Document z0988-03, invalid, current version — Loss of force on January 21, 2011, on the basis - z1441-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.10.2003 N 490
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2003 р.
за N 988/8309
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 1022 ( z1441-10 ) від 24.12.2010 }
Про затвердження форми обліку доходів
і витрат платника податку з доходів фізичних осіб
та Порядку ведення обліку доходів і витрат для
визначення суми загального річного
оподатковуваного доходу

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) та керуючись статтею 8 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Книгу обліку доходів і витрат для визначення
суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядок ведення
обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного
оподатковуваного доходу (додаються).
2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дубель В.С.)
подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
3. Управлінню справами (Ніку В.О.) у 10-денний термін після
державної реєстрації цього наказу забезпечити тиражування його та
надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) після державної
реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах
масової інформації.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2004 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Степанова М.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник Голови Наказ ДПА України
Комітету 16.10.2003 N 490
В.П.Цушко

КНИГА
обліку доходів і витрат для визначення суми
загального річного оподатковуваного доходу
------------------------------------------------------------- (П.І.Б. платника податку, адреса місця постійного проживання,
ідентифікаційний номер)
(грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------- |Дата (день|Джерело отриманого доходу |Загальний річний оподатковуваний| Сплачено | |місяця, |або понесених витрат (назва| дохід |(перераховано)| |місяць, |та код за ЄДРПОУ для |--------------------------------| податку | | рік) |юридичної особи, П.І.Б. та | Місячний |Іноземні доходи | | |отримання |ідентифікаційний номер для |оподатковуваний| | | |доходу або|фізичної особи, їх адреси) | дохід | | | |понесених | |---------------+----------------| | |витрат | |сума | сума |сума | сума | | | | |доходу | витрат|доходу | витрат | | |----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
оподаткування фізичних осіб А.Л.Цебенко

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник Голови Наказ ДПА України
Комітету 16.10.2003 N 490
В.П.Цушко Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2003 р.
за N 988/8309

ПОРЯДОК
ведення обліку доходів і витрат для визначення
суми загального річного оподатковуваного доходу

1. Платники податку, які відповідно до Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (далі - Закон)
зобов'язані подавати декларацію, або мають право на таке подання з
метою повернення надміру сплачених податків, ведуть облік доходів
і витрат у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми
загального річного оподатковуваного доходу (далі - Книга) згідно з
формою, наведеною в додатку до даного наказу.
2. Порядок ведення Книги, яку ведуть платники податку,
розроблено відповідно до Закону ( 889-15 ) та інших законодавчих
актів України.
3. Ведення Книги здійснюється у такому порядку:
3.1. Платники податку повинні заводити Книгу самостійно.
Книга може мати вигляд, як правило, зошита чи блокнота і купується
платниками самостійно.
3.2. Записи в графах Книги здійснюються безпосередньо
платниками податку або іншою особою, нотаріально уповноваженою
таким платником податку здійснювати такі записи (кульковою або
чорнильною ручкою), чітко і розбірливо не пізніше наступного дня
після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування)
податку, а також понесених витрат, які пов'язані з отриманням
доходів.
3.3. Підрахунки відображених у Книзі даних проводяться для
цілей заповнення декларації, коли згідно з нормами цього Закону
( 889-15 ) та інших законів таке подання є обов'язковим або
платники податку мають право подати таку декларацію з метою
повернення надміру сплачених податків. Суми отриманих доходів,
понесених витрат та сплачених (перерахованих) податків
відображаються в графах Книги в гривнях.
3.4. До граф 1 та 2 записуються відповідно дати отримання
доходу, понесених витрат, сплати (перерахування) податку, назви та
коди за ЄДРПОУ для юридичних осіб, прізвища, ім'я, по батькові та
ідентифікаційні номери за наявністю для фізичних осіб, а також їх
юридичні і податкові адреси, де платники податку отримували
доходи, які включаються до складу загального річного
оподатковуваного доходу, та здійснювали витрати, безпосередньо
пов'язані з отриманням зазначеного доходу.
3.5. До граф 3-6 записуються відповідно суми доходів, з яких
складається загальний річний оподатковуваний дохід, а також суми
понесених витрат, підтверджених документально, які безпосередньо
пов'язані з отриманням зазначеного доходу.
3.6. У графу 7 записуються суми сплаченого (перерахованого)
податку.
4. Облік документів і відомостей, пов'язаних з правом на
отримання податкового кредиту згідно зі статтею 5 Закону
( 889-15 ), платники податку можуть вести в реєстрі документів,
записи в якому проводяться в довільній формі. Фактично понесені витрати, які включаються до складу
податкового кредиту, повинні бути підтверджені платниками податку
документально, а саме: фіскальними або товарними чеками, касовими
ордерами, товарними накладними, іншими розрахунковими документами
або договорами, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг)
та визначають суму таких витрат.
5. Книга та, за наявності, реєстр документів знаходяться у
платників податку та повинні надаватись органам податкової служби
на їх вимогу та у межах їх компетенції, визначеної законодавством.
Заступник директора Департаменту
оподаткування фізичних осіб А.Л.Цебенкоon top