Document z1001-17, valid, current version — Adoption on July 18, 2017
( Last event — Entry into force, gone September 22, 2017. Take a look at the history? )

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2017  № 152


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 1001/30869

Про затвердження Змін до Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 9 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Державної аудиторської служби України від 01 грудня 2016 року № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2016 року за № 1674/29804, що додаються.

2. Юридичному департаменту Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Л. Гаврилова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національної поліції України -
керівник патрульної поліції
О.Ю. ФацевичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
аудиторської служби України
18.07.2017  № 152


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 1001/30869

ЗМІНИ
до Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

1. У розділі II:

доповнити розділ після пункту 7 новими пунктами 8-10 такого змісту:

«8. У разі неможливості складання протоколу за місцем вчинення адміністративного правопорушення протокол складається в органі державного фінансового контролю. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, запрошується у визначений час до органу державного фінансового контролю для складання та підписання протоколу. Запрошення надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під розписку.

9. У разі неявки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у визначений у запрошенні час складається акт довільної форми, який засвідчує факт такої неявки. Акт підписується не менш як трьома посадовими особами органу державного фінансового контролю та реєструється у журналі реєстрації актів, що засвідчують факт неявки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (додаток 9).

10. Другий примірник протоколу надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п’яти календарних днів з дня складення протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, у разі, якщо вона:

відмовляється від отримання примірника протоколу під розписку;

не з’являється для ознайомлення з протоколом у визначений у запрошенні час.

У разі надіслання другого примірника протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення уповноважена посадова особа зазначає про це у першому примірнику протоколу із зазначенням реквізитів такого листа.».

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 11;

в абзаці другому пункту 11 цифри «2-8» замінити цифрами «2-11».

2. Абзац четвертий пункту 6 розділу ІІІ після слова «перебування» доповнити словами «, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)».

3. У додатках:

1) у додатку 5: доповнити додаток після слова «народження» словами «, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта»;

слова «передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення» замінити словами «були порушені»;

2) у додатку 6 слова «на яку накладено штраф» замінити словами «відносно якої винесено постанову»;

3) у додатку 7 слова «постанови» та «на яку накладено штраф» замінити відповідно словами «рішення» та «відносно якої винесено рішення»;

4) доповнити Порядок новим додатком 9, що додається.

Директор Юридичного
департаменту


З. ПронюкДодаток 9
до Порядку оформлення
Держаудитслужбою
та її міжрегіональними
територіальними органами матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 9 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації актів, що засвідчують факт неявки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

____________________________________________
(назва органу державного фінансового контролю)

№ з/п

Дата складання акта

Місце складання акта

Відомості про особу, щодо якої складено акт

Посада, прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, що склала акт

прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.on top