Document z1139-16, valid, current version — Adoption on July 19, 2016
( Last event — Entry into force, gone September 9, 2016. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.07.2016  № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2016 р.
за № 1139/29269

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23 та 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами) (далі – Зміни), що додаються.

2. Фондовим біржам:

протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цих Змін;

протягом двох місяців з дати набрання чинності цим рішенням виконати заходи, визначені абзацами другим – четвертим підпункту 2 пункту 2 цих Змін за результатами річної звітності емітентів за 2015 рік.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова  Державної
регуляторної служби УкраїниІ.Б. Черкаський


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
19.07.2016  № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2016 р.
за № 1139/29269

Зміни до Положення про функціонування фондових бірж

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«біржовий список - документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів;»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«біржовий список фінансових інструментів - документ фондової біржі, який містить інформацію щодо фінансових інструментів, інших, ніж цінні папери, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сорок перший уважати відповідно абзацами шостим – сорок другим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«допуск до торгівлі - сукупність процедур щодо внесення цінних паперів до біржового списку або внесення інших фінансових інструментів до біржового списку фінансових інструментів;»;

в абзаці двадцять другому слова «з емітентом цінних паперів або з фондовою біржею» замінити словами «з фондовою біржею або з фондовою біржею та емітентом цінних паперів»;

абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:

«припинення торгівлі - процедура виключення цінного папера із біржового списку або виключення іншого фінансового інструмента із біржового списку фінансових інструментів;»;

2) в абзаці сьомому пункту 4 слова «унесених до біржового списку» замінити словами «допущених до торгівлі»;

3) доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Фондова біржа за допомогою програмного продукту повинна:

у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за двома безадресними заявками, в якому ціна не відповідає кращій ціні на купівлю та кращій ціні на продаж, які існували на момент укладання біржового контракту (договору);

отримувати інформацію про всі укладені біржові контракти (договори) за адресними заявками, в яких ціни не відповідають кращим цінам на купівлю/продаж, які існували на момент укладання біржових контрактів (договорів);

у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за ціною, яка не входить у межі між граничними відхиленнями у бік збільшення та зменшення значення ціни закриття попереднього торговельного дня для конкретного випуску цінного папера,  які встановлені фондовою біржею;

отримувати інформацію про ситуацію цінової нестабільності;

забезпечити неможливість укладання біржового контракту (договору) за заявками, які подаються в інтересах одного і того ж клієнта учасника/учасників торгів.».

У зв’язку з цим пункти 7-11 вважати відповідно пунктами 8-12.

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку. Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку фінансових інструментів.

Біржовий список та біржовий список фінансових інструментів (у разі його наявності) повинні бути оприлюднені фондовою біржею у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожен торговельний день та перебувати на такому веб-сайті протягом трьох років з дати їх оприлюднення.»;

2) абзац третій пункту 8 замінити трьома абзацами такого змісту:

«Фондова біржа щорічно перевіряє емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому списку, на відповідність ознакам фіктивності протягом 60 календарних днів після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної інформації, а також при внесенні цінних паперів до біржового списку.

Фондова біржа постійно перевіряє емітента на відповідність ознакам фіктивності, здійснюючи аналіз даних про емітента, розміщених в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

У разі виявлення у емітента ознаки фіктивності фондова біржа повідомляє про це Комісію та може прийняти рішення про відмову у внесенні цінних паперів до біржового списку або рішення про виключення цінних паперів з біржового списку.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Не допускаються внесення та перебування у біржовому списку цінних паперів у разі:

припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;

невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам цього Положення;

невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам правил фондової біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку як позалістингових цінних паперів;

прийняття Комісією рішення про анулювання випуску;

визнання емісії недобросовісною;

зупинення, припинення Комісією обігу та укладання біржових контрактів (договорів) за цінними паперами емітента;

закінчення строку обігу цінних паперів;

застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації;

визнання емітента цінних паперів банкрутом;

включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

оприлюднення на веб-сайті Комісії інформації щодо встановлення факту відсутності емітента за місцезнаходженням на підставі акта про відсутність емітента за місцезнаходженням;

нерозміщення емітентом в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії регулярної річної інформації (якщо емітент існує більше року) на 30-й робочий день після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної інформації;

відсутності фінансової звітності емітента за попередній квартал (у разі існування емітента менше року) на власному веб-сайті фондової біржі станом на 30-й робочий день після закінчення звітного кварталу;

виключення емітента з державного реєстру фінансових установ;

зупинення емітенту, що є компанією з управління активами, дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

зупинення Комісією торгівлі цінним папером на будь-якій фондовій біржі;

зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінного папера.

Фондова біржа може прийняти рішення про припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом за інших підстав, які визначаються правилами фондової біржі.

Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом здійснюється фондовою біржею не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення підстав, зазначених у цьому пункті.»;

4) доповнити розділ після пункту 13 новим пунктом 14 такого змісту:

«14.  З метою контролю за поданням заявок та укладанням біржових контрактів (договорів) фондова біржа встановлює своїми внутрішніми документами для кожного випуску цінного папера з біржового списку межі граничних відхилень ціни. Фондова біржа під час торговельної сесії може змінювати межі граничних відхилень ціни.».

У зв’язку з цим пункти 14-23 вважати відповідно пунктами 15-24.

3. У розділі ІV:

1) абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 викласти в такій редакції:

«вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском, становить не менше 1 000 000 000 грн;»;

2) абзаци третій, четвертий підпункту 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції:

«вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском, становить не менше 400 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском, за останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 грн (крім банків);»;

3) абзац п’ятий пункту 7 викласти в такій редакції:

«Якщо зменшення показника вартості чистих активів емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском) та/або середнього значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить більше ніж 10 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 20 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі неприведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників та/або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском) не більше ніж на 10 % від вимог, встановлених цим розділом, фондова біржа самостійно приймає рішення щодо необхідності переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу.».

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових бірж
І. Устенкоon top