Про затвердження Вимог до підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
Мінпаливенерго України, МНС України (з 2005 р.); Order, Requirements on October 8, 2009519/672
Document z1019-09, valid, current version — Adoption on October 8, 2009
( Last event — Entry into force, gone November 20, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
08.10.2009 N 519/672
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2009 р.
за N 1019/17035

Про затвердження Вимог до підсистеми
зв'язку системи фізичного захисту

Відповідно до статей 21, 24 Закону України "Про фізичний
захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ), з
метою встановлення єдиних вимог до підсистем зв'язку систем
фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів,
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
інших джерел іонізуючого випромінювання та підсистем зв'язку
систем фізичного захисту ядерних матеріалів або інших
радіоактивних матеріалів при їх перевезенні Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Вимоги до підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту, що додаються.
2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності Міністерства палива та енергетики України
(Іванов П.А.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Шумкову Н.Ю., заступника
Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Холошу В.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.
Міністр палива та енергетики
України Ю.Продан
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Шандра

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко
Голова Служби безпеки України В.О.Наливайченко
Перший заступник Голови
Державного комітету
ядерного регулювання України А.Г.Усков
Президент Національної
академії наук України Б.Є.Патон

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпаливенерго,
МНС
08.10.2009 N 519/672
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2009 р.
за N 1019/17035

ВИМОГИ
до підсистеми зв'язку системи фізичного захисту

I. Загальні положення
1.1. У Вимогах до підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту (далі - Вимоги) терміни вживаються в такому значенні: абонентські пристрої - кінцеве обладнання, яке
використовується користувачами зв'язку для передавання та
приймання повідомлень (телефонні апарати, телефонні перемикачі,
диспетчерські пульти, радіостанції тощо); дестабілізуючі фактори - обставини, які можуть призвести до
руйнування або значних пошкоджень елементів підсистеми зв'язку; дисципліна зв'язку - чітке дотримання користувачами зв'язку
порядку обміну повідомленнями в телекомунікаційних мережах, яке
досягається знанням і виконанням абонентами правил встановлення
зв'язку, ведення переговорів, неухильним виконанням вимог до
організації зв'язку, здійсненням контролю за використанням
технічних засобів телекомунікацій та веденням переговорів; інформаційна безпека підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту - здатність підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування
інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення її
маршрутизації; конфіденційна інформація з фізичного захисту - відомості, які
знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні фізичних
чи юридичних осіб, які визначають, створюють, підтримують
безперервне функціонування систем фізичного захисту ядерних
установок і ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, а також систем фізичного
захисту ядерних та інших радіоактивних матеріалів при їх
перевезенні, та не належать до інформації з обмеженим доступом,
яка є власністю держави або вимоги щодо захисту якої встановлені
законом; користувач зв'язку - особа, яка забезпечується послугами з
передавання та приймання повідомлень; надійність підсистеми зв'язку системи фізичного захисту -
здатність підсистеми зв'язку системи фізичного захисту зберігати в
часі у встановлених межах значення всіх параметрів, які
характеризують спроможність підсистеми виконувати необхідні
функції в заданих режимах і умовах застосування та технічного
обслуговування; підсистема зв'язку системи фізичного захисту -
організаційно-технічна структура, яка є сукупністю технічних
засобів і ліній телекомунікацій, персоналу зв'язку та користувачів
зв'язку; тривожний зв'язок - проводовий або радіозв'язок, що
використовується персоналом підрозділу фізичного захисту та
персоналом підрозділу охорони для повідомлення про напад на нього
або виникнення кризової ситуації. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ), "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання" ( 2064-14 ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), а
також Правилах фізичного захисту ядерних установок та ядерних
матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного
регулювання України від 04.08.2006 N 116 ( z1067-06 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за
N 1067/12941, Загальних вимогах до систем фізичного захисту
ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом
Державного комітету ядерного регулювання України від 28.08.2008
N 156 ( z0999-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21.10.2008 за N 999/15690, Загальних вимогах до систем фізичного
захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні, затверджених
наказом Державного комітету ядерного регулювання України від
28.08.2008 N 156 ( z1000-08 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 21.10.2008 за N 1000/15691.
1.2. Ці Вимоги встановлюють завдання, основи організації та
підтримання безперервного функціонування підсистем зв'язку систем
фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів,
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
інших джерел іонізуючого випромінювання (далі - система фізичного
захисту об'єкта) і підсистем зв'язку систем фізичного захисту
ядерних матеріалів та інших радіоактивних матеріалів при їх
перевезенні (далі - система фізичного захисту конкретного
перевезення).
1.3. Організація та забезпечення функціонування системи
зв'язку з органами державної влади та іншими юридичними особами,
до компетенції яких належить фізичний захист, здійснюються
відповідно до чинного законодавства.
1.4. Безперервне функціонування підсистем зв'язку систем
фізичного захисту об'єктів і систем фізичного захисту конкретних
перевезень є необхідною умовою виконання системами фізичного
захисту їх завдань.
II. Загальні вимоги до підсистеми зв'язку
системи фізичного захисту об'єкта
2.1. Підсистема зв'язку системи фізичного захисту об'єкта
призначена для обміну відкритою та конфіденційною інформацією з
фізичного захисту між підрозділом фізичного захисту, підрозділом
охорони та учасниками об'єктового плану взаємодії, які перебувають
на майданчику об'єкта, з метою управління системою фізичного
захисту в умовах нормальної експлуатації, при надзвичайних і
кризових ситуаціях.
2.2. Відповідальні за функціонування підсистеми зв'язку
системи фізичного захисту об'єкта та персонал, який забезпечує
технічну експлуатацію підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта (далі - персонал зв'язку), призначаються керівником
об'єкта.
2.3. Персонал підрозділу фізичного захисту та персонал
підрозділу охорони для обміну інформацією, необхідною їм для
виконання своїх професійних обов'язків, використовують існуючі
телекомунікаційні мережі об'єкта або мережі, які створюються у
разі необхідності за рішенням керівника об'єкта з обов'язковим
погодженням з центральним органом виконавчої влади, до сфери
управління якого належить об'єкт.
2.4. Обмін конфіденційною інформацією з фізичного захисту
здійснюється тільки окремою телекомунікаційною мережею, яка не має
виходу на інші телекомунікаційні мережі. Перелік користувачів окремої телекомунікаційної мережі для
передачі конфіденційної інформації з фізичного захисту
визначається заступником керівника об'єкта, який є персонально
відповідальним за визначення, створення та підтримання
безперервного функціонування системи фізичного захисту об'єкта
(далі - заступник керівника з фізичного захисту). Передавання зазначеною мережею інформації з обмеженим
доступом, яка є власністю держави або вимоги щодо захисту якої
встановлені законом, не дозволяється.
2.5. Вимоги до підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта встановлюються технічним завданням на створення,
реконструкцію чи технічне переоснащення підсистеми зв'язку, яке
розробляється відповідно до стандарту "Информационная технология.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое
задание на создание автоматизированной системы" ГОСТ 34.602-89.
2.6. Створення, реконструкція чи технічне переоснащення
підсистеми зв'язку системи фізичного захисту об'єкта здійснюється
відповідно до стандарту "Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания" ГОСТ 34.601-90. 2.6.1. Створення, реконструкція чи технічне переоснащення
підсистеми зв'язку системи фізичного захисту об'єкта здійснюється
з урахуванням принципів системності, перспективності, сумісності,
стандартизації та уніфікації. 2.6.2. Підсистема зв'язку системи фізичного захисту об'єкта
створюється шляхом використання таких видів електрозв'язку: телефонного зв'язку; радіозв'язку (у тому числі транкінгового зв'язку); гучномовного зв'язку; тривожного зв'язку; пропускного переговорного зв'язку (інтерком). Види електрозв'язку, які використовуються для створення
підсистеми зв'язку системи фізичного захисту об'єкта, визначаються
з урахуванням існуючої конфігурації системи фізичного захисту,
необхідності підтримання її безперервного функціонування та
експлуатаційних характеристик складових підсистеми зв'язку. 2.6.3 Телефонний зв'язок є основним засобом забезпечення
взаємодії в процесі виконання завдань системи фізичного захисту
об'єкта. 2.6.4. Радіозв'язок використовується для забезпечення
оперативного управління персоналом підрозділу фізичного захисту,
персоналом підрозділу охорони у разі їх перебування у місцях, де
відсутні стаціонарні абонентські пристрої, а також для
резервування проводового електрозв'язку. Схема організації радіозв'язку залежить від місцевих умов,
тактико-технічних можливостей засобів радіозв'язку та наявних
електромагнітних завад. Виділення смуг радіочастот, присвоєння радіочастот та їх
використання здійснюються відповідно до Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ). 2.6.5. Гучномовний зв'язок використовується для передавання
інформації персоналові підрозділу фізичного захисту або персоналу
підрозділу охорони у випадку неможливості використання телефонного
або радіозв'язку, або для оповіщення у разі необхідності про
тривогу у разі спроби здійснення чи при здійсненні незаконних дій
правопорушником щодо об'єкта. 2.6.6. Тривожний зв'язок використовується персоналом для
термінового виклику сил реагування. Для організації тривожного зв'язку території зон обмеження
доступу оснащуються технічними засобами телекомунікацій. 2.6.7. Пропускний переговорний зв'язок (інтерком)
використовується для організації двостороннього зв'язку між
особою, яка запитує дозвіл на вхід на територію зони обмеження
доступу, та особою, яка дозволяє вхід.
2.7. Основними критеріями, за якими оцінюються експлуатаційні
характеристики підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта, є: спроможність приймати та передавати інформацію; цілісність; надійність; сталість; інформаційна безпека. 2.7.1. Спроможність підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту об'єкта приймати та передавати інформацію
характеризується: кількістю абонентських пристроїв; швидкістю передавання інформації між абонентськими
пристроями; часом встановлення з'єднання між абонентськими пристроями. Числові значення показників спроможності підсистеми зв'язку
щодо приймання та передавання інформації встановлюються залежно
від потоків інформації, пропускної спроможності ліній
телекомунікацій (каналів електрозв'язку), необхідних для
забезпечення надійного функціонування системи фізичного захисту
об'єкта, та визначаються в технічному завданні на проектування
підсистеми зв'язку. 2.7.2. Надійність підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту об'єкта забезпечується: врахуванням вимог до показників надійності технічних засобів
і ліній телекомунікацій у процесі проектування підсистеми зв'язку; постійною справністю технічних засобів телекомунікацій,
оснащенням їх запасними частинами та матеріалами, наявністю
достатнього ресурсу для забезпечення тривалого терміну
безперервної роботи; дотриманням умов експлуатації відповідно до документації
виробника на технічні засоби телекомунікацій; здійсненням своєчасного технічного обслуговування та ремонту
технічних засобів і ліній телекомунікацій; використанням для електропостачання технічних засобів
телекомунікацій двох незалежних джерел електроживлення, які
взаємно резервують одне одного; завчасним визначенням і створенням ресурсів, необхідних для
резервування та відновлення працездатності технічних засобів і
ліній телекомунікацій; організацією, проведенням та навчанням персоналу зв'язку з
проведення робіт з відновлення функціонування підсистеми зв'язку. Вимоги до показників надійності підсистеми зв'язку
визначаються відповідно до стандартів "Единая система стандартов
автоматизированных систем управления. Надежность
автоматизированных систем управления. Основные положения"
