Document z1101-17, valid, current version — Adoption on September 6, 2017
( Last event — Entry into force, gone September 12, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2017  № 2823/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 вересня 2017 р.
за № 1101/30969

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Координаційного центру з надання правової допомоги

Відповідно до пункту 16 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504 (із змінами), та з метою якісного добору кандидатів на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги НАКАЗУЮ:

1. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора Координаційного центру з надання правової допомоги, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 10 травня 2017 року № 1515/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2017 року за № 589/30457, викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10.05.2017 № 1515/5
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України
06.09.2017 № 2823/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 вересня 2017 р.
за № 1101/30969

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посади директора Координаційного центру з надання правової допомоги

1. Цей Порядок визначає загальні вимоги щодо проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

2. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки директора Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Центр), утворюється комісія з відбору кандидатів на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Комісія).

Комісія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється Міністерством юстиції України.

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства, дорученнями Міністра юстиції, а також цим Порядком.

4. Принципи проведення конкурсу:

забезпечення рівних умов для кандидатів;

об’єктивність;

прозорість та відкритість;

етична поведінка;

нерозголошення змісту запитань, які використовуватимуться під час проведення конкурсу.

5. Комісія:

розглядає документи, подані особами, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду директора Центру (далі - кандидати), та перевіряє їх на відповідність встановленим цим Порядком вимогам;

приймає рішення про допуск або недопуск кандидатів до подальших етапів конкурсного відбору на посаду директора Центру (далі - конкурсний відбір);

проводить співбесіду з кандидатами, які успішно пройшли тестування;

визначає кандидатів, які успішно пройшли конкурс, та вносить відповідні пропозиції на розгляд державному секретарю Міністерства юстиції для прийняття рішення щодо можливості призначення на посаду директора Центру.

6. Комісія утворюється у складі восьми осіб: чотири особи, які є працівниками Міністерства юстиції або особами, рекомендованими Міністерством юстиції, та чотири особи, рекомендовані проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153,  реципієнтом яких є Центр.

Особи, які рекомендуються до складу Комісії, повинні мати  бездоганну ділову репутацію, досвід роботи у сфері захисту прав людини та підтримки розвитку системи безоплатної правової допомоги.

Склад Комісії затверджується наказом Міністерства юстиції.

До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови Комісії, члени та секретар Комісії.

Секретар Комісії визначається в наказі Міністерства юстиції про затвердження складу Комісії з числа представників Міністерства юстиції.

7. Комісію очолює голова - перший заступник Міністра юстиції. Голова Комісії здійснює координацію діяльності Комісії, головує на засіданнях Комісії, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань, приймає у межах своєї компетенції рішення, організовує і контролює їх виконання, у разі необхідності скликає позачергові засідання Комісії.

8. На засіданнях Комісії у разі відсутності голови Комісії обов’язки голови виконує його заступник, який обирається на першому засіданні Комісії з числа членів Комісії.

9. Секретар Комісії організовує підготовку та оприлюднення оголошень про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду директора Центру, збір поданих на конкурс документів, веде та оформляє протоколи засідань Комісії, забезпечує оперативне інформування членів Комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

10. У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням голови Комісії виконує інший член Комісії.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести її членів, з яких три члени Комісії - представники від Міністерства юстиції та три члени Комісії - рекомендовані проектами міжнародної технічної допомоги.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються більшістю голосів присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. У разі відсутності на засіданнях Комісії голови вирішальним є голос заступника голови Комісії.

Під час прийняття Комісією рішення стосовно допуску або недопуску кандидата, за наслідками перевірки поданих ним документів на участь у конкурсному відборі голова Комісії та заступник голови Комісії не мають вирішального голосу. У разі рівного розподілу голосів кандидат допускається до подальших етапів конкурсного відбору.

12. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

13. Директором Центру може бути особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань «Право» або «Управління та адміністрування», або «Публічне управління та адміністрування», або «Міжнародні відносини», має досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах в органах державної влади та/або місцевого самоврядування та/або керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та/або не менше п’яти років у галузі права, вільно володіє державною мовою.

14. Рішення про оголошення конкурсного відбору приймається державним секретарем Міністерства юстиції шляхом видання відповідного наказу.

15. Конкурсний відбір триває не менше 30 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про конкурсний відбір.

16. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення Комісією рішення про визначення кандидатів, які отримали три найвищі конкурсні бали за результатами проведеного конкурсу, для внесення відповідних пропозицій на розгляд державному секретарю Міністерства юстиції.

17. Оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та веб-сайті Центру.

З дати оприлюднення Міністерством юстиції оголошення про проведення конкурсу документи на участь у конкурсі приймаються протягом 15 робочих днів.

18. В оголошенні про проведення конкурсного відбору мають міститися такі відомості:

1) адреса, у тому числі електронна, для подачі документів на участь у конкурсі, відомості про відповідальну за прийняття документів особу;

2) умови проведення конкурсного відбору, у тому числі вимоги до кандидатів;

3) етапи конкурсу та їх часові рамки, в тому числі строк подання документів.

