Document z0953-10, first version — Adoption on September 27, 2010
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.09.2010 N 21-3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 953/18248

Про затвердження Порядку прийняття
банками на виконання розрахункових
документів на виплату заробітної плати

Відповідно до статті 24 Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ), правління Пенсійного фонду
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок прийняття банками на виконання
розрахункових документів на виплату заробітної плати, що
додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління
Пенсійного фонду України від 07.04.2009 N 12-1 ( z0392-09 ) "Про
порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на
виплату заробітної плати", зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 30.04.2009 за N 392/16408.
3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для
державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Короневського В.М.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України В.Надрага
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Заступник Голови
Національного банку України П.М.Сенищ
За дорученням першого заступника
Керівника Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.Я.Українець
Віце-президент Спілки орендарів
і підприємців України Богдан Ільченко
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.В.Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
27.09.2010 N 21-3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20.10.2010 р.
за N 953/18248

ПОРЯДОК
прийняття банками на виконання
розрахункових документів
на виплату заробітної плати

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 24 Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) (далі - Закон),
регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних
доручень та інших розрахункових документів на видачу
(перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які
відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний
внесок). Цей Порядок не застосовується щодо: підприємств та організацій всеукраїнських громадських
організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де
кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної
чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату
праці; підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,
у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків
загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на
оплату праці; дипломатичних представництв і консульських установ іноземних
держав, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів
іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема
міжнародних), розташованих на території України; платників, які перебувають на казначейському обслуговуванні
в Державному казначействі України. Зазначені підприємства та організації щороку станом на
1 січня надають банкам довідку, видану відповідним органом
Пенсійного фонду України, що підтверджує такий статус.
2. Банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки,
платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу
(перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які
відповідно до Закону ( 2464-17 ) нараховується єдиний внесок, та
здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови
одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових
документів (документів на переказ готівки) про перерахування
коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, які сплачені за цими
документами, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати
заробітної плати, зазначеної у грошових чеках, платіжних
дорученнях та інших розрахункових документах. У разі якщо у розрахункових документах або документах на
переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для
виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного
внеску грошові чеки, та/або платіжні доручення, та/або інші
розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для
виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку,
яка погоджена з управлінням Пенсійного фонду України у районі,
місті, районі у місті (далі - органи Пенсійного фонду) за місцем
взяття на облік платника єдиного внеску.
3. Довідка-розрахунок складається платником єдиного внеску
у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього
Порядку. Органи Пенсійного фонду невідкладно погоджують
довідку-розрахунок, надану платником єдиного внеску. Один примірник надається банку, другий надається органу
Пенсійного фонду, третій залишається у платника єдиного внеску.
4. У разі подання до банку одночасно із грошовим чеком,
та/або платіжним дорученням, та/або іншими розрахунковими
документами на виплату заробітної плати за відповідний період
документального підтвердження раніше сплаченого єдиного внеску або
оригіналу довідки-розрахунку, погодженої з органом Пенсійного
фонду, банк має видати суму, зазначену у грошовому чеку, та/або
виконати платіжне доручення або інший розрахунковий документ. Документальним підтвердженням раніше сплаченого єдиного
внеску є розрахункові документи (документи на переказ готівки) про
перерахування єдиного внеску (в тому числі з поточного рахунку,
який відкритий в іншому банку), у яких у реквізиті "Призначення
платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата
нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання".
5. Платникам, які звертаються до органів Пенсійного фонду
України за погодженням довідки-розрахунку, у якій сума
перерахування єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів на виплату
заробітної плати, зазначеної у грошовому чеку, та/або платіжному
дорученні, та/або іншому розрахунковому документі, у зв'язку із
застосуванням максимальної величини бази нарахування єдиного
внеску та які протягом попереднього року не допустили порушень
законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску (внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування), за рішенням
керівника органу Пенсійного фонду України надається довідка про
видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум
сплати єдиного внеску за формою згідно з додатком 2 до цього
Порядку. Термін дії довідки, що надається платнику єдиного внеску
для пред'явлення банку, не повинен перевищувати одного року. Банк після отримання від платника довідки про видачу коштів
для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного
внеску приймає від платника грошові чеки, платіжні доручення та
інші розрахункові документи для перерахування (видачі) заробітної
плати без перевірки сум єдиного внеску, сплачених за
розрахунковими документами (документами на переказ готівки). У разі виявлення органом Пенсійного фонду порушення
законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску платником,
якому видана довідка про видачу коштів для виплати заробітної
плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, зазначена довідка
відкликається органом Пенсійного фонду до закінчення терміну її
дії шляхом направлення відповідного повідомлення згідно з додатком
3 до цього Порядку платнику єдиного внеску та обслуговуючому
банку. Банк наступного робочого дня після отримання такого
повідомлення приймає від платника грошові чеки, платіжні доручення
та інші розрахункові документи для перерахування (видачі)
заробітної плати відповідно до пункту 2 Порядку.
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток 1
до Порядку прийняття банками
на виконання розрахункових
документів на виплату
заробітної плати
Керівник органу Пенсійного
фонду України __________________________
(підпис, прізвище
та ініціали)
М.П.
"___" ____________ 20__ року

