Document z1112-12, invalid, current version — Loss of force on July 3, 2018, on the basis - z0644-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.06.2012 N 700
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за N 1112/21424
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 467 ( z0644-18 ) від 04.05.2018 }

Про внесення змін до Порядку погодження
призначення на посади та звільнення з посад
керівників і заступників керівників самостійних
структурних підрозділів апаратів центральних
органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів України

Відповідно до статті 14 Закону України "Про захист
персональних даних" ( 2297-17 ), статті 11 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), Порядку
організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом
Президента України від 25 січня 2012 року N 33 ( 33/2012 ),
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку погодження призначення на посади та
звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних
структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра фінансів України (далі -
Порядок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
2 вересня 2011 року N 1097 ( z1105-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за N 1105/19843,
такі зміни:
1.1. Додаток до Порядку ( z1105-11 ) вважати додатком 1.
1.2. Доповнити Порядок ( z1105-11 ) додатком 2, що додається.
1.3. Доповнити підпункт 2.1 пункту 2 Порядку ( z1105-11 )
після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту: "згода на обробку персональних даних за формою згідно з
додатком 2 до цього Порядку". У зв'язку із цим абзац п'ятий відповідно вважати абзацом
шостим.
1.4. Доповнити абзац шостий підпункту 2.1 пункту 2 Порядку
( z1105-11 ) після слів "центрального органу виконавчої влади"
словами ", довідки встановленої форми про результати спеціальної
перевірки відомостей претендента на посаду".
1.5. Пункт 3 Порядку ( z1105-11 ) викласти у такій редакції: "3. З метою з'ясування професійного рівня, досвіду роботи
претендента, його організаторських здібностей проводяться
співбесіди з відповідними заступниками Міністра та керівниками
структурних підрозділів Міністерства. Висновки про результати співбесід заносяться до картки
погодження за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку".
2. Департаменту роботи з персоналом, запобігання та протидії
корупції (Романченко С.Г.) в установленому порядку подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Колобов

Додаток 2
до Порядку погодження
призначення на посади
та звільнення з посад
керівників і заступників
керівників самостійних
структурних підрозділів
апаратів центральних органів
виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується
і координується Кабінетом
Міністрів України
через Міністра фінансів
України
( z1105-11 )

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
(народився "___"________ 19___ року, паспорт: серія ___ N _______,
виданий ________________________________________________________),
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", з
метою ведення бази персональних даних та забезпечення кадрового
діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань
персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством
прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин даю згоду
Міністерству фінансів України на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому
обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та
кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення
кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про
декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру та
відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка
претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та
членів своєї сім'ї, автобіографічні дані, відомості про трудову
діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад
сім'ї тощо), відомості щодо місця проживання, відомості про
перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану
здоров'я, в межах, визначених законодавством, дані щодо періоду
надання відпусток, дані, що підтверджують право працівника на
пільги, встановлені законодавством, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті), електронні ідентифікаційні дані
(біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото); використання персональних даних, що передбачає дії володільця
бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання
персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або
трудових обов'язків, дії щодо їх захисту; поширення персональних даних, що передбачає дії володільця
бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу
з бази персональних даних (стаття 14 цього Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії
володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від
третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі
порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе
(стаття 16 цього Закону).
Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у
найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали
відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
___ _____________ 20 ___ року ___________________
(підпис)
Я, _________________________________________________________,
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про
мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового
діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань
персоналу, а також документів Міністерства фінансів України з
питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у
сфері трудових правовідносин, а також відомостей про мої права,
визначені Законом України "Про захист персональних даних", і про
осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.
___ ______________20 ___ року _________________
(підпис)
Лінія відрізу ---------------------------------------------------
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази
персональних даних Міністерства фінансів України з метою ведення
кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з
питань персоналу, а також документів Міністерства фінансів України
з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у
сфері трудових правовідносин.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист
персональних даних" суб'єкт персональних даних має право: знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка
містить його персональні дані, її призначення та найменування,
місцезнаходження та / або місце проживання (перебування)
володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення
щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім
випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до
персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані, що містяться у базі
персональних даних; на доступ до своїх персональних даних, що містяться у
відповідній базі персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня
надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь
про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі
персональних даних, а також отримувати зміст його персональних
даних, які зберігаються; пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки
своїх персональних даних органами державної влади, органами
місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень,
передбачених законом; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї
бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних
даних до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту
персональних даних; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних.on top