Document z0992-18, valid, current version — Adoption on August 3, 2018
( Last event — Entry into force, gone September 25, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.08.2018  № 546


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 992/32444

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23, 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами), що додаються.

2. Фондовим біржам щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому списку, здійснити таке:

у строк не більше одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів таких цінних паперів про необхідність до 01 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема оформлення проспекту цінних паперів згідно з вимогами законодавства України, або у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;

у строк не більше 15 днів з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів цінних паперів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо наявності (відсутності) у статуті такого приватного акціонерного товариства переважного права його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

3. Фондовим біржам протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України
І. Гаєвський


В. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
03 серпня 2018 року № 546


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 992/32444

ЗМІНИ
до Положення про функціонування фондових бірж

1. У пункті 2 розділу І:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«біржові торги - організоване подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, які призвели до укладання на фондовій біржі біржових контрактів (договорів) відповідно до законодавства та правил фондової біржі;»;

в абзаці двадцятому слова «відповідного рівня» виключити;

доповнити пункт після абзацу двадцять сьомого новими абзацами двадцять восьмим, двадцять дев’ятим такого змісту:

«передсесійний період - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюються подання учасниками торгів адресних заявок і заявок РЕПО та укладання біржових контрактів (договорів) за такими заявками та/або подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів;

післясесійний період - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюються подання учасниками торгів адресних заявок і заявок РЕПО та укладання біржових контрактів (договорів) за такими заявками;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять восьмий - сорок шостий вважати відповідно абзацами тридцятим - сорок восьмим;

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

«торговельна сесія - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюються подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів та укладання біржових контрактів (договорів), у тому числі за участю маркет-мейкера;»;

абзац тридцять дев’ятий доповнити реченням такого змісту: «Торговельний день вважається таким, що не відбувся, якщо протягом визначеного фондовою біржею періоду часу не було укладено жодного біржового контракту (договору).»;

доповнити пункт після абзацу сорок сьомого новим абзацом сорок восьмим такого змісту:

«Терміни «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «великі підприємства» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».».

У зв’язку з цим абзац сорок восьмий вважати абзацом сорок дев’ятим.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 3:

абзаци десятий - дванадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новими абзацами десятим - двадцятим такого змісту:

«Порядок організації та проведення біржових торгів, зокрема, повинен містити процедури запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами у разі їх запровадження в обіг на фондовій біржі.

Правила фондової біржі у разі здійснення нею клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери, складаються також з порядку:

здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами;

здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі деривативів, у тому числі порядок примусового закриття позицій, встановлення лімітів концентрації деривативів з поставкою на певний базовий актив в одного учасника біржових торгів.

Порядок здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами має містити, зокрема:

права та обов’язки учасників клірингу;

порядок визначення прав та зобов’язань учасників клірингу за укладеними деривативами та порядок їх обліку;

порядок забезпечення виконання зобов’язань за укладеними деривативами;

порядок виконання розрахункових деривативів та/або порядок виконання деривативів з поставкою;

порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб’єктами клірингу, порядок здійснення документообігу між ними;

порядок формування та використання гарантійного фонду.».

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим, двадцять другим;

2) у пункті 5:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

«5. Правила фондової біржі є обов’язковими для виконання фондовою біржею, членами фондової біржі, учасниками біржових торгів, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, та емітентами, цінні папери яких унесені за ініціативою або згодою емітента до біржового списку як позалістингові цінні папери.

Правила фондової біржі регулюють відносини між емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру/емітентами, цінні папери яких унесені за ініціативою або згодою емітента до біржового списку як позалістингові цінні папери, та фондовою біржею, а саме:»;

абзац третій після слова «емітентом» доповнити словами «регулярної та»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«повідомлення емітентом про дату оприлюднення на власному веб-сайті календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.».

3. У розділі ІІІ:

1) абзац сьомий пункту 1 доповнити реченням такого змісту: «Торговельний день може мати передсесійний та післясесійний періоди.»;

2) у пункті 2:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«порядок надання доступу до переліку та реквізитів заявок, поданих протягом торговельної сесії та протягом передсесійного і післясесійного періодів (у разі їх наявності);»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«процедури, що застосовуються фондовою біржею у разі виникнення надзвичайних ситуацій, включаючи опис таких ситуацій, в ході торговельної сесії та в передсесійний і післясесійний періоди (у разі наявності);»;

3) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку та біржового реєстру (допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру) або без внесення до біржового реєстру, крім випадків, зазначених у цьому пункті. Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку фінансових інструментів.»;

4) пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-24 вважати відповідно пунктами 6-23;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Біржовий список повинен містити щонайменше такі дані: найменування та код за ЄДРПОУ емітента; міжнародний ідентифікаційний номер (у разі якщо його наявність передбачена законодавством), реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування; вид цінного папера; номінальну вартість; кількість цінних паперів відповідного виду в обігу; кількість цінних паперів у випуску (для облігацій); дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера (у разі якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством); інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера; дані щодо перебування цінного папера у лістингу; дату внесення цінного папера до біржового списку.»;

6) у пункті 7:

абзац другий після слів «відповідно до» доповнити словами «цього Положення та»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Фондова біржа щороку та щокварталу (у разі розкриття емітентом відповідно до законодавства проміжної фінансової звітності) перевіряє емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому списку, на відповідність ознакам фіктивності протягом 60 календарних днів (30 календарних днів при проведенні щоквартальної перевірки) після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної та проміжної звітної інформації, а також при внесенні цінних паперів до біржового списку.»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:

«Фондова біржа щодо емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на такій фондовій біржі, протягом 30 робочих днів після 31 січня кожного року, наступного за роком, у якому цінні папери емітентів були внесені до біржового списку та/або перебували в ньому, перевіряє наявність станом на 31 січня відповідного року оприлюднення такими емітентами на їх веб-сайтах календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

Фондова біржа перевіряє наявність розміщених у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, даних про емітента, цінні папери якого допущені до торгів на такій біржі, розміщення яких вимагається відповідно до законодавства України, зокрема щодо складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності; утворення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб (крім інститутів спільного інвестування), та призначення на посаду головного бухгалтера особи, яка відповідає вимогам, визначеним законодавством.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;

7) доповнити розділ після пункту 7 новими пунктами 8, 9 такого змісту:

«8. У разі отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі акцій публічного акціонерного товариства та/або великого підприємства фондова біржа перевіряє сумарну вартість пакета цінних паперів, який пропонується до продажу, яка має становити не менше 5000000 грн.

Сумарна вартість пакета акцій, який пропонується до продажу, розраховується шляхом множення розміру власного капіталу за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства на розмір частки, яку становить такий пакет акцій від розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

Якщо сумарна вартість пакета акцій, який пропонується до продажу, становить 5000000 грн або більше, фондова біржа письмово повідомляє емітента цих акцій про отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі акцій та про внесення акцій до біржового списку (із зазначенням дати внесення).

9. У разі отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі інших, ніж акції, цінних паперів або акцій підприємства, що не зазначене в абзаці першому пункту 8 цього розділу, фондова біржа надсилає такому емітенту повідомлення, яке має містити інформацію про:

отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі його цінних паперів;

те, що наслідком включення цінних паперів до біржового списку є віднесення емітента цих цінних паперів до підприємств, що становлять суспільний інтерес;

необхідність отримання від емітента письмової згоди/незгоди на включення його цінних паперів до біржового списку.

Фондова біржа вносить цінні папери до біржового списку після отримання письмової згоди емітента та повідомляє ініціатора (ініціаторів) внесення цінних паперів до біржового списку про внесення цінних паперів до біржового списку (із зазначенням дати внесення).».

У зв’язку з цим пункти 8-23 вважати відповідно пунктами 10-25;

пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Допуск цінних паперів іноземних емітентів до торгів може здійснюватись виключно у разі допуску таких цінних паперів до обігу на території України у порядку, встановленому законодавством.

Порядок внесення до біржового списку та біржового реєстру цінних паперів іноземного емітента, який отримав допуск до обігу на території України, встановлюється правилами фондової біржі.»;

пункт 11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12-25 вважати відповідно пунктами 11-24;

8) у пункті 12:

в абзаці четвертому слова «як позалістингових цінних паперів» виключити;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію, прийняття вищим органом емітента або судом рішення про припинення емітента або його банкрутства, про що інформацію оприлюднено у порядку, встановленому законодавством;»;

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дев’ятнадцятим;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«нерозміщення емітентом до 31 січня кожного року, наступного за роком, у якому цінні папери цього емітента були внесені до біржового списку та/або перебували в ньому, календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим;

абзац тринадцятий після слова «Комісії» доповнити словами «або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку»;

абзац шістнадцятий після слова «зупинення» доповнити словами «чи анулювання»;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«зупинення Комісією внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів емітента.»;

доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«Не допускається внесення та перебування у біржовому списку акцій емітента - приватного акціонерного товариства, кількість акціонерів якого не перевищує 100 осіб та статутом якого передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за наявності у фондової біржі такої інформації.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий, двадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим;

9) у пункті 13:

підпункт 13.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 13.2-13.10 вважати відповідно підпунктами 13.1-13.9;

підпункт 13.1 викласти в такій редакції:

«13.1. Фондова біржа зобов’язана зупинити торги лістинговим цінним папером та/або цінним папером, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни лістингового цінного папера та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття торговельного дня не менше ніж на 20% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни лістингового цінного папера та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 40% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.»;

доповнити підпункт 13.3 новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни поточної ціни позалістингового цінного папера, розрахованої у певний торговельний день, у бік збільшення або зменшення на 75% або більше від ціни закриття хоча б одного з п’яти попередніх торговельних днів, біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня.»;

у підпункті 13.4 цифри «13.1-13.4» замінити цифрами «13.1, 13.3»;

у підпункті 13.5 цифри «13.1, 13.2, 13.4» замінити цифрами «13.1-13.3»;

у підпункті 13.7 цифри «13.1-13.4 та 13.6» замінити цифрами «13.1-13.3 та 13.5»;

10) у пункті 24:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами другим - двадцять четвертим;

абзаци четвертий - тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим.

4. У розділі ІV:

1) назву розділу викласти у такій редакції:

«IV. Порядок здійснення допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру»;

2) пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

«1. До біржового реєстру заносяться цінні папери, які пройшли процедуру лістингу.

2. Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру може подаватися: емітентом в процесі емісії цінних паперів; емітентом щодо викуплених цінних паперів; оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.

Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру подається за умови дійсності проспекту цінних паперів, затвердженого Комісією, та його оприлюднення, крім випадків, визначених законом.

Проспект цінних паперів, які включені до біржового реєстру, має бути дійсним та оприлюдненим в установленому законодавством порядку.

Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру, надає фондовій біржі інформацію, необхідну для унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

Цінні папери можуть бути виключені з біржового реєстру за ініціативи емітента цих цінних паперів.»;

3) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-14 вважати відповідно пунктами 3-13;

4) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

«3. Унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі здійснюються з дотриманням умов, визначених пунктом 2 цього розділу, за наявності договору з емітентом, а також за умови відповідності таким мінімальним вимогам:»;

5) пункти 5-7 викласти у такій редакції:

«5. При визначенні строку існування емітента, зазначеного у підпунктах 3.1, 3.2 пункту 3, пункті 4 цього розділу, також враховується строк існування юридичної особи, у тому числі створеної шляхом реорганізації.

6. Протягом усього періоду перебування цінного папера у біржовому реєстрі цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам.

Фондова біржа здійснює постійний контроль за відповідністю цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, лістинговим вимогам.

У разі виявлення біржею невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цих цінних паперів.

Рішення щодо делістингу приймається фондовою біржею на підставі даних, оприлюднених у звітності емітента (особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском), та/або не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності цих цінних паперів лістинговим вимогам.

Якщо зменшення показника вартості чистих активів емітента (для облігацій підприємств - емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском) та/або середнього значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить більше ніж 10% від вимог, встановлених цим розділом, та/або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 20% від вимог, встановлених цим розділом, та/або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо делістингу приймається фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі неприведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників та/або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента (для облігацій підприємств - емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском) не більше ніж на 10% від вимог, встановлених цим розділом, фондова біржа самостійно приймає рішення щодо делістингу.

7. Фондова біржа може вносити державні облігації України до біржового реєстру без проходження лістингових процедур (у тому числі без оформлення проспекту цінних паперів).

Фондова біржа може вносити облігації міжнародної фінансової організації до біржового реєстру без проходження лістингових процедур на підставі укладеного договору між фондовою біржею та такою міжнародною фінансовою організацією.

Фондова біржа може вносити цінний папір емітента (на підставі укладеного договору між фондовою біржею та емітентом) до біржового реєстру без проходження лістингових процедур у разі, якщо цінний папір материнської компанії емітента або самого емітента знаходиться в основному лістингу фондової біржі, яка входить до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1754, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1672/24204 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 грудня 2017 року № 870) (далі - Перелік іноземних фондових бірж).»;

6) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

«8. Внесення та перебування цінних паперів іноземних емітентів (за винятком міжнародної фінансової організації) у біржовому реєстрі здійснюються у разі відповідності таким мінімальним вимогам:»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«наявність договору фондової біржі з іноземним емітентом.»;

7) пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-13 вважати відповідно пунктами 9-12;

8) у пункті 11 слова «лише в одному рівні лістингу» замінити словами «у біржовому реєстрі»;

9) у пункті 12 слова «, зміни рівня лістингу» виключити.

5. У розділі VI:

у пункті 3:

у абзаці п’ятому слова «торговельного дня» замінити словами «торговельної(их) сесії(й)»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«підтримання односторонніх котирувань протягом торговельної(их) сесії(й) лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цієї (цих) торговельної(их) сесії(й) на загальну суму не менше 300000 грн (для боргового цінного папера - не менше 3000000 грн).»;

в абзаці десятому слова «торговельного дня» замінити словами «торговельної(их) сесії(й)»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«підтримання односторонніх котирувань протягом торговельної(их) сесії(й) лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цієї (цих) торговельної(их) сесії(й) на загальну суму не менше 100000 грн (для боргового цінного папера - не менше 1000000 грн).»;

в абзаці п’ятнадцятому слова «торговельний день» замінити словами «торговельну(і) сесію(ї)»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«підтримання односторонніх котирувань протягом торговельної(их) сесії(й) лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цієї (цих) торговельної(их) сесії(й) на загальну суму не менше 10000000 грн (за кожним випуском).».

6. У розділі VIІІ:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«інформацію щодо цінних паперів, які перебували у біржовому списку протягом останніх трьох років (із зазначенням дати внесення та дати виключення цінного папера з біржового списку).»;

2) пункт 3 після слова «оприлюднювати» доповнити словами «проспект цінних паперів у разі допуску таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі, а також»;

3) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Фондова біржа не пізніше 20 грудня надає до Комісії календар торговельних днів на наступний календарний рік.

Фондова біржа зобов’язана повідомити Комісію про зміни у календарі торговельних днів. Відповідне повідомлення здійснюється фондовою біржею до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження.».

У зв’язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкінаon top