Document z0965-03, invalid, current version — Loss of force on January 22, 2016, on the basis - z1654-15

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
16.09.2003 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2003 р.
за N 965/8286
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 3052 ( z1654-15 ) від 10.12.2015 }
Про затвердження Положення про порядок
навчання працівників та керівників
підрозділів фінансових установ,
відповідальних за проведення
внутрішнього фінансового моніторингу
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }

З метою реалізації вимог законодавства України з питань
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, та на підставі підпункту 50 пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003
( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок навчання працівників та
керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за
проведення внутрішнього фінансового моніторингу (додається).
2. Управлінню внутрішнього аудиту і апеляцій (Работін М.В.):
2.1. Подати Положення про порядок навчання працівників та
керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за
проведення внутрішнього фінансового моніторингу, до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію.
2.2. Розробити в термін до 01.10.2003 типову навчальну
програму з відповідної спеціалізації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Комісії Левченко В.П.
Голова Комісії В.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
16.09.2003 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2003 р.
за N 965/8286

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок навчання працівників та
керівників підрозділів фінансових
установ, відповідальних за проведення
внутрішнього фінансового моніторингу

1. Це Положення розроблено відповідно до підпунктів 4, 5
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4
квітня 2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Положення про здійснення
фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 05.08.03 N 25 ( z0715-03 ), зареєстрованого
Міністерством юстиції України 15.08.03 за N 715/8036. Це Положення
має на меті реалізацію вимог законодавства України з питань
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, які передбачають необхідний обов'язковий рівень знань,
навичок та постійне їх вдосконалення і оновлення для осіб, які
провадять первинний фінансовий моніторинг у фінансових установах.
2. Загальний порядок навчання спрямований на забезпечення
додержання вимог актів з питань запобігання та протидії
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Вимоги Положення поширюються на всі фінансові установи, за
діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг і до яких належать:
кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства,
страхові компанії, установи накопичувального пенсійного
забезпечення та інші юридичні особи, виключним видом діяльності
яких є надання фінансових послуг, а також юридичні особи, які за
своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають
окремі види фінансових послуг.
4. Навчанню в порядку, установленому цим Положенням,
підлягають такі працівники фінансових установ: { Абзац перший
пункту 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 } а) керівники фінансових установ (у разі, якщо вони є
відповідальними за проведення внутрішнього фінансованого
моніторингу); б) інші працівники, відповідальні за проведення фінансового
моніторингу. { Підпункт "б" пункту 4 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 951
( z1024-08 ) від 07.08.2008 }
5. Навчання новопризначених працівників та керівників
підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення
внутрішнього фінансового моніторингу (далі - працівники,
відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу),
проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або
надання відповідних повноважень. { Пункт 5 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }
6. Працівники, відповідальні за проведення внутрішнього
фінансового моніторингу, повинні підвищувати свою кваліфікацію
шляхом проходження навчання та складання екзамену не рідше одного
разу на три роки. { Пункт 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }
7. Працівник, відповідальний за проведення внутрішнього
фінансового моніторингу, проводить для всіх працівників фінансової
установи та осіб, яких щойно прийнято на роботу до фінансової
організації, навчання згідно з підпунктами 2.3 та 2.4 Положення
про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 N 25
( z0715-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.08.2003 за N 715/8036. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 )
від 07.08.2008 }
8. Позачергове навчання працівників, відповідальних за
проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться
незалежно від строку проведення попередніх навчань за
обґрунтованою рекомендацією Держфінпослуг. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 )
від 07.08.2008 }
9. Навчання працівників, відповідальних за проведення
внутрішнього фінансового моніторингу, здійснюється на підставі
типової навчальної програми з відповідної спеціалізації,
затвердженої Держфінпослуг за погодженням з Держфінмоніторингом
України. Зміни та доповнення до типової навчальної програми,
пов'язані з розвитком законодавства з питань фінансового
моніторингу та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, вносяться
Держфінпослуг за погодженням з Держфінмоніторингом України.
{ Абзац перший пункту 9 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від
07.08.2008 }
9.1. Типова навчальна програма та зміни і доповнення до неї
публікуються в засобах масової інформації та оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Держфінпослуг. { Підпункт 9.1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }
9.2. Право на навчання працівників, відповідальних за
проведення внутрішнього фінансового моніторингу у фінансовій
установі, має навчальний заклад, який має ліцензію Міністерства
освіти і науки України для провадження діяльності з надання
освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації),
спеціалізації та уклав із Держфінпослуг договір про
співробітництво з питань навчання, у тому числі
Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванням тероризму, утворений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року N 899-р
( 899-2004-р ). { Підпункт 9.2 пункту 9 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від
07.08.2008 }
9.3. Для укладення договору про співробітництво навчальний
заклад подає до Держфінпослуг такі документи: загальний опис (інформацію) навчального закладу;

{ Абзац третій підпункту 9.3 пункту 9 виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }

список викладачів, які залучаються до проведення занять, із
зазначенням посади, ученого ступеня, звання, місця роботи та
даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у цій
галузі; навчальний план з відповідної спеціалізації, складений згідно
з типовою навчальною програмою; копію ліцензії Міністерства освіти і науки України на
здійснення освітньої діяльності.
9.4. Перелік навчальних закладів, які уклали договори про
співробітництво з Держфінпослуг, публікується у засобах масової
інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Держфінпослуг. { Абзац перший підпункту 9.4 пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 } Навчальний заклад несе відповідальність за організацію і
проведення навчального процесу згідно з вимогами Міністерства
освіти і науки України.
9.5. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом
керівника навчального закладу за погодженням з Держфінпослуг. До складу екзаменаційних комісій входять представники
Держфінпослуг та Держфінмоніторингу України. За потребою до складу
екзаменаційних комісій можуть залучатись представники інших
державних органів, навчальних закладів та організацій. { Абзац
другий підпункту 9.5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 951 ( z1024-08 ) від 07.08.2008 }
9.6. Екзаменаційна комісія проводить екзамен шляхом
співбесіди чи тестування. Тестові завдання є єдиними для всіх
екзаменаційних комісій і затверджуються Держфінпослуг за
погодженням з Держфінмоніторингом України. { Підпункт 9.6 пункту 9 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 951 ( z1024-08 ) від
07.08.2008 }
9.7. Екзаменаційна комісія за результатами екзамену складає
протокол у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та
які підписують усі члени комісії. Протокол складання екзамену у
двох примірниках затверджує керівник навчального закладу, на базі
якого організована робота екзаменаційної комісії, особистим
підписом та печаткою навчального закладу.
9.8. Навчальний заклад після успішного складання екзамену
видає слухачам відповідний документ про навчання, який
засвідчується підписом керівника та печаткою навчального закладу.
9.9. Навчальний заклад веде реєстри виданих документів про
навчання щодо кожного із суб'єктів - учасників ринку фінансових
послуг із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних
даних фахівця (серія та номер паспорта, назва органу, що видав
паспорт, та дата видачі), номера та дати видачі такого документа
відповідно до протоколу про складання екзаменів. Інформація про фахівців повинна містити: назву навчального закладу; реквізити договору про співробітництво з Держфінпослуг; дані про кожного фахівця, якому видано свідоцтво, а саме: прізвище, ім'я та по батькові; місце роботи; посада; номер та дата видачі відповідного документа про навчання.
9.10. Для осіб, відповідальних за проведення внутрішнього
фінансового моніторингу адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, що поєднують діяльність з адміністрування недержавних
пенсійних фондів з діяльністю з управління активами, які отримали
кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового
моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів у порядку,
встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, проходження навчання відповідно до цього Положення не є
обов'язковим. { Пункт 9 доповнено підпунктом 9.10 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 951
( z1024-08 ) від 07.08.2008 }
9.11. Відповідальність за дотримання вимог цього Положення та
умов договору про співробітництво з Держфінпослуг навчальним
закладом та його філією несе навчальний заклад.
9.12. Контроль за дотриманням навчальним закладом та його
філією умов договору про співробітництво щодо навчання осіб,
відповідальних за фінансовий моніторинг, здійснює Держфінпослуг.
Голова Комісії В.Сусловon top