Document z0954-01, invalid, current version — Loss of force on May 19, 2005, on the basis - z0543-05

Search in the text: Овердрафт 4

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 367 від 27.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 листопада 2001 р.
за N 954/6145

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 137 ( z0543-05 ) від 19.04.2005 )

Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних
карток і здійснення операцій з їх застосуванням
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 226 ( z0474-03 ) від 04.06.2003
N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )

Відповідно до статті 40 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів Національного банку України у відповідність до Закону
України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"
( 2346-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 24.09.99 N 479 ( z0802-99 ) "Про
затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 22.11.99 за N 802/4095 (зі змінами).
3. Департаменту платіжних систем після державної реєстрації
довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та комерційних банків для використання
в роботі.
4. Постанова набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.08.2001 N 367
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2001 р.
за N 954/6145
Положення
про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням
( У тексті Положення слово "логотип" у всіх відмінках
замінено словом "знак" у відповідних відмінках, а слова
"пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків"
виключено згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні" ( 2346-14 ), іншими законодавчими актами України та
нормативно-правовими актами Національного банку України. Положення встановлює загальні вимоги Національного банку
України до порядку здійснення банками емісії платіжних карток,
визначає операції, що здійснюються з їх застосуванням, та порядок
розрахунків за цими операціями, а також установлює загальні вимоги
до внутрішньодержавних платіжних систем, що створюються в Україні. Особливості застосування платіжних карток внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних систем регулюються окремими
нормативно-правовими актами Національного банку України та
правилами платіжних систем з урахуванням вимог цього Положення. Дія Положення поширюється на членів та учасників
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, які є
суб'єктами відносин, що виникають при здійсненні операцій,
ініційованих за платіжними картками цих платіжних систем. Вимоги цього Положення не поширюються на емісію та обіг
карток, які не належать до платіжних (телефонних, транспортних,
дисконтних тощо), призначених для фіксування в електронному
вигляді заборгованості емітента перед держателем цих карток за
попередньо оплаченими товарами (послугами). ( Преамбулу доповнено
абзацом згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
1. Терміни та визначення
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: авторизація - процедура отримання дозволу на проведення
операції із застосуванням платіжної картки; авторизаційний ліміт - мінімальна сума операції, вище якої
авторизація емітентом чи особою, що діє за його дорученням, є
обов'язковою; агент - суб'єкт господарювання, який згідно з повноваженнями,
визначеними агентським договором, здійснює агентську діяльність у
межах правил відповідної платіжної системи; ( Термін в редакції
Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) асоційований член платіжної системи - банк, який має ліцензію
платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу за
гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком -
принциповим членом; багатоемітентна платіжна система - платіжна система, яка
включає двох і більше емітентів; банківський автомат самообслуговування (банкомат) -
програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю платіжної
картки здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей
у готівковій формі, унесення їх для зарахування на відповідні
рахунки, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також
виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього
комплексу; видача готівки - операція з видачі держателю платіжної картки
грошових знаків через касу банку, агента, фінансової установи чи
торговця, банкомат; ( Термін в редакції Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) витратний ліміт - гранична сума коштів, що доступна держателю
платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій
із застосуванням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на
картрахунку за мінусом суми незнижувального залишку та суми
заблокованих, але не списаних коштів, а в разі відкриття клієнту
кредитної лінії - як сума кредитної лінії та залишку коштів на
картрахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів; внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в
якій платіжна організація є резидентом і яка здійснює свою
діяльність виключно в межах України;

( Термін вилучено на підставі Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )

держатель платіжної картки - фізична особа - клієнт або
довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує
платіжну картку для ініціювання переказу грошей з відповідного
рахунку в банку або здійснює інші операції з її застосуванням; дисконтна (клубна) картка - картка, що емітується,
розповсюджується нефінансовими установами (компаніями,
об'єднаннями покупців, клубами тощо) і яка засвідчує, що її
пред'явник має право на одержання відповідних послуг, знижок тощо
від цих установ; довірена особа клієнта - фізична особа, визначена в договорі
між емітентом і клієнтом (довіреності клієнта), якій клієнт
довірив виконання операцій за рахунок частини або всіх коштів, що
обліковуються на його картковому рахунку, з використанням окремої
платіжної картки, емітованої на ім'я цієї особи; ( Термін в
редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) документ за операцією із застосуванням платіжної картки -
документ, що підтверджує виконання операції з використанням
платіжної картки, на підставі якого формуються відповідні
документи на переказ чи зараховуються гроші на рахунки; еквайринг - діяльність еквайра щодо технологічного,
інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з
ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток; еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа - член
платіжної системи, яка здійснює еквайринг; емісія - проведення операцій з відкриття картрахунків і
випуску платіжних карток певної платіжної системи; емітент - член платіжної системи, який здійснює емісію
платіжних карток; ідентифікатор емітента - число, що означує установу, яка
здійснила емісію картки; ( Главу 1 доповнено терміном згідно з
Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних
реквізитів платіжної картки на сліп; картковий рахунок (картрахунок) - поточний рахунок, на якому
обліковуються операції за платіжними картками; клієнт - фізична або юридична особа, філія, представництво,
відділення, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою
діяльність від імені юридичної особи (далі - юридична особа), яка
уклала договір з емітентом про надання та використання платіжних
карток; кліринг - механізм, що включає збирання, сортування,
реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників
платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного
сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та
зобов'язань; ( Термін із змінами, внесеними згідно з Постановою
НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) клірингова установа - юридична особа, що за результатами
проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає
інформаційні послуги; код авторизації - код, що формується й надається емітентом
або особою, яка діє за його дорученням, - членом або учасником
платіжної системи за результатами позитивної авторизації; консолідований картковий рахунок - рахунок, що відкривається
емітентом для обліку коштів за всіма емітованими ним наперед
оплаченими платіжними картками. Дебетовий залишок за
консолідованим картковим рахунком не допускається; ( Главу 1
доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку N 226
( z0474-03 ) від 04.06.2003 ) корпоративна картка - платіжна картка, емітована на ім'я
довіреної особи клієнта - юридичної особи або фізичної
особи-підприємця;

( Термін вилучено на підставі Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )

міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій
платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і
яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн; наперед оплачена платіжна картка - заздалегідь випущена
емітентом платіжна картка, яка дає змогу її держателю виконувати
операції в межах попередньо внесених (сплачених) коштів, що
обліковуються на окремому картрахунку клієнта або консолідованому
картрахунку банку. Наперед оплачена платіжна картка, як правило,
не містить реквізитів, нанесених на картку, що дають змогу
візуально або з використанням документів, що засвідчують особу,
ідентифікувати її держателя (прізвище та ім'я, фотокартку тощо).
Наперед оплачена платіжна картка може бути фіксованого номіналу,
який зазначається на картці; ( Визначення терміну глави 1 в
редакції Постанови Національного банку N 226 ( z0474-03 ) від
04.06.2003 ) незнижувальний залишок - мінімальна сума коштів клієнта на
картрахунку, що обумовлена в договорі клієнта з банком, яка на
термін дії картки повинна залишатися на картрахунку й не може бути
використана клієнтом; неплатоспроможність - нездатність члена платіжної системи в
строк, установлений договором або визначений законодавством
України, у повному обсязі виконати свої зобов'язання щодо переказу
грошей за виконані операції із застосуванням платіжних карток; овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком у
разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого
витратного ліміту; одноемітентна платіжна система - платіжна система одного
банку, який одночасно виконує функції платіжної організації,
емітента та еквайра; особиста картка - платіжна картка, емітована на ім'я клієнта
- фізичної особи, що не є суб'єктом підприємницької діяльності; персональний ідентифікаційний номер (ПІН) - код, відомий лише
держателю платіжної картки і потрібний для його ідентифікації під
час здійснення операцій з використанням платіжної картки; ( Главу
1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку N 226
( z0474-03 ) від 04.06.2003 ) платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді
емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи
іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу
грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою
оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх
рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій
формі в касах банків, фінансових установ та через банківські
автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених
відповідним договором; платіжна організація - юридична особа, яка є власником або
одержала право на використання товарного та інших знаків, що
ідентифікують належність платіжних карток до платіжної системи, і
яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує
інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та
несе відповідальність відповідно до законодавства та договору; платіжна система - платіжна організація, члени платіжної
системи та сукупність відносин, що виникають між ними при
проведенні переказу грошей; платіжна схема - умови, за якими виконується облік операцій
за платіжними картками клієнта та здійснюються розрахунки за ці
операції; ( Термін із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ
N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) платіжне повідомлення - сукупність даних в електронній формі,
на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною
карткою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона
виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані,
визначені правилами платіжної системи; платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для
виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки
та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням
платіжної картки. Може бути банківським і торговельним та
з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і
здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням
платіжної картки друкувальним пристроєм цього реєстратора;
( Термін із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) принциповий (основний) член платіжної системи - банк, який
має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або
еквайрингу платіжних карток; процесинг - діяльність, що включає в себе виконання за
дорученням емітентів авторизації, збір, оброблення, зберігання й
надання членам системи та розрахунковому банку платіжних
повідомлень за операціями з платіжними картками; процесинговий центр - юридична особа, що здійснює процесинг; розповсюдження платіжних карток - діяльність агента з видачі
(продажу) платіжних карток, емітованих членом платіжної системи
або платіжною організацією небанківської платіжної
системи-нерезидентом; ( Термін в редакції Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) розрахунковий банк - уповноважений платіжною організацією
відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам
платіжної системи та виконує взаєморозрахунки між ними; система електронної комерції - сукупність програмно-технічних
засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу споживачу
здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, виконати
замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг); сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення
операції з використанням платіжної картки й містить набір даних
щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки; стоп-лист - список платіжних карток (номерів платіжних
карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від
правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та
паперовим; страховий фонд - фонд, призначений для погашення платіжною
організацією або розрахунковим банком заборгованості члена
платіжної системи в разі його неплатоспроможності; технічний еквайр - юридична особа - учасник платіжної
системи, яка здійснює технічний еквайринг; ( Главу 1 доповнено
терміном згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 ) технічний еквайринг - діяльність юридичної особи щодо
технологічного, інформаційного обслуговування торговців за
операціями, які здійснені із застосуванням платіжних карток;
( Главу 1 доповнено терміном згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) торговець - суб'єкт підприємницької діяльності, який,
відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією,
приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення
оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі
грошей у готівковій формі, що надаються банками та іншими
установами); ( Термін із змінами, внесеними згідно з Постановою
НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) учасник платіжної системи - юридична або фізична особа -
суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу грошей,
ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної
системи; член платіжної системи - юридична особа, що на підставі
належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної
системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи
договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо
проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та
відповідно до законодавства України має право надавати такі
послуги в межах України. Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні,
застосовуються в значенні, визначеному Законом України "Про
платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ), іншими
законодавчими актами.
2. Загальні положення
2.1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з емісією
платіжних карток, здійсненням операцій з їх застосуванням, а також
із проведенням розрахунків за вказаними операціями в межах
України, регулюються законами України, цим Положенням, іншими
нормативно-правовими актами Національного банку України, а також
правилами платіжних систем та договорами, що укладаються між
учасниками платіжних систем.
2.2. На території України застосовуються платіжні картки,
емітовані членами внутрішньодержавних платіжних систем, та
платіжні картки, емітовані членами міжнародних платіжних систем
(резидентами та нерезидентами України).
2.3. Для здійснення безготівкових розрахунків та видачі
готівки із застосуванням платіжних карток в Україні можуть
створюватися внутрішньодержавні банківські одноемітентні та
багатоемітентні платіжні системи.
2.4. Правила внутрішньодержавної платіжної системи
(одноемітентної або багатоемітентної) мають бути узгоджені
платіжною організацією цієї системи з Національним банком України
до початку емісії платіжних карток. ( Пункт 2.4 глави 2 в редакції
Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
2.5. Банки, клірингові установи, а також інші установи, що
надають фінансові послуги із застосуванням платіжних карток, мають
право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних
платіжних систем про членство або про участь у цих системах.
Укладення таких договорів здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
2.6. Еквайринг у межах України здійснюється виключно
юридичними особами-резидентами, що уклали договір з платіжною
організацією відповідної платіжної системи.
2.7. Принципові та асоційовані члени внутрішньодержавних та
міжнародних платіжних систем, якщо це дозволено правилами
відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з
банками-резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про
виконання останніми функцій з розповсюдження серед своїх клієнтів
платіжних карток емітента. Наперед оплачені платіжні картки, кошти
за якими обліковуються на консолідованому картрахунку
банку-емітента, на підставі агентського договору можуть
розповсюджувати також фінансові установи-резиденти, а наперед
оплачені платіжні картки фіксованого номіналу - інші нефінансові
установи. ( Абзац перший пункту 2.7 глави 2 в редакції Постанови
НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) Банки - члени платіжних систем можуть укладати договори з
іншими банками-резидентами та фінансовими установами-резидентами,
що не є членами цих платіжних систем, про видачу готівкових коштів
за платіжними картками. Платіжні організації небанківських платіжних систем -
нерезиденти можуть укладати з банками-резидентами та фінансовими
установами-резидентами угоди про розповсюдження останніми серед
своїх клієнтів платіжних карток цих систем та видачу готівкових
коштів, а також з торговцями про приймання ними платіжних карток
цих систем та проведення взаєморозрахунків.
2.8. Члени міжнародних платіжних систем - резиденти можуть
укладати угоди з банками-нерезидентами про виконання останніми
еквайрингу на території країни банку-нерезидента, якщо це
дозволено правилами відповідної міжнародної платіжної системи та
законодавством країни банку-нерезидента.
2.9. Банки-резиденти - члени платіжних систем можуть
емітувати платіжні картки, що мають ознаки дисконтних, клубних
карток або додаткові властивості (нефінансові додатки), які
дають змогу використовувати ці картки для здійснення операцій з
умовними одиницями обліку (літри, кілограми, штуки тощо) у
системах надання та обліку визначених послуг (пільг, знижок тощо),
реалізованих за участю інших установ (державних установ,
підприємств, об'єднань покупців, клубів тощо). ( Пункт 2.9 глави 2
в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
2.10. Банк - принциповий або асоційований член платіжної
системи, що розпочав (завершив) емісію платіжних карток та/або
еквайринг (у т.ч. видачу готівки) за операціями з ними,
емісію/еквайринг нових типів (видів) платіжних карток або
розповсюдження карток небанківських платіжних систем-нерезидентів,
зобов'язаний протягом 15 днів після початку (завершення) емісії
(еквайрингу) або розповсюдження платіжних карток повідомити про це
Національний банк України за формою, наведеною в додатку 1 до
цього Положення. Банк, що відповідно до договору розпочав (завершив)
розповсюджувати платіжні картки, емітовані банком - членом
платіжної системи, зобов'язаний протягом 15 днів після початку
(завершення) розповсюдження платіжних карток повідомити про це
Національний банк України за формою, наведеною в додатку 2 до
цього Положення. ( Пункт 2.10 глави 2 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
2.11. Банк зобов'язаний у порядку, встановленому
законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають
карткові та інші рахунки в банку, та держателів платіжних карток,
які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками. Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою під час
здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований
відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом. Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати
документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті
діяльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом
необхідних документів чи відомостей або умисного подання
неправдивих відомостей про себе банк відмовляє клієнту в його
обслуговуванні шляхом призупинення видаткових операцій за
картрахунком. ( Абзац третій пункту 2.11 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 ) ( Главу 2 доповнено пунктом 2.11 згідно з Постановою Національного
банку N 226 ( z0474-03 ) від 04.06.2003 )
2.12. З'ясування особи - держателя наперед оплаченої
платіжної картки в разі потреби (під час розгляду спорів,
несправності чи виходу з ладу банкомата або неповернення ним
картки тощо) може здійснюватися емітентом за ідентифікаційним
номером картки за умови, якщо ідентифікація клієнта була здійснена
емітентом під час продажу (надання) йому картки. Підтвердження торговцем особи - держателя наперед оплаченої
платіжної картки, який здійснює операцію з її застосуванням,
виконується згідно з правилами відповідної платіжної системи
шляхом підписання держателем сліпа, квитанції платіжного термінала
та перевірки його відповідності зразку підпису на картці або
введенням ПІН та його перевірки емітентом (еквайром). ( Главу 2 доповнено пунктом 2.12 згідно з Постановою Національного
банку N 226 ( z0474-03 ) від 04.06.2003 )
3. Емісія платіжних карток
3.1. Емісія платіжних карток і здійснення операцій з їх
використанням у межах України проводиться банками, що мають
банківську ліцензію Національного банку України. За наявності такої ліцензії банки мають право здійснювати
емісію платіжних карток і здійснювати операції з їх використанням
без отримання дозволу на здійснення цих операцій.
3.2. Банки-резиденти мають право укладати договори з
платіжними організаціями міжнародних платіжних систем і
здійснювати емісію платіжних карток міжнародних платіжних систем,
призначених для застосування за межами України, при наявності
банківської ліцензії і за умови отримання письмового дозволу
Національного банку України на здійснення операцій з валютними
цінностями.
3.3. Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту
або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом.
Наперед оплачені платіжні картки, кошти за якими обліковуються на
консолідованому картрахунку банку, можуть продаватися (надаватися)
емітентами без обов'язкового оформлення договорів у письмовій
формі. ( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного
банку N 226 ( z0474-03 ) від 04.06.2003 )
3.4. Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької
діяльності, емітент надає особисті платіжні картки, а юридичним
особам і фізичним особам-підприємцям - корпоративні платіжні
картки.
3.5. Укладення договору про надання та використання платіжних
карток здійснюється згідно із законодавством України та правилами
платіжної системи. Цей договір може включати норми, що визначають
як порядок відкриття картрахунку, так і порядок здійснення
розрахунків за операціями, що здійснені з використанням платіжної
картки. Допускається укладення окремого договору про відкриття
картрахунку.
3.6. Перед укладенням договору емітент або агент, який від
імені емітента розповсюджує платіжні картки, зобов'язаний
ознайомити клієнта з умовами одержання платіжної картки, переліком
необхідних для пред'явлення документів, тарифами на обслуговування
та правилами користування платіжною карткою. Ця інформація має
бути викладена в доступній формі та знаходитись у доступному для
клієнтів місці, а також надаватися в письмовій або електронній
формі клієнтам та їх довіреним особам за їх бажанням.
3.7. У договорі між клієнтом і емітентом мають бути визначені
предмет договору, права, обов'язки клієнта та емітента, їх
відповідальність, порядок розгляду спорів. Емітент зобов'язаний ознайомити клієнта під підпис з тарифами
на обслуговування операцій із застосуванням платіжної картки,
чинними на час укладання договору. Якщо тарифи є додатком до
договору, то його підписання клієнтом є згодою останнього з
тарифами банку. Один з примірників договору між емітентом і клієнтом має бути
наданий клієнту. Емітент може змінити умови договору, якщо держателю платіжної
картки особисто надається повідомлення (пропозиція) про зміни, щоб
дати йому змогу розірвати договір, якщо держатель вирішить зробити
це. Обумовлюється період не менший ніж один місяць (для
господарських договорів двадцять днів), після якого вважається, що
держатель приймає умови, якщо він ще не розірвав договір. Стосовно
окремих умов договору (видів договорів) законодавством або
договором можуть бути встановлені інші терміни або інший порядок
надання емітентом повідомлення (пропозиції) щодо порядку зміни
умов та розірвання договору. Емітент про зміни умов договору може
повідомити клієнта (надіслати пропозиції) поштою, особисто,
надавши (надіславши) виписку про стан картрахунку, через
загальнонаціональні засоби масової інформації (якщо це не погіршує
умов договору) або в інший спосіб, передбачений договором. ( Пункт 3.7 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
3.8. Розповсюджувати платіжні картки та укладати договори від
імені емітента зі своїми клієнтами можуть також агенти, які уклали
договори з емітентом. Договір на розповсюдження платіжних карток, який укладається
між емітентом і агентом, крім загальних умов, визначених
законодавством України, має визначати види платіжних карток, що
будуть розповсюджуватися агентом, порядок взаємодії і
взаєморозрахунків, розподіл комісійних, строк випуску картки,
форми і зміст документів, які укладаються з клієнтом, умови
відкриття та ведення картрахунків, порядок вирішення спорів і
відповідальність сторін тощо. ( Абзац другий пункту 3.8 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 ) Відповідальність перед платіжною організацією платіжної
системи держателями платіжних карток та іншими учасниками
платіжної системи за операціями, що здійснені з використанням
платіжних карток, розповсюджених агентом, несе емітент - член
платіжної системи. ( Абзац третій пункту 3.8 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 ) Агент несе відповідальність у повному обсязі за шкоду,
заподіяну емітенту, якого він представляє, унаслідок невиконання
або неналежного виконання своїх обов'язків, якщо інше не
передбачено договором. ( Пункт 3.8 глави 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
3.9. Для здійснення операцій з використанням платіжних
карток клієнтам відкриваються картрахунки. Відкриття картрахунків
здійснюється відповідно до законодавства України. Для відкриття
картрахунків клієнти подають до банків документи, які потрібні для
відкриття поточних рахунків, відповідно до нормативно-правових
актів Національного банку України з питань відкриття рахунків. Клієнти-резиденти можуть відкривати картрахунки за межами
України й отримувати платіжні картки, емітовані нерезидентами, з
урахуванням обмежень, установлених законодавством України про
валютне регулювання. Залежно від можливостей програмного забезпечення банк може
вести аналітичний облік операцій за картрахунками фізичних осіб в
окремій підсистемі за умови забезпечення тотожності даних
аналітичних рахунків підсистеми відповідним рахункам синтетичного
обліку, які відкриті в банку. ( Пункт 3.9 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
3.10. Залежно від умов, за якими здійснюються розрахунки за
операціями з використанням платіжних карток, можуть
застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні
схеми. Дебетова схема передбачає здійснення клієнтом операцій з
використанням платіжної картки в межах залишку коштів, які
обліковуються на його картрахунку, або за рахунок коштів клієнта
за наперед оплаченою платіжною карткою, які обліковуються на
консолідованому картрахунку банку. Під час застосування дебетово-кредитної схеми клієнт здійснює
операції з використанням платіжної картки в межах залишку коштів,
які обліковуються на його картрахунку, а в разі їх недостатності
(відсутності) на картрахунку - за рахунок наданого банком кредиту. Кредитна схема передбачає здійснення розрахунків за виконані
клієнтом операції з використанням платіжної картки за рахунок
коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії). ( Пункт 3.10 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
3.11. Кредитна лінія під операції з платіжними картками
відкривається банком на визначений термін та в межах установленого
договором ліміту (заборгованості або граничної суми) кредитування. Строк дії кредитної лінії, яка відкривається під платіжні
картки, визначається договором між клієнтом та емітентом. Кредитування держателів платіжних карток у межах обраної
емітентом кредитної схеми регламентується внутрішніми документами
банку з питань кредитування та договором між клієнтом і
банком-емітентом. Клієнт на власний розсуд або відповідно до умов договору
(якщо кредит має цільовий характер) частково або в повному обсязі
використовує впродовж строку його дії кредит і має зобов'язання
повернути кредит та проценти за його користування на умовах,
передбачених договором. У разі несвоєчасного повернення боргу за кредитом, наданим
клієнту для проведення операцій за платіжними картками, та сплати
процентів (комісій) банк має право на застосування штрафних
санкцій в розмірах, передбачених договором (тарифами банку). Надання кредитів для проведення операцій за платіжними
картками здійснюється з урахуванням обмежень, установлених
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань
кредитування в іноземній валюті. ( Пункт 3.11 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
3.12. Операції із застосуванням різних видів платіжних карток
однієї або кількох платіжних систем, виданих самому клієнту та/або
його довіреним особам, можуть відображатися за одним картковим
рахунком. Операції із застосуванням однієї платіжної картки, виданої
клієнту або довіреним особам клієнта, можуть відображатися за
кількома його рахунками згідно з режимами їх дії. ( Пункт 3.12 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
3.13. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичних
осіб може виконуватися за рахунок унесення в установленому порядку
готівки через каси банків-емітентів, їх агентів та інших банків,
банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати),
шляхом переказу коштів з інших власних рахунків, за рахунок
наданого кредиту, за рахунок процентів, нарахованих на залишок
коштів на картрахунку, а також з рахунків інших фізичних та
юридичних осіб за їх дорученням (у т.ч. заробітної плати,
гонорарів, пенсій, авансів та компенсацій витрат на відрядження
тощо). Зарахування (поповнення) коштів на консолідований картрахунок
наперед оплачених платіжних карток здійснюється фізичними особами
в межах максимальної суми, установленої пунктом 3.14 цієї глави,
за рахунок унесення готівки або шляхом переказу коштів з інших
власних рахунків (завантаження на платіжні картки типу електронний
гаманець). Наперед оплачені платіжні картки фіксованого номіналу
поповненню не підлягають. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичних
осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність без створення
юридичної особи, може виконуватися за рахунок готівки, що
вноситься в установленому порядку через каси банків-емітентів, їх
агентів та інших банків, банкомати, які підтримують ці функції
(депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших власних
рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів,
нарахованих на залишок коштів на картрахунку, а також з рахунків
інших фізичних та юридичних осіб за їх дорученнями. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб
здійснюється з їх поточних рахунків, за рахунок наданого кредиту,
за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів на
картрахунку, та за рахунок готівки, що вноситься в установленому
порядку до каси банку-емітента. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки здійснюється з
урахуванням обмежень (у т.ч. режиму картрахунків в іноземній
валюті), установлених законодавством України. ( Пункт 3.13 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
3.14. Для обліку операцій фізичних осіб з використанням
наперед оплачених платіжних карток за дебетовою схемою банк може
відкривати консолідований картрахунок для емітованих ним наперед
оплачених платіжних карток. Для юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців дебетова схема обслуговування наперед оплачених
платіжних карток з відкриттям консолідованого картрахунку не
застосовується. Максимальна сума емітованої банком наперед оплаченої
платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому
картрахунку банку, не може перевищувати суму 1000 гривень або її
еквівалент в іноземній валюті. Емітент самостійно встановлює порядок та умови продажу
(надання) наперед оплачених платіжних карток, визначає їх
функціональні можливості (параметри) та обмеження щодо виконання
окремих видів (типів) операцій з їх застосуванням з урахуванням
норм цього Положення. ( Пункт 3.14 глави 3 в редакції Постанови Національного банку
N 226 ( z0474-03 ) від 04.06.2003 )
3.15. Вид платіжної картки, що емітується членом платіжної
системи, тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга,
мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на неї в графічному
вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної
системи, у якій ця картка застосовується, з урахуванням вимог,
установлених відповідними державними стандартами України та
міжнародними стандартами, прийнятими Міжнародною організацією зі
стандартизації (ISO). Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку,
є реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та
емітента картки. Правилами платіжної системи можуть бути встановлені додаткові
реквізити платіжної картки. Платіжні картки внутрішньодержавних платіжних систем повинні
містити нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер
емітента, визначений відповідно до вимог, наведених у додатку 2 до
цього Положення. Крім зазначених вище обов'язкових реквізитів, платіжна картка
має містити реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя,
за винятком наперед оплачених платіжних карток. ( Абзац п'ятий
пункту 3.15 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 226 ( z0474-03 ) від 04.06.2003 ) Платіжні картки, що мають ознаки дисконтних, клубних карток
або додаткові властивості (нефінансові додатки), можуть містити
поряд із знаками емітентів знаки небанківських установ, які брали
участь у випуску цих карток. ( Пункт 3.13 глави 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
4. Еквайринг та операції
із застосуванням платіжних карток
4.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними
за операції, які здійснені між торговцями і клієнтами із
застосуванням платіжних карток, еквайр проводить на підставі
договору. ( Абзац перший пункту 4.1 глави 4 в редакції Постанови
НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) Договір між еквайром і торговцем надає право останньому
приймати до оплати платіжні картки відповідної платіжної системи з
дотриманням її правил і має включати: зобов'язання еквайра щодо навчання персоналу торговця
правилам приймання платіжних карток та зобов'язання торговця не
допускати до обслуговування карток персонал, який не пройшов курс
відповідного навчання; види (типи) платіжних карток, які приймаються; порядок дій касирів щодо ідентифікації платіжних карток,
авторизації, роботи зі стоп-листами, з обладнанням, вилучення
платіжних карток тощо; зобов'язання торговця на видному місці розміщувати знак
платіжної системи, що інформує клієнтів про можливість оплати
товарів (послуг) за допомогою платіжної картки; зобов'язання торговця не підвищувати ціну на товар (послугу),
якщо він (вона) оплачується за допомогою платіжної картки, а не
готівкою; спосіб авторизації та авторизаційний ліміт; порядок і строки одержання стоп-листів згідно з правилами
відповідної платіжної системи; ( Абзац дев'ятий пункту 4.1 глави 4
із змінами, внесеними згідно з Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 ) строки відшкодування торговцю суми проведених операцій за
платіжними картками визначеної платіжної системи; розмір комісійних, які отримує еквайр, і порядок їх
утримання; порядок повернення сум за операціями, що опротестовані
клієнтами, емітентами або платіжною системою, та доручення на
договірне списання цих сум з поточних платежів на користь
торговця, перелік супровідної документації, яку еквайр має надати
торговцю за опротестованими операціями; термін, на який дія договору може бути подовжена в разі
опротестування операції клієнтами, емітентами або платіжною
системою після його розірвання, та порядок повернення цих сум; розподіл збитків між торговцем та еквайром та/або перехід
відповідальності до однієї зі сторін, випадки, за яких це
відбувається (несанкціонований доступ до обладнання для
обслуговування карток, використання третьою особою в торговця
підробленої, фальшивої, викраденої платіжної картки тощо); доручення еквайру за обставин несанкціонованого умовами
договору використання торговцем платіжного терміналу, імпринтеру
або платіжних карток третіх осіб діяти відповідно до умов договору
(блокування авторизації, вилучення обладнання, ініціювання
припинення дії договору тощо); зобов'язання торговця та еквайра терміново повідомляти один
одного та правоохоронні органи про всі обставини, які можна
розглядати як протиправну діяльність щодо використання платіжних
карток у торговця; порядок вилучення платіжних карток, якщо це передбачено
правилами платіжної системи; інше.
4.2. Клієнти та їх довірені особи застосовують платіжні
картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для
безготівкової оплати за товари (послуги), для перерахування коштів
зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб, для оплати за товари
(послуги), купівля (одержання) яких здійснюється в системах
електронної комерції, а також як засіб для одержання готівки в
касах банків, фінансових установ, торговців та через банкомати.
( Абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) Наперед оплачені платіжні картки, кошти за якими
обліковуються на консолідованому картрахунку банку, застосовуються
їх держателями для безготівкової оплати за товари (послуги), а
також як засіб для одержання готівки. ( Пункт 4.2 глави 4
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 226
( z0474-03 ) від 04.06.2003 ) Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням
обмежень, установлених цим Положенням та іншими законодавчими
актами України. За допомогою платіжних карток забороняється
здійснення інвестицій в Україну та за її межі. ( Абзац третій
пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постанови НБУ
N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) У разі використання клієнтом - фізичною особою картрахунку
для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії, інших подібних
виплат та за умови неможливості виконання адресних платежів з
використанням платіжної картки (емітент (платіжна система) не має
відповідних технологічних можливостей) клієнт - фізична особа може
без використання платіжної картки за своїм дорученням (заявою) у
межах ліміту, визначеного договором, здійснювати переказ коштів з
картрахунку на інші власні рахунки і на рахунки інших осіб (плата
за комунальні послуги, телефон, електроенергію тощо), повернення
кредиту та процентів за ним, а також сплату комісій за
розрахунково-касове обслуговування. Переказ коштів з картрахунків
без використання платіжної картки клієнтами - фізичними особами
має здійснюватися з дотриманням установленого режиму використання
картрахунків та оформленням відповідних розрахункових документів,
передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з
питань безготівкових розрахунків. ( Пункт 4.2 глави 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
4.3. Придбані із застосуванням платіжної картки товари можуть
бути повернені особі, яка їх продала, згідно з правилами,
установленими відповідними нормативно-правовими актами. Повернення коштів за повернений товар, неотриману (неякісну)
послугу здійснюється шляхом їх зарахування на картрахунок у
порядку, визначеному правилами платіжної системи, або готівкою,
якщо це не суперечить правилам платіжної системи.
4.4. Операції, що здійснюються на території України
держателями платіжних карток, виконуються тільки у валюті України. Виняток становить одержання клієнтами - держателями
платіжних карток готівки в іноземній валюті зі своїх картрахунків,
відкритих в іноземній валюті, у касах і банкоматах уповноважених
банків-резидентів, які емітували ці картки, та одержання
держателями платіжних карток емітентів-нерезидентів готівки в
іноземній валюті в касах і банкоматах уповноважених
банків-еквайрів. ( Абзац другий пункту 4.4 глави 4 в редакції
Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )

( Абзац третій пункту 4.4 глави 4 виключено на підставі
Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )

4.5. За здійснені операції банки отримують комісійну
винагороду, порядок нарахування, сплати та розмір якої
встановлюється банками самостійно, виходячи з правил платіжної
системи, тарифів банку та нормативно-правових актів Національного
банку України.
4.6. Еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець
не має права вимагати від держателя платіжної картки введення ПІН
як засобу ідентифікації держателя, якщо це не передбачено
правилами відповідної платіжної системи та/або умовами
використання картки. Еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець не
має права вимагати від держателя платіжної картки пред'явлення
документів, які посвідчують особу, як засобу ідентифікації
держателя, якщо це не передбачено правилами відповідної платіжної
системи та/або умовами використання картки. ( Пункт 4.6 глави 4 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
4.7. Операції з використанням платіжної картки торговець має
здійснювати тільки в присутності її держателя, якщо інше не
передбачено правилами платіжної системи для окремих типів
операцій. Якщо держатель платіжної картки ввів ПІН у процесі здійснення
операції, то торговець не має права вимагати від нього підписання
квитанції платіжного термінала, сліпа або будь-яких інших
первинних документів, що підтверджують проведення операції, якщо
інше не передбачено правилами платіжної системи. ( Пункт 4.7 глави 4 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
4.8. Держателі корпоративних платіжних карток можуть
здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та
одержувати готівку в таких випадках: ( Абзац перший пункту 4.8
глави 4 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 ) а) одержання готівки у валюті України для здійснення
розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами,
у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з
урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань регулювання готівкового
обігу, а також чистого доходу фізичними особами-підприємцями;
( Підпункт "а" пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) б) здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті
України, пов'язаних зі статутною та господарською діяльністю,
витратами представницького характеру, а також витратами на
відрядження в межах України; в) одержання готівки в іноземній валюті за межами України та
в установленому порядку на території України в касі емітента для
оплати витрат на відрядження; ( Підпункт "в" пункту 4.8 глави 4 в
редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) г) здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній
валюті за межами України, пов'язаних з витратами на відрядження та
витратами представницького характеру. Кошти, які списані з картрахунку юридичної особи або фізичної
особи-підприємця за операції, що перелічені в підпунктах "а"-"г"
цього пункту, уважаються виданими під звіт держателю платіжної
картки. Використання коштів має бути підтверджене відповідними
звітними документами1. Повернення довіреною особою клієнта
невикористаних коштів та відшкодування власнику корпоративного
картрахунку коштів, використаних понад встановлені норми,
здійснюється згідно з чинним законодавством України. ---------------------------------- 1 Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші
офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що
користуються імунітетом та дипломатичними привілеями, самостійно
визначають потребу підтвердження цих операцій звітними
документами.
Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних
картрахунків здійснюється власниками цих рахунків. Якщо юридичні особи і фізичні особи-підприємці не мають
корпоративних платіжних карток, то грошові аванси на відрядження
їх працівникам можуть видаватися через особисті платіжні картки
працівників. Кошти, що зараховані на особистий картрахунок
працівника, вважаються виданими йому під звіт. Використання коштів
має бути підтверджене відповідними звітними документами (у т.ч.
документами за операціями з платіжними картками). Повернення
працівником клієнта невикористаних коштів та відшкодування клієнту
коштів, використаних понад установлені норми, здійснюються згідно
із законодавством України. ( Пункт 4.8 глави 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
4.9. Корпоративні платіжні картки не застосовуються для
виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а
також для оплати зовнішньоторговельних договорів (контрактів), що
здійснюється від імені резидентів та представництв юридичних
осіб-нерезидентів. ( Абзац перший пункту 4.9 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 ) Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також
інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток.
4.10. Держатель платіжної картки зобов'язаний використовувати
її відповідно до вимог законодавства України і умов договору,
укладеного з емітентом, та не допускати використання платіжної
картки особами, які не мають на це права або повноважень, якщо
інше не передбачено правилами платіжної системи. Клієнт несе передбачену договором відповідальність за
виконання грошових зобов'язань за операціями, що здійснені з
використанням платіжної картки, до часу отримання емітентом заяви
клієнта або держателя платіжної картки про призупинення здійснення
операцій з її застосуванням і встановлення платіжної картки в
стоп-лист. При отриманні такої заяви емітент має ідентифікувати
клієнта (держателя платіжної картки) і зафіксувати дату та час
його звернення на умовах та згідно з процедурами, передбаченими
договором. Порядок і строки подання заяви та встановлення картки в
стоп-лист і її вилучення з нього встановлюються правилами
платіжної системи та обумовлюються в договорі. У разі втрати платіжної картки клієнт або її держатель має
негайно повідомити про це емітента. В іншому разі емітент не несе
відповідальності за переказ грошей, ініційований за допомогою цієї
платіжної картки, до отримання такого повідомлення, якщо інше не
передбачено договором.
4.11. Емітент зобов'язаний тимчасово призупинити здійснення
операцій з використанням платіжної картки, а також вжити заходів з
її вилучення в разі отримання заяви безпосередньо від клієнта або
держателя платіжної картки про її втрату, а також у разі її
отримання від агента, що розповсюджує платіжні картки. Платіжна організація (розрахунковий банк) має право ухвалити
рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з
використанням платіжних карток, емітованих певним емітентом,
відповідно до правил платіжної системи. Емітент має право ухвалити рішення про тимчасове призупинення
здійснення операцій з використанням певної платіжної картки, а
також про вилучення платіжної картки за наявності обставин, що
свідчать про неправомірне використання платіжної картки або її
реквізитів, користування платіжною карткою не уповноваженою на те
особою, в інших випадках, установлених договором. Порядок тимчасового призупинення здійснення операцій з
використанням платіжної картки, а також її вилучення і
повідомлення про це клієнта встановлюється правилами платіжної
системи і договором про надання та використання платіжних карток.
4.12. Еквайр зобов'язаний тимчасово (на строк, визначений
правилами платіжної системи) призупинити відшкодовування торговцю
суми грошей за проведеною операцією з використанням платіжної
картки визначеної платіжної системи, якщо за цією операцією
надійшло опротестування клієнта, емітента або платіжної системи
та/або на підставі доручення на договірне списання, якщо ця сума
зарахована на рахунок торговця, здійснити списання такої суми з
поточних платежів, що надходять на користь торговця, і надати
торговцю копії відповідних документів за опротестованою операцією
(платежем). Після завершення процедури опротестування операції
(платежу) еквайр зобов'язаний відшкодувати торговцю відповідну
суму грошей та проценти за її використання (якщо вони передбачені
умовами договору) або надати копії документів, які підтверджують
зобов'язання еквайра згідно з правилами відповідної платіжної
системи на відшкодування цієї суми на користь клієнта, емітента
або платіжної системи та копії документів, що свідчать про
здійснення відшкодування. Еквайр зобов'язаний тимчасово (на строк, визначений правилами
платіжної системи) призупинити надання послуг торговцю та/або
вилучити обладнання для обслуговування платіжних карток і почати
процедуру розірвання договору з торговцем за наявності обставин,
що свідчать про неправомірне або не передбачене договором
використання торговцем чи третьою особою платіжних карток або їх
реквізитів, платіжного терміналу, імпринтера та іншого обладнання,
наданого еквайром торговцю для обслуговування платіжних карток,
користування зазначеним обладнанням не уповноваженою на те особою
та в інших випадках, визначених договором, і повідомити про це
правоохоронні органи в порядку, передбаченому законодавством
України. Платіжна організація або еквайр мають право ухвалити рішення
про тимчасове призупинення здійснення операцій еквайрингу з
використанням платіжних карток певним торговцем також і в інших
випадках, передбачених правилами платіжної системи та/або умовами
договору.
4.13. На підставі договору (ліцензії) з платіжною
організацією відповідної платіжної системи технічні еквайри
(еквайрингові компанії) можуть створювати власні мережі терміналів
та банкоматів, що обслуговують платіжні картки, та надавати
торговцям послуги щодо технологічного, інформаційного
обслуговування операцій, які здійснені із застосуванням платіжних
карток. Якщо функції технічного еквайрингу виконує небанківська
установа, то розрахунки з торговцями за операції, які здійснені із
застосуванням платіжних карток, виконують банки - члени
відповідної платіжної системи. Технічний еквайринг здійснюється згідно з правилами платіжної
системи та на підставі договорів, які укладені з платіжною
організацією, членами та іншими учасниками відповідної платіжної
системи. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.13 згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
4.14. Для забезпечення приймання платіжних карток з метою
безготівкової оплати товарів (послуг) та видачі готівки торговці
можуть за погодженням з еквайром самостійно придбавати платіжні
термінали, імпринтери та інше обладнання, потрібне для
обслуговування платіжних карток. Зазначене обладнання має
відповідати технічним вимогам та вимогам безпеки, які висуваються
до такого обладнання еквайром та платіжною системою. Порядок реєстрації та використання зазначеного обладнання в
платіжній системі визначається правилами цієї платіжної системи та
договорами, укладеними торговцями з еквайрами. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.14 згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
4.15. Незалежно від платіжної схеми та типу (виду) платіжних
карток на картрахунку може виникати заборгованість держателя
платіжної картки перед банком-емітентом, що не була обумовлена
договором і не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення. Ця заборгованість може виникати в разі: надходження до клірингу інформації про операцію, за якою
еквайр (платіжна система) попередньо в установлений платіжною
системою термін не надіслав емітенту платіжне повідомлення; надходження до клірингу інформації про операцію, за якою
еквайр (платіжна система) попередньо надіслав емітенту платіжне
повідомлення, але відповідна сума не була блокована на картрахунку
клієнта для забезпечення його зобов'язань за здійсненою операцією
або така сума була розблокована до надходження з платіжної системи
інформації за результатами клірингу; зміни курсів валют і надходження до клірингу інформації про
операцію в іноземній валюті в сумі більшій, ніж та, яку еквайр
(платіжна система) попередньо надіслав емітенту в платіжному
повідомленні і яку було блоковано на картрахунку клієнта для
забезпечення його зобов'язання за здійсненою операцією; технічних помилок у роботі обладнання емітента, еквайра або
процесингового центру; в інших випадках. Емітенти в договорі з клієнтом повинні передбачати порядок та
строки погашення такої заборгованості. Створення резервів під цю заборгованість та її облік
здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку України. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.15 згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
4.16. У разі втрати, виходу з ладу платіжної картки або
закінчення терміну її дії, а також розірвання (припинення дії)
договору про надання та використання платіжних карток залишок
коштів на картрахунку на підставі заяви (доручення) власника
рахунку перераховується на інші його рахунки або видається
готівкою з дотриманням термінів, установлених правилами
відповідної платіжної системи та обумовлених у договорі між
клієнтом і банком-емітентом. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.16
згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
5. Загальні правила документообігу при розрахунках
за операціями із застосуванням платіжних карток
5.1. Документи за операціями із застосуванням платіжних
карток та інших документів, що використовуються в платіжних
системах для ініціювання переказу, можуть бути паперовими та
електронними. Вимоги до засобів формування документів за
операціями із застосуванням платіжних карток і їх оброблення
визначаються платіжною системою з урахуванням вимог, установлених
Національним банком України.
5.2. Форми документів за операціями із застосуванням
платіжних карток та інших документів, що використовуються в
платіжних системах для ініціювання переказу, установлюються
правилами платіжних систем і повинні містити обов'язкові
реквізити, установлені цим Положенням.
5.3. Операції держателів платіжних карток повинні
виконуватися з оформленням документів за операціями із
застосуванням платіжних карток на паперових носіях (сліп,
квитанція платіжного термінала, чек банкомата тощо), що
складаються за місцем проведення операції в такій кількості
примірників, яка потрібна для всіх учасників розрахунків, та/або
документів в електронній формі, передбачених правилами платіжних
систем. Під час проведення розрахунків у системах електронної
комерції допускається формування в електронній формі квитанції
платіжного термінала за умови доставки його клієнту. Чек банкомата може друкуватися і надаватися держателю
платіжної картки за його вимогою. У разі застосування банкоматів у
внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій чек
банкомата може не видаватися. У цьому разі обов'язково з
періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банком,
клієнту надається виписка за операціями, які здійсненні через
банкомат. ( Пункт 5.3 глави 5 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
5.4. Сліп, квитанція платіжного термінала, чек касового
апарата, чек банкомата, оформлені відповідно до вимог цього
Положення, мають статус первинного документа клієнта (довіреної
особи клієнта), за яким виконана операція, і можуть бути
використані при врегулюванні спірних питань між клієнтом і
емітентом.
5.5. У разі здійснення операцій на підприємствах торгівлі
(послуг), у касах банків їх агентів та в обладнаних імпринтерами,
на бланку, форма якого визначена платіжною системою, оформляється
сліп. В узгоджені терміни сліпи передаються еквайру для формування
й направлення до процесингового центру або розрахункового банку
платіжних повідомлень для оброблення та виконання на їх підставі
розрахунків за виконані операції. ( Пункт 5.5 глави 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
5.6. У разі застосування на підприємствах торгівлі (послуг),
у касах банків їх агентів та в платіжних терміналах оформляється
квитанція платіжного термінала. У цьому разі платіжне повідомлення
формується платіжним терміналом і може бути передане еквайру в
процесі авторизації або збережене в пам'яті термінала у формі
журналу (реєстру) платіжних повідомлень, який передається еквайру
в узгоджені терміни для подальшого направлення до процесингового
центру чи розрахункового банку. ( Пункт 5.6 глави 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
5.7. Сліп, квитанція платіжного термінала, що складаються
торговцями, повинні включати такі обов'язкові реквізити: ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, що
дають змогу їх ідентифікувати; ( Абзац другий пункту 5.7 глави 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 ) дату здійснення операції; вид операції (купівля, повернення); суму операції у валюті України; реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки
платіжної системи); код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі2; ------------------------------------- 2 Якщо правила розрахунків платіжної системи передбачають
складання документів за операціями із застосуванням платіжних
карток без виконання процедур авторизації і відповідно до них
емітент бере на себе зобов'язання перед еквайром щодо виконання
цих документів, то дія абзацу сьомого цього пункту на такі
документи не поширюється. ( Виноска 2 до пункту 5.7 глави 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної
системи); підпис держателя платіжної картки (у разі оформлення сліпа -
обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала -
якщо це передбачено правилами платіжної системи).
5.8. Якщо торговець застосовує платіжний термінал, з'єднаний
або поєднаний з реєстратором розрахункових операцій3, то його
засобами друкується розрахунковий документ, у якому, крім
установлених чинними нормативними актами України реквізитів чека
касового апарата, є обов'язкові реквізити квитанції платіжного
термінала. --------------------------------- 3 Для реєстраторів розрахункових операцій, що мають змогу
друкувати розрахунковий документ, на якому можна проставляти
підпис держателя платіжної картки на першому та на інших
примірниках роздрукованого розрахункового документа. ( Виноска 3
до пункту 5.8 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
5.9. У визначених законодавством випадках, згідно з якими
розрахунки за товари (послуги) допускається проводити без
застосування реєстратора розрахункових операцій та використання
розрахункової книжки, паперовий документ за операцією із
застосуванням платіжної картки може не оформлятися. ( Пункт 5.9
глави 5 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
5.10. Сліп, квитанція платіжного термінала, що складаються в
разі здійснення операцій з видачі готівкових коштів у касах банків
їх агентів повинні включати такі обов'язкові реквізити: ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його
ідентифікувати; дату здійснення операції; суму та валюту операції; реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки
платіжної системи); код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі; підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної
системи); підпис держателя платіжної картки (у разі оформлення сліпа -
обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала -
якщо це передбачено правилами платіжної системи). ( Пункт 5.10 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ
N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
5.11. Обов'язкові реквізити чека банкомата: ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його
ідентифікувати; номер банкомата; дата здійснення операції; сума та валюта операції; реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки
платіжної системи); код, що ідентифікує операцію в платіжній системі.
5.12. Правилами платіжних систем можуть бути передбачені
також інші додаткові реквізити документів за операціями із
застосуванням платіжних карток.
5.13. У разі здійснення в касах банків операцій з видачі
готівки у валюті України за платіжними картками, емітованими
нерезидентами, держателю картки - фізичній особі-нерезиденту має
бути виданий сліп або квитанція платіжного термінала та довідка за
формою N 377, яка оформляється в порядку, установленому
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань
організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території
України. Довідка є підставою для зворотного обміну фізичною
особою-нерезидентом залишків невикористаної валюти України на
іноземну валюту. Під час здійснення операцій з видачі фізичним
особам-нерезидентам гривень з банкомата на території України за
платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін
невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку, якому
належить банкомат, на підставі чека банкомата. Чек банкомата
залишається в касі банку. ( Пункт 5.13 глави 5 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
5.14. Торговці, які здійснюють розрахункові операції в
безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, при продажу
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг зобов'язані проводити розрахункові операції на повну
суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у
встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи
реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних
розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових
операцій, або у випадках, передбачених законом, із застосуванням
зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок та
книг обліку розрахункових операцій. ( Пункт 5.14 глави 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
5.15. Емітенти платіжних карток зобов'язані в порядку,
визначеному договором про відкриття картрахунку, за вимогою
клієнтів та не рідше ніж один раз на місяць (якщо за картрахунком
була здійснена хоча б одна операція) надавати клієнтам виписки про
рух коштів на їх картрахунках за операціями, виконаними як самими
клієнтами, так і їх довіреними особами. Виписка про рух коштів на картрахунку може надаватися клієнту
безпосередньо в банку, надсилатися поштою, електронною поштою, у
вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через
банкомат тощо. ( Пункт 5.15 глави 5 в редакції Постанови НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 )
5.16. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за
картрахунком, перелік яких зазначений у виписці, то він має право
протягом строку, установленого законодавством, звернутися до
емітента із заявою про розгляд спірного питання або до суду
(господарського суду). Розгляд заяви здійснюється емітентом у
порядку та строки, визначені правилами платіжної системи, умовами
договору між клієнтом і емітентом та згідно із законодавством
України.
5.17. При розгляді претензій клієнта емітент у порядку та в
строки, визначені правилами платіжної системи, може одержувати від
еквайра документи за операціями із застосуванням платіжних карток
або їх копії, що підтверджують здійснення клієнтом цих операцій.
5.18. Якщо член платіжної системи або його клієнт бере участь
у розгляді спору судом, то розрахунковий банк цієї платіжної
системи чи клірингова установа зобов'язані в порядку,
установленому законодавством України, надавати цьому члену
платіжної системи або його клієнту, а також судам та органам
досудового слідства послуги для визначення достовірності
інформації, яка міститься в електронних документах, що
обробляються платіжною системою, яку обслуговує цей розрахунковий
банк, ця клірингова установа. Порядок оплати членом платіжної системи або його клієнтом
послуг, визначених цим пунктом, здійснюється за тарифами,
установленими розрахунковим банком або кліринговою установою.
6. Розрахунки за операціями з платіжними картками
6.1. Міжбанківський переказ між банками - членами платіжних
систем за операціями із застосуванням платіжних карток,
здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у
валюті України незалежно від того, в якій валюті відкритий
