Document z1022-07, valid, current version — Adoption on July 10, 2007
( Last event — Coming into effect, gone January 1, 2008, on the basis - z1009-07. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378
( z1009-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2007 р.
за N 1022/14289

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 25
"Звіт будинку дитини за 20___ рік"

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми
звітності N 25 "Звіт будинку дитини за 20___ рік" ( z1009-07 )
(далі - форма N 25).
1.2. У звіті відображається інформація щодо кількості
будинків дитини та вихованців у будинках дитини, стану їхнього
здоров'я та надання їм медичної допомоги.
1.3. Шифри хвороб у табл. 2150 заповнюються відповідно до
Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених
проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (далі - МКХ-10),
прийнятою 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня
1993 року, відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони
здоров'я ( 995_599 ), прийнятого Міжнародною конференцією охорони
здоров'я 19.06.46, підписаною Українською РСР 03.04.48.
2. Порядок заповнення звіту
2.1. Звіт заповнюють відповідальні особи будинків дитини
незалежно від підпорядкування і форми власності.
2.2. В адресній частині бланка чітко без скорочень указуються
найменування закладу, його місцезнаходження.
2.3. Форму N 25 заповнюють на підставі даних облікових форм
N 121/о "Журнал прийому дітей у будинках дитини", N 112/о "Історія
розвитку дитини" ( va302282-99 ) і N 060/о "Журнал обліку
інфекційних захворювань" ( za687-06 ), затверджених наказом МОЗ
від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ).
2.4. У рядку 1 графи 1 табл. 1000 наводиться кількість усіх
закладів. Дані графи 1 мають збігатися з підсумком даних
граф 2 і 3.
2.5. У табл. 2000 підкреслюються дані про наявність
допоміжних приміщень для оздоровчої роботи з дітьми, кабінетів, у
графах 1 і 2 указується кількість розгорнутих ліжок в ізоляторі та
карантинному відділенні. У будинках дитини спеціалізованого типу
вказується кількість здорових дітей.
2.6. Заповнення табл. 2100 "Штати закладу" У рядку 1 указується кількість штатних посад на кінець
звітного року згідно з штатним розписом. У рядку 2 вказується кількість зайнятих посад на кінець
звітного року на підставі відомості за грудень місяць. Інформація
наводиться включно зі спеціалістами, що відсутні тимчасово, а
саме: у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням тощо. Працівники, що заміщують тимчасово відсутніх працівників, у
кількості зайнятих посад не вказуються, тому кількість зайнятих
посад не має перевищувати кількості штатних посад. Кількість штатних і зайнятих посад може бути наведено як у
цілих, так і в дробових числах відповідно до затвердженого
штатного розпису і фактичного заміщення посад. У рядку 3 на підставі трудових книжок указується кількість
основних працівників на зайнятих посадах. Дані графи 1 за кожним з рядків 1-3 мають збігатися із сумою
даних граф 2-5. Кількість зайнятих посад за кожною з граф не
повинна бути більшою за кількість штатних. Кількість фізичних осіб
за кожною з граф може бути більшою або збігатися з кількістю
зайнятих посад.
2.7. Заповнення табл. 2110 У графі 1 рядка 1 указується кількість ліжок, що їх
розгорнуто в межах кошторису на кінець звітного року й забезпечено
устаткуванням, персоналом, готових до прийому дітей, незалежно від
того, зайнято їх дітьми, чи ні. Кількість приставних ліжок, що їх
розгорнуто тимчасово понад кошторис, у звіті не відображається.
Кількість ліжок, що їх фактично розгорнуто, не може бути більшою
за кількість ліжок, що їх передбачено кошторисом. У графі 2 вказується кількість ліжко-днів, що їх проведено
всіма дітьми в будинку дитини протягом звітного року. У графах 3 і 4 вказуються кількість ліжок у спеціалізованих
будинках дитини та кількість проведених у них ліжко-днів.
2.8. Заповнення табл. 2120 "Контингент будинку дитини" У графі 1 вказується кількість дітей, що перебували в будинку
дитини на початок звітного року або на кінець минулого звітного
року. У графі 2 вказується кількість дітей, що надійшли до будинку
дитини протягом звітного року. У графі 3 вказується кількість дітей, що вибули з будинку
дитини протягом звітного року. До кількості дітей, що вибули,
відображені тільки ті, що їх забрали батьки, усиновили, перевели в
інші заклади. Діти, що тимчасово перебувають у лікарні, санаторії
тощо, не вважаються такими, що вибули, і в графі 3 не
відображаються. У графі 4 вказується кількість дітей, що померли протягом
звітного року. У графі 5 указується кількість дітей, що перебували в будинку
дитини на кінець звітного року. У рядку 1 указується загальна кількість дітей. У рядках 2-5 загальна кількість (рядок 1) поділяється за
віковими групами та за типом будинку дитини.
2.9. Заповнення табл. 2130 У таблиці число дітей, що перебували у закладі на кінець
звітного року (табл. 2120, рядок 1, графа 5), розподіляється на
кількість сиріт, дітей, що залишилися без батьківського
піклування, та дітей, що мають батьків. Підсумок даних зазначеної таблиці має збігатися з даними
табл. 2120, рядка 1, графи 5.
