Document z0959-18, valid, current version — Adoption on July 26, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 1, 2018. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

26.07.2018  № 2113


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2018 р.
за № 959/32411

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», враховуючи пункт 12 розділу Х Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», з метою приведення нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у відповідність до законодавства України у сфері аудиту фінансової звітності та провадження аудиторської діяльності виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», але не раніше наступного дня за днем офіційного опублікування цього рішення.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
26 липня 2018 року № 2113


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2018 р.
за № 959/32411

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У Положенні про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893:

1) у главі 1 розділу III:

у пункті 1.19 слово «аудитора(ів)» замінити словами «суб’єкта(ів) аудиторської діяльності»;

у пункті 1.22:

в абзаці третьому слово «аудитора(ів)» замінити словами «суб’єкта(ів) аудиторської діяльності»;

в абзаці четвертому слово «аудитор(и)» замінити словами «суб’єкт(и) аудиторської діяльності»;

в абзаці другому пункту 1.26 слово «аудитора(ів)» замінити словами «суб’єкта(ів) аудиторської діяльності»;

2) у тексті Положення слова «аудитор» в усіх відмінках і числах замінити словами «суб’єкт аудиторської діяльності» у відповідних відмінках і числах.

2. У Правилах надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581:

1) в абзаці третьому пункту 6 розділу ІІ:

у першому реченні слова «звіт аудитора» замінити словами «аудиторський звіт»;

у другому реченні слова «Звіт аудитора» замінити словами «Аудиторський звіт»;

2) у додатку 1 до Правил у графі «Назва форми» позицію 6 розділу І викласти в такій редакції:

«Аудиторський звіт».

3. Підпункт «в» пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806, викласти в такій редакції:

«в) останній аудиторський звіт, поданий банком до Національного банку України, містить висновок суб’єкта аудиторської діяльності, що включений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та має право відповідно до вимог законодавства України проводити обов’язковий аудит фінансової звітності або входить до міжнародної аудиторської мережі аудиторських фірм, представлених у цьому реєстрі (немодифіковану або модифіковану думку - думку із застереженням), про відповідність річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) дійсному фінансовому стану банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;».

4. В абзаці другому пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682, слово «аудитором» замінити словами «суб’єктом аудиторської діяльності».

5. У Положенні про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807:

1) абзац п’ятий пункту 2.3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«результати зовнішнього аудиту банків;»;

2) абзац одинадцятий пункту 3.11 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«результати зовнішнього аудиту банків;».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєваon top