Document z1009-06, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2010, on the basis - z1250-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
19.07.2006 N 337
( z1008-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2006 р.
за N 1009/12883
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 479 ( z1250-10 ) від 29.11.2010 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 7-нт (ліцензії) "Звіт
про укладання договорів стосовно розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 257 ( z0927-08 ) від 28.07.2008 }

Загальні положення
1. Обліку підлягають такі види договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності: укладені у звітному
році договори про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності, усі чинні у звітному році ліцензії (як
окремі документи) та ліцензійні договори на використання об'єктів
права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, торговельних марок (знаків для товарів і
послуг), компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, сортів
рослин), укладені юридичними та фізичними особами. Враховуються
договори, що укладені як з вітчизняними, так і з іноземними
партнерами. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 257 ( z0927-08 ) від 28.07.2008 }
2. Договір щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності може стосуватися декількох об'єктів
права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ). Дані про ліцензії
та ліцензійні договори подаються, починаючи з року укладання до
закінчення або припинення їх дії.
3. Інформація подається з урахуванням результатів діяльності
всіх відокремлених структурних підрозділів організації.
4. Набуття права інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом, на
компонування інтегральної мікросхеми, знак для товарів і послуг
(торговельну марку) - свідоцтвом. Набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або
визнана в установленому порядку добре відомою, не вимагає
засвідчення свідоцтвом.
Розділ 1. Придбання майнових прав та
одержання дозволу на використання ОПІВ
1.1. У графі 2 наводяться назви ОПІВ, дозвіл на використання
яких одержано за ліцензією, ліцензійним договором, на які набуті
майнові права на підставі договору про передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності. Для одного й того самого
договору назви ОПІВ наводяться під одним номером (графа 1) через
кому.
1.2. У графі 3 вказуються коди договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності відповідно до виноски
на бланку форми.
1.3. У графі 4 вказуються коди ОПІВ, стосовно яких укладено
договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, відповідно до виноски на бланку форми.
1.4. У графі 5 наводяться назва держави та ім'я або повне
офіційне найменування ліцензіара, особи (юридичної або фізичної),
яка передала майнові права інтелектуальної власності. Якщо вона
перебуває на території України, необхідно вказати в якому регіоні.
1.5. У графі 7 указується назва держави, на території якої
ліцензія, ліцензійний договір або договір про передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності є чинним. У разі, коли
необхідно вказати декілька держав, їх назви проставляються через
кому.
1.6. Графи 6, 8 організація не заповнює.
1.7. У графі 9 відображаються виплати організації у звітному
році за ліцензіями, ліцензійними договорами або договорами про
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, у
графі 10 - у тому числі виплати з держбюджету.
1.8. У графах 11 і 12 дата (місяць, рік) початку та
закінчення строку дії ліцензії, ліцензійного договору записується
цифрами: місяць двозначним числом, рік - чотиризначним. Наприклад,
липень 2002 року - 07.2002. Якщо ліцензійний договір не має дати
закінчення строку дії, проставляється тільки дата початку дії.
Щодо договору про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності, то у графі 11 проставляється дата
державної реєстрації факту передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності або дата укладання договору.
Розділ 2. Розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності
2.1. У графі 2 наводяться назви ОПІВ, що використовуються за
ліцензією, ліцензійним договором, на які передані майнові права на
підставі договору про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності. Для одного й того самого договору назви
ОПІВ наводяться під одним номером через кому (графа 1).
2.2. У графі 3 вказуються коди договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності відповідно до виноски
на бланку форми.
2.3. У графі 4 вказуються коди ОПІВ, стосовно яких укладено
договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, відповідно до виноски на бланку форми.
2.4. У графі 5 наводяться держава та ім'я або повне офіційне
найменування ліцензіата, особи (юридичної або фізичної), якій
передані майнові права інтелектуальної власності. Якщо вона
перебуває на території України, необхідно вказати в якому регіоні.
2.5. У графі 7 наводиться назва держави, на території якої
ліцензія, ліцензійний договір, договір про передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності є чинними. У разі, коли
необхідно вказати декілька держав, їх назви проставляються через
кому.
2.6. Графи 6, 8 організація не заповнює.
2.7. У графі 9 указуються дані про надходження за ліцензіями,
ліцензійними договорами або договорами про передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності. Проставляється сума
коштів, фактично одержаних ліцензіаром (юридичною особою, яка
звітує) у звітному році.
2.8. У графі 10 і 11 дата (місяць, рік) початку та закінчення
строку дії ліцензії, ліцензійного договору записується цифрами:
місяць двозначним числом, рік - чотиризначним. Наприклад, липень
2004 року - 07.2004. Якщо ліцензійний договір не має дати
закінчення строку дії, проставляється тільки дата початку дії.
Щодо договору про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності, то у графі 10 проставляється дата його
укладання або дата державної реєстрації факту передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності.
Розділ 3. Виробництво продукції на підставі
ліцензій, ліцензійних договорів або з використанням
ОПІВ, майнові права на які одержані за договором
про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності
3.1. У рядку 301 наводяться витрати на виробництво продукції
(надання послуг), яке здійснювалось (які надавались) з
використанням ОПІВ на підставі ліцензій, ліцензійних договорів або
договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності (витрати на придбання машин, устаткування, капітальні
вкладення на будівництво нових виробничих площ або реконструкцію
існуючих). Поточні витрати на виробництво не враховуються.
3.2. У рядку 302 вказується обсяг реалізованої продукції
(наданих послуг) в діючих цінах організації, що її виробляє
(надає) на підставі ліцензій чи ліцензійних договорів на
використання ОПІВ, або з використанням ОПІВ, майнові права на які
одержані за договором про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності.
3.3. Дані про обсяг реалізованої продукції (наданих послуг),
що створена (надані) з використанням ОПІВ, майнові права на які
одержані за договором про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності, надаються щорічно, починаючи з періоду
початку використання до спливу строку чинності виключних майнових
прав на визначений у договорі ОПІВ.
3.4. Усі вартісні показники наводяться у тис.грн з одним
десятковим знаком.
Директор департаменту
статистики послуг І.В.Калачоваon top