2.10. Заповнення табл. 2140 У таблиці кількість дітей, що вибули із закладу (табл. 2120,
рядок 1, графа 3), розподіляється за причинами вибуття. Підсумок даних граф 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 табл. 2140 має
збігатися з даними табл. 2120, рядка 1, графи 3.
2.11. Заповнення табл. 2145 "Профілактичні огляди дітей" У зазначеній таблиці з числа дітей, що перебували в закладі
на кінець року (табл. 2120, рядок 1, графа 5), указується
кількість тих з них, у кого під час поглиблених медичних оглядів
виявлено відхилення у здоров'ї, а саме: розлади харчування
(графа 1), рахіт II-III ступенів (графа 2), анемія (графа 3),
відставання у фізичному (графа 4) та психічному (графа 4)
розвитку. У рядках 1-3 кількість дітей з числа тих, у яких під час
поглиблених медичних оглядів виявлено відхилення в здоров'ї,
розподіляється за віком. Якщо в дитини виявлено декілька відхилень в здоров'ї, з числа
зазначених у таблиці, то її обліковують стільки разів, скільки
відповідних відхилень виявлено в неї.
2.12. Заповнення табл. 2146 У таблиці вказується кількість дітей, що їх протягом звітного
року було взято під диспансерний нагляд, та кількість дітей, що їх
було направлено на санаторне лікування.
2.13. Заповнення табл. 2150 "Захворюваність дітей" У графі 1 відображається кількість усіх випадків захворювань,
що їх зареєстровано в дітей протягом звітного року. У графі 2 із загальної кількості всіх випадків захворювань,
що їх зареєстровано в дітей протягом звітного року (графа 1),
відображається кількість випадків захворювань, що їх зареєстровано
в дітей уперше в житті. У графі 3 із загальної кількості всіх випадків захворювань,
що їх зареєстровано в дітей протягом звітного року (графа 1),
указується кількість випадків захворювань у дітей першого року
життя. У графі 4 наводиться кількість усіх померлих дітей незалежно
від того, де протягом звітного року настала смерть, а саме:
безпосередньо в будинку дитини чи в лікувальному закладі під час
лікування. У графі 5 із загальної кількості дітей, що померли протягом
року (графа 4), відображається кількість померлих дітей першого
року життя. Дані граф 4 і 5 заповнюються на підставі лікарського
свідоцтва про смерть (форма N 106/о "Лікарське свідоцтво про
смерть" ( z1152-06 ), затверджена наказом МОЗ від 08.08.2006
N 545 ( z1150-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.10.2006 за N 1150/13024). У рядку 1 указується загальна кількість випадків захворювань,
що їх зареєстровано в дітей протягом звітного року. За винятком
дітей, що є носіями безсимптомної інфекції, спричиненої вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ) (шифр відповідно до МКХ-10 Z21). У рядках 2-19 кількість випадків захворювань, що їх
зареєстровано в дітей протягом звітного року, розподіляється за
найменуваннями класів хвороб та окремих захворювань. У звітах спеціалізованих будинків дитини, крім випадків
захворювань, що їх зареєстровано в дітей протягом звітного року, у
рядках 2-19 за графою 1 відображається також інформація щодо
основного захворювання, з приводу якого дитина перебуває в
закладі. У рядку 20.0 вказується кількість дітей з безсимптомною
інфекцією, що її спричинено вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
(шифр відповідно до МКХ-10 Z21). У рядку 1 інформація щодо таких
дітей не відображається.
2.14. Арифметичний контроль табл. 2150. Дані рядка 1.0 за кожною з граф мають збігатися із сумою
даних рядків 2.0-19.0. Дані рядка 2.0 за кожною з граф мають бути більшими за суму
даних рядків 2.1-2.3. Дані рядка 3.0 за кожною з граф мають бути більшими за дані
рядка 3.1. Дані рядка 4.0 за кожною з граф мають бути більшими за суму
даних рядків 4.1-4.2. Дані рядка 5.0 за кожною з граф мають бути більшими за суму
даних рядків 5.1-5.4. Дані рядка 6.0 за кожною з граф мають бути більшими за дані
рядка 6.1. Дані рядка 7.0 за кожною з граф мають бути більшими за дані
рядка 7.1. Дані рядка 8.0 за кожною з граф мають бути більшими за дані
рядка 8.1. Дані рядка 9.0 за кожною з граф мають бути більшими за дані
рядка 9.1. Дані рядка 11.0 за кожною з граф мають бути більшими за суму
рядків 11.1-11.3. Дані рядка 17.0 за кожною з граф мають бути більшими за суму
рядків 17.1-17.8.
3. У кінці звіту обов'язково має бути вказано дату його
заповнення; прізвище, ім'я, по батькові, підпис керівника;
прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон лікаря, який
заповнив звіт. Підпис керівника має бути завірено печаткою
закладу.
Начальник Центру медичної
статистики Міністерства охорони
здоров'я України М.В.Голубчиковon top