Document z0976-02, invalid, current version — Loss of force on August 13, 2012, on the basis - z1206-12

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2002 N 221
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2002 р.
за N 976/7264
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 758 ( z1206-12 ) від 22.06.2012 }
Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Державного казначейства України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного казначейства
N 22 ( z0241-04 ) від 06.02.2004
N 70 ( z0515-05 ) від 19.04.2005
N 152 ( z0504-08 ) від 08.05.2008
N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) та Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), з метою удосконалення процедур відкриття
рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства
України Н А К А З У Ю: { Преамбула в редакції Наказу Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 436 ( z1285-10 ) від
25.11.2010 }
1. Затвердити Порядок відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Державного казначейства України, що
додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 436 ( z1285-10 ) від
25.11.2010 }
2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства
України, затверджену наказом Головного управління Державного
казначейства України від 09.04.97 N 32 ( z0172-97 ) та
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.05.97 за
N 172/1976.
3. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державного казначейства довести до відома органів Державного
казначейства України.
4. Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державного казначейства головні розпорядники бюджетних коштів
доводять до відома підпорядкованих установ, а органи Державного
казначейства України та місцеві фінансові органи - до установ, що
ними обслуговуються.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України О.О.Чечуліну.
Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
02.12.2002 N 221
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
від 25.11.2010 N 436)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2002 р.
за N 976/7264

ПОРЯДОК
відкриття та закриття рахунків
у національній валюті в органах
Державного казначейства України

