Document z0966-18, valid, current version — Adoption on July 30, 2018
( Last event — Entry into force, gone September 14, 2018. Take a look at the history? )

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2018  № 166


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2018 р.
за № 966/32418

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах, що додається.

2. Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу комунікацій, зв’язків з громадськістю та розгляду звернень громадян забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Л. Гаврилова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської організації «Всеукраїнська
організація Союз осіб з інвалідністю України»

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське Громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Голова виконавчого комітету Всеукраїнської
спілки громадських організацій «Конфедерація
громадських організацій інвалідів України»

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Міністр соціальної політики України
В.В. Назаренко
В. НазаренкоВ. КарпенкоР. Іллічов


Г.В. Осовий

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської
служби України
30 липня 2018 року № 166


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2018 р.
за № 966/32418

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах

I. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена з метою дотримання в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах (далі - оцінювання) проводиться з метою виявлення проблем у роботі, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому.

3. Оцінювання організовується і проводиться у самостійних структурних підрозділах Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органах.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів щороку до 20 грудня шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

У разі відсутності керівників самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів з поважних причин оцінювання здійснюють їхні заступники або особи, на які покладено виконання таких обов’язків у встановленому порядку.

2. Перелік запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах (далі - Перелік запитань), наведений у додатку до цієї Методики, складається із 10 позицій.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів обирають одну з відповідей у кожному запитанні Переліку запитань, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю, та надає відповідь шляхом позначення її відповідним символом (+).

За відповідь «так» надається 1 бал, за відповідь «ні» - 3 бали, за відповідь «інше» - 2 бали.

4. Керівники самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби щороку до 15 січня (у 2018 році - до 15 жовтня) подають до Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Держаудитслужби заповнені примірники Переліку запитань з відповідями на запитання № 1.

Додатково визначені керівники самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби відповідають також на запитання Переліку запитань, а саме:

Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку на запитання №№ 3, 4, 7;

Департамент адміністративно-господарського забезпечення на запитання №№ 5, 8–10;

Фінансове управління на запитання № 6;

Управління ІТ забезпечення на запитання № 2.

5. Керівники міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби щороку до 15 січня подають до Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку заповнені примірники Переліку запитань з відповідями на запитання за результатами оцінювання, крім запитань № 1, 2 (у 2018 році відповідні примірники Переліку запитань подаються до 15 жовтня).

6. Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному самостійному структурному підрозділу Держаудитслужби загальну оцінку.

7. Самостійний структурний підрозділ Держаудитслужби вважається таким, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка становить більше ніж 2 бали, зокрема:

у Департаменті роботи з персоналом та організаційного розвитку - більше ніж 5 балів;

у Департаменті адміністративно-господарського забезпечення - більше ніж 9 балів;

у Фінансовому управлінні - більше ніж 3 бали;

в Управлінні ІТ забезпечення - більше ніж 3 бали.

8. Якщо за результатами оцінювання загальна оцінка у Держаудитслужбі становить більше ніж 14 балів, вважається, що в Держаудитслужбі неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

9. Якщо за результатами оцінювання загальна оцінка у міжрегіональних територіальних органах Держаудитслужби становить більше ніж 11 балів, міжрегіональний територіальний орган Держаудитслужби вважається таким, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

10. Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку щороку до 15 лютого доповідає посадовій особі, відповідальній за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю в Держаудитслужбі, інформацію про результати оцінювання самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу
Департаменту роботи
з персоналом
та організаційного розвитку


В. ГермановичДодаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб
з інвалідністю в Держаудитслужбі
та її міжрегіональних територіальних
органах
(пункт 2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах

1. Чи дотримуються в Держаудитслужбі вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, щодо необхідності погодження розроблених Держаудитслужбою проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, з всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, їх спілками відповідно до статутної діяльності?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялись)

2. Чи виконуються в Держаудитслужбі Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з порушеннями зору та слуху, установлені згідно з додатком до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?


Так


Ні

3. Чи дотримуються в Держаудитслужбі вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?


Так


Ні

4. Чи виконуються в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах вимоги частини третьої статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі - Закон) щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору, прийнятті на державну службу, в просуванні по службі, а також випадків щодо звільнення за ініціативою власника, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?


Так


Ні

5. Чи дотримуються в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах вимоги щодо обов’язкового виділення та створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема, спеціальних робочих місць, створення для них умов праці з урахуванням індивідуальної програми реабілітації (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо для виконання особами з інвалідністю своїх посадових обов’язків не виникає потреби у створенні спеціального робочого місця)

6. Чи надається звіт Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?


Так


Ні

7. Чи виконується в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону?


Так


Ні

8. Чи створені в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах безпечні й нешкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?


Так


Ні

9. Чи створені умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (зокрема осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування) до адміністративних будівель Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких умов)

10. Чи виділене біля адміністративних будівель Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?


ТакНіІнше

(заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких місць паркування транспортних засобів)on top