комісаріаті за місцем реєстрації їх місця проживання.

ІІІ. Користування службовими жилими приміщеннями

1. Користування службовими жилими приміщеннями здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2. Військовослужбовець має право:

проживати в наданому йому службовому жилому приміщенні разом із членами своєї сім’ї;

в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом із ним, вселити до займаного ним службового жилого приміщення своїх дружину, дітей, батьків, а також інших осіб відповідно до законодавства (на вселення до батьків їхніх дітей згоди не потрібно).

3. У разі тимчасової відсутності військовослужбовця (або членів його сім’ї) службове жиле приміщення зберігається за ним (ними) у випадках і в строки, зазначені в статті 71 Житлового кодексу Української РСР.

4. Військовослужбовці, які отримують компенсацію за піднайом жилих приміщень, зобов’язані письмово доповідати керівнику військової прокуратури про обставини, що мають значення або впливають на її розмір, протягом десяти днів з дня настання таких обставин.

5. Ведення обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом жилих приміщень, та перевірка документів, наданих військовослужбовцями разом з рапортом на отримання грошової компенсації, здійснюються житловою комісією відповідної військової прокуратури.

IV. Виселення зі службових жилих приміщень

1. У разі переміщення військовослужбовців по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, службові жилі приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню, якщо інше не передбачено законодавством.

2. Особи, звільнені з військової служби, які мають вислугу менше ніж 10 років, підлягають виселенню із службового жилого приміщення з усіма членами сім’ї, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Без надання іншого жилого приміщення у випадку, зазначеному у пункті 2 цього розділу, не може бути виселено військовослужбовців, звільнених з військової служби, що залишилися перебувати на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання жилих приміщень для постійного проживання, з підстав, передбачених пунктами 8, 9 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також в інших випадках, передбачених Житловим кодексом Української РСР.

4. Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані вивільнити займане ними службове жиле приміщення у разі одержання або придбання житла для постійного проживання.

5. Підлягають виселенню із службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення колишні члени сім’ї військовослужбовця, які залишилися проживати у ньому після розірвання шлюбу (у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу).

6. Особа, звільнена з військової служби, члени її сім’ї або інші особи, які проживають у службовому жилому приміщенні, можуть бути виселені в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, визначених частиною першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР.

7. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються без надання їм іншого жилого приміщення відповідно до законодавства України.

8. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, такі особи підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення.

У випадках визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним з інших підстав, крім випадку, визначеного абзацом першим цього пункту, особи, зазначені в ордері, підлягають виселенню з наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке вони займали раніше.

Якщо громадяни, зазначені в ордері, раніше користувалися жилим приміщенням у будинку державного або громадського житлового фонду, їм надається жиле приміщення, яке вони займали раніше, або інше жиле приміщення.

Заступник Головного
військового прокурора


В. Король


Додаток 1
до Положення про порядок
надання службових жилих приміщень
і користування ними в органах
військової прокуратури
(пункт 5 розділу І)

ЖУРНАЛ
оперативного обліку службових жилих приміщень
________________________________________________________
(найменування органу військової прокуратури)

№ з/п

Адреса службового приміщення (населений пункт, вулиця, № будинку і квартири)

Кількість кімнат

Загальна площа (кв. м)

Жила площа (кв. м)

Дата і номер рішення виконавчого органу місцевого самоврядування (найменування органу) про включення жилого приміщення до числа службових

Дата і номер рішення виконавчого органу місцевого самоврядування (найменування органу) про виключення жилого приміщення з числа службових

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 2
до Положення про порядок
надання службових жилих приміщень
і користування ними в органах
військової прокуратури
(пункт 7 розділу І)

РАПОРТ
про виключення службового жилого приміщення з числа службових


Додаток 3
до Положення про порядок
надання службових жилих приміщень
і користування ними в органах
військової прокуратури
(пункт 4 розділу ІІ)

РАПОРТ
про надання службового житла


Додаток 4
до Положення про порядок
надання службових жилих приміщень
і користування ними в органах
військової прокуратури
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОДАТОКДодаток 5
до Положення про порядок
надання службових жилих приміщень
і користування ними в органах
військової прокуратури
(пункт 4 розділу ІІ)

КНИГА ОБЛІКУ
військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов шляхом забезпечення службовими жилими приміщеннями
_________________________________________________
(найменування військової прокуратури)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї військовослужбовця, їх родинні стосунки, рік народження

Найменування військової прокуратури

Дата і номер рішення про прийняття на облік

Кількість кімнат, на які має право військовослужбовець

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 6
до Положення про порядок
надання службових жилих приміщень
і користування ними в органах
військової прокуратури
(пункт 11 розділу ІІ)

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
про виселення зі службового житлаon top