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами
Державного казначейства України і розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами
розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами,
організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької
діяльності (далі - клієнти), а також органами, що контролюють
справляння надходжень бюджету, та органами місцевого
самоврядування в процесі відкриття (закриття) рахунків.
1.2. У цьому Порядку застосовуються терміни, які визначені
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), іншими
нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
2. Характеристика та використання рахунків,
які відкриваються в органах
Державного казначейства України
2.1. Рахунки, які відкриваються в органах Державного
казначейства України відповідно до порядку їх функціонування та
призначення коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні.
2.2. Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах
Державного казначейства України для забезпечення казначейського
обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів. 2.2.1. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки
за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів,
надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок,
фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у
тому числі залучених державою або під державні гарантії. 2.2.2. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними
коштами - рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями,
передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у
державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам
та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним
підрозділам розпорядників бюджетних коштів і поділяються на: реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам
бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам
розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної
класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій
з виконання загального фонду кошторисів; спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються
розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним
підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами
бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку
операцій з виконання спеціального фонду кошторисів; рахунки одержувачів бюджетних коштів, які відкриваються
одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної
класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або
спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану
використання бюджетних коштів; рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для
здійснення загальнодержавних видатків; рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих
бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального
фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами; особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів
місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації
видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених
із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для
розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих
бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами
розпорядників коштів місцевих бюджетів. 2.2.3. Інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за
відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій
з обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргових зобов'язань
держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими
актами. 2.2.4. Рахунки для обліку операцій з фінансування
бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з
фінансування бюджетів, передбачених законом України про Державний
бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети на відповідний
рік. 2.2.5. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок
нового бюджетного періоду відповідно до закону України про
Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети на
відповідний рік. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття
закону України про Державний бюджет України на відповідний рік
відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні
реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для
покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з
урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному
бюджетному періоді з перенесенням невитрачених у попередньому
періоді залишків коштів.
2.3. Небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами
Державного казначейства України у випадках, передбачених
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам
та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним
підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам,
установам, організаціям та фізичним особам - суб'єктам
підприємницької діяльності, за операціями, що не належать до
операцій за виконанням бюджетів.
2.4. Рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
( v0119506-00 ) та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків
для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного
казначейства ( vb119506-00 ), затверджених наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі
змінами).
2.5. Рахунки не вважаються відкритими та закритими без
дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера
(заступника головного бухгалтера) органу Державного казначейства
України.
2.6. Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні)
реєструються в Книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами
Державного казначейства України.
2.7. Контроль за правильністю відкриття та закриття рахунків
здійснюється головним бухгалтером (заступником головного
бухгалтера) органу Державного казначейства України, на балансі
якого відкрито та закрито ці рахунки.
2.8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється
органами Державного казначейства України відповідно до умов
договорів та додаткових договорів між органом Державного
казначейства України і власниками рахунків (додатки 1 та 2).
3. Відкриття бюджетних рахунків
для зарахування надходжень
3.1. Щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно
до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік, рішень про місцеві
бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
( v0604201-01 ), в органах Державного казначейства України
відкриваються бюджетні рахунки для зарахування надходжень до
державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування
власних надходжень бюджетних установ). Рахунки відкриваються
протягом 45 днів з дня прийняття закону України про Державний
бюджет України на відповідний рік. У разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку видів
надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів
державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх зарахування до
відповідних бюджетів, а також у разі неприйняття або несвоєчасного
прийняття закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік органами Державного казначейства України не
пізніше першого робочого дня нового бюджетного періоду
відкриваються (перевідкриваються) рахунки з реквізитами
попереднього бюджетного періоду. У разі внесення змін у законодавство, згідно із якими
змінюється перелік видів надходжень, що зараховуються до
відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, Державне
казначейство України централізовано відкриває/закриває рахунки за
надходженнями згідно із внесеними змінами. Інформація про
відкриті/закриті рахунки доводиться до органів Державного
казначейства України для подальшого інформування органів, що
контролюють справляння надходжень бюджету, згідно із встановленими
порядками взаємодії. Іншим органам державної влади та місцевим
фінансовим органам зазначена інформація надається за їх
зверненням. 3.1.1. Управління (відділення) у районах, містах та в районах
у містах Державного казначейства України (далі - управління
Державного казначейства України) на підставі інформації про
відкриті рахунки та даних, отриманих від органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету, та відповідних місцевих фінансових
органів, подають Головним управлінням Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - Головні управління Державного казначейства
України) службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних
рахунків за надходженнями (додаток 3) з переліком видів надходжень
державного та місцевих бюджетів, які мобілізуються на відповідній
території. Зазначені службові записки надаються у розрізі видів
бюджетів із зазначенням їх назви. 3.1.2. На підставі поданих управліннями Державного
казначейства України переліків видів надходжень державного та
місцевих бюджетів, що мобілізуються на відповідній території,
Головними управліннями Державного казначейства України провадиться
блокування рахунків за тими видами надходжень, що не мобілізуються
на відповідній території (крім рахунків за видами надходжень, що
відповідно до законодавства складають кошик доходів державного
бюджету для надання міжбюджетних трансфертів). 3.1.3. Головні управління Державного казначейства України
формують справи з юридичного оформлення рахунків на управління
Державного казначейства України, які містять службові записки щодо
відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями
(додаток 3), картку із зразками підписів та відбитка печатки
(додаток 4) та документи, передбачені підпунктом 3.2.1 цього
пункту. У картку включаються зразки підписів осіб, яким згідно з
розпорядчими документами органів Державного казначейства України
надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та
інших розрахункових документів. 3.1.4. Картка із зразками підписів та відбитка печатки має
бути засвідчена підписом керівника або заступника керівника органу
Державного казначейства України вищого рівня та печаткою. У разі
зміни або доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова
картка із зразками підписів та відбитка печатки на всіх осіб, які
мають право першого та другого підписів. Якщо в новій картці, що подається у разі заміни або
доповнення підписів, підписи першого керівника та головного
бухгалтера не змінюються, то додатково така картка не
засвідчується, а підписується керівником та головним бухгалтером. У разі тимчасового надання особі права першого або другого
підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів та
відбитка печатки тимчасово уповноважених осіб та копія
відповідного документа, що підтверджує ці повноваження (наказ,
протокол тощо). Тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника та
головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового
засвідчення не потребує. 3.1.5. Структурні підрозділи Державного казначейства України
та/або Головного управління Державного казначейства України для
відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень подають
службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за
надходженнями за підписом керівника (його заступника) структурного
підрозділу, який ініціює відкриття цих рахунків, погоджені
відповідно головою Державного казначейства України (його
заступником), керівником відповідного Головного управління
Державного казначейства України (його заступником) (додаток 5). 3.1.6. Державне казначейство України та Головні управління
Державного казначейства України формують справи з юридичного
оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які
містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних
рахунків згідно з підпунктом 3.1.5 цього пункту, зразки підписів
посадових осіб, яким надано право контрольного та/або
одноособового підпису на платіжних, розрахункових та інших
розпорядчих документах (додаток 6), завірені відповідно головою
Державного казначейства України (його заступником) або керівником
відповідного Головного управління Державного казначейства України
(його заступником), або картки із зразками підписів та відбитка
печатки (додаток 4). 3.1.7. У разі якщо на початок бюджетного періоду
відкриваються рахунки з реквізитами попереднього бюджетного
періоду, службові записки щодо відкриття таких бюджетних рахунків
за надходженнями не складаються.
3.2. Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду
власних надходжень бюджетних установ (далі - бюджетні рахунки для
зарахування власних надходжень бюджетних установ) відкриваються на
ім'я бюджетних установ - розпорядників коштів відповідного бюджету
та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів
класифікації доходів бюджету згідно з законодавством. Зазначені
рахунки відкриваються разом з відкриттям відповідних спеціальних
реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів та їх
відокремленим структурним підрозділам у порядку, визначеному у
главі 4 цього Порядку. 3.2.1. Управління Державного казначейства України на підставі
заяв бюджетних установ щодо відкриття/закриття рахунків подають
Головним управлінням Державного казначейства України службові
записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування
власних надходжень бюджетних установ (додаток 7) у двох
примірниках. Після відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування
власних надходжень бюджетних установ Головне управління Державного
казначейства України повертає один примірник службової записки
щодо відкриття/закритття бюджетних рахунків для зарахування
власних надходжень бюджетних установ з переліком відкритих
рахунків відповідному управлінню Державного казначейства України. Ці службові записки додаються у справи з юридичного
оформлення рахунків, сформовані на кожного клієнта. 3.2.2. Структурні підрозділи Державного казначейства України
та/або Головного управління Державного казначейства України
відкривають (закривають) бюджетні рахунки для зарахування власних
надходжень бюджетних установ на підставі заяв про відкриття
рахунків, наданих розпорядниками бюджетних коштів (додаток 8).
3.3. Державне казначейство України для відображення в обліку
виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень
іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Державного
казначейства України, відкриті в уповноважених банках, та які
отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном,
відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими
рахунками та кодами бюджетної класифікації. Бюджетні рахунки
відкриваються на підставі службових записок щодо відкриття
рахунків, наданих структурними підрозділами Державного
казначейства України.
4. Відкриття бюджетних рахунків для операцій
клієнтів з бюджетними коштами
4.1. Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних
рахунків подають до органу Державного казначейства України такі
документи: а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток
8) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших
посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому
порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано
право першого та другого підписів; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в органі,
уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену
органом, що видав свідоцтво, або у нотаріальному порядку; в) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчену у нотаріальному
порядку або органом, що видав довідку; г) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого)
установчого документа, засвідчену органом, який здійснив
реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення юридичних осіб
публічного права, які затверджуються розпорядчими актами
Президента України, органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування,
засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів,
установчі документи не подають; ґ) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в
органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав
документ, або у нотаріальному порядку; д) картку із зразками підписів та відбитка печатки
(додаток 9) та перелік рахунків (додаток 10), якими можуть
розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у
двох примірниках, оформлені з урахуванням вимог, зазначених у
пункті 4.5 цієї глави; е) копію повідомлення про взяття клієнта на облік у
відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному порядку. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску,
обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку
"Додаткова інформація"; є) копію довідки про включення розпорядника до Єдиного
реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, засвідчену
органом, що видав документ; ж) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім
видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються. У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ
здійснюються відповідно до законодавства. У разі відкриття розпорядниками бюджетних коштів протягом
бюджетного року відповідних рахунків для обліку операцій з
власними надходженнями бюджетних установ подається відповідно
кошторис або довідка про внесення змін до кошторису. Розпорядники бюджетних коштів, які обслуговуються
централізованими бухгалтеріями та прийняли рішення про відкриття
окремих рахунків відповідно до законодавства, для відкриття в
органах Державного казначейства України реєстраційних та
спеціальних реєстраційних рахунків подають документи, зазначені у
підпунктах "а" - "г", "д", "є", "ж" пункту 4.1 цієї глави, а також
копії документів, що підтверджують: взяття централізованої бухгалтерії на облік в органі
державної податкової служби; взяття централізованої бухгалтерії на облік у відповідному
органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, засвідчену
органом, що його видав, або у нотаріальному порядку.
4.2. Відокремлені структурні підрозділи розпорядників
бюджетних коштів до органу Державного казначейства України подають
такі документи: а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток
8) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших
посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому
порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано
право першого та другого підписів; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію розпорядника
бюджетних коштів в органі, уповноваженому здійснювати державну
реєстрацію, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або у
нотаріальному порядку; в) копію довідки про включення відокремленого структурного
підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, засвідчену у нотаріальному порядку або
органом, що видав довідку; г) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого)
установчого документа відокремленого структурного підрозділу,
засвідчену у нотаріальному порядку або розпорядником бюджетних
коштів, до складу яких входять відокремлені структурні підрозділи.
Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються
розпорядчими актами Президента України, органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на
підставі законів, установчі документи не подають; ґ) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в
органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав
документ, або у нотаріальному порядку; д) картку із зразками підписів та відбитка печатки
(додаток 9) та перелік рахунків (додаток 10), якими можуть
розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у
двох примірниках, оформлені з урахуванням вимог, зазначених у
пункті 4.5 цієї глави; е) дозвіл на відкриття рахунку від розпорядника бюджетних
коштів, до складу якого входить відокремлений структурний
підрозділ (додаток 11); є) копію повідомлення про взяття клієнта на облік у
відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному порядку. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску,
обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку
"Додаткова інформація"; ж) копію довідки про включення відокремленого структурного
підрозділу розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, засвідчену органом,
що видав документ; з) затверджений кошторис (крім видатків бюджетів, кошториси
для здійснення яких не складаються). У період до затвердження кошторисів видатки відокремлених
структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів
здійснюються відповідно до законодавства. У разі відкриття відокремленими структурними підрозділами
розпорядників бюджетних коштів протягом бюджетного року
відповідних рахунків для обліку операцій з власними надходженнями
бюджетних установ подається відповідно кошторис або довідка про
внесення змін до кошторису. У разі відсутності у відокремленого структурного підрозділу
документів, передбачених підпунктами "в" - "ґ" цього пункту, разом
з дозволом подаються копії цих документів розпорядника бюджетних
коштів, до складу якого він входить. Таким відокремленим
структурним підрозділам можуть відкриватись відповідні рахунки з
обліку коштів, які відносяться до власних надходжень бюджетних
установ.
4.3. Одержувачі бюджетних коштів для відкриття рахунків
подають до органу Державного казначейства України такі документи: а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток
8) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших
посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому
порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано
право першого та другого підписів; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в органі,
уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену
органом, що видав свідоцтво, або у нотаріальному порядку;
в) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчену у нотаріальному
порядку або органом, що видав довідку; г) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого)
установчого документа, засвідчену органом, який здійснив
реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення юридичних осіб
публічного права, які затверджуються розпорядчими актами
Президента України, органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування,
засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів,
установчі документи не подають; ґ) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в
органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав
документ, або у нотаріальному порядку; д) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток
9) та перелік рахунків (додаток 10), якими можуть розпоряджатися
зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках,
оформлені з урахуванням вимог, зазначених у пункті 4.5 цієї глави; е) копію повідомлення про взяття клієнта на облік у
відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному порядку. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску,
обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку
"Додаткова інформація"; є) копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до
Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
засвідчену органом, що видав документ; ж) план використання бюджетних коштів.
4.4. У разі відкриття рахунків військовим частинам,
установам, підприємствам і організаціям Збройних Сил України,
Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної
служби, Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України та інших центральних органів виконавчої
влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування
(далі - військові частини/установи), подаються такі документи: а) заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток
8) за підписом керівника та начальника структурного підрозділу, на
який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності, або інших службових осіб, яким відповідно до
затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів
та відбитка печатки надано право першого та другого підписів; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в органі,
уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена
органом, що видав свідоцтво, або у нотаріальному порядку; в) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчена у нотаріальному
порядку або органом, що видав довідку; г) копія документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в
органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав
документ, або у нотаріальному порядку; ґ) картка із зразками підписів та відбитка печатки (додаток
9) та перелік рахунків (додаток 10), якими можуть розпоряджатися
зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках,
оформлені з урахуванням вимог, зазначених у пункті 4.5 цієї глави; д) копію повідомлення про взяття клієнта на облік у
відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному порядку. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску,
обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку
"Додаткова інформація"; е) копія довідки про включення розпорядника бюджетних коштів
до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
засвідчена органом, що видав документ; є) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім
видатків державного бюджету, кошториси для здійснення яких не
складаються. У разі відкриття розпорядниками бюджетних коштів протягом
бюджетного року відповідних рахунків для обліку операцій з
власними надходженнями бюджетних установ подається відповідно
кошторис або довідка про внесення змін до кошторису. У період до затвердження кошторисів видатки військових
частин/установ здійснюються відповідно до законодавства.
4.5. Для відкриття рахунків клієнти подають до органів
Державного казначейства України картку із зразками підписів та
відбитка печатки (додаток 9). У картку включаються зразки підписів
осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів
надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних,
розрахункових та інших розпорядчих документів. У картку
обов'язково включається зразок відбитка печатки (для фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності - за наявності). 4.5.1. Право першого підпису належить першому керівнику (у
військових частинах - командиру, начальнику) та його заступникам і
не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які
мають право другого підпису. У разі відсутності у штатному розписі
посади заступника керівника право першого підпису або тимчасового
надання права першого підпису може бути надано іншим посадовим
особам. Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено,
то орган Державного казначейства України має право витребувати
письмове підтвердження про надання права іншим особам
розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та
відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються
повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не
підтверджується. Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його
заступнику або особам, відповідальним за ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності. Для відкриття окремих рахунків в органах Державного
казначейства України клієнти, які обслуговуються централізованими
бухгалтеріями, подають картки, відповідно до яких право першого
підпису належить керівнику бюджетної установи (іншим посадовим
особам, яким надано право першого підпису), а право другого
підпису - головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера)
централізованої бухгалтерії. При цьому у картку обов'язково
включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій
діє централізована бухгалтерія. Право другого підпису не може бути надано особам, які
користуються правом першого підпису. За рахунками клієнтів (крім бюджетних установ), у штатному
розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого
підпису, до органів Державного казначейства України подається
засвідчена в установленому порядку картка зі зразками підписів
осіб, які мають право першого підпису, та відбитка печатки. При
цьому у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які
мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному
розписі таких осіб немає. 4.5.2. Картка із зразками підписів та відбитка печатки
засвідчується у нотаріальному порядку або підписами осіб, які
мають право першого підпису, та печаткою установи/організації,
якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить. У населених пунктах, де немає нотаріусів, картки
засвідчуються уповноваженими на це посадовими особами органів
місцевого самоврядування. 4.5.3. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів
подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають
право першого або другого підпису, засвідчена в установленому
порядку. У разі звільнення та/або призначення хоча б однієї з
посадових осіб, що мають право першого та другого підпису,
протягом 5 робочих днів з дати звільнення та/або призначення
подається нова картка із зразками підписів та відбитком печатки.
За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної
в картці, та за своєчасність внесення змін до картки відповідає
клієнт. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки першого
керівника або головного бухгалтера складається нова картка із
зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках,
засвідчена у нотаріальному порядку або підписом особи, яка має
право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій
клієнт підпорядкований або до складу якої входить. У разі зміни
керівника або головного бухгалтера клієнт зобов'язаний не пізніше
наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган
Державного казначейства України. У разі тимчасового надання особі права першого або другого
підпису, а також у разі тимчасової зміни однієї з осіб,
уповноважених першим керівником, до органів Державного
казначейства України подається у двох примірниках тимчасова картка
із зразками підписів тимчасово уповноваженої особи та зазначенням
строку її дії. Тимчасова картка засвідчується підписом першого
керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового
засвідчення не потребує. 4.5.4. При оформленні клієнтами карток із зразками підписів
для проставляння на них зразків першого та другого підписів
використання факсиміле забороняється. У картках і тимчасових картках із зразками підписів та
відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються на
відкриття рахунків, забороняється зазначення печаток, призначених
для спеціальної мети (для пакетів, перепусток тощо). У разі тимчасової відсутності печатки у зв'язку зі створенням
нової установи, реорганізацією, зміною найменування,
підпорядкованості установи, спрацьованістю або втратою печатки на
підставі листа клієнта керівник органу Державного казначейства
України в резолюції до листа надає дозвіл на прийняття картки із
зразками підписів без відбитка печатки. Дозвіл надається на термін
не більше десяти днів, а у разі втрати печатки - не більше
тридцяти днів. 4.5.5. Картки та тимчасові картки із зразками підписів та
відбитка печатки надаються до органів Державного казначейства
України із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією
карткою має право першого підпису. Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками підписів
та відбитка печатки до органів Державного казначейства України
клієнтами надаються: копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які
містять фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію
і номер паспорта або документа, що його замінює, інформацію про
дату видачі та орган, що видав паспорт, місце реєстрації або
тимчасового перебування, та копія документа, виданого органом
державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній
особі ідентифікаційного номера (за наявності), осіб, які зазначені
в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка
печатки. Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх
власників, а також відбитком печатки клієнта, зразок якої наведено
у картці із зразками підписів та відбитком печатки відповідної
установи та вчиненням напису "З оригіналом згідно", проставляються
дата, посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка
вчинила напис; копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що
підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання
(тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим
особам, що зазначені в картках із зразками підписів (тимчасових
картках із зразками підписів), що цим самим уповноважує їх
розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів
засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує
відповідність копії оригіналу, про що робиться напис "З оригіналом
згідно", проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали
особи, яка вчинила напис, і завіряється печаткою з найменуванням
відповідної установи. До картки або тимчасової картки із зразками підписів та
відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків, якими можуть
розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи,
засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого
підписів, та відбитком печатки клієнта (додаток 10). Перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у
картці (тимчасовій картці) особи (додаток 10), переоформлюється у
разі відкриття/закриття рахунків клієнтів та у разі переоформлення
картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка
печатки клієнта.
4.6. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного
оформлення рахунків, які містять договір про розрахунково-касове
обслуговування, додатковий договір (у разі наявності),
Реєстраційну картку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів та
зміни до неї, складені відповідно до Порядку формування Єдиного
реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
05.02.2008 N 40 ( z0137-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2008 за N 137/14828, повідомлення про взяття
рахунку на облік органом державної податкової служби, а також
документи, визначені відповідно до підпунктів "а" - "е" пункту
4.1, підпунктів "а" - "є" пункту 4.2, підпунктів "а" - "е" пункту
4.3, підпунктів "а" - "д" пункту 4.4 цієї глави та пункту 7.4
глави 7, у тому числі ті, які втратили чинність.
4.7. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними
коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При
цьому за бюджетними програмами (кодами тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів), виконання яких
продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та
бюджетні призначення за якими передбачені у законі України про
Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети на
відповідний рік, використовуються рахунки попереднього бюджетного
періоду. Розпорядники бюджетних коштів та відокремлені структурні
підрозділи розпорядників бюджетних коштів, яким в органах
Державного казначейства України справи з юридичного оформлення
рахунків вже заведені (у минулі бюджетні періоди), обов'язково
подають затверджений кошторис на відповідний рік, а
одержувачі - план використання бюджетних коштів. У разі внесення
змін у документи, передбачені у підпунктах "а" - "е" пункту 4.1,
підпунктах "а" - "є" пункту 4.2, підпунктах "а" - "е" пункту 4.3,
підпунктах "а" - "д" пункту 4.4 цієї глави, до органів Державного
казначейства України надаються лише документи, до яких були
внесені зміни, не пізніше ніж протягом десяти днів з моменту
внесення змін у ці документи.
4.8. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на
заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державного
казначейства України". У разі реорганізації клієнта (злиття, приєднання, поділу,
перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості зі
зміною ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України рахунки такого клієнта
закриваються. Для відкриття нових рахунків протягом десяти днів з
дня реєстрації нової юридичної особи подаються документи,
передбачені пунктами 4.1 - 4.4 цієї глави. У разі реорганізації клієнта (злиття, приєднання, поділу,
перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості
без зміни ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України рахунки не закриваються. При
цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються
документи, передбачені пунктами 4.1 - 4.4 цієї глави. Органи Державного казначейства України протягом трьох робочих
днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків
клієнтів (крім відкриття/закриття рахунків у зв'язку із
завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо
реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не
відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у
попередньому бюджетному періоді) подають відповідним органам
державної податкової служби повідомлення про це у порядку,
встановленому законодавством. До отримання органами Державного казначейства України
повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної
податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із
зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками на рахунках, відкритих в
органах Державного казначейства України, є дата реєстрації
отриманого органом Державного казначейства України зазначеного
повідомлення. Повідомлення зберігаються в справах з юридичного
оформлення рахунків, сформованих на кожного клієнта. Після відкриття/закриття рахунків органи Державного
казначейства України надають клієнтам повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків (додаток 12).
4.9. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу
Державного казначейства України особи, які мають відповідні
повноваження та право першого або другого підпису. При отриманні документів на відкриття рахунків орган
Державного казначейства України зобов'язаний здійснити перевірку
поданих документів, зокрема: а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути
розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та
ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та
відбитка печатки; б) свідоцтво про державну реєстрацію в органі, уповноваженому
здійснювати державну реєстрацію, має відповідати зразкам,
визначеним законодавством; в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються,
якщо вони відповідають формам, визначеним законодавством. Після надання повного пакета документів, оформлених у
встановленому порядку, органи Державного казначейства України не
пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття
рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки.
4.10. Якщо клієнт має рахунок в органі Державного
казначейства України і відкриває новий, а право першого та другого
підписів за новим рахунком надається особам, які мають право
підпису за раніше відкритим рахунком, то в полі "Додаткова
інформація" заяви про відкриття рахунків (додаток 8) зазначається,
що на операції за рахунком поширюється право першого та другого
підписів посадових осіб, зазначених у картці із зразками підписів
і відбитком печатки, яка зберігається в справі з юридичного
оформлення рахунків цього клієнта, який відкриває рахунок.
4.11. Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться
клієнтами, які обслуговуються в органах Державного казначейства
України, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту
залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право
першого та другого підписів, відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку України. У розрахунку зазначається визначений у договорі про
здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом
Державного казначейства України та клієнтом строк здавання
готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її
на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України. Для кожного клієнта складається окремий розрахунок
установлення ліміту залишку готівки в касі. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми
розпорядчими документами клієнта. Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці
їх роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних
розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків
ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.

5. Відкриття інших бюджетних рахунків
та рахунків для обліку операцій
з фінансування бюджетів
5.1. Для відкриття інших бюджетних рахунків подаються такі
документи: а) органами Державного казначейства України - службові
записки щодо відкриття бюджетних рахунків за підписом керівника та
головного бухгалтера, картка із зразками підписів та відбитка
печатки (додаток 4); б) структурними підрозділами (департаментами, управліннями
та/або відділами) Державного казначейства України та Головного
управління Державного казначейства України - службові записки щодо
відкриття рахунків за підписом керівника (заступника керівника)
структурного підрозділу, погоджені відповідно головою Державного
казначейства України (заступником голови), керівником відповідного
Головного управління Державного казначейства України (заступником
керівника), зразки підписів посадових осіб, яким надано право
контрольного та/або одноособового підпису на платіжних,
розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 6),
завірені головою Державного казначейства України (заступником
голови) або керівником відповідного Головного управління
Державного казначейства України (заступником керівника).
5.2. На кожний структурний підрозділ формуються справи з
юридичного оформлення рахунків, які містять документи, визначені
відповідно до пункту 5.1 цієї глави та пункту 7.5 глави 7 цього
Порядку.
5.3. Структурні підрозділи, яким в органах Державного
казначейства України справи з юридичного оформлення рахунків вже
заведені (у минулі бюджетні періоди), подають документи, визначені
в пункті 5.1 цієї глави, лише в разі внесення змін у ці документи.
5.4. Днем відкриття рахунків вважається дата погодження
службової записки щодо відкриття бюджетних рахунків головою
(заступником голови) Державного казначейства України або
керівником (заступником керівника) відповідного Головного
управління Державного казначейства України.
6. Відкриття небюджетних рахунків
6.1. Для відкриття небюджетних рахунків підприємства,
установи, організації подають до органів Державного казначейства
України такі документи: а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток
8) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших
посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому
порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано
право першого та другого підписів; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі,
уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену у
нотаріальному порядку або органом, який видав свідоцтво про
державну реєстрацію; в) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчену у нотаріальному
порядку або органом, що видав довідку; г) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого)
установчого документа, засвідчену органом, який здійснив
реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення юридичних осіб
публічного права, які затверджуються розпорядчими актами
Президента України, органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування,
засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів,
установчі документи не подають; ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох
примірниках (додаток 9), оформлену з урахуванням вимог, зазначених
у пункті 4.5 глави 4 цього Порядку. Якщо серед осіб, які мають право першого або другого
підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово
перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані
додатково подати документи, що підтверджують законність їх
перебування на території України та дозвіл на працевлаштування; д) копію повідомлення про взяття клієнта на облік у
відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному порядку. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску,
обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку
"Додаткова інформація"; е) копію документа, що підтверджує взяття підприємства,
установи, організації на облік в органі державної податкової
служби, засвідчену органом, що видав документ, або у нотаріальному
порядку.
6.2. Для відкриття небюджетних рахунків фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності подають до органів
Державного казначейства України такі документи: а) заяву про відкриття/закриття рахунків установленого зразка
(додаток 13); б) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або
копію сторінки паспорта з відміткою про право здійснювати будь-які
платежі без ідентифікаційного номера, засвідчені підписами
працівника органу Державного казначейства України та фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності; в) копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу
Державного казначейства України та фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності; г) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі,
уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену у
нотаріальному порядку або органом, який видав свідоцтво про
державну реєстрацію; ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох
примірниках (додаток 9), оформлену з урахуванням вимог, зазначених
у пункті 4.5 глави 4 цього Порядку; д) копію повідомлення про взяття клієнта на облік у
відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному порядку. Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску,
обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку
"Додаткова інформація"; е) копію документа, що підтверджує взяття фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності на облік в органі
державної податкової служби, засвідчену органом, що видав
документ, або у нотаріальному порядку. Для відкриття небюджетних рахунків клієнтами, у яких
сформована справа з юридичного оформлення рахунків, надається
заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8) за
підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових
осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку
картки із зразками підписів надано право першого та другого
підписів, та додається до справи.
6.3. На кожне підприємство, установу, організацію та фізичну
особу - суб'єкта підприємницької діяльності формується справа з
юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про
розрахунково-касове обслуговування, повідомлення про взяття
рахунку на облік органом державної податкової служби, документи,
визначені пунктами 6.1, 6.2 цієї глави та пунктом 7.6 глави 7
цього Порядку, у тому числі ті, які втратили чинність.
6.4. Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на
заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки органу Державного
казначейства України". Органи Державного казначейства України протягом трьох робочих
днів з дня проведення операції відкриття/закриття небюджетних
рахунків клієнтам подають відповідним органам державної податкової
служби повідомлення про це поштою або в електронному вигляді у
порядку, встановленому законодавством. У разі відкриття небюджетного рахунку до отримання органами
Державного казначейства України повідомлення про взяття рахунку на
облік органом державної податкової служби операції за небюджетним
рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
Датою початку операцій за видатками на небюджетному рахунку,
відкритому в органах Державного казначейства України, є дата
реєстрації отриманого органом Державного казначейства України
повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної
податкової служби.
6.5. У разі реорганізації підприємства, установи, організації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення), зміни
найменування, підпорядкованості зі зміною ідентифікаційного коду
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
рахунки клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків
подаються документи, передбачені пунктом 6.1 цієї глави. У разі реорганізації підприємства, установи, організації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення), зміни
найменування, підпорядкованості без зміни ідентифікаційного коду
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
рахунки такого клієнта не закриваються. При цьому підприємством,
установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом
6.1 цієї глави (за винятком підпункту "а"). Зазначені документи подаються до органу Державного
казначейства України протягом десяти днів з дня реєстрації нової
юридичної особи або внесення змін.
6.6. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу
Державного казначейства України особи, які мають відповідні
повноваження та право першого або другого підпису. У разі отримання документів на відкриття рахунків органи
Державного казначейства України зобов'язані здійснити перевірку
поданих документів, зокрема: а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути
розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та
ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та
відбитка печатки; б) свідоцтво про державну реєстрацію в органі, уповноваженому
здійснювати державну реєстрацію, має відповідати зразкам,
визначеним законодавством; в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються,
якщо вони відповідають формам, визначеним законодавством.
7. Закриття рахунків в органах
Державного казначейства України
7.1. Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному
періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або в останній день
іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів
України може визначити інший термін закриття рахунків, який
повинен настати не пізніше ніж через п'ять робочих днів після
закінчення бюджетного періоду.
7.2. У разі змін в законодавстві бюджетні рахунки можуть
закриватися (відкриватися) протягом поточного бюджетного періоду.
7.3. У разі закриття бюджетних рахунків для зарахування
надходжень (крім власних надходжень бюджетних установ) у зв'язку
із виникненням змін у складі видів надходжень або порядку їх
зарахування, пов'язаних із змінами в законодавстві, складаються
службові записки щодо закриття бюджетних рахунків за
надходженнями: а) управліннями Державного казначейства України (додаток 3)
за підписом керівника (заступника керівника) та головного
бухгалтера, які подаються до Головних управлінь Державного
казначейства України; б) структурними підрозділами Головних управлінь Державного
казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних
рахунків, погоджені керівником відповідного Головного управління
Державного казначейства України (заступником керівника) (додаток
5); в) структурними підрозділами Державного казначейства України,
якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджені
головою Державного казначейства України (заступником голови)
(додаток 5). Службові записки щодо закриття бюджетних рахунків за
надходженнями після закінчення бюджетного періоду не складаються у
разі, якщо реквізити рахунків, що відкриваються у новому
бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що
закриваються у зв'язку з закінченням бюджетного періоду.
7.4. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів, в тому числі
бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних
установ, на підставі наданих власниками рахунків заяв про закриття
рахунків (додаток 14) закриваються: а) у разі відсутності у поточному бюджетному періоді
бюджетних асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації
видатків та кредитування (кодом тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів); б) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (злиття,
приєднання, поділу або перетворення), зміни найменування,
підпорядкованості; У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів
орган Державного казначейства України на підставі платіжного
доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший
відкритий цим клієнтом рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним
законодавством. 7.4.1. У разі реорганізації клієнта внаслідок злиття,
приєднання, поділу, перетворення рахунок може бути закритий
уповноваженим органом (правонаступником) за умови подання ним
таких документів: заяви про закриття рахунку; копії рішення органу юридичної особи, уповноваженого на це
установчими документами, а у випадках, передбачених
законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної
влади про припинення юридичної особи, засвідченої у нотаріальному
порядку або органом, який прийняв таке рішення; картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 9)
уповноваженого органу (правонаступника) та перелік рахунків
(додаток 10), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці
особи, у двох примірниках, оформлені відповідно до вимог пункту
4.5 глави 4 цього Порядку. Якщо на реєстраційному рахунку немає
залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка печатки
не подається. 7.4.2. У разі припинення юридичної особи внаслідок її
ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується
один рахунок, на якому обліковуються кошти на утримання бюджетної
установи. Для цього до органів Державного казначейства України
подаються такі документи: копія рішення органу юридичної особи, уповноваженого на це
установчими документами, а у випадках, передбачених законом, копія
рішення суду або відповідних органів державної влади про
ліквідацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку або
відповідним органом державної влади, який прийняв таке рішення; картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 9) та
перелік рахунків (додаток 10), якими можуть розпоряджатися
зазначені у картці особи, у двох примірниках, оформлені відповідно
до вимог пункту 4.5 глави 4 цього Порядку. До цієї картки
включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів
ліквідаційної комісії) і відбитка печатки юридичної особи, що
ліквідується. Інші рахунки, виявлені під час проведення
ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором
(ліквідаційною комісією). Закриття інших рахунків, які не використовуються для
проведення ліквідаційної процедури, здійснюється на підставі заяви
про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням
органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими
документами, а у випадках, передбачених законом, - суду або
відповідному органу державної влади, що прийняв рішення про
ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови
проведення ідентифікації), та копії рішення суду, органу державної
влади або відповідного органу юридичної особи, уповноваженого на
це установчими документами, про ліквідацію юридичної особи,
засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке
рішення. Рахунок, на якому обліковуються кошти на утримання установи
(який використовувався для проведення ліквідаційної процедури),
закривається на підставі заяви ліквідатора про закриття рахунку.
7.5. Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з
фінансування бюджетів закриваються органами Державного
казначейства України на підставі службової записки щодо закриття
рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних
підрозділів органу Державного казначейства України, якими було
ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої головою
Державного казначейства України (його заступником) або керівником
відповідного Головного управління Державного казначейства України
(заступником керівника).
7.6. Небюджетні рахунки підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності закриваються
на підставі заяви про закриття рахунку клієнта та документів,
визначених у пункті 7.4 цієї глави. Органи Державного казначейства України мають право самостійно
закривати небюджетні рахунки, якщо за цими рахунками не
здійснювалися операції протягом останніх трьох років і на цьому
рахунку немає залишку коштів. Самостійне закриття зазначених рахунків органами Державного
казначейства України здійснюється на підставі службової записки
щодо закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників)
структурних підрозділів органу Державного казначейства України, в
якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, погодженої
головою Державного казначейства України (заступником голови) або
керівником відповідного Головного управління Державного
казначейства України (заступником керівника).
7.7. Відповідно до Переліку документів, що утворюються в
діяльності Національного банку України та банків України, із
зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 08.12.2004 N 601 ( z1646-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за
N 1646/10245, справа з юридичного оформлення рахунку зберігається
в органі Державного казначейства України протягом 10 років з
моменту закриття рахунку.
{ Порядок в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008; N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

Зразок

ДОГОВІР
про здійснення розрахунково-касового
обслуговування

_______________________ __________________
(місце складання) (дата)
__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
в особі __________________________________________________________
(посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Казначейство), який діє на підставі Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232, з одного боку, та _________________
__________________________________________________________________
(повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові клієнта)
в особі(*) _______________________________________________________
(посада керівника, прізвище, ім'я,
_________________________________________________ (далі - Клієнт),
по батькові, документ, що засвідчує особу)
який діє на підставі(*) _________________________________________,
(назва установчого документа)
з другого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору
Казначейство відкриває Клієнту ______________________________
рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове
обслуговування відповідно до вимог законодавства України, в тому
числі нормативно-правових актів Державного казначейства України і
Національного банку України, та умов цього Договору. До отримання Казначейством повідомлення про взяття рахунку на
облік органами державної податкової служби операції за цим
рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
2. Права та зобов'язання Сторін
2.1. Казначейство має право: 2.1.1. Подавати відповідним органам державної податкової
служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття
рахунку (рахунків) Клієнта. 2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на рахунки для
зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень
бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний
рахунок (рахунки) Клієнта та/або у порядку та терміни, передбачені
додатковим договором до цього Договору, на рахунки вищих та
підвідомчих установ і організацій Клієнта.(**) 2.1.3. Вимагати від Клієнта правильності оформлення
розрахункових документів відповідно до законодавства України та
повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові
документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави,
передбачені законодавством України. 2.1.4. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків для
отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку
в разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки. 2.1.5. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських)
документів про зарахування, перерахування та використання
бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення
попереднього контролю за цільовим витрачанням коштів, що
виділяються з бюджетів. 2.1.6. Застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного
законодавства у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами
та/або призупинення бюджетних асигнувань Клієнта, передбачених
статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це
Клієнта.(***) 2.1.7. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків на
рахунку (рахунках) станом на 1 січня поточного року. У разі
неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів
уважається підтвердженим. 2.1.8. Закривати/відкривати рахунок (рахунки) у зв'язку із
завершенням та початком бюджетного періоду за умови, якщо
реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не
відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у
попередньому бюджетному періоді.(***) 2.1.9. Здійснювати безспірне списання коштів з рахунків
Клієнта, що передбачено статтею 25 Бюджетного кодексу України. 2.1.10. Здійснювати на підставі меморіального документа
Казначейства списання коштів з рахунку Клієнта у разі невиконання
ним вимог нормативно-правових актів щодо переказу коштів між
учасниками розрахунків та/або недотримання ним вимог щодо строків
і обсягів таких розрахунків.(****)
2.2. Клієнт має право: 2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на
його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах
затвердженого кошторису доходів і видатків, для одержувачів
коштів - у межах плану використання бюджетних коштів). 2.2.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію,
пов'язану з виконанням цього Договору. 2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків
та інших обумовлених цим Договором послуг. 2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої
рахунки і їх перерахування.
2.3. Казначейство зобов'язується: 2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. 2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції за
дорученням Клієнта. 2.3.3. Надавати Клієнту всі послуги з розрахунково-касового
обслуговування в межах повноважень, визначених законодавством. 2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок
Клієнта. 2.3.5. Повідомляти Клієнту номери рахунків для зарахування до
бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті одночасно з
відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта.(**) 2.3.6. Здійснювати перерахування платежів з рахунків для
зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень
бюджетних установ на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок
(рахунки) Клієнта та/або у порядку та терміни, передбачені
додатковим договором до цього Договору, на рахунки вищих та
підвідомчих установ і організацій Клієнта.(**) 2.3.7. Видавати Клієнту виписку (інший документ) з рахунку
(рахунків) з доданням необхідних документів наступного робочого
дня після здійснення операцій за рахунком (рахунками) Клієнта. 2.3.8. Видавати Клієнту виписку з рахунків для зарахування до
спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ у
вигляді реєстру розрахункових документів наступного робочого дня
після здійснення операцій за цими рахунками.(**) 2.3.9. Гарантувати таємницю операцій за рахунком (рахунками)
Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань
проведення операцій на його рахунку (рахунках) можуть бути надані
лише у випадках, передбачених законом. 2.3.10. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку
розрахунків, консультувати його з різних питань, що виникають у
процесі розрахунково-касового обслуговування. 2.3.11. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на
отримання готівки з рахунків Казначейства (групи 257) за умови
оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку зі свого рахунку.
2.4. Клієнт зобов'язується: 2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, в тому числі
нормативно-правових актів Державного казначейства України з питань
здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності. 2.4.2. Повідомляти платникам номери рахунків для зарахування
до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті
одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками
Клієнта.(**) 2.4.3. Повідомляти Казначейство про зміни в установчих
документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів. 2.4.4. Перераховувати зі своїх спеціальних реєстраційних
рахунків на рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету
власних надходжень бюджетних установ кошти у обсягах, необхідних
для здійснення Казначейством операцій з повернення помилково або
надміру зарахованих платежів.(**) 2.4.5. З метою отримання грошової чекової книжки для
отримання готівки з рахунку Казначейства (групи 257) здійснювати
оплату її вартості відповідному банку зі свого рахунку. 2.4.6. Повідомляти Казначейство про всі виявлені неточності
або помилки у виписках з рахунку (рахунків) та інших документах
або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за
рахунком не пізніше наступного дня після дати отримання виписки. 2.4.7. Повідомляти Казначейство про зарахування на рахунок
Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний строк з дня
надходження коштів на рахунок подавати Казначейству платіжне
доручення на перерахування коштів власнику. 2.4.8. Надавати Казначейству платіжні, розрахункові та інші
розпорядчі документи протягом операційного дня в межах
операційного часу, визначеного Казначейством з урахуванням
регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку
України. 2.4.9. Подавати звіти в строки та за формами, установленими
Казначейством. 2.4.10. Здавати готівку в установу банку для подальшого
зарахування на рахунки, відкриті в Казначействі, керуючись
вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, у
строк ____________________.
3. Розрахунки за готівкове обслуговування
Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових
рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, відкритих на ім'я
Державного казначейства України, за чеками Казначейства
здійснюється Клієнтом на підставі договору, укладеного ним з
відповідним банком.
4. Форс-мажор
4.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних
обставин вони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час
дії зазначених обставин.
4.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають
інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть
більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися
від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому
разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою
Стороною можливих збитків.
5. Порядок закриття рахунків
Рахунки закриваються у випадках, передбачених законодавством
України.
6. Строки дії Договору,
порядок його зміни та припинення
6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до ______________.
6.2. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний
календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати
за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.
6.3. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою обох
Сторін.
6.4. Погоджені зміни в Договорі оформляються додатковими
договорами, які є невід'ємною частиною Договору.
6.5. Договір розривається за згодою Сторін або у випадках,
передбачених законом.
6.6. Договір складається у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу.
7. Порядок розгляду спорів
Спори, що виникають протягом дії Договору, розв'язуються
шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому
порядку.
8. Місцезнаходження Сторін
Казначейство Клієнт ______________________________ ____________________________
______________________________ ____________________________
______________________________ ____________________________
Керівник _____________________ Керівник ___________________
(підпис, прізвище, (підпис, прізвище,
ініціали) ініціали)
"__" _______________ 20__ року "__" _____________ 20__ року
М.П. М.П.
Передбачені цим зразком Договору умови Сторони в разі
укладення договору можуть змінювати та встановлювати інші умови,
які не повинні суперечити законодавству України.
_______________
(*) Для юридичних осіб.
(**) Зазначене поширюється на розпорядників бюджетних коштів
та їх відокремлені структурні підрозділи у разі відкриття ними
рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних
надходжень бюджетних установ. (***) Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, а також відокремлені структурні підрозділи
розпорядників бюджетних коштів.
(****) Зазначається у разі відкриття рахунків для здійснення
клірингових розрахунків, передбачених відповідними
нормативно-правовими актами.
{ Додаток 1 в редакції Наказів Державного казначейства N 70
( z0515-05 ) від 19.04.2005, N 152 ( z0504-08 ) від 08.05.2008,
N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 2
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР N ___
до Договору про здійснення розрахунково-касового
обслуговування(*)
N _____________ від _________

_______________________ ___________________
(місце складання) (дата)
__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
в особі __________________________________________________________
(посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Казначейство), який діє на підставі Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232, з одного боку, та _________________
__________________________________________________________________
(повне найменування клієнта)
в особі __________________________________________________________
(посада керівника, прізвище, ім'я,
_________________________________________________ (далі - Клієнт),
по батькові, документ, що засвідчує особу)
який діє на підставі ____________________________________________,
(назва установчого документа)
з другого боку (далі - Сторони), уклали цей Додатковий договір до
Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування
N ____ від _________ про таке:
1. Сторони погодились доповнити главу 2 Договору підпунктами
2.2.5 та 2.3.12, 2.3.13 такого змісту:
"2.2.5. Перераховувати кошти, отримані як власні надходження
бюджетної установи згідно із _____________________________________
(назва нормативно-правового
________________________________________________________________";
акта головного розпорядника бюджетних коштів)
"2.3.12. Здійснювати протягом операційного дня шляхом
формування меморіальних документів перерахування _________________
(відсоток)
від обсягу коштів, зарахованих на рахунок _______________________,
(номер рахунку)
відкритий за кодом класифікації доходів бюджету __________________ _________________________________________________________________,
(код класифікації доходів бюджету)
на рахунок ______________________________________________________,
(реквізити рахунку установи вищого рівня Клієнта,
найменування установи вищого рівня)
відкритий за тим самим кодом класифікації доходів бюджету.(**)
2.3.13. Здійснювати на підставі платіжних доручень Клієнта
перерахування коштів, зарахованих на рахунок _____________________ _________________________________________________________________,
(номер рахунку)
відкритий за кодом класифікації доходів бюджету _________________ _________________________________________________________________,
(код класифікації доходів бюджету)
на рахунки підвідомчих установ та установ вищого рівня, відкритих
за тим самим кодом класифікації доходів бюджету".
2. Додатковий договір є невід'ємною частиною Договору та
укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
3. Решта умов Договору залишається незмінною.
4. Місцезнаходження Сторін:
Казначейство Клієнт ______________________________ ____________________________
______________________________ ____________________________
______________________________ ____________________________
Керівник _____________________ Керівник ___________________
(підпис, прізвище, (підпис, прізвище,
ініціали) ініціали)
"__" _______________ 20__ року "__" _____________ 20__ року
М.П. М.П.
Передбачені цим Додатковим договором умови Сторони в разі
укладення додаткового договору можуть змінювати та встановлювати
інші умови, які не повинні суперечити законодавству України.
_______________
(*) Зразок Додаткового договору.
(**) За наявності технічної можливості.
{ Додаток 2 в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008, N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 3
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо ________________________________
(відкриття/закриття)(*)
бюджетних рахунків за надходженнями
до _________________________________________
(назва бюджету)

__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України, у якому
відкриваються рахунки, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
--------------- __________________________________________________ | | --------------- __________________________________________________________________
(орган Державного казначейства України, що звертається
із службовою запискою)
Просимо ____________________ бюджетні рахунки для зарахування
(відкрити/закрити)(*)
надходжень відповідно до переліку(**):
------------------------------------------------------------------ | N |Номер балансового рахунку | Класифікація доходів бюджету | | з/п | |------------------------------| | | | код | найменування | |-----+---------------------------+----------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+---------------------------+----------+-------------------| | | | | | |-----+---------------------------+----------+-------------------| | | | | | |-----+---------------------------+----------+-------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Документи на _______________________ рахунків перевірив:
(відкриття/закриття)(*)
________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
_____________________ рахунки дозволяю.
(відкрити/закрити)(*)
Керівник ______________ ________________________
(заступник керівника) (підпис) (прізвище, ініціали)
Дата _______________________ рахунків "__" ________ 20__ року.
(відкриття/закриття)(*)
------------------------------------------------------------------ | N | Код класифікації доходів бюджету | Номер аналітичного | |з/п | | рахунку | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |----+-----------------------------------+-----------------------| | | | | |----+-----------------------------------+-----------------------| | | | | |----+-----------------------------------+-----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер _______________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________
(*) Заповнюється відповідно у разі відкриття або у разі
закриття рахунків. (**) Перелік може бути наданий окремим додатком до службової
записки.
{ Додаток 3 в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008, N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління
методології по
виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 4
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

КАРТКА
із зразками підписів та відбитка печатки

Найменування органу Ідентифікаційний| Відмітка Державного казначейства код за ЄДРПОУ |_______________________ України (власник | (найменування органу рахунку) |Державного казначейства ________________________ | України вищого рівня) ----------------| ________________________ | | ----------------| ________________________ |Дозвіл на прийняття |зразків підписів та |відбитка печатки | Місцезнаходження _______________________ | Головний бухгалтер ________________________________________ |(заступник головного | бухгалтера) Номер телефону _______________ |_______________________ |(підпис, прізвище, | ініціали) | |"__" ________ 20__ року |----------------------- Найменування органу Ідентифікаційний| Інші відмітки Державного казначейства код за ЄДРПОУ |_______________________ України вищого рівня ----------------| ________________________ | | ________________________ ----------------|_______________________ ________________________ | |_______________________ Надаємо зразки підписів та печатки, які | просимо вважати обов'язковими при |_______________________ здійсненні операцій за бюджетними | рахунками для зарахування надходжень. |_______________________ | Платіжні, розрахункові та інші | розпорядчі документи просимо вважати | дійсними в разі наявності на них одного | першого і одного другого підписів. |
__________________________________________________________________
(найменування власника рахунку)
------------------------------------------------------------------ | Посада |Прізвище, ім'я та по|Зразок підпису|Зразок печатки| | | батькові | | | |-------------+--------------------+--------------| | |Перший підпис| | | | | |--------------------+--------------| | | | | | | |-------------+--------------------+--------------| | |Другий підпис| | | | | |--------------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Строк повноважень і підписи Керівник _______________________
осіб, які тимчасово користуються (підпис, прізвище,
правом першого чи другого ініціали)
підпису, засвідчуємо:(*)
Головний
бухгалтер ______________________
(підпис, прізвище,
ініціали)
Повноваження і підписи керівника та головного
бухгалтера, які діють відповідно до установчого
документа, засвідчую __________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника
чи заступника керівника органу Державного
казначейства України вищого рівня)
"__" __________ 20__ року
М.П. органу Державного
казначейства України
вищого рівня
_______________
(*) Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із
зразками підписів та відбитка печатки.
{ Додаток 4 в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008, N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 5
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

ПОГОДЖЕНО
Керівник (заступник керівника)
Державного казначейства України
(Головного управління
Державного казначейства України)
_________________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
__________________________________________
(назва структурного підрозділу)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо ___________________________
(відкриття/закриття)(*)
бюджетних рахунків за надходженнями
до __________________________________________
(назва бюджету)

__________________________________________________________________
(структурний підрозділ, що звертається із службовою запискою)
Просимо ____________________ бюджетні рахунки для зарахування
(відкрити/закрити)(*)
надходжень відповідно до переліку(**):
------------------------------------------------------------------ | N | Номер балансового | Класифікація доходів бюджету | | з/п | рахунку |-----------------------------------| | | | код | найменування | |-----+----------------------+-------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------+-------------+---------------------| | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------------------| | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу ______________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Документи на _____________________ рахунків перевірив:
(відкриття/закриття)(*)
______________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
_______________________ рахунки дозволяю.
(відкрити/закрити)(*)
Головний бухгалтер
(керівник структурного
підрозділу) ______________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата _______________________ рахунків "__" ___________ 20__ року.
(відкриття/закриття)(*)
------------------------------------------------------------------ | N | Код класифікації доходів бюджету | Номер аналітичного | |з/п | | рахунку | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |----+-----------------------------------+-----------------------| | | | | |----+-----------------------------------+-----------------------| | | | | |----+-----------------------------------+-----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Уповноважена особа ______________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________
(*) Заповнюється відповідно у разі відкриття або у разі
закриття рахунків. (**) Перелік може бути наданий окремим додатком до службової
записки.
{ Додаток 5 в редакції Наказів Державного казначейства N 70
( z0515-05 ) від 19.04.2005, N 152 ( z0504-08 ) від 08.05.2008,
N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 6
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України
(Начальник (заступник
начальника)
Головного управління
Державного казначейства
України)
____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
"__" _____________ 20__ року

ЗРАЗКИ ПІДПИСІВ
посадових осіб, яким надано право контрольного
та/або одноособового підпису на платіжних,
розрахункових та інших розпорядчих документах

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, | Посада | Підпис | |з/п | по батькові | | | |----+-----------------------+---------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-----------------------+---------------------+-------------| | | | | | |----+-----------------------+---------------------+-------------| | | | | | |----+-----------------------+---------------------+-------------| | | | | | |----+-----------------------+---------------------+-------------| | | | | | |----+-----------------------+---------------------+-------------| | | | | | |----+-----------------------+---------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008, N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 7
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо ______________________ бюджетних рахунків
(відкриття/закриття)(*)
для зарахування власних надходжень
бюджетних установ

__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства
України, у якому відкриваються рахунки,
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) -------------- ___________________________________________________ | | -------------- __________________________________________________________________
(орган Державного казначейства України, що
звертається із службовою запискою)
Просимо ____________________ бюджетні рахунки для зарахування
(відкрити/закрити)(*)
власних надходжень бюджетних установ відповідно до переліку(**):
------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Ідентифікаційний код |Номер спеціального |Код класифікації| |з/п | бюджетної |за ЄДРПОУ бюджетної | реєстраційного |доходів бюджету | | | установи | установи | рахунку | | |----+-------------+---------------------+-------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-------------+---------------------+-------------------+----------------| | | | | | | |----+-------------+---------------------+-------------------+----------------| | | | | | | |----+-------------+---------------------+-------------------+----------------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Документи на ____________________ рахунків перевірив:
(відкриття/закриття)(*)
_____________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
_____________________ рахунки дозволяю.
(відкрити/закрити)(*)
Керівник
(заступник керівника) ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата _______________________ рахунків "__" __________ 20__ року
(відкриття/закриття)(*)
------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Ідентифіка-| Номер | Код | Номер | |з/п| бюджетної | ційний | спеціального |класифікації| рахунку | | | установи | код за |реєстраційного| доходів | для | | | | ЄДРПОУ | рахунку | бюджету |зарахування | | | | | | | власних | | | | | | | надходжень | | | | | | | бюджетних | | | | | | | установ | |---+--------------+-----------+--------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+-----------+--------------+------------+------------| | | | | | | | |---+--------------+-----------+--------------+------------+------------| | | | | | | | |---+--------------+-----------+--------------+------------+------------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________
(*) Заповнюється відповідно у разі відкриття або у разі
закриття рахунків. (**) Перелік може бути наданий окремим додатком до службової
записки.
{ Додаток 7 в редакції Наказів Державного казначейства N 70
( z0515-05 ) від 19.04.2005, N 152 ( z0504-08 ) від 08.05.2008,
N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 8
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

ЗАЯВА
про відкриття рахунків

------------------------------------------------------------------ |Найменування органу Державного казначейства| Ідентифікаційний | |України, у якому відкривається рахунок | код за ЄДРПОУ | |-------------------------------------------+--------------------| |___________________________________________| | |___________________________________________| | | (повне найменування) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Найменування розпорядника, одержувача | Ідентифікаційний | |бюджетних коштів, відокремленого | код за ЄДРПОУ/ | |структурного підрозділу розпорядника | Ідентифікаційний | |бюджетних коштів | номер згідно | | | з ДРФО | | |--------------------| | | | |-------------------------------------------+--------------------| |___________________________________________|Код розпорядника, | |___________________________________________|одержувача | |___________________________________________|бюджетних коштів, | | (повне найменування) |відокремленого | | |структурного | | |підрозділу | | |розпорядника | | |бюджетних коштів за | | |Єдиним реєстром | | |розпорядників та | | |одержувачів | | |бюджетних коштів | | |--------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(и) відповідно до
переліку:
------------------------------------------------------------------ | N | Код програмної |Фонд бюджету| Код класифікації | |з/п| класифікації видатків | | доходів бюджету/номер | | | та кредитування | | групи(*) | | |державного бюджету/код | | | | |тимчасової класифікації| | | | | видатків та | | | | | кредитування місцевих | | | | | бюджетів | | | |---+-----------------------+------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------+------------+-----------------------| | | | | | |---+-----------------------+------------+-----------------------| | | | | | |---+-----------------------+------------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити небюджетний рахунок.
Додаткова інформація(**) ____________________________________
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунку перевірив: _________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
(вид рахунку)
Керівник ______________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата відкриття рахунку(ів)
"__" _____________ 20__ року
------------------------------------------------------------------ | N |Код програмної класифікації |Номер аналітичного рахунку | | з/п |видатків та кредитування | | | |державного бюджету/код | | | |тимчасової класифікації | | | |видатків та кредитування | | | |місцевих бюджетів/код | | | |класифікації доходів | | | |бюджету/номер групи(*) | | |-----+------------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+------------------------------+---------------------------| | | | | |-----+------------------------------+---------------------------| | | | | |-----+------------------------------+---------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Головний
бухгалтер _______________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________
(*) Заповнюється бюджетними установами, які згідно із
законодавством мають право отримувати власні надходження бюджетних
установ. (**) Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт,
підприємство, установа, організація, фізична особа-суб'єкт
підприємницької діяльності не є платником єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується
нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має
право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі
необхідності.
{ Додаток 8 в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008, N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }

Додаток 9
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

КАРТКА
із зразками підписів та відбитка печатки

Найменування Ідентифікаційний |Відмітка органу (прізвище, ім'я, код за ЄДРПОУ/ | Державного по батькові) власника ідентифікаційний | казначейства рахунку номер згідно з | України __________________________ ДРФО |__________________ -----------------| Дозвіл на __________________________ | | прийняття -----------------|зразків підписів __________________________ |та відбитка печатки | Місцезнаходження _________________________ |Головний бухгалтер |(заступник __________________________________________ |головного |бухгалтера) __________________________________________ |__________________ |(підпис, прізвище, Номер телефону ______________ | ініціали) | |"__"______ 20__ року |-------------------- Найменування організації Ідентифікаційний | Інші відмітки вищого рівня код за ЄДРПОУ | __________________________ -----------------|-------------------- | | __________________________ -----------------| | __________________________ | | Найменування органу Ідентифікаційний | Державного казначейства код за ЄДРПОУ | України | __________________________ -----------------| | | __________________________ -----------------| | __________________________ | | Надаємо зразки підписів та печатки, які |____________________ просимо вважати обов'язковими при |____________________ здійсненні операцій за рахунками, |____________________ зазначеними у переліку, що додається. |____________________ | Чеки, платіжні, розрахункові та інші | розпорядчі документи просимо вважати | дійсними в разі наявності на них одного | першого і одного другого підписів. |
_________________________________________________________________
(найменування власника рахунку)
------------------------------------------------------------------ | Посада | Прізвище, | Зразок підпису |Зразок печатки | | | ім'я та по | | | | | батькові | | | |----------------+-------------+-----------------| | | Перший підпис | | | | | |-------------+-----------------| | | | | | | |----------------+-------------+-----------------| | | Другий підпис | | | | | |-------------+-----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Строк повноваження Керівник(**) ____________________________
з ________ до ______ (підпис, прізвище, ініціали)
і підписи осіб, які
тимчасово користуються Головний(**)
правом першого чи бухгалтер ___________________________
другого підписів, (підпис, прізвище, ініціали)
засвідчуємо:(*)
Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які
діють відповідно до установчого документа, засвідчую: __________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника або заступника керівника установи/організації вищого рівня)
"__" ___________ 20__ року
М.П. установи/організації вищого
рівня, що засвідчила повноваження
_______________
(*) Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із
зразками підписів та відбитка печатки. (**) Підписується у випадку оформлення тимчасової картки,
змін або доповнень підписів згідно з підпунктом 4.5.3 пункту 4.5
глави 4 цього Порядку.
Місце для посвідчувального напису
(у нотаріальному порядку)