19. Кандидати подають (через поштову скриньку Міністерства юстиції або поштою та надсилають на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу електронну адресу) до Комісії такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі на ім’я голови Комісії;

2) біографічну довідку (резюме), у якій мають бути зазначені контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата;

3) копію паспорта громадянина України;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;

6) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви бути директором Центру, своє бачення подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги та першочергові кроки у разі призначення на посаду директора Центру (обсягом до 500 слів);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану як претендентом на посаду директора  Центру до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у роздрукованому вигляді;

8) згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

9) згоду на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації.

20. Конкурс проходить у декілька етапів:

1) перевірка документів, поданих кандидатами на відповідність загальним вимогам, визначеним цим Порядком;

2) тестування (тест загальних навичок);

3) співбесіда.

21. Перевірка документів на участь у конкурсному відборі, поданих кандидатами, проводиться не більш як 10 робочих днів. Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до участі в наступному етапі конкурсу. Кандидати, документи яких надійшли після визначеного строку їх прийому, не допускаються до участі у конкурсі. Інформація про кандидатів, допущених до тестування, оголошення про проведення тестування, дата, час та місце його проведення розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та веб-сайті Центру.

Про дату, час та місце проведення тестування кандидати додатково інформуються телефонним зв’язком або іншим засобом зв’язку.

22. Тестування проводиться з метою оцінювання загальних навичок, зокрема, абстрактного та логічного мислення кандидатів.

Тип/параметри та провайдер тесту визначаються на засіданні Комісії, що передує тестуванню як етапу конкурсу відповідно до чинного законодавства. Тестування загальних навичок відбувається у присутності спостерігачів від провайдерів тесту та членів Комісії.

Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

При порушенні зазначених вимог щодо проходження тесту кандидат не допускається до подальшої участі у конкурсі, про що складається відповідний акт членами Комісії, які присутні на тестуванні.

Складення повторного тесту не допускається.

Для тесту загальних навичок встановлюється тривалість, що не перевищує  однієї години.

Тест загальних навичок складається з 60 тестових питань з визначення, зокрема, рівня аналітичних та логічних здібностей, розуміння тексту тощо.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Для оцінки рівня загальних навичок мінімальну кількість балів, яку кандидат повинен набрати для допуску до наступного етапу проходження конкурсу, Комісія затверджує на засіданні, що передує тестуванню як етапу конкурсу. 

Для конкурсу, який відбуватиметься вперше відповідно до цього Порядку, кандидати, які набрали п’ятнадцять і менше балів на тестуванні загальних навичок, не допускаються до наступного етапу проходження конкурсу, про що складається відповідний протокол, який підписується членами Комісії.

23. Кандидату повідомляються результати тестування (кількість набраних балів) одразу після його завершення. Того самого дня результати тестування надсилаються усім членам Комісії.

Результати проведення тестування, а також повідомлення про дату, час та місце проведення наступного етапу конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та веб-сайті Центру не пізніше наступного робочого дня з дня завершення складання тесту.

Про дату, час та місце проведення наступного етапу конкурсу кандидати додатково інформуються телефонним зв’язком або іншим засобом зв’язку.

24. Співбесіда проводиться Комісією з метою оцінювання рівнів компетенцій кандидатів, необхідних для роботи на посаді директора Центру, а саме:

стратегічне та аналітичне мислення, інноваційність (спроможність до проактивної діяльності, здатність генерувати та впроваджувати нові ідеї, бачити потреби суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також передбачати потенційні виклики, ризики, перешкоди та шляхи їх подолання; здатність визначати пріоритети та причинно-наслідкові зв’язки; орієнтація на бачення розвитку системи; здатність навчатися та навчати інших,  прагнення постійного вдосконалення діяльності системи);

орієнтація на результат (спроможність брати на себе відповідальність за сплановану і послідовну діяльність організації на шляху до досягнення очікуваних результатів відповідно до мети, визначених довго-, середньострокових цілей та пріоритетів, ефективно (зважено) управляючи ресурсами; спроможність до управління бюджетними програмами);

управління людськими ресурсами (спроможність ефективно організовувати діяльність персоналу, взаємоповагу та взаємопідтримку завдяки особистому прикладу заради досягнення спільних цілей та значущих для команди результатів; здатність запобігати виникненню конфліктів та управляти ними, спроможність розвивати та підтримувати сприятливу організаційну культуру в колективі,  в якій працівники максимально можуть реалізовуватися та сприяти досягненню цілей організації на основі цінностей системи безоплатної правової допомоги);

ефективна комунікація (усна та письмова) (спроможність до налагодження контактів та розвитку партнерств із різними заінтересованими сторонами, ефективного обміну інформацією на основі поваги та відкритості до різних точок зору з метою досягнення порозуміння та підтримки на шляху розвитку системи; недопущення дискримінації та демонстрація у спілкуванні рівного ставлення до усіх суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу; здатність слухати та чітко, логічно, зрозуміло, тактовно й аргументовано формулювати думки і надавати інформацію, спроможність виступати на публічних заходах та у ЗМІ; здатність пояснити просто складні речі);

доброчесність (послідовна особиста поведінка відповідно до норм моралі та етики, а також вимог законодавства (уникнення конфлікту інтересів, запобігання корупції), відданість цінностям системи безоплатної вторинної правової допомоги та ідеї служіння громадськості);

гнучкість та стресостійкість (спроможність ефективно діяти у нестандартних ситуаціях, зберігати спокій, швидко реагувати на ознаки кризової ситуації та запобігати негативним наслідкам; здатність витримувати значне робоче навантаження та запобігати як власному професійному вигоранню, так і інших працівників; спроможність володіти собою у складних ситуаціях, в умовах стресу чи невизначеності, управляти власними емоціями, емоціями інших людей, розуміти їх причини та наслідки; спроможність співчувати, але не переносити при цьому проблеми на себе).

Проведення співбесіди фіксується за допомогою відеозасобів.

25. Для оцінювання рівня кожної окремої компетенції на співбесіді використовується шестибальна шкала оцінювання, в якій:

6 - найвищий, винятковий (досконалий) рівень компетенції;

5 - дуже добре, повністю відповідає очікуванням/вимогам;

4 - гарно розвинена компетенція, вище середнього;

3 - посередній рівень, мінімальний базовий достатній рівень, потрібне буде навчання та розвиток;

2 - низький рівень компетенції, не відповідає усім (деяким) вимогам, скоріше за все поведінка буде неефективною, не достатній рівень;

1 - дуже низький рівень компетенції або компетенція взагалі не є розвиненою.

Оцінювання рівня розвитку компетенції здійснюється індивідуально кожним членом Комісії на основі аналізу відповідей кандидатів на поставлені Комісією запитання.

Обов’язкові запитання в однаковому формулюванні та в однаковій послідовності задаються усім кандидатам. Перелік обов’язкових запитань розробляється Комісією для оцінювання визначених компетенцій і не підлягає розголошенню.

З переліком обов’язкових запитань кожен кандидат ознайомлюється у присутності членів Комісії за 15 хвилин до початку співбесіди.

Кожен член Комісії може задавати кандидатам уточнюючі та додаткові запитання в межах кожної окремої компетенції. Зміст таких запитань кожен член Комісії визначає самостійно.

Результати оцінювання обговорюються членами Комісії та заслуховуються аргументи кожного члена Комісії щодо виставлених балів по кожній компетенції.

Обговорення результатів оцінювання здійснюється членами Комісії за відсутності кандидатів та інших сторонніх осіб. Відеофіксація обговорення не ведеться.

26. Остаточна оцінка рівня кожної компетенції кандидата вираховується з використанням формули

де

a

-

сума балів, виставлених індивідуально кожним членом Комісії за результатом оцінки  цієї компетенції;


b

-

кількість членів Комісії;


z

-

бал за результатами оцінки членами Комісії окремої компетенції, округлений до сотої.

27. Загальний бал кандидата за результатами співбесіди вираховується шляхом складання балів остаточних оцінок рівня кожної компетенції.

Бали за результатами остаточних оцінок рівня кожної компетенції та загальний бал кандидата фіксуються у відомості, яка підписується присутніми на засіданні членами Комісії у день проведення співбесіди з кандидатом. Форма відомості затверджується Комісією.

Отримані кандидатами остаточні оцінки рівня кожної компетенції та загальний бал за результатами співбесіди  оприлюднюються на офіційному  веб-сайті Міністерства юстиції та веб-сайті Центру не пізніше наступного робочого дня з дня проходження співбесіди всіма кандидатами.

28. За результатами всіх етапів конкурсу Комісія протягом 3-х робочих днів з дня проходження співбесіди всіма кандидатами визначає конкурсний бал шляхом складання загального балу, отриманого кандидатом за результатами співбесіди, помноженого на три, та отриманих ним балів за результатами тестування і розрахування за формулою

(С х 3) + ТЗН = КБ,

де

С

-

загальний бал кандидата за результатами співбесіди;


3

-

коефіцієнт множення;


ТЗН

-

кількість балів, отриманих кандидатом за результатами тесту загальних навичок;


КБ

-

конкурсний бал.

Кандидати, які отримали три найвищі конкурсні бали за результатами проведеного конкурсу, вважаються такими, що успішно пройшли конкурс. У випадку, якщо три найвищі конкурсні бали набрали декілька кандидатів, усі вони включаються до списку рекомендованих кандидатів.

29. За результатами проведення конкурсного відбору інформація про кандидатів, які отримали три найвищі конкурсні бали за результатами проведеного конкурсу, передається Комісією на розгляд та прийняття остаточного рішення державному секретарю Міністерства юстиції, а також розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та веб-сайті Центру.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійникon top