Document z0967-07, invalid, current version — Loss of force on May 26, 2011, on the basis - z0468-11

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.08.2007 N 669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2007 р.
за N 967/14234
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 216 ( z0468-11 ) від 17.03.2011 }
Про затвердження Порядку визначення підприємств,
до товарів яких може застосовуватися
процедура електронного декларування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби
N 796 ( z0747-08 ) від 21.07.2008 }

Відповідно до абзацу другого пункту 10 Положення про вантажну
митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ), пункту 8 статті 2 Указу
Президента України від 24.10.2003 N 1209 ( 1209/2003 ) "Про заходи
щодо підвищення ефективності діяльності митної служби України" та
з метою прискорення і спрощення здійснення митних процедур шляхом
упровадження електронного декларування товарів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення підприємств, до товарів яких
може застосовуватися процедура електронного декларування, що
додається.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.):
2.1. Розробити програмне забезпечення щодо ведення в Єдиній
автоматизованій системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС
Держмитслужби) реєстру підприємств, до товарів яких може
застосовуватися процедура електронного декларування.
2.2. Забезпечити внесення підприємств до реєстру підприємств,
до товарів яких може застосовуватися процедура електронного
декларування.
2.3. Забезпечити ведення реєстру підприємств, до товарів яких
може застосовуватися процедура електронного декларування.
3. Департаменту декларування та митних режимів
(Науменко В.П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після офіційного опублікування. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Служби Р.А.Черкасський
ПОГОДЖЕНО:    
В.о.Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.О.Ващенко
Перший заступник
Міністра фінансів України  В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
08.08.2007 N 669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2007 р.
за N 967/14234

ПОРЯДОК
визначення підприємств, до товарів яких
може застосовуватися процедура
електронного декларування

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу третього пункту
10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574
( 574-97-п ), пункту 8 статті 2 Указу Президента України від
24.10.2003 N 1209 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо підвищення
ефективності діяльності митної служби України" та з метою
визначення підприємств, до товарів яких може застосовуватися
процедура електронного декларування. { Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Державної митної служби
N 796 ( z0747-08 ) від 21.07.2008 }
2. Процедура електронного декларування товарів може
встановлюватися щодо товарів, які належать підприємствам, що
включені до реєстру підприємств, до товарів яких може
застосовуватися процедура електронного декларування (далі -
Реєстр).
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених
Митним кодексом України.
II. Уключення підприємств до Реєстру
1. Критерії оцінки, яким повинні відповідати підприємства, до
товарів яких може застосовуватися процедура електронного
декларування (далі - Критерії): посадові особи підприємства не притягувалися до кримінальної
відповідальності за вчинення контрабанди або до адміністративної
відповідальності за вчинення порушення митних правил, або з дня
накладення останнього стягнення на посадову особу такого
підприємства минув рік; підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність,
пов'язану з переміщенням товарів через митний кордон України,
протягом принаймні одного року, що передує моменту здійснення
оцінки підприємства; підприємством укладено договір з Державною митною службою
України про надання посадовим особам митних органів права
безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів
підприємства, що стосуються переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України, після закінчення митних
процедур і пропуску товарів і транспортних засобів через митний
кордон України; до підприємства не застосовано спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ).
2. Для включення підприємства до Реєстру підприємство подає
заяву до митного органу, у зоні діяльності якого перебуває. До
заяви додається копія облікової картки суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності, завірена печаткою підприємства.
3. Заява розглядається митним органом протягом 15 днів з дня
її надходження. При цьому митний орган перевіряє відповідність
підприємства Критеріям.
4. Дані про результати перевірки заносяться митним органом до
подання на включення підприємства до реєстру підприємств, до
товарів яких може застосовуватися процедура електронного
декларування (далі - Подання митного органу), форму якого наведено
у додатку 1 до цього Порядку. Подання митного органу надсилаються на адресу Державної
митної служби України. У разі встановлення невідповідності підприємства Критеріям
митний орган відмовляє такому підприємству у погодженні включення
його до Реєстру, про що повідомляє підприємство у письмовій формі
із зазначенням причин такої відмови. Підприємство, якому митний орган відмовив у погодженні щодо
його включення до Реєстру, має право самостійно звернутися до
Державної митної служби України із заявою для вирішення питання
про включення цього підприємства до Реєстру. До заяви додаються
копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності,
завірена печаткою підприємства, та лист-відмова митного органу.
5. Державна митна служба України розглядає подання митного
органу протягом 15 днів з моменту отримання. При цьому
здійснюється перевірка відповідності підприємства Критеріям.
6. У разі погодження включення підприємства до Реєстру
Державна митна служба України видає відповідний наказ. У разі встановлення невідповідності підприємства Критеріям
Державна митна служба України відмовляє такому підприємству у
включенні його до Реєстру, про що повідомляє підприємство у
письмовій формі із зазначенням причин такої відмови.
7. Уключення підприємства до Реєстру здійснюється
Регіональною інформаційною митницею на підставі наказу Державної
митної служби України протягом трьох робочих днів з моменту
підписання наказу. Після включення підприємства до Реєстру йому видається
довідка про включення підприємства до Реєстру підприємств, до
товарів яких може застосовуватися процедура електронного
декларування (далі - Довідка), форму якої наведено в додатку 2 до
цього Порядку, яка підписується заступником Голови Державної
митної служби України та засвідчується гербовою печаткою. При втраті Довідки Державна митна служба України видає
підприємству її дублікат на підставі обґрунтованої заяви
підприємства.
8. Після включення підприємства до Реєстру митний орган, у
зоні діяльності якого розташоване це підприємство, на підставі
Довідки укладає з підприємством договір про застосування вантажної
митної декларації в електронному вигляді, примірна форма якого
затверджується наказом Державної митної служби України.
III. Виключення підприємств з Реєстру
1. Митні органи контролюють дотримання вимог цього Порядку й
у разі виявлення невідповідності підприємства, уключеного до
Реєстру, Критеріям в одноденний строк повідомляють Державну митну
службу України про такі факти.
2. Виключення підприємства з Реєстру здійснюється в разі: виявлення невідповідності підприємства Критеріям; виявлення згодом недостовірних даних, що мали суттєве
значення для прийняття рішення про включення підприємства до
Реєстру; припинення діяльності підприємства; бажання підприємства виключити його з Реєстру.
3. Для виключення підприємства з Реєстру за власним бажанням
підприємство подає заяву до митного органу, у зоні діяльності
якого розташовано. До заяви додаються копія облікової картки
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та оригінал Довідки. Після отримання від підприємства заяви про виключення його з
Реєстру митний орган протягом 5 робочих днів направляє до
Державної митної служби України подання про виключення цього
підприємства з Реєстру (до подання додаються завірена митним
органом копія заяви та оригінал Довідки
).
4. Подання про виключення підприємства з Реєстру, що
надходять до Державної митної служби України, опрацьовуються
протягом 15 робочих днів. Виключення підприємства з Реєстру здійснюється Регіональною
інформаційною митницею на підставі наказу Державної митної служби
України протягом трьох робочих днів з моменту підписання наказу.
Директор Департаменту
декларування та митних режимів В.П.Науменко

Додаток 1
до Порядку визначення
підприємств, до товарів яких
може застосовуватися
процедура електронного
декларування
Форма

ПОДАННЯ
на включення підприємства до Реєстру підприємств,
до товарів яких може застосовуватися
процедура електронного декларування

Найменування (П.І.Б.) підприємства __________________________ Код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) _______________________________ Місцезнаходження (місце проживання) _________________________
------------------------------------------------------------------ | Підрозділи митного |Посада, прізвище,|Погоджено/| Підпис | | органу, що | ініціали | не | посадової | |здійснювали перевірку| посадової особи |погоджено*|особи митного| | | митного органу | | органу | |---------------------+-----------------+----------+-------------| | | | | | |---------------------+-----------------+----------+-------------| | | | | | |---------------------+-----------------+----------+-------------| | | | | | |---------------------+-----------------+----------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Зазначається "Погоджено" чи "Не погоджено". Якщо "Не
погоджено", то причини наводяться в розділі "Інша інформація,
потрібна для прийняття рішення" цього подання.
Інша інформація, потрібна для прийняття рішення: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Начальник ______________________ ______________ ____________________
(назва митного органу) (підпис, дата) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку визначення
підприємств, до товарів яких
може застосовуватися
процедура електронного
декларування
Форма

ДОВІДКА
про включення підприємства до Реєстру підприємств,
до товарів яких може застосовуватися
процедура електронного декларування

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
------------------------------------------------------------------ |Найменування (П.І.Б.) | | |підприємства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місцезнаходження (місце | | |проживання) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Митний орган, у зоні діяльності | | |якого розташовано підприємство | | ------------------------------------------------------------------
Відповідно до наказу Державної митної служби України від _____________ N _______ підприємство занесено до реєстру
підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура
електронного декларування під N _____________.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П. датаon top