----------------------------------------------------------------------------- | Видані чекові книжки | |---------------------------------------------------------------------------| |дата| з | до |дата| з | до |дата| з | до |дата| з | до | | |номера|номера| |номера|номера| |номера|номера| |номера|номера| |----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------| | | | | | | | | | | | | | |----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------| | | | | | | | | | | | | | |----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------| | | | | | | | | | | | | | |----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 9 в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008, N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }

Додаток 10
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ

__________________________________________________________________
(найменування клієнта та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------ _______________________________________________ | | ------------------ __________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України, у якому
відкриті рахунки, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------ _______________________________________________ | | ------------------
Надаємо перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися особи,
зазначені у картці (тимчасовій картці) із зразками підписів та
відбитка печатки:
------------------------------------------------------------------ | N | Номер |Код програмної | Код | Номер | | з/п | балансового | класифікації |класифікації| аналітичного | | | рахунку | видатків та | доходів | рахунку | | | | кредитування | бюджету | | | | | державного | | | | | | бюджету/код | | | | | | тимчасової | | | | | | класифікації | | | | | | видатків та | | | | | | кредитування | | | | | | місцевих | | | | | | бюджетів | | | |-----+-------------+---------------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+-------------+---------------+------------+---------------| | | | | | | |-----+-------------+---------------+------------+---------------| | | | | | | |-----+-------------+---------------+------------+---------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
{ Додаток 10 в редакції Наказів Державного казначейства N 152
( z0504-08 ) від 08.05.2008, N 436 ( z1285-10 ) від 25.11.2010 }

Додаток 11
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

ДОЗВІЛ
на відкриття рахунку

__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України, у якому
відкриваються рахунки, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------ _______________________________________________ | | ------------------ __________________________________________________________________
(найменування розпорядника, до складу якого входить
відокремлений структурний підрозділ,
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------ _______________________________________________ | | ------------------
Дозволяю відкрити рахунки: __________________________________________________________________
(найменування відокремленого структурного підрозділу
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------ _______________________________________________ | | ------------------ __________________________________________________________________
(місцезнаходження відокремленого структурного
підрозділу та код відокремленого структурного
підрозділу за Єдиним реєстром розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів)
------------------ _______________________________________________ | | ------------------
------------------------------------------------------------------ | N | Код програмної класифікації |Фонд бюджету| Код | |з/п | видатків та кредитування | |класифікації | | | державного бюджету/код | | доходів | | |тимчасової класифікації видатків| | бюджету | | | та кредитування місцевих | | | | | бюджетів | | | |----+--------------------------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+--------------------------------+------------+-------------| | | | | | |----+--------------------------------+------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Довідково: ___________________________________________ є/не є
(найменування відокремленого (підкреслити)
структурного підрозділу)
платником до фондів соціального страхування.
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
{ Додаток 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 436
( z1285-10 ) від 25.11.2010 }

Додаток 12
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

_____________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України, у якому
відкриваються рахунки)
----------------------------------------------- | | | |-----------------+---------------------------| |Ідентифікаційний |Найменування клієнта, якому| |код за ЄДРПОУ | відкриваються рахунки | -----------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ___________________________ рахунків
(відкриття/закриття)(*)

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Аналітичний| Код | Рівень | Код | Код | Фонд | Дата | |з/п|банку| рахунок | відомчої |розпорядника| програмної |класифікації|бюджету|відкриття | | | | |класифікації| коштів |класифікації| доходів | |(закриття)| | | | | | |видатків та | бюджету | | рахунку | | | | | | |кредитування| | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | /код | | | | | | | | | | тимчасової | | | | | | | | | |класифікації| | | | | | | | | |видатків та | | | | | | | | | |кредитування| | | | | | | | | | місцевих | | | | | | | | | | бюджетів | | | | |---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------| | | | | | | | | | | |---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------| | | | | | | | | | | |---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
_______________
(*) Заповнюється відповідно у разі відкриття або у разі
закриття рахунків.
{ Додаток 12 в редакції Наказу Державного казначейства N 436
( z1285-10 ) від 25.11.2010 }

Додаток 13
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

ЗАЯВА
про відкриття/закриття рахунків

------------------------------------------------------------------ |Найменування органу Державного казначейства |Ідентифікаційний | |України, у якому відкривається/закривається | код за ЄДРПОУ | | рахунок | | |--------------------------------------------+-------------------| |___________________________________________ | | | | | |___________________________________________ | | | | | |___________________________________________ | | | (повне найменування) | | |--------------------------------------------+-------------------| | Найменування підприємства, установи, |Ідентифікаційний | | організації, прізвище, ім'я, по батькові | код за ЄДРПОУ/ | |фізичної особи - суб'єкта підприємницької |ідентифікаційний | | діяльності | номер згідно з | | | ДРФО | |___________________________________________ | | | |___________________| |___________________________________________ | | | |___________________| |___________________________________________ | | ------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити/закрити небюджетний(і) рахунок(ки)
відповідно до переліку: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник (фізична
особа - суб'єкт
підприємницької діяльності) ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ _______________________
(за наявності у (підпис) (прізвище, ініціали)
штатному розписі)
"__" ____________ 20__ року
------------------------------------------------------------------

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Документи на відкриття/закритття рахунку(ів) перевірив: __________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
Відкрити/закрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
(вид рахунку)
Керівник ______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата відкриття/закриття рахунку(ів)
"__" _____________ 20__ року.
Головний бухгалтер ______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Додаток 13 в редакції Наказу Державного казначейства N 436
( z1285-10 ) від 25.11.2010 }

Додаток 14
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України

ЗАЯВА
про закриття рахунків

------------------------------------------------------------------ |Найменування органу Державного казначейства | Ідентифікаційний | |України, у якому відкривається рахунок | код за ЄДРПОУ | |--------------------------------------------+-------------------| |___________________________________________ | | | | | |___________________________________________ | | | | | |___________________________________________ | | | (повне найменування) | | |--------------------------------------------+-------------------| | Найменування розпорядника, одержувача | Ідентифікаційний | | бюджетних коштів, відокремленого | код за ЄДРПОУ/ | | структурного підрозділу розпорядника | ідентифікаційний | | бюджетних коштів | номер згідно | | | з ДРФО | | |-------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |_______________________________________________________________ | | | |_______________________________________________________________ | | (повне найменування) | ------------------------------------------------------------------
Просимо закрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до
переліку:
------------------------------------------------------------------ | N | Перелік номерів | Код програмної |Фонд бюджету| |з/п| рахунків | класифікації видатків | | | | | та кредитування | | | | |державного бюджету/код | | | | |тимчасової класифікації| | | | | видатків та | | | | | кредитування місцевих | | | | | бюджетів | | |---+-----------------------+-----------------------+------------| | | | | | |---+-----------------------+-----------------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Просимо закрити небюджетний(і) рахунок(ки): _________________
(номер рахунку)
_________________
(номер рахунку)
Залишок коштів перерахувати на рахунок(ки) __________________________________________________,
(номер рахунку)
__________________________________________________,
(номер рахунку)
відкритий(і) у __________________________________________________.
(найменування органу Державного казначейства
України або найменування банку)
Наявні зобов'язання (кредиторську заборгованість минулих
років) відобразити на рахунку(ах) _______________________________,
(номер рахунку)
відкритому(их) у ________________________________________________.
(найменування органу Державного казначейства
України або найменування банку)
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

1. Дата, час отримання органом
Державного казначейства
України заяви "__" _________ 20__ року о ___ год.
2. Залишок коштів на рахунку ____________________________________
станом на дату отримання органом
Державного казначейства України заяви ________ грн. ________ коп.
3. Станом на дату отримання органом Державного казначейства
України заяви в обліку наявні зобов'язання (кредиторська
заборгованість минулих років) у сумі: _____________ грн. ________ коп.
4. Дата перерахування залишку "__" _______________ 20__ року
5. Дата закриття рахунку(ів) "__" _______________ 20__ року
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)

{ Додаток 14 в редакції Наказу Державного казначейства N 436
( z1285-10 ) від 25.11.2010 }on top