Document z0972-11, first version — Adoption on June 9, 2011
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2011 N 412
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2011 р.
за N 972/19710

Про затвердження Порядку дій посадових осіб
Державної прикордонної служби
у разі виявлення в пунктах пропуску
через державний кордон України осіб,
стосовно яких є доручення правоохоронних
і розвідувальних органів, та порядок
взаємодії органів охорони державного кордону
з правоохоронними і розвідувальними органами

Відповідно до пункту 8 статті 19 Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ), пункту 3 частини четвертої
статті 2 Закону України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ),
пункту 16 Положення про порядок надання Державній прикордонній
службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних
органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2001
N 35 ( 35-2001-п ), та з метою визначення послідовності дій
посадових та службових осіб органів охорони державного кордону,
які здійснюють прикордонний контроль у разі виявлення в пунктах
пропуску осіб, стосовно яких виконуються доручення правоохоронних
і розвідувальних органів, і визначення взаємодії органів охорони
державного кордону з правоохоронними і розвідувальними органами
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок дій посадових осіб Державної
прикордонної служби у разі виявлення в пунктах пропуску через
державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення
правоохоронних і розвідувальних органів, та порядок взаємодії
органів охорони державного кордону з правоохоронними і
розвідувальними органами, що додається.
2. Начальнику управління прикордонного контролю та реєстрації
Департаменту охорони державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Наказ довести до відома особового складу органів охорони
державного кордону.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону, начальників
регіональних управлінь та органів охорони державного кордону.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України М.М.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови Державної
податкової служби України -
начальник податкової міліції А.В.Головач
Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України С.Є.Попков
Начальник Управління
державної охорони України І.О.Калінін
Голова Державної
пенітенціарної служби України
генерал-майор внутрішньої служби О.В.Лісіцков
Перший заступник
Голови Служби безпеки України В.Хімей
Голова Служби зовнішньої
розвідки України Г.О.Ілляшов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
09.06.2011 N 412
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2011 р.
за N 972/19710

ПОРЯДОК
дій посадових осіб Державної прикордонної служби
у разі виявлення в пунктах пропуску
через державний кордон України осіб,
стосовно яких є доручення правоохоронних
і розвідувальних органів, та порядок
взаємодії органів охорони державного кордону
з правоохоронними і розвідувальними органами

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ), "Про прикордонний
контроль" ( 1710-17 ), Положення про порядок надання Державній
прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і
розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22.01.2001 N 35 ( 35-2001-п ), з метою визначення
послідовності дій посадових та службових осіб Державної
прикордонної служби України у разі виявлення під час прикордонного
контролю в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах
контролю (далі - пункти пропуску) осіб, яким згідно з
законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово
обмежено у праві виїзду з України, та осіб, стосовно яких
виконуються інші доручення правоохоронних та розвідувальних
органів (далі - доручення правоохоронних органів), і визначення
порядку взаємодії органів охорони державного кордону з
правоохоронними і розвідувальними органами України. Взаємодія органів охорони державного кордону з
правоохоронними і розвідувальними органами організується та
здійснюється з метою забезпечення оперативності і злагодженості
дій їх підрозділів та посадових осіб під час виконання доручень
правоохоронних органів.
2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке
значення: індекс доручення правоохоронного органу - літера українського
алфавіту в базах даних системи "Гарт-1", що позначає вид доручення
правоохоронного органу та дії, які посадова особа органу Державної
прикордонної служби України повинна виконати стосовно особи, яка
вказана у дорученні правоохоронного органу. Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються у
значеннях, передбачених Законами України "Про Державну прикордонну
службу України" ( 661-15 ), "Про прикордонний контроль"
( 1710-17 ), Положенням про порядок надання Державній прикордонній
службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних
органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2001
N 35 ( 35-2001-п ).
3. Доручення правоохоронних органів надсилаються до
Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі -
Адміністрація Держприкордонслужби) та беруться нею до виконання у
порядку, визначеному Положенням про порядок надання Державній
прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і
розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 22.01.2001 N 35 ( 35-2001-п ).
4. Адміністрацією Держприкордонслужби відповідно до
законодавства також беруться до виконання судові рішення щодо
тимчасового обмеження осіб у праві виїзду з України та постанови
(ухвали) прокурорів (суддів) про заборону особі, щодо якої
порушено кримінальну справу, виїжджати за межі України до
закінчення досудового розслідування чи судового розгляду.
5. Обробка інформації (уведення, записування, зчитування,
зберігання, знищення, приймання, передавання) та формування баз
даних відомостей про осіб, стосовно яких є доручення
правоохоронних органів (далі - оперативні бази даних),
здійснюються виключно з використанням
інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю
"Гарт-1" Державної прикордонної служби України (далі - система
"Гарт-1"), яка функціонує відповідно до Положення про
інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю
"Гарт-1" Державної прикордонної служби України, затвердженого
наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 30.09.2008 N 810 ( z1086-08 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 07.11.2008 за N 1086/15777.
6. Відомості про особу вводяться для перевірки наявності чи
відсутності інформації за оперативними базами даних системи
"Гарт-1" уповноваженою службовою особою Державної прикордонної
служби України з документів громадян України на право виїзду з
України і в'їзду в Україну, паспорта громадянина України або
паспортних документів іноземців та осіб без громадянства із
застосуванням приладів для автоматичного зчитування
машинозчитуваної зони паспортних документів (паспортрідерів), у
тому числі і з електронних чипів, що містять інформацію про
власника, зокрема й інформацію про його біометричні дані, а в разі
відсутності таких приладів чи даних у машинозчитуваній зоні -
уручну.
7. Інформація про осіб, що вводиться для перевірки наявності
чи відсутності інформації за оперативними базами даних системи
"Гарт-1", повинна бути достовірною, без помилок та перекручень і
забезпечувати можливість однозначної ідентифікації особи.
8. Перевірка наявності чи відсутності інформації за
оперативними базами даних системи "Гарт-1" здійснюється шляхом
асоціативного пошуку за такими обов'язковими реквізитами:
"Громадянство", "Прізвище, ім'я особи", "Стать", "Дата народження"
(число, місяць та рік), "Вид документа" (для громадян України -
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний
паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина України, проїзний
документ дитини, посвідчення особи моряка або посвідчення члена
екіпажу; для іноземних громадян та осіб без громадянства -
паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або
посвідчує особу без громадянства), "Серія, номер документа". Для забезпечення однозначної ідентифікації осіб за
оперативними базами даних інформація за реквізитом "Прізвище, ім'я
особи" повинна зазначатися літерами верхнього регістру (великими
літерами) у називному відмінку: для громадян України - тільки українськими літерами; для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь
(залежно від виду документа) - латинськими або російськими
літерами; для іноземців та осіб без громадянства інших держав - тільки
латинськими літерами.
9. Структура та порядок формування оперативних баз даних
системи "Гарт-1" визначаються положеннями про них, що
розробляються та затверджуються Адміністрацією Держприкордонслужби
відповідно до законодавства.
10. Доступ до інформації, що зберігається в оперативних базах
даних системи "Гарт-1", надається посадовим та службовим особам
Державної прикордонної служби України відповідно до Порядку
доступу до інформації, що обробляється в
інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного контролю
"Гарт-1" Державної прикордонної служби України, затвердженого
наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 14.01.2010 N 7/дск ( z0198-10 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 02.03.2010 за N 198/17493.
11. Залежно від виду доручення правоохоронних органів під час
уведення інформації до відповідної оперативної бази даних системи
"Гарт-1" таким дорученням присвоюються індекси: індекс "Д" - доручення правоохоронного органу щодо іноземців
та осіб без громадянства, яким за рішенням уповноваженого
державного органу України заборонено в'їзд в Україну; індекс "Н" - доручення правоохоронного органу щодо громадян
України, іноземців та осіб без громадянства, яких за мотивованим
письмовим рішенням суду тимчасово обмежено у праві виїзду з
України або за рішенням прокурора (суду) заборонено виїжджати за
межі України до закінчення досудового розслідування чи судового
розгляду; індекс "НВ" - доручення правоохоронного органу щодо громадян
України, яких за мотивованим письмовим рішенням суду тимчасово
обмежено у праві виїзду з України з вилученням документів, що
дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують
особу громадянина України під час перебування за її межами; індекс "З" - доручення правоохоронного органу щодо затримання
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які
оголошені у розшук і щодо яких судом обрано запобіжний захід
взяття під варту; індекс "О" - доручення правоохоронного органу щодо громадян
України, іноземців, осіб без громадянства та транспортних засобів,
на яких вони перетинають державний кордон, що підлягають огляду
(із залученням за потреби службових осіб, технічних та спеціальних
засобів митних органів); індекс "І" - доручення правоохоронного органу щодо громадян
України, іноземців, осіб без громадянства та транспортних засобів,
стосовно яких правоохоронними і розвідувальними органами
проводяться оперативно-розшукові, контррозвідувальні або
розвідувальні заходи і про факт перетинання якими державного
кордону потрібно інформувати ці органи.
12. Перевірка наявності чи відсутності інформації за
оперативними базами даних системи "Гарт-1" здійснюється
уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби
України, яка в установленому порядку призначена і несе службу в
прикордонному наряді "Перевірка документів", з використанням
автоматизованих робочих місць "Інспектор" (далі - АРМ "Інспектор")
програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного
контролю "Гарт-1/П" системи "Гарт-1" під час прикордонного
контролю осіб і транспортних засобів: у разі в'їзду в Україну - за дорученнями правоохоронних
органів з індексами "Д", "З", "О", "І"; у разі виїзду з України - за дорученнями правоохоронних
органів з індексами "Н", "НВ", "З", "О", "І".
13. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон України, з інформацією, що зберігається в
оперативних базах даних системи "Гарт-1", на моніторі АРМ
"Інспектор" програмно-технічного комплексу автоматизації
прикордонного контролю "Гарт-1/П" системи "Гарт-1" відображається
повідомлення про такий збіг із зазначенням інформації про особу та
індексу доручення правоохоронного органу.
14. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон України, з інформацією, що зберігається в
оперативних базах даних системи "Гарт-1", доручень правоохоронних
органів з індексом "Д" уповноважені службові особи Державної
прикордонної служби України повинні виконати такі дії: інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку
паспортних документів, доповідає старшому зміни прикордонних
нарядів або старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску
(далі - старший прикордонних нарядів) про виявлення особи, якій
заборонено в'їзд в Україну, передає йому паспортний документ особи
та не пропускає її через державний кордон; старший прикордонних нарядів: повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи
"Гарт-1" інформації про заборону в'їзду в Україну виявленій особі,
особу через державний кордон не пропускає та відмовляє їй у
перетинанні державного кордону України. Рішення про відмову в
перетинанні державного кордону іноземцю або особі без громадянства
оформляється у порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ); за обґрунтованих підстав вважати візу отриманою у незаконний
спосіб скасовує візу в паспортному документі іноземця чи особи без
громадянства в порядку, передбаченому пунктом 2 частини четвертої
статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ); повертає паспортний документ особі, якій відмовлено в
перетинанні державного кордону; відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ) наказує перевізникові вивезти
іноземця, особу без громадянства в державу, з якої її було
привезено, або в державу, яка видала паспортний документ, або
знайти інший спосіб вивезення зазначених осіб за межі території
України; до подальшого вивезення іноземців, осіб без громадянства,
яким було відмовлено у перетинанні державного кордону при в'їзді в
Україну, вживає належних заходів щодо запобігання їх незаконному
перетинанню державного кордону; про прийняте рішення та вжиті заходи доповідає начальникові
центру управління службою (далі - ЦУС) органу охорони державного
кордону; начальник зміни ЦУС органу охорони державного кордону про
факт виконання доручення правоохоронних органів доповідає
начальникові зміни ЦУС регіонального управління та начальникові
органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС регіонального управління про факт
виконання доручення правоохоронних органів доповідає начальникові
зміни Головного центру управління службою (далі - ГЦУС)
Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу
регіонального управління.
15. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон України, з інформацією, що зберігається в
оперативних базах даних системи "Гарт-1", доручень правоохоронних
органів з індексом "Н" уповноважені службові особи Державної
прикордонної служби України повинні виконати такі дії: інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку
паспортних документів, доповідає старшому прикордонних нарядів про
виявлення особи, яку тимчасово обмежено у праві виїзду з України
без вилучення паспортного документа, передає її паспортний
документ старшому прикордонних нарядів та не пропускає особу через
державний кордон; старший прикордонних нарядів: повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи
"Гарт-1" інформації про тимчасове обмеження у праві виїзду з
України без вилучення паспортного документа виявленій особі, особу
через державний кордон не пропускає та відмовляє їй у перетинанні
державного кордону України. Рішення про відмову в перетинанні
державного кордону іноземцю або особі без громадянства
оформляється у порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про
прикордонний контроль" ( 1710-17 ); повертає паспортний документ особі, якій відмовлено в
перетинанні державного кордону; організовує та забезпечує вибуття особи за межі пункту
пропуску через державний кордон; про прийняте рішення та вжиті заходи доповідає начальникові
зміни ЦУС органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС органу охорони державного кордону
доповідає про факт виконання доручення правоохоронних органів
начальникові зміни ЦУС регіонального управління та начальникові
органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС регіонального управління доповідає про
факт виконання доручення правоохоронних органів начальникові зміни
ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу
регіонального управління.
16. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон України, з інформацією, що зберігається в
оперативних базах даних системи "Гарт-1", доручень правоохоронних
органів з індексом "НВ" уповноважені службові особи Державної
прикордонної служби України повинні виконати такі дії: інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку
паспортних документів, доповідає старшому прикордонних нарядів про
виявлення особи, яку тимчасово обмежено у праві виїзду з України з
вилученням паспортного документа, передає її паспортний документ
старшому прикордонних нарядів та не пропускає особу через
державний кордон; старший прикордонних нарядів: повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи
"Гарт-1" інформації про тимчасове обмеження виявленої особи у
праві виїзду з України з вилученням паспортного документа, особу
через державний кордон не пропускає та відмовляє їй у перетинанні
державного кордону; запрошує особу в службове приміщення Державної прикордонної
служби України та в установленому порядку вилучає паспортний
документ (паспортні документи), про що складає відповідний
протокол. Другий примірник такого протоколу надається особі, у
якої вилучено паспортний документ (паспортні документи); організовує та забезпечує вибуття особи за межі пункту
пропуску через державний кордон; про прийняте рішення та вжиті заходи доповідає начальникові
зміни ЦУС органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС органу охорони державного кордону
доповідає про факт виконання доручення правоохоронних органів
начальникові зміни ЦУС регіонального управління та начальникові
органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС регіонального управління доповідає про
факт виконання доручення правоохоронних органів начальникові зміни
ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу
регіонального управління. Штаб органу охорони державного кордону не пізніше трьох діб з
дня вилучення паспортного документа надсилає його поштою
уповноваженому територіальному органу або підрозділу, що видав
паспортний документ, із зазначенням причин вилучення.
17. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон України, з інформацією, що зберігається в
оперативних базах даних системи "Гарт-1", доручень правоохоронних
органів з індексом "З" уповноважені службові особи Державної
прикордонної служби України діють у порядку, визначеному частиною
третьою статті 139 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ). Старший прикордонних нарядів доповідає про результати
виконання доручення правоохоронного органу та вжиті заходи
начальникові зміни ЦУС органу охорони державного кордону. Начальник зміни ЦУС органу охорони державного кордону про
затримання обвинуваченого, який розшукується і щодо якого обрано
як запобіжний захід тримання під вартою, негайно по телефону
доповідає прокуророві за місцем затримання та повідомляє
правоохоронний орган, який надав доручення; про вжиті заходи
доповідає начальникові зміни ЦУС регіонального управління та
начальникові органу охорони державного кордону. Начальник зміни ЦУС регіонального управління про факт
виконання доручення правоохоронних органів доповідає начальникові
зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу
регіонального управління.
18. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон України, з інформацією, що зберігається в
оперативних базах даних системи "Гарт-1", доручень правоохоронних
органів з індексом "О" уповноважені службові особи Державної
прикордонної служби України повинні виконати такі дії: інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку
паспортних документів, при виявленні особи, стосовно якої є
доручення правоохоронних органів з індексом "О", передає її
паспортний документ старшому прикордонних нарядів та не пропускає
особу через державний кордон; старший прикордонних нарядів: повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи
"Гарт-1" інформації про доручення правоохоронних органів з
індексом "О", повідомляє старшого зміни підрозділу митного
оформлення про необхідність проведення огляду транспортного
засобу, складає письмову заяву, організує спільний огляд
транспортного засобу, на якому виявлена особа, що прямує через
державний кордон; у разі виявлення речей та предметів, заборонених до вивезення
і ввезення в Україну, діє відповідно до вимог законодавства; за результатами огляду транспортного засобу надає чи не надає
дозвіл на перетинання державного кордону особою та транспортним
засобом; повертає паспортний документ особі, якій відмовлено в
перетинанні державного кордону; про результати огляду транспортного засобу та вжиті заходи
доповідає начальникові зміни ЦУС органу охорони державного
кордону; начальник зміни ЦУС органу охорони державного кордону
доповідає про факт виконання доручення правоохоронних органів
начальникові зміни ЦУС регіонального управління та начальникові
органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС регіонального управління доповідає про
факт виконання доручення правоохоронних органів начальникові зміни
ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу
регіонального управління.
19. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон України, з інформацією, що зберігається в
оперативних базах даних системи "Гарт-1", за індексом "І" доручень
правоохоронних органів уповноважені службові особи Державної
прикордонної служби України повинні виконати такі дії: інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку
паспортних документів, занотовує інформацію про особу за
реквізитами згідно з пунктом 8 цього Порядку дій, відомості про
транспортний засіб, на якому особа перетинає державний кордон
(номер рейсу та маршрут руху повітряного, морського судна або
поїзда, державний реєстраційний номер автотранспортного засобу),
та після повернення особі паспортних документів доповідає старшому
прикордонних нарядів про перетинання державного кордону особою,
стосовно якої виконується доручення правоохоронних органів; старший прикордонних нарядів повторно перевіряє наявність в
оперативній базі даних системи "Гарт-1" інформації про доручення
правоохоронних органів за індексом "І" та доповідає про факт
перетинання державного кордону виявленою особою та транспортним
засобом начальникові зміни ЦУС органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС органу охорони державного кордону про
факт виконання доручення правоохоронних органів у термін не
пізніше 3-х годин інформує по телефону правоохоронний орган, який
надав доручення, із зазначенням відомостей про особу, її
паспортний документ та транспортний засіб, на якому вона перетинає
державний кордон, згідно з абзацом другим цього пункту, доповідає
начальникові зміни ЦУС регіонального управління та начальникові
органу охорони державного кордону; начальник зміни ЦУС регіонального управління про факт
виконання доручення правоохоронних органів доповідає начальникові
зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу
регіонального управління.
20. Штаб органу охорони державного кордону про результати
виконання доручень правоохоронних органів за попередню добу щодня
до 12.00 (у тому числі вихідні, святкові та неробочі дні) готує та
надсилає до уповноваженого Адміністрацією Держприкордонслужби
органу Держприкордонслужби відповідне донесення, в якому
зазначаються такі відомості: назва пункту пропуску із зазначенням виду сполучення; дата і час виявлення особи або транспортного засобу, стосовно
яких є доручення правоохоронного органу, напрямок їх руху (в'їзд в
Україну, виїзд з України); відомості про особу за реквізитами: "Громадянство",
"Прізвище, ім'я особи" (за наявності - по батькові), "Стать",
"Дата народження особи" (число, місяць та рік), "Вид документа",
"Серія, номер документа". Відомості за реквізитом "Прізвище, ім'я
особи" зазначаються тільки верхнім регістром (великими літерами) у
називному відмінку і відповідними літерами (українськими,
російськими, латинськими) залежно від громадянства; індекс виконаного доручення правоохоронного органу; вид, серія і номер вилученого паспортного документа, коли та
яким уповноваженим територіальним органом або підрозділом виданий,
вихідний номер та дата супровідного листа, з яким було повернуто
вилучений паспортний документ до уповноваженого територіального
органу або підрозділу, що його видав (у разі вилучення паспортного
документа на виконання доручення правоохоронного органу за
індексом "НВ"); посада, прізвище та ініціали службової особи відділу
прикордонної служби органу охорони державного кордону, яка виявила
особу або транспортний засіб, стосовно яких виконуються доручення
правоохоронного органу; заходи, вжиті на виконання відповідного доручення
правоохоронних органів, та проблемні питання, які виникали під час
їх виконання. До донесення про виконання доручень правоохоронних органів за
індексами "Д", "Н", "НВ", "З" в електронному вигляді додаються
копії сторінок паспортного документа особи, у тому числі й
вилученого, а саме: сторінки, яка містить фотокартку або інше
зображення обличчя особи та відомості про неї (громадянство,
прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження), а
у разі наявності в особи паспорта громадянина України -
сторінок 1, 2 (сторінки 3 або 5 - у разі наявності на них
фотокартки).
21. Начальник зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби
про кількість виконаних в органах Держприкордонслужби доручень
правоохоронних органів та вжитих по них заходах щодня у період
з 08.00 до 08.10, крім святкових, вихідних та неробочих днів,
доповідає директору Департаменту охорони державного кордону
Адміністрації Держприкордонслужби та інформує чергового спеціально
уповноваженого Адміністрацією Держприкордонслужби органу
Держприкордонслужби.
22. За порушення вимог цього Порядку та законодавства про
інформацію та захист персональних даних щодо незаконного
розголошення інформації, отриманої з оперативних баз даних системи
"Гарт-1", відповідальними є посадові та службові особи Державної
прикордонної служби України, яким надано доступ до інформації, що
зберігається в оперативних базах даних системи "Гарт-1" і які під
час прикордонного контролю осіб і транспортних засобів здійснюють
перевірку наявності чи відсутності інформації за цими базами
даних.
23. У разі необхідності для надання роз'яснень особам, які
прямують через державний кордон, причин розміщення інформації про
них в оперативних базах даних системи "Гарт-1" до пункту пропуску
на запрошення старшого прикордонних нарядів негайно прибуває
представник найближчого територіального підрозділу правоохоронного
органу.
24. Інформація про виконання доручень правоохоронних органів
надається безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури,
органів дізнання і слідства та інших органів державної влади
(посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень,
визначених законодавством України.
Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону
генерал-полковник П.А.Шишолінon top