ГОСТ 24.701-86 та "Надежность в технике. Состав и общие правила
задания требований по надежности" ГОСТ 27.003-90. 2.7.3. Цілісність підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту об'єкта забезпечується: узгодженістю протоколів взаємодії та сумісністю електричних і
(або) оптичних інтерфейсів технічних засобів телекомунікацій; єдністю вимірювань параметрів функціонування технічних
засобів телекомунікацій та дотриманням вимог до точності
вимірювань, а також застосуванням повірених засобів вимірювань. 2.7.4. Сталість підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта забезпечується: використанням для побудови телекомунікаційних мереж мобільних
технічних засобів телекомунікацій, дублюючих і резервних технічних
засобів телекомунікацій, уніфікованих за функціональним
призначенням елементів (модулів) та їх територіальним
розосередженням; розміщенням технічних засобів телекомунікацій у приміщеннях,
захищених від впливу дестабілізуючих факторів; використанням для обміну інформацією між користувачами
зв'язку не менше двох незалежних видів електрозв'язку (ліній
телекомунікацій) - основного і дублюючих. Резервні види електрозв'язку (лінії телекомунікацій) мають
бути доступними відразу ж після виходу з ладу основного або
дублюючого виду зв'язку. Користувачами зв'язку, для обміну інформацією між якими
використовуються дублюючі види електрозв'язку (лінії
телекомунікацій), є: керівник об'єкта; головний інженер об'єкта; заступник керівника з фізичного захисту; начальник зміни об'єкта; керівники учасників об'єктового плану взаємодії; начальник підрозділу фізичного захисту; заступники начальника підрозділу фізичного захисту; начальник зміни фізичного захисту; оператор пульта фізичного захисту; командир підрозділу охорони; начальник варти. Інші користувачі зв'язку, для обміну службовою інформацією
між якими використовуються дублюючі види електрозв'язку (лінії
телекомунікацій), у разі необхідності визначаються заступником
керівника з фізичного захисту. 2.7.5. Інформаційна безпека в підсистемі зв'язку системи
фізичного захисту об'єкта забезпечується шляхом: оснащення приміщень, де встановлені технічні засоби
телекомунікацій, та розподільних пристроїв телекомунікаційних
мереж засобами індикації втручання; встановлення розподільних пристроїв телекомунікаційних мереж
у місцях, що виключають або затруднюють несанкціонований доступ до
них, розміщення кабельних ліній в спеціальних коробах, усередині
стін будівель чи іншим способом, який виключає можливість доступу
до них без використання інструментів чи механізмів; обмеження доступу до документації підсистеми зв'язку; формування переліків інформації, яку дозволяється передавати
в підсистемі зв'язку; застосування умовних сигналів для передавання інформації; дотримання дисципліни зв'язку.
2.8. Введення підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта в постійну експлуатацію здійснюється у порядку,
встановленому для інженерно-технічних засобів системи фізичного
захисту Загальними вимогами до систем фізичного захисту ядерних
установок та ядерних матеріалів, затвердженими наказом Державного
комітету ядерного регулювання України від 28.08.2008 N 156
( z0999-08 ), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
21.10.2008 за N 999/15690. Для введення підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта в постійну експлуатацію після її реконструкції чи
технічного переоснащення наказом керівника об'єкта створюється
робоча комісія з перевірки готовності підсистеми зв'язку до
введення в експлуатацію. Склад комісії та порядок її роботи
визначаються керівником об'єкта. Головний інженер об'єкта на підставі висновків робочої
комісії про готовність підсистеми зв'язку до введення в
експлуатацію приймає рішення про її введення в експлуатацію.
2.9. Підтримання безперервного функціонування підсистеми
зв'язку системи фізичного захисту об'єкта забезпечується
персоналом зв'язку. Персонал зв'язку: здійснює оперативно-технічне управління підсистемою зв'язку; розробляє план експлуатації підсистеми зв'язку, веде
експлуатаційну документацію; здійснює технічне обслуговування технічних засобів і ліній
телекомунікацій підсистеми зв'язку, організовує проведення їх
ремонту; проводить навчання та інструктаж користувачів зв'язку; бере участь у проведенні тренувань і навчань учасників
об'єктового плану взаємодії; підтримує та підвищує кваліфікацію відповідно до чинного
законодавства; визначає категорії технічних засобів телекомунікацій
підсистеми зв'язку; розробляє пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення
експлуатації підсистеми зв'язку та її технічного переоснащення; бере участь у проведенні оцінки стану підсистеми зв'язку.
2.10. Оперативно-технічне управління підсистемою зв'язку
системи фізичного захисту об'єкта забезпечується: здійсненням контролю за функціонуванням технічних засобів
телекомунікацій, виявленням та локалізацією пошкоджень у
телекомунікаційних мережах, координацією відновлення
працездатності пошкоджених технічних засобів і ліній
телекомунікацій; плануванням і оперативним введенням резервних технічних
засобів і ліній телекомунікацій під час аварій і перевантажень у
телекомунікаційних мережах.
2.11. План експлуатації підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту об'єкта визначає розподіл витрат ресурсу, терміни
проведення технічного обслуговування, потреби у середньому
ремонті. План експлуатації затверджується головним інженером
об'єкта. Перелік і зміст експлуатаційної документації визначаються на
етапі створення підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта з урахуванням експлуатаційної документації виробників
технічних засобів телекомунікацій, особливостей функціонування
системи фізичного захисту, нормативно-правових актів у сфері
телекомунікацій.
2.12. Технічне обслуговування технічних засобів і ліній
телекомунікацій підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта проводиться з метою запобігання відмовам у роботі засобів
і ліній, підтримання їх технічного стану у встановлених межах. Періодичність і порядок проведення технічного обслуговування
технічних засобів і ліній телекомунікацій визначаються у
планах-графіках відповідно до правил, інструкцій і рекомендацій з
технічної експлуатації засобів і ліній, а також з урахуванням
обґрунтованої потреби та умов технічної експлуатації засобів і
ліній телекомунікацій. Плани-графіки технічного обслуговування
технічних засобів і ліній телекомунікацій затверджуються головним
інженером об'єкта. Технічне обслуговування технічних засобів і ліній
телекомунікацій здійснює персонал зв'язку, який пройшов відповідне
навчання. Залежно від характеристик технічних засобів і ліній
телекомунікацій їх технічне обслуговування може здійснюватися
спеціалізованими організаціями. Для забезпечення безперервного функціонування підсистеми
зв'язку системи фізичного захисту об'єкта під час технічного
обслуговування засобів і ліній телекомунікацій використовуються
резервні засоби та лінії.
2.13. Ремонт технічних засобів телекомунікацій підсистеми
зв'язку системи фізичного захисту об'єкта виконується з метою
відновлення їх працездатності. Для забезпечення або відновлення працездатності технічних
засобів телекомунікацій виконується поточний ремонт, який полягає
у заміні та (або) відновленні окремих їх частин. Поточний ремонт
виконується на місці експлуатації, як правило, персоналом зв'язку. Середній ремонт виконується в обсязі, встановленому в
нормативно-технічній документації, для відновлення справності та
часткового відновлення ресурсу технічних засобів телекомунікацій
із заміною або відновленням складових частин обмеженої
номенклатури та контролем технічного стану складових частин.
Середній ремонт з відновлення складових частин технічних засобів
телекомунікацій може виконуватися в спеціалізованих організаціях. Ремонт технічних засобів телекомунікацій, що вийшли з ладу в
період гарантійного строку, здійснюється силами та засобами
організації, вказаної у гарантійних зобов'язаннях. Для забезпечення безперервного функціонування підсистеми
зв'язку системи фізичного захисту об'єкта на час ремонту технічних
засобів телекомунікацій використовуються резервні засоби.
2.14. До роботи із абонентськими пристроями допускаються
користувачі, які пройшли інструктаж з користування абонентськими
пристроями та ведення переговорів у підсистемі зв'язку системи
фізичного захисту об'єкта. Користувачі зв'язку є відповідальними
за належне використання абонентських пристроїв, виконання умов, що
виключають безконтрольне їх використання іншими особами,
дотримання встановленої дисципліни зв'язку.
2.15. Досягнення необхідного рівня готовності технічних
засобів і ліній телекомунікацій підсистеми зв'язку системи
фізичного захисту об'єкта до функціонування в умовах надзвичайних
і кризових ситуацій забезпечується проведенням їх випробувань та
тренувань користувачів і персоналу зв'язку. Перевірка рівня готовності технічних засобів і ліній
телекомунікацій до функціонування в умовах кризових ситуацій
здійснюється при проведенні навчань учасників об'єктового плану
взаємодії.
2.16. Технічні засоби телекомунікацій підсистеми зв'язку
системи фізичного захисту об'єкта залежно від терміну їх
експлуатації, ступеня витрат ресурсу і потреб у його відновленні
поділяються на такі категорії: перша категорія - нові засоби, що не перебували в
експлуатації, технічно справні та з невичерпаним терміном
гарантії; друга категорія - технічно справні засоби, що знаходилися чи
знаходяться в експлуатації, або нові, але з вичерпаним терміном
гарантії; третя категорія - технічно несправні засоби, що потребують
відновлення справності та часткового відновлення ресурсу; четверта категорія - технічно несправні засоби, що потребують
повного відновлення (заміни великих вузлів та блоків); п'ята категорія - засоби, що відпрацювали встановлений ресурс
(термін служби), відновлення яких унеможливлено чи недоцільне. Підставою для переведення технічних засобів телекомунікацій
до іншої категорії є: закінчення терміну гарантії; введення в експлуатацію; акт технічного стану засобу.
2.17. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації
підсистеми зв'язку системи фізичного захисту об'єкта здійснюється
з метою підтримання у справному стані технічних засобів і ліній
телекомунікацій та полягає у своєчасному задоволенні потреб
персоналу зв'язку в експлуатаційно-витратних матеріалах, ремонтних
комплектах і комплектах запасних частин, контрольно-вимірювальній
техніці та допоміжному обладнанні. Витрати на придбання та експлуатацію технічних засобів і
ліній телекомунікацій підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта передбачаються у щорічному фінансовому плані з фізичного
захисту, який розробляється та затверджується відповідно до
Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів
фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.08.2005 N 740 ( 740-2005-п ) (із змінами).
2.18. Технічне переоснащення підсистеми зв'язку системи
фізичного захисту об'єкта здійснюється на підставі розробленої
експлуатуючою організацією програми. Заступник керівника з фізичного захисту є персонально
відповідальним за розроблення та виконання програми технічного
переоснащення підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
об'єкта.
2.19. Оцінка стану підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту об'єкта здійснюється у рамках оцінки стану системи
фізичного захисту. При цьому перевіряються: комплектність і зовнішній стан технічних засобів і ліній
телекомунікацій, їх працездатність; наявність та якість ведення експлуатаційної документації; своєчасність та якість проведення технічного обслуговування
технічних засобів і ліній телекомунікацій.
2.20. У разі переведення системи фізичного захисту об'єкта на
посилений режим роботи у підсистемі зв'язку системи фізичного
захисту вживаються такі заходи: додатковий інструктаж персоналу зв'язку; перевірка технічного стану основних, дублюючих і резервних
технічних засобів і ліній телекомунікацій; перевірка резервного електрообладнання, працездатності
засобів виявлення та індикації втручання в підсистему зв'язку; перевірка забезпеченості та укомплектованості запасними
частинами, інструментом, експлуатаційно-технічними матеріалами та
можливості доступу до них.
2.21. Для забезпечення обміну інформацією між учасниками
об'єктового плану взаємодії, які знаходяться на майданчику
об'єкта, та учасниками плану взаємодії, які перебувають за межами
майданчика об'єкта, використовуються існуючі телекомунікаційні
мережі об'єкта та телекомунікаційні мережі учасників об'єктового
плану взаємодії, які перебувають за межами майданчика об'єкта, а
також телекомунікаційна мережа загального користування. Ведення переговорів між учасниками об'єктового плану
взаємодії здійснюється в такому порядку: встановлення зв'язку (виклик на зв'язок, відповідь на
виклик); обмін сигналами під час переговорів; проведення переговорів; закінчення переговорів. Прийняті та передані учасниками об'єктового плану взаємодії
повідомлення фіксуються спеціальним обладнанням запису. Вмикання
обладнання запису здійснюється автоматично. В об'єктовому плані взаємодії визначаються: перелік телекомунікаційних мереж і видів електрозв'язку, які
використовуються для забезпечення обміну інформацією між
учасниками об'єктового плану взаємодії; основні, дублюючі та резервні види електрозв'язку (лінії
телекомунікацій), порядок переходу на дублюючі та резервні види
електрозв'язку (лінії телекомунікацій); ресурси, необхідні для відновлення працездатності технічних
засобів та ліній телекомунікацій; перелік користувачів зв'язку, які обмінюються службовою
інформацією з використанням дублюючих видів електрозв'язку (лінії
телекомунікацій); перелік і значення умовних сигналів, які використовуються під
час обміну інформацією між учасниками об'єктового плану взаємодії; періодичність перевірки зв'язку між учасниками об'єктового
плану взаємодії; порядок використання інформації, зафіксованої спеціальним
обладнанням запису.
III. Загальні вимоги до підсистеми зв'язку
системи фізичного захисту конкретного перевезення
3.1. Завданням підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
конкретного перевезення є забезпечення безперервного зв'язку між
користувачами зв'язку, а саме: суб'єктом перевезення, що відповідає за визначення, створення
та забезпечення функціонування системи фізичного захисту ядерних
матеріалів або інших радіоактивних матеріалів під час їх
перевезення (далі - відповідальний ліцензіат); операторами диспетчерського пункту контролю транспортування; відповідальним учасником транспортування; начальником варти з охорони; керівництвом підрозділів сил допомоги ззовні; керівництвом інших суб'єктів перевезення; іншими користувачами, визначеними у плані взаємодії суб'єктів
перевезення, варти з охорони і сил допомоги ззовні в разі вчинення
диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення
ядерних матеріалів та інших радіоактивних матеріалів (далі - план
взаємодії при конкретному перевезенні).
3.2. До роботи із абонентськими пристроями підсистеми зв'язку
системи фізичного захисту конкретного перевезення допускаються
користувачі зв'язку, які пройшли інструктаж щодо порядку роботи з
пристроями та ведення переговорів у підсистемі зв'язку системи
фізичного захисту конкретного перевезення. Користувачі зв'язку є відповідальними за належне використання
абонентських пристроїв, виконання умов, що виключають їх
безконтрольне використання іншими особами, дотримання встановленої
дисципліни зв'язку.
3.3. Відповідальним за безперервне функціонування підсистеми
зв'язку системи фізичного захисту конкретного перевезення є
відповідальний ліцензіат.
3.4. У підсистемі зв'язку системи фізичного захисту
конкретного перевезення використовуються такі види електрозв'язку: радіозв'язок; телефонний зв'язок; супутниковий зв'язок. 3.4.1. Радіозв'язок використовується для службових
переговорів між відповідальним учасником транспортування,
начальником варти з охорони, операторами диспетчерського пункту
контролю транспортування, керівництвом сил допомоги ззовні. Схема організації радіозв'язку залежить від характеристик
радіостанцій, умов проходження радіосигналів, наявності перешкод
радіоприйому, відстані між радіостанціями за принципом радіомережі
або радіонапрямів. Виділення смуг радіочастот, присвоєння радіочастот та їх
використання здійснюються відповідно до Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ). Як дублюючі та резервні види зв'язку використовуються
мобільний та супутниковий зв'язок. 3.4.2. У разі перебування транспортного засобу з ядерними або
іншими радіоактивними матеріалами в місцях, обладнаних
абонентськими пристроями телефонного зв'язку, може
використовуватися телефонний зв'язок для передавання повідомлень,
що стосуються конкретного перевезення та не містять інформації з
обмеженим доступом.
3.5. Основними критеріями, за якими оцінюються експлуатаційні
характеристики підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
конкретного перевезення, є: спроможність приймати та передавати інформацію; надійність; сталість; інформаційна безпека. 3.5.1. Спроможність підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту конкретного перевезення приймати та передавати інформацію
визначається часом встановлення з'єднання між абонентськими
пристроями. Час встановлення з'єднання між абонентськими
пристроями в підсистемі зв'язку, як правило, не повинен
перевищувати 15 секунд. 3.5.2. Надійність підсистеми зв'язку системи фізичного
захисту конкретного перевезення забезпечується застосуванням
технічних засобів телекомунікацій з високими показниками
надійності, оснащенням їх запасними частинами, резервними
джерелами живлення. 3.5.3. Сталість підсистеми зв'язку системи фізичного захисту
конкретного перевезення забезпечується використанням для обміну
інформацією між користувачами зв'язку основних, дублюючих і
резервних видів (каналів) електрозв'язку. 3.5.4. Інформаційна безпека в підсистемі зв'язку системи
фізичного захисту конкретного перевезення забезпечується шляхом: формування переліків інформації, яку дозволяється передавати
підсистемою зв'язку системи фізичного захисту; застосування умовних сигналів для передавання інформації; забезпечення обмеження доступу до відомостей про схему
організації підсистеми зв'язку системи фізичного захисту, переліку
та значень умовних сигналів; дотримання дисципліни зв'язку, здійснення контролю за
дисципліною зв'язку шляхом звукозапису переговорів та подальшого
аналізу записаної інформації.
3.6. У плані взаємодії при конкретному перевезенні
визначаються: перелік видів електрозв'язку, які використовуються для
забезпечення обміну інформацією між учасниками плану взаємодії; основні, дублюючі та резервні види (канали) електрозв'язку,
порядок переходу на дублюючі та резервні види (канали)
електрозв'язку; частоти для організації радіозв'язку, порядок їх
використання; пункти телефонного зв'язку на маршруті транспортування; ресурси, необхідні для відновлення працездатності технічних
засобів і ліній телекомунікацій; перелік користувачів зв'язку, у тому числі користувачів, для
з'єднання між якими використовуються дублюючі види (канали)
електрозв'язку; порядок і періодичність обміну службовими повідомленнями; перелік сигналів небезпеки та терміновості; заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки при обміні
інформацією між користувачами зв'язку.
3.7. Відповідальний ліцензіат забезпечує готовність технічних
засобів телекомунікацій та навчання користувачів зв'язку до
початку транспортування.
3.8. Оператори диспетчерського пункту контролю
транспортування перед початком транспортування ядерних матеріалів
I та II категорій здійснюють перевірку зв'язку з користувачами
зв'язку. Транспортування без такої перевірки не дозволяється.
3.9. Під час знаходження транспортного засобу на маршруті
перевірка зв'язку між користувачами зв'язку здійснюється
відповідно до плану взаємодії при конкретному перевезенні.
3.10. Відповідальний учасник транспортування та начальник
варти використовують: сигнали небезпеки для повідомлення про виникнення
надзвичайної чи кризової ситуації та отримання негайної допомоги; сигнали терміновості для повідомлення про зміни умов
транспортування ядерних або інших радіоактивних матеріалів. Сигнали терміновості мають пріоритети над усіма іншими
повідомленнями, крім сигналів небезпеки.
Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки
та безпеки життєдіяльності
Мінпаливенерго П.А.Іванов
Начальник державного
департаменту - Адміністрації
зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового)
відселення МНС України А.А.Сельськийon top