картрахунок клієнта.
6.2. Міжбанківський переказ між банками - членами міжнародних
платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток,
здійсненими їх держателями за межами України, а також за
операціями, здійсненими в межах України держателями платіжних
карток-нерезидентами України, проводиться у валюті, визначеній у
відповідних договорах із платіжними організаціями міжнародних
платіжних систем.
6.3. Якщо валюта розрахунку за операцією, яка здійснюється за
допомогою платіжної картки, відрізняється від валюти картрахунку,
то уповноважений банк (за результатами оброблення інформації про
виконані операції) здійснює перерахунок суми за операцією у валюту
картрахунку за курсом, визначеним договором між клієнтом та
уповноваженим банком-емітентом. Клієнти уповноваженого банку-емітента мають зобов'язання за
здійснені з використанням платіжних карток операції перед
уповноваженим банком-емітентом у валюті картрахунку та в порядку,
визначеному відповідним договором з цим банком. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з організацією
безготівкових розрахунків за платіжними картками з міжнародною
платіжною системою, є власними зобов'язаннями уповноваженого банку
перед цією системою. Кошти, які списані з картрахунку клієнта або
відшкодовані на користь уповноваженого банку за здійснені клієнтом
операції з використанням платіжних карток, є коштами
уповноваженого банку. У разі виникнення за результатами операції на картрахунку
клієнта овердрафту (дебетового сальдо) в одній із валют за
наявності на картрахунку достатньо коштів у іншій валюті
уповноважений банк здійснює погашення суми овердрафту (дебетового
сальдо) за рахунок коштів, які обліковуються на картрахунку в
іншій валюті, у порядку, визначеному договором, з дотриманням
вимог законодавства про валютне регулювання. Погашення овердрафту
(дебетового сальдо) в одній із валют за картрахунком є
відшкодуванням зобов'язань клієнта перед емітентом. ( Пункт 6.3
глави 6 доповнено абзацом згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 ) Емітент виконує такі операції за кліринговою схемою,
ураховуючи зустрічні зобов'язання всіх своїх клієнтів. ( Пункт 6.3
глави 6 доповнено абзацом згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
6.4. Якщо валюта, в якій проводиться міжбанківський переказ,
не збігається з валютою, списаною з картрахунку клієнта, емітент
може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на
міжбанківському валютному ринку України в порядку, установленому
Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку
України, затвердженими постановою Правління Національного банку
України від 18.03.99 N 127 ( z0171-99 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, зі змінами.
6.5. Міжбанківські розрахунки між членами платіжної системи
за операції, що здійснені в межах України із застосуванням
платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться
розрахунковим банком-резидентом. Функції розрахункового банку платіжної системи може
виконувати уповноважений платіжною організацією платіжної системи
банк або Національний банк України. ( Абзац другий пункту 6.5
глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
6.6. У разі виконання банком функцій розрахункового банку
перерахування коштів еквайрам здійснюється з кореспондентських
рахунків (на кореспондентські рахунки) банків - членів платіжної
системи, відкритих у цьому банку. ( Абзац перший пункту 6.6 глави
6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 )
від 17.06.2004 ) У разі виконання функцій розрахункового банку Національним
банком України використовуються кореспондентські рахунки
банків, відкриті в територіальних управліннях Національного банку
України. ( Абзац другий пункту 6.6 глави 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
6.7. Міжбанківські розрахунки між членами міжнародних
платіжних систем за операції, що здійснені в межах України із
застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, та за
операції, які здійснені за межами України із застосуванням
платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться через
кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку
міжнародної платіжної системи або в банку-кореспонденті
розрахункового банку міжнародної платіжної системи, у валюті,
визначеній у договорі між емітентом (еквайром) та платіжною
організацією міжнародної платіжної системи.
6.8. Загальні умови організації та особливості здійснення
міжбанківських розрахунків між членами платіжної
системи-резидентами України за операції, що виконані із
застосуванням платіжних карток, за участю розрахункового банку
регулюються нормативно-правовими актами Національного банку
України щодо організації міжбанківських розрахунків.
6.9. Міжбанківські розрахунки між членами платіжних систем за
операціями з платіжними картками, емітованими банками-резидентами,
можуть виконуватися за кліринговою схемою.
6.10. Принциповий (асоційований) член платіжної системи
самостійно організовує та виконує розрахунки з банками чи
фінансовими установами, що не є членами платіжної системи, а
беруть участь у розповсюдженні та/або видачі готівки за платіжними
картками згідно з договором з цим членом. Такі розрахунки
здійснюються на умовах, визначених взаємними договорами, з
дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку
України щодо організації міжбанківських розрахунків.
6.11. Розрахунки за операції з платіжними картками, виконані
на території України як резидентами, так і нерезидентами, між
еквайрами й торговцями, а також між платіжними організаціями
небанківських платіжних систем-нерезидентів і торговцями,
здійснюються лише у валюті України згідно з правилами, визначеними
платіжною організацією платіжної системи і в порядку, обумовленому
в договорі.
6.12. Строки проведення переказу за допомогою платіжних
карток визначаються правилами платіжної системи та договорами, що
укладаються між членами та учасниками платіжної системи. При цьому
строк виконання міжбанківського переказу, що здійснюється на
підставі клірингових вимог, виконується в строк до трьох
операційних днів. Внутрішньобанківський переказ виконується в строк,
установлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може
перевищувати двох операційних днів.
6.13. За операціями, пов'язаними з організацією безготівкових
розрахунків уповноважених банків з міжнародними платіжними
системами за платіжними картками, валютна позиція на кінець
операційного дня може бути відкритою. Для закриття валютної позиції уповноважений банк має право
купувати або продавати іноземну валюту за грошову одиницю України
згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України,
які регулюють правила здійснення операцій на міжбанківському
валютному ринку України. ( Главу 6 доповнено пунктом 6.13 згідно з Постановою НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
7. Загальні вимоги до внутрішньодержавних
платіжних систем
7.1. Внутрішньодержавні платіжні системи можуть створюватися
банками-резидентами разом з іншими фінансовими та нефінансовими
установами (підприємствами) шляхом упровадження власних проектів
або впровадження проектів інших розробників платіжних систем.
7.2. Банки мають право створювати та забезпечувати
функціонування внутрішньодержавних платіжних систем з урахуванням
міжнародних стандартів, прийнятих Міжнародною організацією зі
стандартизації (ISO), Європейським комітетом із банківських
стандартів (ECBS), якщо ці вимоги не суперечать законодавству
України. ( Пункт 7.2 глави 7 в редакції Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
7.3. Технічні засоби, що використовуються в платіжній
системі, мають відповідати вимогам відповідних державних або
міжнародних стандартів. Учасники платіжної системи - користувачі
програмного забезпечення, що застосовується в платіжній системі,
повинні одержати відповідний дозвіл на його використання від
власника авторських або суміжних прав (крім програмного
забезпечення власного розроблення). ( Пункт 7.3 глави 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 268 ( z0840-04 ) від
17.06.2004 )
7.4. У внутрішньодержавних платіжних системах мають бути
передбачені заходи захисту інформації, що складаються з
організаційних заходів та програмно-технічних рішень із
застосуванням засобів криптографічного захисту інформації.
7.5. Програмно-технічні рішення із захисту інформації мають
реалізовувати алгоритми криптографічного захисту інформації, що
визначені у відповідних державних стандартах України, або мати
відповідну ліцензію на їх використання від уповноваженого органу
ліцензування.
7.6. На етапі впровадження внутрішньодержавної платіжної
системи в промислову експлуатацію має бути визначена її платіжна
організація. У разі створення одноемітентної внутрішньодержавної
платіжної системи функції платіжної організації може виконувати
банк, що створює систему і є її власником.
7.7. Для створеної платіжної системи до початку її
промислової експлуатації платіжна організація має розробити і
зареєструвати у встановленому законодавством порядку знак для
товарів і послуг платіжної системи (далі - знак). Для
одноемітентної внутрішньодержавної платіжної системи як знак
може бути використаний знак банку, що є її власником.
7.8. Зображення знака платіжної системи має наноситися на
платіжні картки цієї системи і мати місце там, де здійснюються
операції із застосуванням цих карток.
7.9. З метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань у разі
неплатоспроможності емітентів та/або еквайрів платіжні організації
внутрішньодержавних багатоемітентних платіжних систем повинні
сформувати й постійно підтримувати страховий фонд з покриття
ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками. Страховий
фонд може використовуватися лише платіжною організацією цієї
системи за потреби погашення заборгованості члена платіжної
системи перед іншими її членами та учасниками (за встановленими
цією організацією правилами, які передбачені її установчими та
нормативними документами).
7.10. Розмір страхового фонду визначається за методикою,
визначеною платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної
системи. Способи та порядок формування страхового фонду повинні
відповідати законодавству України.
7.11. Платіжна організація має розробити Правила
внутрішньодержавної платіжної системи, що регламентують порядок її
діяльності. Ці Правила мають визначати організаційну структуру
платіжної системи, умови членства, порядок вступу до неї та виходу
з неї, опис платіжних засобів, правила виконання розрахунків за
операціями з цими платіжними засобами, управління ризиками та
безпекою в системі, порядок вирішення спорів та інше, установлене
платіжною організацією. ( Пункт 7.11 глави 7 в редакції Постанови
НБУ N 268 ( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
8. Контроль за операціями
із застосуванням платіжних карток
8.1. Контроль за діяльністю банків з виконання операцій
емісії та еквайрингу платіжних карток здійснює Національний банк
України.
8.2. Контроль за порядком обліку торговцями операцій, що
здійснюються із застосуванням платіжних карток, а також порядком
обліку коштів суб'єктами господарювання за операціями з
корпоративними платіжними картками здійснюється органами, яким ці
повноваження надані законодавством України.
8.3. Контроль за використанням коштів із картрахунків
здійснюється власниками цих рахунків.
8.4. У разі порушень банком вимог цього Положення та інших
нормативно-правових актів Національного банку України, що
регулюють здійснення розрахунків із застосуванням платіжних
карток, уживаються адекватні допущеному порушенню заходи впливу,
передбачені законодавством України.
Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління Л.В.Письменна
Завідуючий сектором методології та
організації безготівкових платежів населення
Департаменту платіжних систем В.І.Харченко

Додаток 1
до Положення про порядок емісії
платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням
Департамент платіжних систем
Національного банку України
01008, м.Київ, вул.Інститутська, 9
Повідомлення
Національного банку України
про початок (завершення) емісії (розповсюдження)
та еквайрингу платіжних карток
від "___"_____________ р.
_____________________________________________ повідомляє про:
(назва установи банку, код банку)
1) початок (завершення) емісії (розповсюдження) платіжних
карток:
(непотрібне закреслити) -------------------------------------------------------------------- Назва платіжної|Ідентифікаційний|Дата початку (завершення)|Тип (вид) системи1 |номер емітента |емісії (розповсюдження)2 |платіжних |за кожним видом | (непотрібне закреслити) |карток3 |платіжної картки| | ---------------+----------------+-------------------------+--------- --------------------------------------------------------------------
2) початок (завершення) еквайрингу платіжних карток:
(непотрібне закреслити) ------------------------------------------------------------------ Назва платіжної |Дата початку (завершення) |Тип платіжних карток3 системи1 | еквайрингу4 | | (непотрібне закреслити) | -----------------+--------------------------+--------------------- ------------------------------------------------------------------
Керівник
установи банку ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління Л.В.Письменна
Завідуючий сектором методології та
організації безготівкових платежів населення
Департаменту платіжних систем В.І.Харченко
-------------------------------- 1 Відомості мають включати: назву платіжної системи, загальні
відомості про платіжну систему (внутрішньодержавна, міжнародна,
банківська, небанківська, одноемітентна, багатоемітентна). 2 Датою початку емісії (розповсюдження) платіжних карток є
дата відкриття першого картрахунку та/або видача клієнту першої
платіжної картки нового типу (виду) відповідної платіжної системи.
Датою завершення емісії (розповсюдження) платіжних карток є дата
відкриття останнього картрахунку та/або видача клієнту останньої
платіжної картки відповідної платіжної системи. 3 За типом носія інформації платіжної картки (магнітна
смуга, мікросхема, суміщені тощо), за способом розрахунків
(електронний гаманець, електронний чек тощо), за категоріями
клієнтів (звичайна, срібна, золота тощо). 4 Датою початку (завершення) еквайрингу платіжних карток є
дата укладення (закінчення терміну дії або розірвання) договору
еквайра з торговцем або проведення еквайром першої (останньої)
операції з використанням платіжної картки відповідної платіжної
системи (якщо еквайр та емітент є однією особою).
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )

Додаток 2
до Положення про порядок
емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх
застосуванням
Департамент платіжних систем
Національного банку України
01008, м. Київ,
вул. Інститутська, 9

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок (завершення) розповсюдження
платіжних карток, емітованих іншими банками
від "_____"_____________ р.
_________________________________________________ повідомляє про:
(назва банку, код банку)
початок (завершення) розповсюдження платіжних карток, емітованих
іншими банками (непотрібне закреслити):
------------------------------------------------------------------ | Назва |Назва |Ідентифі- |Дата початку |Тип (вид) | |платіжної |банку- |каційний |(завершення) |платіжних | |системи(1)|емітента|номер |розповсюдження(2)|карток(3) | | | |емітента за |(непотрібне | | | | |кожним видом|закреслити) | | | | |платіжної | | | | | |картки | | | |----------+--------+------------+-----------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник
банку ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Контактна особа ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові), телефон
--------------- (1) Відомості мають включати: назву платіжної системи,
загальні відомості про платіжну систему (внутрішньодержавна,
міжнародна, одноемітентна, багатоемітентна).
(2) Датою початку розповсюдження платіжних карток є дата
відкриття першого картрахунку та/або видача клієнту першої
платіжної картки нового типу (виду) відповідної платіжної системи.
Датою завершення розповсюдження платіжних карток є дата відкриття
останнього картрахунку та/або видача клієнту останньої платіжної
картки відповідної платіжної системи.
(3) За типом носія інформації платіжної картки (магнітна
смуга, мікросхема, суміщені тощо), за способом розрахунків
(електронний гаманець, електронний чек тощо), за категоріями
клієнтів (звичайна, срібна, золота тощо).
( Положення доповнено додатком 2 згідно з Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )
Додаток 3
до Положення про порядок емісії
платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням
Порядок
визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток
і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента
внутрішньодержавних платіжних систем
1. Визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток
внутрішньодержавних платіжних систем здійснюється відповідно до
вимог державного стандарту ДСТУ 3616-1-97 (ISO/IEC 7812-1: 1993)
та цього Порядку.
2. Ідентифікаційний номер платіжної картки має містити не
більше ніж 19 цифр. Для зручності ручного запису та введення
реквізитів платіжної картки рекомендується здійснювати запис цього
номера у формі, що містить 4 цифрові групи, розділені між собою
пробілом, по 4 цифри в кожній групі.
3. Ідентифікаційний номер, що зазначається на платіжній
картці, має два основні складники: ідентифікаційний номер
емітента, ідентифікатор особистого рахунку, а також контрольну
цифру. Структура ідентифікаційного номера наведена в таблиці.
Таблиця ------------------------------------------------------------------ Ідентифікаційний номер |Ідентифікатор особистого| Контрольна емітента | рахунку | цифра ---------------------------+------------------------+------------- 59 | ХХХХ | NNNN | С ----+----------------------+------------------------+------------- |Ідентифікатор емітента| (змінна довжина, |(одна цифра) | (постійна довжина - |але не більше 2 цифр) | | 4 цифри) | | ------------------------------------------------------------------
Цифри "59" ідентифікаційного номера емітента вказують на
належність до системи національної реєстрації емітентів платіжних
карток. Ідентифікатор емітента (ХХХХ) присвоює Національний банк
України банкам - юридичним особам за їх заявою, що надсилається за
формою, наведеною нижче. Якщо банк - юридична особа є одночасно
членом кількох платіжних систем, то йому присвоюється окремий
Ідентифікатор емітента в кожній платіжній системі. Платіжна
організація багатоемітентної внутрішньодержавної платіжної системи
для присвоєння банкам - членам системи ідентифікаторів емітентів
може централізовано подати Національному банку України заяви
емітентів про це та копію Правил про внутрішньодержавну платіжну
систему. Ідентифікатор особистого рахунку (NN ... NN) присвоюється
емітентом платіжних карток відповідно до встановлених ним правил
або правил, які встановлені платіжною організацією
багатоемітентної внутрішньодержавної платіжної системи.
ідентифікатор особистого рахунку може містити цифри, що
ідентифікують філію банку - юридичної особи. Контрольна цифра (С) визначається на підставі всіх попередніх
цифр ідентифікаційного номера згідно з алгоритмом обчислення, що
наведений у ДСТУ 3616-1-97.
4. Національний банк України веде офіційний реєстр
ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток
внутрішньодержавних платіжних систем. До реєстру ідентифікаційних
номерів емітентів платіжних карток мають бути включені всі
банківські установи, що належним чином зареєстровані Національним
банком України та здійснюють емісію платіжних карток
внутрішньодержавних платіжних систем. Присвоєний Національним банком України ідентифікатор емітента
платіжних карток внутрішньодержавної платіжної системи
надсилається банківській установі (платіжній організації)
електронною поштою Національного банку України.
5. У разі зміни статусу одноемітентної платіжної системи на
багатоемітентну, реорганізації банку або зміни назви йому
присвоюється новий ідентифікатор емітента. Старий ідентифікатор
емітента продовжує значитися в реєстрі ідентифікаційних номерів
емітентів платіжних карток і не може бути присвоєний новому
емітенту. Платіжні картки зі старими ідентифікаторами емітента повинні
бути виведені з обігу. Порядок виведення з обігу платіжних карток
визначається платіжною організацією платіжної системи. Якщо технологія роботи в платіжній системі в разі зміни
назви або реорганізації банку (платіжної системи) не дає змоги
підтримувати одночасно операції за двома ідентифікаторами
емітента, то, як виняток, правонаступнику емітента дозволяється
(за умови укладення додаткової угоди з платіжною організацією
відповідної платіжної системи) продовжувати емісію платіжних
карток з новим дизайном та старим ідентифікатором емітента.

Національний банк України
Департамент інформатизації
Заява
про присвоєння банку ідентифікатора емітента платіжних карток
внутрішньодержавної платіжної системи
від "___"_______ вих. N _____
Назва банку ______________________________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата державної реєстрації ___________________________ N __________
Номер ліцензії на здійснення банківських операцій ________________
Код банку _______________________________________________________
Номер телефону ___________________________________________________
Номер факсу ______________________________________________________
Адреса електронної пошти Національного банку України _____________
Просимо присвоїти банку __________________________________________
ідентифікатор емітента платіжних карток внутрішньодержавної
платіжної системи _______________________________________________,
(назва платіжної системи) платіжною організацією якої є ___________________________________.
(назва, місцезнаходження)
Додаток: копія Правил про внутрішньодержавну платіжну систему
(для одноемітентних платіжних систем) або угоди емітента
з платіжною організацією про виконання операцій з емісії
платіжних карток (для багатоемітентних платіжних систем).

Керівник (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Примітка. Заява друкується на бланку заявника.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постанови НБУ N 268
( z0840-04 ) від 17.06.2004 )

Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління Л.В.Письменна
Завідуючий сектором методології та
організації безготівкових платежів населення
Департаменту платіжних систем В.І.Харченкоon top