Document z0997-09, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2014, on the basis - z1475-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
07.08.2009 N 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2009 р.
за N 997/17013
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1338 ( z1475-13 ) від 30.07.2013 }
Про внесення змін до Положення
про порядок розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного інвестування

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
статей 6 та 12 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), статей 13, 20, 23, 26, 42, 44, 46 та 47 Закону
України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни до Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 92/7413, виклавши
його в новій редакції, що додається.
2. Управлінню спільного інвестування (О.Симоненко)
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення роботи голови
Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити
опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності через десять днів після його
державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії С.Бірюка.
Голова Комісії Сергій Петрашко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Протокол засідання Комісії
07.08.2009 N 32

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
09.01.2003 N 3
( z0092-03 )
(у редакції рішення
Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
07.08.2009 N 940)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2009 р.
за N 997/17013

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного інвестування

I. Загальні положення
1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 7 та 8
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), статей 6 та 12 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), статей 13, 20, 23, 26, 42,
44, 46 та 47 Закону України "Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), Законів
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про акціонерні
товариства" ( 514-17 ), установлює вимоги щодо порядку розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування
(далі - ІСІ).
2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: аудитор (аудиторська фірма) - згідно із Законом України "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ); вартість чистих активів ІСІ, венчурний фонд, викуп цінних
паперів ІСІ, ІСІ відкритого типу, ІСІ закритого типу, ІСІ
інтервального типу, компанія з управління активами, корпоративний
інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, проспект емісії
цінних паперів ІСІ, регламент ІСІ - відповідно до Закону України
"Про інститути (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ); зберігач, реєстратор - відповідно до Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ); мінімальний обсяг активів корпоративного інвестиційного
фонду - встановлений законодавством з питань діяльності
акціонерних товариств мінімальний розмір статутного капіталу
(фонду) на дату розрахунку для відповідного типу акціонерного
товариства; мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного
фонду - сума активів, еквівалентна розміру початкового статутного
капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду,
установленого законодавством; норматив діяльності інституту спільного інвестування
(далі - ІСІ) - відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу
активів ІСІ та відповідність складу та структури активів ІСІ
вимогам законодавства, що застосовуються в строки, встановлені
чинним законодавством; публічне (відкрите), приватне (закрите)
розміщення - відповідно до Законів України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ), "Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ); розрахункова вартість цінного папера ІСІ - результат ділення
загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість цінних
паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
II. Особливості розміщення цінних паперів ІСІ
1. Цінні папери ІСІ розміщуються шляхом публічного
(відкритого) або приватного (закритого) розміщення. Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів ІСІ
здійснюється серед осіб, коло яких заздалегідь не визначене. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється
виключно серед заздалегідь визначеного кола осіб, зазначених у
проспекті емісії цінних паперів. Учасниками венчурного інвестиційного фонду можуть бути
юридичні та фізичні особи. Фізична особа може бути учасником
венчурного фонду виключно за умови придбання цінних паперів такого
фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат. Цінні папери венчурного ІСІ розміщуються виключно шляхом
приватного (закритого) розміщення.
2. Строк публічного (відкритого) розміщення цінних паперів
безстрокового ІСІ не обмежується. Строк розміщення цінних паперів строкового ІСІ визначається в
проспекті емісії цінних паперів ІСІ. Розміщення цінних паперів строкового ІСІ здійснюється
протягом строку, визначеного в проспекті емісії цінних
паперів ІСІ.
3. Розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється після
реєстрації випуску цінних паперів ІСІ, а також присвоєння цінним
паперам ІСІ міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
4. Цінні папери ІСІ, у тому числі акції корпоративного
інвестиційного фонду, які випущені для формування початкового
статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду,
випускаються з метою здійснення діяльності зі спільного
інвестування. Інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду та
акції корпоративного інвестиційного фонду розміщуються виключно за
грошові кошти, крім розміщення акцій корпоративного інвестиційного
фонду для формування його початкового статутного капіталу (фонду).
5. Оплата цінних паперів ІСІ в розстрочку не дозволяється, за
винятком оплати інвестиційних сертифікатів венчурного пайового
інвестиційного фонду. Умови розміщення у розстрочку інвестиційних сертифікатів
венчурного ІСІ визначаються в проспекті емісії цінних паперів ІСІ. Строк між сплатою інвестором першого внеску за інвестиційні
сертифікати та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних
цінних паперів ІСІ (при документарній формі існування цінних
паперів) або датою зарахування на рахунок у цінних паперах
(при бездокументарній формі існування цінних паперів) не повинен
перевищувати семи робочих днів з дати оплати першого внеску за
інвестиційні сертифікати венчурного пайового інвестиційного фонду. Сплата першого внеску за інвестиційні сертифікати, придбані в
розстрочку, здійснюється після укладення договору купівлі-продажу
інвестиційних сертифікатів венчурного пайового інвестиційного
фонду. Оплата несплаченої вартості інвестиційних сертифікатів
венчурного пайового інвестиційного фонду, які придбаваються у
розстрочку, здійснюється одним або декількома платежами. Ціна,
порядок, розмір та строки сплати за інвестиційні сертифікати
визначаються договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду.
6. До дня письмового повідомлення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) про досягнення
нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ
здійснюється за їх номінальною вартістю. З дня письмового повідомлення Комісії про досягнення
нормативів діяльності ІСІ розміщення інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду здійснюється за їх розрахунковою
вартістю. З метою розміщення інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду за розрахунковою вартістю компанія з
управління активами починає розраховувати вартість чистих активів
пайового інвестиційного фонду на день отримання письмового
повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати пайового
інвестиційного фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної
винагороди торговця цінними паперами. Акції корпоративного інвестиційного фонду після реєстрації
фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного
інвестування розміщуються за їх розрахунковою вартістю.
7. До дня письмового повідомлення Комісії про досягнення
нормативів діяльності ІСІ заявки на викуп інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду не приймаються.
8. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до
заявки на придбання цінних паперів ІСІ та датою його реєстрації у
реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ (при документарній
формі існування цінних паперів) або датою зарахування на рахунок у
цінних паперах (при бездокументарній формі існування цінних
паперів) не повинен перевищувати семи робочих днів.
9. Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами,
визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що
встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання
цінних паперів ІСІ (крім випадку, передбаченого абзацом першим
пункту 6 цього розділу). У заявці зазначається кількість цінних
паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами.
10. Розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється компанією з
управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними
паперами, з якими компанія з управління активами уклала відповідні
договори.
11. Розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється відповідно до
заявок на придбання цінних паперів ІСІ, форма яких установлена
згідно з додатком 1 (для фізичних осіб) або додатком 2
(для юридичних осіб).
12. Заявки на придбання цінних паперів ІСІ подаються компанії
з управління активами та/або торговцю цінними паперами в порядку
відповідно до проспекту емісії цінних паперів ІСІ. У разі коли останній день приймання заявок на придбання
цінних паперів ІСІ припадає на вихідний, святковий або неробочий
день, заявки на придбання приймаються у перший робочий день після
вихідного, святкового або неробочого дня.
13. Заявки на придбання цінних паперів ІСІ не відкликаються. У разі порушення інвестором строків та/або порядку оплати
цінних паперів ІСІ, установлених проспектом емісії цінних
паперів ІСІ та договором купівлі-продажу цінних паперів ІСІ,
заявка анулюється.
III. Особливості розміщення акцій
корпоративного інвестиційного фонду
1. Корпоративний інвестиційний фонд має право розміщувати
тільки прості іменні акції шляхом приватного (закритого) або
публічного (відкритого) розміщення.
2. При формуванні початкового статутного капіталу (фонду)
здійснюється виключно приватне (закрите) розміщення акцій
корпоративного інвестиційного фонду.
3. Після реєстрації регламенту, проспекту емісії та випуску
акцій з метою здійснення спільного інвестування акції
корпоративного інвестиційного фонду розміщуються шляхом приватного
(закритого) або публічного (відкритого) розміщення.
4. У разі якщо розрахункова вартість акцій корпоративного
інвестиційного фонду є меншою, ніж номінальна вартість акції,
розміщення акцій здійснюється за їх номінальною вартістю.
5. Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду
надає її власнику однаковий обсяг прав.
IV. Особливості розміщення інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду
1. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду є компанія з управління активами, яка
створила такий пайовий інвестиційний фонд. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, який
придбав інвестиційний сертифікат цього ІСІ.
2. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду, встановлений для досягнення нормативів
діяльності пайового інвестиційного фонду, визначається проспектом
емісії інвестиційних сертифікатів і не може перевищувати шести
місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.
3. Кожний інвестиційний сертифікат надає його власникові
однаковий обсяг прав.
V. Порядок подання звіту про результати
розміщення цінних паперів ІСІ
1. Компанія з управління активами пайового інвестиційного
фонду протягом трьох календарних днів після закінчення строку,
установленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів для
досягнення нормативів діяльності ІСІ, зобов'язана подати до
Комісії звіт про результати розміщення інвестиційних сертифікатів
фонду (далі - звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ).
2. Компанія з управління активами має право подати звіт про
результати розміщення цінних паперів ІСІ до закінчення строку,
установленого в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів. У
цьому разі такий звіт складається на дату, яку компанія з
управління активами вважає датою досягнення нормативів
діяльності ІСІ. Зазначений звіт компанія з управління активами ІСІ
зобов'язана подати до Комісії протягом трьох календарних днів з
дати, яку компанія з управління активами вважає датою досягнення
нормативів діяльності ІСІ.
3. Якщо останній день строку подання звіту про розміщення
цінних паперів ІСІ припадає на вихідний, святковий або неробочий
день, зазначений звіт подається у перший робочий день після
вихідного, святкового або неробочого дня.
4. Звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ
подається до Комісії за формою згідно з додатком 3 до цього
Положення, підписується уповноваженою особою та головним
бухгалтером компанії з управління активами і засвідчується
печаткою компанії з управління активами. У разі відсутності в
штатному розкладі компанії з управління активами посади головного
бухгалтера звіт підписується уповноваженою особою компанії з
управління активами та аудитором (аудиторською фірмою) і
засвідчується їх печатками.
5. При подачі звіту про результати розміщення цінних
паперів ІСІ до Комісії надаються: супроводжувальний лист; звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ згідно з
додатком 3; фінансова звітність ІСІ згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку N 2 "Баланс", затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 396/3689, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку N 3
"Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, на дату
складення звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ. Фінансова звітність ІСІ повинна бути підписана уповноваженою
особою та головним бухгалтером компанії з управління активами і
засвідчена печаткою компанії з управління активами. У разі
відсутності в штатному розкладі компанії з управління активами
посади головного бухгалтера звіт підписується уповноваженою особою
компанії з управління активами та аудитором (аудиторською фірмою)
і засвідчується їх печатками; копія(ї) виписки (виписок) за банківськими рахунками,
відкритими на ім'я компанії з управління активами для пайового
інвестиційного фонду, що підтверджують факт надходження грошових
коштів за розміщені інвестиційні сертифікати, засвідчена
(засвідчені) печаткою компанії з управління активами фонду.
6. Уповноважена особа Комісії на підставі звіту про
результати розміщення цінних паперів ІСІ протягом 15 робочих днів
після отримання звіту та документів, передбачених пунктом 5 цього
розділу, видає розпорядження (додаток 4) стосовно відповідності
фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ або визнання
випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, або залишає звіт
без розгляду згідно з пунктом 7 цього розділу та направляє
компанії з управління активами відповідне письмове повідомлення. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати видачі
розпорядження публікує його в друкованому офіційному виданні
Комісії.
7. Комісія залишає звіт про результати розміщення цінних
паперів ІСІ без розгляду, якщо подані документи не відповідають
вимогам цього Положення, а саме: звіт не відповідає формі, встановленій у додатку 3, та
вимогам цього Положення; надана недостовірна інформація в поданих документах; відсутній будь-який документ, подання якого передбачено цим
Положенням; звіт складено на дату, що не відповідає вимогам цього
Положення. Про залишення звіту без розгляду Комісія повідомляє компанію
з управління активами в письмовій формі із зазначенням підстав
залишення звіту без розгляду та строку повторного подання звіту
про результати розміщення цінних паперів ІСІ. Після усунення причин, що були підставою залишення звіту без
розгляду, компанія з управління активами зобов'язана повторно
подати до Комісії звіт про розміщення інвестиційних сертифікатів
та документи, що передбачені цим Положенням.
8. Якщо компанією з управління активами у строк, визначений
цим Положенням, не подано до Комісії звіт про результати
розміщення цінних паперів ІСІ та документи, передбачені цим
Положенням, або повторно подані звіт про результати розміщення
цінних паперів ІСІ та інші документи, перелік яких зазначений у
пункті 5 цього розділу, дають право Комісії залишити такий звіт
без розгляду, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що
не відбувся.
9. У разі визнання випуску цінних паперів ІСІ таким, що не
відбувся, розміщення інвестиційних сертифікатів такого ІСІ
припиняється з дня письмового повідомлення Комісії про визнання
випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся. Компанія з управління активами такого ІСІ зобов'язана
здійснити розрахунки з інвесторами такого ІСІ за належними їм
інвестиційними сертифікатами фонду у повному обсязі виключно
грошовими коштами. У разі визнання Комісією випуску цінних
паперів ІСІ таким, що не відбувся, активи ІСІ повинні бути
реалізовані за грошові кошти. Строк реалізації активів цього ІСІ не повинен перевищувати
трьох місяців з дня письмового повідомлення Комісії про визнання
випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся. Термін
розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати одного місяця з
дати закінчення реалізації активів ІСІ.
10. Кошти, не сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням
ними до викупу належних їм цінних паперів ІСІ, повинні бути
обов'язково депоновані відповідно до Положення про порядок
депонування коштів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням цими
учасниками (акціонерами) до викупу в установлений строк належних
їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвердженого
рішенням Комісії від 11.04.2006 N 253 ( z0972-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за
N 972/12846.
11. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів ІСІ
таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на
компанію з управління активами.
12. У разі визнання випуску цінних паперів ІСІ таким, що не
відбувся, компанія з управління активами зобов'язана подати до
Комісії пакет документів для скасування реєстрації проспекту
емісії та випуску інвестиційних сертифікатів такого ІСІ відповідно
до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду,
затвердженого рішенням Комісії від 13.04.2005 N 158 ( z0462-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2005 за
N 462/10742 (із змінами).
VI. Особливості обігу цінних паперів ІСІ
1. Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу
на ринку цінних паперів протягом періоду діяльності ІСІ.
2. Вільний обіг цінних паперів ІСІ інтервального типу
протягом інтервалу припиняється. Правочини з цінними паперами ІСІ
інтервального типу, вчинені протягом інтервалу, є нікчемними, крім
правочинів щодо: спадкування, розміщення, викупу емітентом.
3. Обіг цінних паперів ІСІ відкритого типу обмежується
відповідно до статті 47 Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ).
VII. Викуп цінних паперів ІСІ
1. Загальні умови викупу цінних паперів ІСІ:
1.1. Викуп цінних паперів ІСІ здійснюється компанією з
управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними
паперами, з якими компанія з управління активами уклала відповідні
договори.
1.2. Порядок викупу цінних паперів ІСІ установлюється
регламентом ІСІ та проспектом емісії цінних паперів з урахуванням
вимог статті 44 Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ).
1.3. Викуп цінних паперів ІСІ здійснюється за єдиними для
всіх інвесторів цінами, установленими на день подання інвестором
заявки на викуп цінних паперів ІСІ виходячи з вартості чистих
активів ІСІ.
1.4. Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються компанією
з управління активами та/або торговцем цінними паперами,
визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що
встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних
паперів ІСІ. Ціна, за якою здійснюється викуп цінних паперів ІСІ, може
зменшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними
паперами, з яким компанія з управління активами уклала відповідний
договір.
1.5. Викуп цінних паперів ІСІ здійснюється шляхом сплати
інвестору відповідної суми грошових коштів. При ліквідації пайового інвестиційного фонду, у разі
приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів та
письмової згоди всіх учасників фонду, розрахунок може
здійснюватися грошовими коштами та іншими активами в порядку,
погодженому учасниками фонду.
1.6. Строк між подачею заявки на викуп цінних паперів ІСІ та
здійсненням грошових розрахунків з інвесторами не повинен
перевищувати семи робочих днів, крім випадку, передбаченого
пунктом 4 цього розділу.
1.7. Викуп цінних паперів ІСІ здійснюється відповідно до
заявок на викуп цінних паперів ІСІ, форма яких установлена згідно
з додатком 5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для юридичних
осіб).
1.8. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ приймаються з дня
письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів
діяльності ІСІ. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з
управління активами та/або торговцю цінними паперами в порядку
відповідно до проспекту емісії цінних паперів ІСІ. У разі коли останній день приймання заявок на викуп цінних
паперів ІСІ припадає на вихідний, святковий або неробочий день,
заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного,
святкового або неробочого дня.
1.9. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.
1.10. Викуп інвестиційних сертифікатів на вимогу інвестора
пайового інвестиційного фонду закритого типу здійснюється, якщо
внаслідок такого викупу вартість активів цього фонду не стане
меншою від мінімального обсягу активів ІСІ, установленого
законодавством.
1.11. Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо
внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість
його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного
капіталу (фонду).
2. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу
приймаються кожного робочого дня починаючи від дня письмового
повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ.
3. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ інтервального типу
приймаються протягом інтервалу викупу цінних паперів, визначеного
проспектом емісії цінних паперів ІСІ, з дня письмового
повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ.
4. На письмову вимогу інвестора ІСІ закритого типу компанія з
управління активами такого ІСІ може здійснити викуп цінних
паперів ІСІ до моменту припинення діяльності такого ІСІ
(достроковий викуп). На письмову вимогу інвестора ІСІ інтервального типу компанія
з управління активами такого ІСІ може здійснити викуп цінних
паперів ІСІ в період часу між інтервалами (достроковий викуп). Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо
дострокового викупу цінних паперів ІСІ у разі дотримання таких
умов: можливість дострокового викупу за ініціативою інвестора ІСІ
передбачена регламентом ІСІ; компанія з управління активами протягом трьох робочих днів з
дня отримання письмової заяви інвестора ІСІ забезпечила письмове
повідомлення всіх інвесторів та Комісії про намір здійснення
дострокового викупу. У разі недотримання вищезазначених умов компанія з управління
активами не може здійснити достроковий викуп цінних паперів ІСІ. Достроковий викуп цінних паперів ІСІ проводиться протягом
п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх інвесторів
та здійснюється за вартістю чистих активів ІСІ в розрахунку на
один цінний папір ІСІ в обігу, розрахованою на дату подання
письмової заяви інвестора ІСІ на викуп цінних паперів ІСІ.
5. Компанія з управління активами зобов'язана здійснити викуп
цінних паперів пайового інвестиційного фонду, активами якого вона
управляє, у разі ліквідації такого ІСІ. Компанія з управління активами зобов'язана здійснити викуп
цінних паперів корпоративного інвестиційного фонду, активами якого
вона управляє, у разі припинення шляхом ліквідації такого ІСІ. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ у разі прийняття рішення
про припинення такого ІСІ приймаються у терміни, визначені
ліквідаційною комісією ІСІ та відповідно до нормативно-правових
актів Комісії, що регулюють порядок ліквідації ІСІ та розрахунки з
інвесторами такого ІСІ.
6. Компанія з управління активами строкового ІСІ зобов'язана
викупити цінні папери такого фонду у інвесторів, які голосували
проти прийняття рішення про продовження терміну діяльності у
випадку, передбаченому статтею 4 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), а також у інвесторів, які не брали участі в
голосуванні щодо такого рішення та вимагають від ІСІ викупу його
цінних паперів.
6.1. Строк прийому заявок на викуп цінних паперів ІСІ у
зв'язку з продовженням терміну діяльності ІСІ не може перевищувати
двох місяців з дати публікації компанією з управління активами
повідомлення про прийняте рішення стосовно продовження терміну
діяльності ІСІ. Мінімальний строк прийому таких заявок не може
бути менше ніж 15 робочих днів.
6.2. Строк реалізації активів фонду не повинен перевищувати
одного календарного місяця з дати закінчення приймання заявок на
викуп цінних паперів ІСІ у зв'язку з продовженням терміну
діяльності фонду.
6.3. Строк проведення розрахунків з інвесторами за викуплені
цінні папери ІСІ не повинен перевищувати одного календарного
місяця з дати закінчення реалізації активів такого фонду.
6.4. Розрахунок з інвесторами здійснюється за розрахунковою
вартістю цінного папера ІСІ. Розрахункова вартість цінного папера ІСІ визначається на дату
прийняття рішення про продовження строку діяльності фонду. Розрахунки з інвесторами фонду здійснюються виключно
грошовими коштами. Викуп цінних паперів ІСІ здійснюється за єдиними для всіх
інвесторів цінами.
6.5. Після закінчення розрахунків з інвесторами компанія з
управління активами подає до Комісії звіт про викуплені цінні
папери ІСІ у зв'язку з продовженням терміну діяльності фонду. У разі якщо особа, яка подала заяву про здійснення
розрахунків, не звернулася за отриманням коштів в установлений
строк, компанія з управління активами такого фонду зобов'язана
протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснити
депонування таких коштів на ім'я інвестора у банку.
6.6. Звіт про викуплені цінні папери ІСІ у зв'язку з
продовженням терміну діяльності фонду повинен містити: дату прийняття рішення про продовження терміну
діяльності ІСІ; кількість цінних паперів ІСІ, що є в обігу на дату прийняття
рішення про продовження терміну діяльності фонду; кількість цінних паперів ІСІ, щодо яких подано заявки для
викупу у зв'язку з прийняттям рішення щодо продовження терміну
діяльності фонду; вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію
(інвестиційний сертифікат) за станом на дату прийняття рішення про
продовження терміну діяльності ІСІ; кількість цінних паперів, щодо яких здійснено розрахунки; загальну суму виплачених за викуплені цінні папери ІСІ
грошових коштів; суму задепонованих грошових коштів та кількість цінних
паперів ІСІ, щодо яких здійснено депонування (у разі його
здійснення); повне найменування установи, в якій здійснено депонування
грошових коштів.
6.7. Звіт складається на дату останнього розрахунку з
інвесторами ІСІ або на дату здійснення депонування коштів (у разі
його здійснення). Зазначений звіт підписується уповноваженою
особою компанії з управління активами, головою наглядової ради ІСІ
(у разі її створення), засвідчується печаткою компанії з
управління активами та корпоративного інвестиційного фонду. Не пізніше трьох робочих днів з дати підписання зазначений
звіт подається до Комісії.
6.8. У разі прийняття рішення про продовження терміну
діяльності ІСІ строк розміщення цінних паперів такого ІСІ не
продовжується.
VIII. Припинення розміщення
та викупу цінних паперів ІСІ
1. У разі загрози заподіяння суттєвої шкоди інтересам
інвесторів або держави уповноважена особа Комісії за результатами
опрацювання інформації (звітності) про результати діяльності ІСІ
має право видати розпорядження про зупинення розміщення та викупу
цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів зупиняється компанією з управління
активами тільки одночасно із зупиненням їх розміщення.
2. Компанія з управління активами припиняє розміщення та
викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу з
урахуванням вимог статті 46 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ).
3. Компанія з управління активами зобов'язана зупинити
розміщення та викуп цінних паперів ІСІ в разі: анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами); видання розпорядження про зупинення розміщення та викупу
цінних паперів ІСІ вповноваженою особою Комісії відповідно до
пункту 1 цього розділу; зупинення обігу цінних паперів ІСІ за рішенням суду або
Комісії відповідно до Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ); заміни компанії з управління активами, яка здійснюється у
випадках, передбачених Законом України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ).
4. Викуп та розміщення акцій відкритого або інтервального
корпоративного інвестиційного фонду припиняється з дня
оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів
акціонерів корпоративного інвестиційного фонду з поновленням
розміщення та викупу на наступний день після закінчення таких
зборів.
Заступник начальника
управління - начальник
відділу управління
спільного інвестування О.Симоненко

Додаток 1
до Положення про порядок
розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного
інвестування

"__" ________ 20__ року N _________

ЗАЯВКА
на придбання цінних паперів
____________________________
(повне найменування ІСІ)

------------------------------------------------------------------ |Для фізичної особи: | | |-------------------------------------------+--------------------| |П.І.Б. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний номер (за наявності) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Паспортні дані | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місце проживання | | |-------------------------------------------+--------------------| |Банківські реквізити | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон | | |-------------------------------------------+--------------------| |Вид цінного папера | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість цінних паперів | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна номінальна вартість цінних | | |паперів, що придбаваються | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна вартість цінних паперів, що | | |придбаваються | | |-------------------------------------------+--------------------| |Міжнародний ідентифікаційний номер (код) | | ------------------------------------------------------------------
________________
(підпис)

Додаток 2
до Положення про порядок
розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного
інвестування

"__" ________ 20__ року N _________

ЗАЯВКА
на придбання цінних паперів
____________________________
(повне найменування ІСІ)

------------------------------------------------------------------ |Для юридичної особи: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Повне найменування | | |-----------------------------------+----------------------------| |Місцезнаходження | | |-----------------------------------+----------------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-----------------------------------+----------------------------| |Банківські реквізити | | |-----------------------------------+----------------------------| |Телефон | | |-----------------------------------+----------------------------| |Вид цінного папера | | |-----------------------------------+----------------------------| |Кількість цінних паперів | | |-----------------------------------+----------------------------| |Загальна номінальна вартість цінних| | |паперів, що придбаваються | | |-----------------------------------+----------------------------| |Загальна вартість цінних паперів, | | |що придбаваються | | |-----------------------------------+----------------------------| |Міжнародний ідентифікаційний | | |номер (код) | | ------------------------------------------------------------------
_______________________ ____________ __________________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ініціали)
юридичної особи)
М.П.

Додаток 3
до Положення про порядок
розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного
інвестування

ЗВІТ
про результати розміщення цінних паперів ІСІ
за станом на "___" ____________ 20__ року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд:
Повне найменування фонду ________________________________________
Реєстраційний код за ЄДРІСІ _________________
Термін діяльності фонду (для строкових ІСІ) у форматі
дата/місяць/рік ___________________________
Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та
місцезнаходження компанії з управління активами фонду ____________ __________________________________________________________________
Контактний телефон (факс) _______________________________________
Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача
фонду ____________________________________________________________
2. Склад активів ІСІ
2.1. Перелік інвестицій в цінні папери
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вид цінних паперів| Код за | Наймену- | Міжна- |Кіль-|Номіналь-|Загаль- |Загаль-|Частка у | Частка | |з/п| | ЄДРПОУ | вання | родний |кість| на |на номі-| на |загальній| від | | | | емітента- |емітента- |ідентифі-|цін- |вартість | нальна |оцінна |балансо- |загально-| | | |резидента/ |резидента/|каційний | них | одного |вартість| вар- | вій |го обсягу| | | |ідентифіка-|нерезиден-| номер |папе-| цінного | цінних | тість |вартості | емісії | | | |ційний код | та | цінного | рів | папера |паперів |цінних | активів | або | | | |нерезиден- | | папера |(шт.)| (грн) | (грн) |паперів| фонду |статутно-| | | | та* | | | | | | (грн) | (%) | го | | | | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | | | |емітента | | | | | | | | | | | | (%) | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |1 |Цінні папери, | | | | | | | | | | | |погашення та | | | | | | | | | | | |отримання доходу | | | | | | | | | | | |за якими | | | | | | | | | | | |гарантовано | | | | | | | | | | | |Кабінетом | | | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |2 |Цінні папери, | | | | | | | | | | | |погашення та | | | | | | | | | | | |отримання доходу | | | | | | | | | | | |за якими | | | | | | | | | | | |гарантовано | | | | | | | | | | | |Радою міністрів | | | | | | | | | | | |Автономної | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | |місцевими радами | | | | | | | | | | | |(за кожним | | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |3 |Акції українських | | | | | | | | | | | |емітентів | | | | | | | | | | | |(за кожним | | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |4 |Облігації | | | | | | | | | | | |українських | | | | | | | | | | | |емітентів (за | | | | | | | | | | | |кожним емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |5 |Цінні папери, | | | | | | | | | | | |погашення та | | | | | | | | | | | |отримання доходу | | | | | | | | | | | |за якими | | | | | | | | | | | |гарантовано | | | | | | | | | | | |урядами іноземних | | | | | | | | | | | |держав (за кожним | | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |6 |Акції іноземних | | | | | | | | | | | |емітентів (за | | | | | | | | | | | |кожним емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |7 |Облігації | | | | | | | | | | | |іноземних | | | | | | | | | | | |емітентів (за | | | | | | | | | | | |кожним емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |8 |Іпотечні цінні | | | | | | | | | | | |папери (за кожним | | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |9 |Ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | |сертифікати (за | | | | | | | | | | | |кожним банком) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |10 |Векселі (за кожним| | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |11 |Похідні цінні | | | | | | | | | | | |папери (за кожним | | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| |12 |Інші цінні папери | | | | | | | | | | | |(за кожним | | | | | | | | | | | |емітентом) | | | | | | | | | | |---+------------------+-----------+----------+---------+-----+---------+--------+-------+---------+---------| | |Разом інвестицій | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового
або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Балансова вартість|Частка в загальній| | з/п |об'єкта нерухомого | (грн) | балансовій вар- | | | майна | |тості активів (%) | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |Разом | | | | ------------------------------------------------------------------
2.3. Грошові кошти на поточному та/або депозитних рахунках
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид рахунку | Сума грошових |Назва| МФО | Дохід за | Термін зберігання | Частка в | |з/п| | коштів (грн) |банку|банку| депозитним | |загальній | | | | | | | рахунком (%) | |балансовій| | | |-----------------| | |-----------------+---------------------| вартості | | | | у | в | | |вклади |вклади в |дата |дата |активів | | | |гривнях|іноземній| | |у |іноземній|початку |закінчення|(%) | | | | | валюті | | |гривнях|валюті |зберігання|зберігання| | |---+------------------+-------+---------+-----+-----+-------+---------+----------+----------+----------| | 1 |Поточний | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+---------+-----+-----+-------+---------+----------+----------+----------| | 2 |У т.ч. кошти, на | | | | | | | | | | | |які поширюються | | | | | | | | | | | |вимоги щодо | | | | | | | | | | | |структури активів | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+---------+-----+-----+-------+---------+----------+----------+----------| | 3 |Депозитний | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+---------+-----+-----+-------+---------+----------+----------+----------| | 4 |У т.ч. кошти, на | | | | | | | | | | | |які поширюються | | | | | | | | | | | |вимоги щодо | | | | | | | | | | | |структури активів | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+---------+-----+-----+-------+---------+----------+----------+----------| | 5 |Депозитний | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+---------+-----+-----+-------+---------+----------+----------+----------| | 6 |У т.ч. кошти, на | | | | | | | | | | | |які поширюються | | | | | | | | | | | |вимоги щодо | | | | | | | | | | | |структури активів | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+---------+-----+-----+-------+---------+----------+----------+----------| | 7 |Кошти, на які | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |поширюються | | | | | | | | | | | |вимоги щодо | | | | | | | | | | | |структури активів | | | | | | | | | | | |(ряд. 2 + ряд. 4 +| | | | | | | | | | | |+ ряд.6) | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грошові кошти, на які не поширюються обмеження, встановлені
частиною п'ятнадцятою статті 4 Закону України "Про інститути
спільного інвестування", _________ грн.
2.4. Перелік інвестицій у банківські метали
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва| МФО | Вид | Кількість | Офіційний |Балансова| Частка в | | з/п |банку|банку|банківського|банківського| (обліковий) |вартість |загальній | | | | | металу | металу | курс | (грн) |балансовій| | | | | | (унція) |Національного| | вартості | | | | | | |банку України| | активів | | | | | | | на | | (%) | | | | | | | банківський | | | | | | | | | метал | | | |-----+-----+-----+------------+------------+-------------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+-----+-----+------------+------------+-------------+---------+----------| | | | | | | | | | |-----+-----+-----+------------+------------+-------------+---------+----------| |Разом| Х | Х | Х | Х | Х | | | --------------------------------------------------------------------------------
2.5. Дебіторська заборгованість
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дебіторська заборгованість | Дата | Планова дата |Первісна| Чиста | Частка в | | з/п |----------------------------------| виникнення | погашення |вартість|реалізаційна|загальній | | | повне |ідентифі-| предмет | дебіторської | дебіторської | (грн) | вартість |балансовій| | |найменува-|каційний |заборгованос-|заборгованості|заборгованості| |(грн) |вартості | | | ння | код за | ті | | | | |активів | | | дебітора | ЄДРПОУ | | | | | |(%) | | | |дебітора | | | | | | | |-----+----------+---------+-------------+--------------+--------------+--------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------+---------+-------------+--------------+--------------+--------+------------+----------| | | | | | | | | | | |-----+----------+---------+-------------+--------------+--------------+--------+------------+----------| |Разом| Х | Х | Х | Х | Х | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6. Перелік інших активів ІСІ
------------------------------------------------------------------ | N |Об'єкт інвестування|Балансова вартість|Частка в загальній| | з/п | | (грн) | балансовій | | | | | вартості активів | | | | | (%) | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| |Разом | Х | | | ------------------------------------------------------------------
3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника |Значення показника| | з/п | | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+---------------------------------------+------------------| | 1 |Активи фонду, грн | | | |(оцінна вартість) | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 2 |Зобов'язання фонду, грн | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 3 |Вартість чистих активів фонду, грн | | | |(ряд. 1 - ряд. 2) | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 4 |Кількість акцій або інвестиційних | | | |сертифікатів, що знаходяться в обігу, | | | |одиниць, | | | |у тому числі розміщених серед: | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 4.1 |а) юридичних осіб, | | | |у тому числі: | | |-----+---------------------------------------+------------------| |4.1.1|резидентів | | |-----+---------------------------------------+------------------| |4.1.2|нерезидентів | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 4.2 |б) фізичних осіб, у тому числі: | | |-----+---------------------------------------+------------------| |4.2.1|резидентів | | |-----+---------------------------------------+------------------| |4.2.2|нерезидентів | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 5 |Вартість чистих активів у розрахунку на| | | |одну акцію або інвестиційний | | | |сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | | |-----+---------------------------------------+------------------| | 6 |Номінальна вартість одного цінного | | | |папера, грн | | ------------------------------------------------------------------
_______________________ _________ _____________________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
компанії з
управління активами)
М.П.
_______________________ _________ _____________________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
зберігача)
М.П.
Уповноважена особа
компанії з управління
активами _________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Головний бухгалтер
компанії з управління
активами або аудитор
(аудиторська фірма) _________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 4
до Положення про порядок
розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного
інвестування
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - CI
м. Київ "__" _________ 20__ року

Уповноважена особа ___________________ відповідно до
пунктів __ Положення про порядок розміщення, обігу та викупу
цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
09.01.2003 N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.02.2003 за N 92/7413 (із змінами), та наданого звіту про
результати розміщення цінних паперів _____________________________
(повне найменування пайового _________________________________________________________________,
інвестиційного фонду та реєстраційний номер в ЄДРІСІ,
повне найменування компанії з управління
активами та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________
_______________________ ________ ______________________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку)
М.П.

Додаток 5
до Положення про порядок
розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного
інвестування

"__" __________ 20__ року N ______

ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів
_______________________________
(повне найменування ІСІ)

------------------------------------------------------------------ |Для фізичної особи: | | |-------------------------------------+--------------------------| |П.І.Б. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Ідентифікаційний номер (за наявності)| | |-------------------------------------+--------------------------| |Паспортні дані | | |-------------------------------------+--------------------------| |Місце проживання | | |-------------------------------------+--------------------------| |Банківські реквізити | | |-------------------------------------+--------------------------| |Телефон | | |-------------------------------------+--------------------------| |Вид цінного папера | | |-------------------------------------+--------------------------| |Кількість цінних паперів | | |-------------------------------------+--------------------------| |Загальна номінальна вартість цінних | | |паперів, що викуповуються | | |-------------------------------------+--------------------------| |Загальна вартість цінних паперів, | | |що викуповуються | | |-------------------------------------+--------------------------| |Міжнародний ідентифікаційний | | |номер (код) | | ------------------------------------------------------------------
_________________
(підпис)

Додаток 6
до Положення про порядок
розміщення, обігу
та викупу цінних паперів
інституту спільного
інвестування

"__" __________ 20__ року N ______

ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів
______________________________
(повне найменування ІСІ)

------------------------------------------------------------------ |Для юридичної особи: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Повне найменування | | |-----------------------------------+----------------------------| |Місцезнаходження | | |-----------------------------------+----------------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-----------------------------------+----------------------------| |Банківські реквізити | | |-----------------------------------+----------------------------| |Телефон | | |-----------------------------------+----------------------------| |Вид цінного папера | | |-----------------------------------+----------------------------| |Кількість цінних паперів | | |-----------------------------------+----------------------------| |Загальна номінальна вартість цінних| | |паперів, що викуповуються | | |-----------------------------------+----------------------------| |Загальна вартість цінних | | |паперів, що викуповуються | | |-----------------------------------+----------------------------| |Міжнародний ідентифікаційний | | |номер (код) | | ------------------------------------------------------------------
_________________________ __________ __________________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ініціали) юридичної особи)
М.П.on top