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
на ____________ 20__ року

Назва платника єдиного внеску _____________ N рахунку ___________
Назва банку ____________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва показника | Сума, | | | | грн. | |-----+------------------------------------------------+---------| |1 |Заробітна плата, зазначена у платіжному | | | |дорученні, або грошовому чеку, або іншому | | | |розрахунковому документі, у т.ч. | | |-----+------------------------------------------------+---------| |1.1 |Заробітна плата, що перевищує максимальну | | | |величину, з якої справляється єдиний внесок | | |-----+------------------------------------------------+---------| |1.2 |Заробітна плата працюючих інвалідів | | |-----+------------------------------------------------+---------| |2 |1/3 різниці рядків 1, 1.1 та 1.2 | | | |(1/3 х (р.1 - р.1.1 - р.1.2 )) | | |-----+------------------------------------------------+---------| |3 |1/12 від суми, зазначеної у рядку 1.2 | | |-----+------------------------------------------------+---------| |4 |Переплата єдиного внеску | | |-----+------------------------------------------------+---------| |5 |Сума єдиного внеску, яка зазначається у | | | |розрахунковому документі та підлягає | | | |перерахуванню (р. 2 + р. 3 - р. 4) | | ------------------------------------------------------------------
Інформація для банку: _________________________________________________________________
(заробітна плата, зазначена у грошовому чеку, або платіжному
дорученні, або іншому розрахунковому документі)
_________________________________________________________________
(дата, номер та сума погодженого розрахункового
документа на сплату єдиного внеску)
Керівник __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток 2
до Порядку прийняття банками
на виконання розрахункових
документів на виплату
заробітної плати
__________________________________ __________________________________
(назва управління Пенсійного фонду
України у районі, місті,
районі у місті)

ДОВІДКА
про видачу коштів для виплати
заробітної плати без перевірки сум
сплати єдиного внеску

від "___" ___________ 20__ року N ________
Назва банку _________________________________________________
Платник єдиного внеску ______________________________________
(повна назва юридичної особи або прізвище,
_______________________________________ N рахунку _______________
ім'я, по батькові фізичної особи)
за період з "___" ______ 20___ року по "___" ______ 20___ року
не допустив порушень законодавства про нарахування та сплату
єдиного внеску. База для нарахування єдиного внеску даного платника перевищує
максимальну величину, з якої сплачується єдиний внесок.
Довідка дійсна протягом ____________________ з дня видачі, до
(період)
"___" __________ 20__ року включно.
М.П.
Керівник
управління Пенсійного
фонду України ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток 3
до Порядку прийняття банками
на виконання розрахункових
документів на виплату
заробітної плати
____________________________ ____________________________
(назва платника єдиного
внеску)
____________________________ ____________________________
(назва банку)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкликання довідки
про видачу коштів для виплати
заробітної плати без перевірки
сум сплати єдиного внеску

від "___" ___________ 20__ року N ________
Управління __________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)
повідомляє, що у зв'язку із порушенням статті (статей) __________
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", статті
(статей) ________________________ Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" довідка від _____________ 20___ року N __________ про видачу коштів для
виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску
вважається відкликаною.
М.П.
Керівник
управління Пенсійного
фонду України ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненкоon top