Document z0940-12, previous version — Revision on April 29, 2016, on the basis - z0510-16
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2012  № 639


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2012 р.
за № 940/21252

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 526 від 15.03.2016}

Відповідно до Законів України від 13 січня 2012 року № 4336-VI “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки”, від 13 січня 2012 року № 4335-VI “Про Державну програму приватизації”, “Про приватизацію державного майна”, інших нормативно-правових актів України та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна та залучення інвестицій в економіку України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України:

від 31 серпня 2004 року № 1800 “Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2004 року за № 1634/10233;

від 11 липня 2005 року № 2029 “Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 2005 року за № 790/11070;

від 22 лютого 2006 року № 355 “Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за № 317/12191;

від 04 серпня 2009 року № 1241 “Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 810/16826;

від 22 лютого 2011 року № 239 “Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 2011 року за № 312/19050.

3. Управлінню конкурсного продажу в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Управлінню конкурсного продажу у десятиденний строк після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію, а також оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2012 р.
за № 940/21252

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України від 13 січня 2012 року № 4336-VI “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки”, від 13 січня 2012 року № 4335-VI “Про Державну програму приватизації”, “Про приватизацію державного майна”, “Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України”, “Про захист економічної конкуренції”, постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 “Про затвердження Методики оцінки майна” та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Це Положення встановлює порядок підготовки, організації та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - об’єкт приватизації), що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств (далі - товариство), що здійснюють державні органи приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб (радників).

1.3. Наведені нижче терміни вживаються в цьому Положенні в такому значенні:

бізнес-план післяприватизаційного розвитку (далі - бізнес-план) - документ, який передбачає заходи щодо подальшої діяльності та розвитку товариства, спрямовані на підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства після приватизації, примірна форма якого наведена у додатку 1 до цього Положення;

відомості про відносини контролю - повні (у повному обсязі) відомості про особу або осіб, які прямо або опосередковано контролюють потенційного покупця (учасника конкурсу);

дата проведення конкурсу - дата та час початку проведення конкурсу, які державний орган приватизації оголошує в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу з продажу пакета акцій (далі - інформаційне повідомлення про проведення конкурсу);

додаткові умови участі у конкурсі - вимоги до підтвердних документів, які можуть стосуватись кваліфікаційних характеристик учасника конкурсу та особливостей приватизації об'єкта приватизації;

інвестор, заінтересований у довгостроковому розвитку товариства після приватизації - це вітчизняний чи іноземний потенційний покупець або їх об'єднання, який заінтересований у збереженні частки товариства на ринку відповідного продукту та відповідає кваліфікаційним вимогам у разі їх встановлення. Інвестором, заінтересованим у довгостроковому розвитку товариства після приватизації, не може бути юридична особа, зареєстрована в офшорній зоні чи країні, включеній FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; юридична особа, у майні (статутному капіталі) якої частка державної власності становить більш як 25 відсотків, а також особа, яка прямо чи опосередковано контролюється вищезазначеними особами;

кваліфікаційні вимоги - установлені державним органом приватизації, у тому числі за поданням конкурсної комісії, вимоги до учасника конкурсу з продажу пакета акцій товариств групи Г, який є інвестором, заінтересованим у довгостроковому розвитку товариства після приватизації. Кваліфікаційними вимогами можуть бути, зокрема, вимоги щодо здійснення протягом не менше трьох років основної економічної діяльності, аналогічної основній економічній діяльності товариства, пакет акцій якого приватизується, або споживання в основній економічній діяльності продукції (робіт, послуг) такого товариства чи здійснення основної економічної діяльності з виробництва продукції (робіт, послуг), яка (які) використовується(ються) в основній економічній діяльності товариства, пакет акцій якого приватизується як основна сировина, чи здійснення безпосереднього контролю на таких підприємствах не менше одного року;

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс) - конкурентний спосіб продажу акцій товариства, за яким переможцем визнається учасник, який у процесі відкритого пропонування ціни за принципом аукціону запропонував найвищу ціну за пакет акцій і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови конкурсу;

конкурсна гарантія учасника - визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок грошових коштів у розмірі 5 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу та 20 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об’єктів групи В на визначений в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу рахунок;

{Абзац дев’ятий пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

конкурсна документація - заява про участь у конкурсі, підтвердні документи та бізнес-план (у випадках, передбачених пунктом 5.8 розділу V цього Положення), що подаються потенційним покупцем з метою участі у конкурсі;

конкурсна пропозиція - документ, який складений відповідно до додатка 2 до цього Положення і містить зобов'язання потенційного покупця щодо виконання фіксованих умов конкурсу та оплати ціни купівлі пакета акцій на умовах остаточного проекту договору купівлі-продажу;

остаточний проект договору купівлі-продажу - проект договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, прийнятий органом приватизації з урахуванням зауважень та пропозицій потенційних покупців, учасників конкурсу, які не суперечать умовам конкурсу і чинному законодавству;

пакет документації про конкурс - документи, що надаються потенційному покупцеві і містять процедурні та інформаційні матеріали;

переможець конкурсу - учасник конкурсу, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій;

підтвердні документи - документи, які містять відомості про правовий статус потенційного покупця, його відповідність кваліфікаційним вимогам, додатковим умовам участі у конкурсі та іншим вимогам, передбаченим умовами конкурсу та цим Положенням. На підставі підтвердних документів установлюються відповідність потенційного покупця та учасника конкурсу вимогам статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" та здатність потенційного покупця, учасника конкурсу виконати умови приватизації відповідного об'єкта приватизації згідно з нормами чинного законодавства України та умовами конкурсу;

потенційний покупець - будь-яка фізична або юридична особа, яка має зацікавленість у купівлі пакета акцій товариства та відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна";

початкова ціна пакета акцій - ціна пакета акцій, за якої розпочинається його продаж на конкурсі;

{Абзац сімнадцятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

радник - юридична особа або об'єднання юридичних осіб, яка (які) за договором з державним органом приватизації бере(уть) на себе зобов'язання щодо надання послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакета акцій;

реєстраційний внесок - внесок грошових коштів за подання заяви на участь у конкурсі в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на визначений в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу рахунок;

учасник конкурсу (учасник) - юридична або фізична особа, яка уклала з органом приватизації договір про конфіденційність наданої інформації та яку допущено до участі в конкурсі за рішенням державного органу приватизації на підставі виконання нею вимог, установлених згідно з цим Положенням та умовами відповідного конкурсу, та яка надала письмову згоду щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу;

фіксовані умови конкурсу - вичерпний перелік зобов'язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу. Перевиконання фіксованих умов не дає учаснику конкурсу переваг перед іншими учасниками.

Терміни "суб'єкт господарювання", "контроль" та "інформація" використовуються у значеннях відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

II. Основні засади проведення конкурсів

2.1. Для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців державний орган приватизації публікує у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації", а також оприлюднює на веб-сайті Фонду державного майна України переліки товариств, пакети акцій яких планується виставляти на продаж за конкурсом, готує і надає пакет документації про конкурс потенційним покупцям.

2.2. Державний орган приватизації не має права змінювати вимоги до проведення конкурсу (спосіб проведення конкурсу, фіксовані умови конкурсу, додаткові умови участі в конкурсі, кваліфікаційні вимоги, крок торгів, перелік та вимоги до підтвердних документів тощо) після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

2.3. Якщо на участь у конкурсі надійшла заява від одного потенційного покупця, якого визнано учасником конкурсу, або якщо до участі у конкурсі допущено тільки одного учасника конкурсу, ціна продажу пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на підставі ціни, яку визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але яка не може бути меншою початкової ціни пакета акцій і вартості, встановленої в результаті незалежної оцінки, звіт про яку має бути дійсним на дату укладення договору купівлі-продажу такого пакета акцій.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

2.4. Продаж акцій за конкурсом здійснюється єдиним пакетом акцій відповідно до затвердженого державним органом приватизації плану розміщення акцій.

2.5. Підготовка об'єкта до приватизації, пошук потенційних покупців та організація продажу пакета акцій можуть проводитись у передбачених законом випадках за участю радника, залученого на конкурсних засадах, з яким державний орган приватизації укладає відповідний договір.

2.6. Засобами платежу за пакети акцій, які продаються на конкурсах, є національна валюта України або вільно конвертована валюта, якщо можливість використання іноземної валюти передбачена законодавством України та умовами конкурсу. Оплата за придбаний пакет акцій здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу протягом 30 календарних днів з дня нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу.

2.7. Подання конкурсної документації та письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу до державного органу приватизації розцінюється як факт визнання потенційним покупцем усіх умов конкурсу, а також того, що він ознайомився з наданою йому інформацією про конкурс та про об'єкт приватизації повною мірою і надалі не матиме претензій до відповідного державного органу приватизації чи до особи, яка за дорученням державного органу приватизації готує та проводить конкурс. Поданням конкурсної документації потенційний покупець визнає своє зобов'язання дотримуватись норм цього Положення та умов конкурсу.

2.8. Конкурс на підставах, передбачених чинним законодавством, може бути припинено.

III. Суб'єкти конкурсу

3.1. У конкурсі мають право брати участь потенційні покупці, які відповідають вимогам статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» та кваліфікаційним вимогам та/або додатковим умовам участі у конкурсі (у разі їх встановлення). У конкурсі з продажу пакетів акцій розміром більш як 50 відсотків статутного капіталу товариств групи Г можуть брати участь тільки інвестори, заінтересовані у довгостроковому розвитку товариств після приватизації, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

3.2. Конкурс проводиться конкурсною комісією. Порядок утворення конкурсної комісії, її статус, права і обов'язки визначаються Положенням про конкурсну комісію, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 04 жовтня 2000 року № 2074, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2000 року за № 711/4932 (із змінами). Членом комісії не може бути особа, яка має особисту або ділову зацікавленість щодо результатів конкурсу та визначення переможця.

3.3. Конкурсна комісія:

3.3.1 розглядає рекомендації державного органу приватизації щодо фіксованих умов конкурсу, початкової ціни пакета акцій, визначає фіксовані умови конкурсу, початкову ціну пакета акцій, крок торгів за конкурсом, дату та час проведення конкурсу і подає на затвердження державному органу приватизації;

3.3.2 надає рекомендації державному органу приватизації щодо кваліфікаційних вимог та додаткових умов участі у конкурсі;

3.3.3 складає проект інформаційного повідомлення про проведення конкурсу та направляє його на затвердження до державного органу приватизації;

3.3.4 реєструє конкурсні пропозиції;

3.3.5 розглядає та перевіряє за формою та змістом конкурсні пропозиції учасників конкурсу, в тому числі повноваження осіб, що підписали конкурсні пропозиції;

3.3.6 визначає переможця конкурсу.

3.4. Державний орган приватизації:

3.4.1 утворює конкурсну комісію;

3.4.2 розробляє, затверджує та надає конкурсній комісії рекомендації щодо встановлення початкової ціни та фіксованих умов конкурсу;

3.4.3 готує проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу пакета акцій (у випадках, передбачених законодавством);

3.4.4 забезпечує підписання з потенційними покупцями договору про конфіденційність інформації про товариство;

3.4.5 готує та видає потенційним покупцям пакет документації про конкурс;

3.4.6 установлює кваліфікаційні вимоги, у тому числі за поданням конкурсної комісії;

3.4.7 розробляє додаткові умови участі у конкурсі, в тому числі за поданням конкурсної комісії;

3.4.8 приймає, реєструє та забезпечує конфіденційний режим зберігання конкурсної документації, наданої потенційними покупцями;

3.4.9 розпечатує конверти з конкурсною документацією, здійснює її перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства, додатковим умовам участі у конкурсі та кваліфікаційним вимогам до учасника конкурсу, перевіряє відомості про відносини контролю за формою та змістом;

3.4.10 на підставі аналізу інформації, наданої потенційними покупцями в складі конкурсної документації, визнає учасників конкурсу, а також потенційних покупців, не допущених до участі в конкурсі, складає протокол;

3.4.11 розглядає подані потенційними покупцями бізнес-плани;

3.4.12 видає накази про затвердження переліку потенційних покупців, яких визнано учасниками конкурсу, а також потенційних покупців, не допущених до участі в конкурсі;

3.4.13 приймає заяви від потенційних покупців, учасників конкурсу про відкликання заяв про участь у конкурсі та конкурсних пропозицій;

3.4.14 розглядає та затверджує у встановленому цим Положенням порядку документи;

3.4.15 затверджує текст інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій товариства, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення, та забезпечує його публікацію;

3.4.16 забезпечує рівноправний доступ всіх потенційних покупців до відповідної інформації про товариство;

3.4.17 організовує проведення конкурсів;

3.4.18 затверджує переможця конкурсу;

3.4.19 проводить переговори з потенційними покупцями щодо умов та положень договору купівлі-продажу, затверджує остаточний проект договору купівлі-продажу та надає його потенційним покупцям для прийняття рішення про надання письмової згоди щодо його умов та укладає договір купівлі-продажу з переможцем конкурсу;

3.4.20 опубліковує інформаційне повідомлення про підсумки проведення конкурсу з продажу пакета акцій товариства відповідно до додатка 4 до цього Положення;

3.4.21 підписує акт приймання-передавання акцій з покупцем пакета акцій, видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з переказу акцій на рахунок переможця конкурсу.

{Пункт 3.4.21 пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

3.5. Працівники органу приватизації, члени конкурсної комісії, радник, що забезпечують організацію та проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

3.5.1 щодо відомостей, які містяться у конкурсній документації;

3.5.2 про режим роботи та склад конкурсної комісії.

3.6. Державний орган приватизації і конкурсна комісія при виконанні своїх повноважень за цим Положенням забезпечують рівні права та можливості потенційним покупцям і учасникам конкурсу щодо реалізації ними своїх прав та інтересів під час підготовки і проведення конкурсу.

3.7. Відбір радника здійснюється на конкурсних засадах відповідно до законодавства щодо здійснення державних закупівель.

3.8. Уповноважені представники радника мають право на підставі запрошення бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії з правом дорадчого голосу.

IV. Фіксовані умови конкурсу

4.1. Фіксовані умови конкурсу розробляються конкурсною комісією згідно з рекомендаціями державного органу приватизації і можуть включати вимоги до учасників конкурсу щодо:

збереження основних видів діяльності товариства;

технічного переозброєння, модернізації виробництва;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства щодо користування об'єктом.

4.2. Умови, визначені пунктом 4.1 цього розділу, можуть бути скорочені або доповнені іншими з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності товариства, пакет акцій якого пропонується до продажу, а також соціальної захищеності трудового колективу товариства, пакет акцій якого приватизується.

4.3. У разі продажу контрольного пакета акцій товариства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, до фіксованих умов конкурсу включаються вимоги щодо забезпечення певних показників ефективного функціонування товариства в післяприватизаційний період.

4.4. Строк виконання фіксованих умов визначається відповідно до чинного законодавства.

V. Вимоги до участі в конкурсі

5.1. Для допуску до участі в конкурсі потенційні покупці подають конкурсну документацію, а також остаточний проект договору купівлі-продажу акцій у порядку, передбаченому цим Положенням. Учасники конкурсу подають конкурсній комісії конкурсні пропозиції у порядку, передбаченому цим Положенням.

5.2. Конкурсна документація та конкурсні пропозиції складаються державною мовою. Якщо до складу конкурсної документації входять документи, складені іноземною мовою, такі документи мають бути перекладені державною мовою, при цьому переклад засвідчується нотаріально або засвідчується справжність підпису перекладача.

5.3. Конкурсна документація запечатується в непрозорий пакет з написом "Конкурсна документація", на якому зазначаються тільки найменування та місцезнаходження державного органу приватизації і назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

5.4. Конкурсна документація подається особисто потенційним покупцем або уповноваженими ним особами та реєструється державним органом приватизації в день її подання шляхом проставляння на ній номера, дати та часу її реєстрації. Потенційному покупцю видається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються номер, дата, час реєстрації, ім'я, прізвище та по батькові особи, яка здійснила реєстрацію конкурсної документації.

5.5. Заява про участь у конкурсі повинна бути підписана потенційним покупцем (його представником). Заява про участь у конкурсі, надана юридичною особою, має бути скріплена печаткою. До заяви, підписаної представником фізичної особи або уповноваженою особою юридичної особи, додається належним чином засвідчена копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву. Заява про участь у конкурсі складається відповідно до додатка 5 до цього Положення.

5.6. Конкурсна документація, оформлена та подана потенційними покупцями з порушенням вимог, зазначених у пунктах 5.2-5.5 цього розділу, до розгляду не приймається.

5.7. Потенційні покупці повинні подати такі підтвердні документи:

5.7.1 документи, які підтверджують унесення конкурсної гарантії і реєстраційного внеску за подання заяви на участь у конкурсі на вказаний в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу банківський рахунок та призначення платежу;

5.7.2 копію договору про конфіденційність наданої інформації;

5.7.3 належним чином засвідчені документи, які підтверджують повноваження особи, уповноваженої потенційним покупцем на участь у конкурсі та підписання від імені потенційного покупця письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу пакета акцій (довіреність, статут тощо);

5.7.4 інформацію разом з підтвердними документами про дотримання додаткових умов участі в конкурсі (у разі наявності таких умов);

5.7.5 відомості про кількість акцій товариства - об'єкта приватизації, що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) потенційного покупця (особи, яку він представляє або в інтересах якої діє), та суб'єктів господарювання, пов'язаних з потенційним покупцем (особою, яку він представляє або в інтересах якої діє) відносинами контролю, і частку голосів у вищому органі управління товариства - об'єкта приватизації (у відсотках до статутного капіталу);

5.7.6 відомості про джерела надходження коштів, копії документів, що підтверджують право на одержання коштів, у сумі, не меншій, ніж початкова ціна пакета акцій (для потенційних покупців, які є нерезидентами або підприємствами з іноземними інвестиціями);

5.7.7 у випадках необхідності отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій - документи, передбачені пунктом 5.9 цього розділу;

5.7.8 відомості про мету та мотиви придбання пакета акцій товариства, який пропонується до продажу. У разі якщо основним видом діяльності потенційного покупця є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами та придбання конкретного пакета акцій, потенційний покупець, який здійснює придбання пакета акцій з метою подальшого перепродажу акцій протягом року та за умови, що він (його довірені особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління об'єкта приватизації тощо, надає відповідну інформацію;

5.7.9 підтвердження виконання потенційним покупцем положень частини першої статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо подачі товариству письмового повідомлення про свій намір придбати акції, за винятком випадків, коли зазначені положення не поширюються на потенційного покупця;

5.7.10 відомості разом з підтвердними документами про дотримання кваліфікаційних вимог, що висуваються до інвестора, заінтересованого у довгостроковому розвитку товариства після приватизації (для об’єктів групи Г);

5.7.11 для юридичних осіб - документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над потенційним покупцем, до кінцевих власників - фізичних осіб включно, а також інформацію про фізичних осіб - кінцевих власників, які прямо або опосередковано володіють десятьма і більше відсотками статутного капіталу потенційного покупця.

Відомості та інформація мають бути підтверджені витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідкою з іноземного судового чи торговельного реєстру, реєстром акціонерів, іншими документами компетентних органів або осіб, уповноважених здійснювати облік прав власності на акції (частки, паї). Потенційні покупці - торгівці цінними паперами, зокрема фінансові посередники, повинні надати інформацію про кінцевого покупця, в інтересах якого придбавається пакет акцій, а також відомості щодо кінцевого покупця, передбачені абзацом першим цього підпункту;

5.7.12 якщо потенційним покупцем є фізична особа:

копію документа, який посвідчує особу;

довідку органу державної податкової служби щодо поданої декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців, які є фізичними особами - нерезидентами, - копію паспортного документа, що підтверджує громадянство іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави;

для потенційних покупців, які є фізичними особами та перебувають у шлюбі, - нотаріально засвідчену згоду другого з подружжя на вчинення за результатами конкурсу правочину купівлі-продажу пакета акцій товариства за ціною, яка не може бути нижчою за початкову ціну пакета акцій (у разі коли шлюб зареєстровано в українському органі державної реєстрації актів цивільного стану);

5.7.13 якщо потенційним покупцем є юридична особа:

засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (якщо потенційний покупець є резидентом), довідку з торговельного, судового чи іншого реєстру про керівників та учасників покупця (для нерезидентів). Копії установчих документів і відповідних довідок потенційних покупців - нерезидентів повинні бути перекладені державною мовою дипломованим перекладачем, при цьому переклад засвідчується нотаріально або засвідчується справжність підпису перекладача;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів потенційного покупця щодо прийняття рішення про участь у конкурсі та вчинення правочину купівлі-продажу пакета акцій товариства за ціною, яка не може бути нижчою за його початкову ціну, відповідно до його установчих документів. Копії документів потенційних покупців - нерезидентів повинні бути легалізовані в установленому порядку та перекладені державною мовою дипломованим перекладачем, при цьому переклад засвідчується нотаріально або засвідчується справжність підпису перекладача;

для потенційних покупців - резидентів - копію фінансової звітності за останній звітний рік та квартал (копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал). Кожен документ повинен бути належним чином оформлений, підписаний керівником і головним бухгалтером юридичної особи та засвідчений печаткою юридичної особи;

для потенційних покупців - нерезидентів - річний фінансовий звіт, достовірність та повнота якого підтверджені аудитором за минулий звітний рік, а у разі коли останній день строку прийняття конкурсної документації спливає в першому кварталі року, - за минулий або за передостанній звітний рік. Якщо за законодавством держави місцезнаходження потенційного покупця кінцевий строк затвердження фінансового звіту за минулий рік ще не настав і цей факт підтверджується листом аудитора, то надається підтверджений аудитором фінансовий звіт за передостанній звітний рік.

5.8. Для участі в конкурсі з продажу пакета акцій, який становить більш як 50 відсотків статутного капіталу товариства, у складі конкурсної документації потенційні покупці надають бізнес-план. Бізнес-план розробляється потенційним покупцем на основі умов конкурсу і включає зобов'язання учасника конкурсу щодо їх виконання та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку товариства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариств після приватизації. Бізнес-план переможця конкурсу додається до договору купівлі-продажу пакета акцій.

{Пункт 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

5.9. Потенційні покупці у передбачених законодавством випадках, у яких необхідне отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій товариства, надають завірену в установленому порядку копію рішення Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання дозволу на таке придбання або копію заяви про надання дозволу на концентрацію (на придбання пакета акцій товариства) з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України або його органу про її прийняття.

5.10. Конкурсна документація може бути відкликана в цілому потенційним покупцем не пізніше останнього дня строку для її приймання. Відкликання частини конкурсної документації не допускається. Для відкликання конкурсної документації потенційний покупець подає до органу приватизації заяву в довільній формі. Справжність підпису на заяві про відкликання конкурсної документації засвідчується печаткою потенційного покупця (для юридичних осіб). У цьому разі сума конкурсної гарантії повертається в десятиденний строк із дня реєстрації державним органом приватизації такої заяви і потенційний покупець автоматично звільняється від конкурсних зобов'язань.

5.11. Якщо конкурсна документація відкликана потенційним покупцем після останнього дня строку для її приймання, сплачена конкурсна гарантія потенційному покупцю не повертається.

VI. Порядок підготовки конкурсу та кваліфікаційного відбору учасників

6.1. Підготовка до продажу пакета акцій за конкурсом розпочинається державним органом приватизації на підставі його рішення про затвердження плану розміщення акцій. Одночасно з прийняттям рішення про продаж пакета акцій за конкурсом розпочинається:

6.1.1 підготовка пакета документації про конкурс;

6.1.2 підготовка рекомендацій для конкурсної комісії щодо початкової ціни та фіксованих умов конкурсу;

6.1.3 утворення конкурсної комісії;

6.1.4 відбір та підписання договору з радником (групою радників), якщо органом приватизації прийнято рішення про залучення радника (групи радників).

6.2. Протягом 5 робочих днів із дня надходження рекомендацій щодо початкової ціни державний орган приватизації надає конкурсній комісії на розгляд рекомендації щодо визначення фіксованих умов конкурсу та початкової ціни пакета акцій.

6.3. На підставі наданих рекомендацій конкурсна комісія проводить засідання, на якому визначає початкову ціну і фіксовані умови відповідного конкурсу, рекомендації для органу приватизації щодо додаткових умов участі у конкурсі та/або кваліфікаційних вимог, крок торгів, та готує проект інформаційного повідомлення про проведення конкурсу із зазначенням дати проведення конкурсу. Протокол засідання конкурсної комісії та проект інформаційного повідомлення про проведення конкурсу направляються на затвердження до державного органу приватизації.

6.4. Протягом 5 робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 6.3 цього розділу, у разі згоди з визначеними конкурсною комісією початковою ціною, фіксованими умовами конкурсу, рекомендаціями щодо додаткових умов участі у конкурсі та/або кваліфікаційних вимог, кроком торгів державний орган приватизації затверджує протокол засідання конкурсної комісії, у разі потреби вносить до інформаційного повідомлення додаткові умови участі в конкурсі та/або кваліфікаційні вимоги і забезпечує його публікацію.

6.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, державний орган приватизації готує проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу.

6.6. Інформаційне повідомлення про підсумки проведення конкурсу з продажу пакета акцій товариства затверджується державним органом приватизації і публікується у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та оприлюднюється на веб-сайті Фонду державного майна України.

Конкурс з продажу пакетів акцій об'єктів групи Г проводиться не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 45 днів після опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс з продажу пакетів акцій об'єктів групи В проводиться не раніше ніж через 20 днів після опублікування інформаційного повідомлення.

6.7. Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці для отримання пакета документації про конкурс письмово звертаються до державного органу приватизації та укладають з ним договір про конфіденційність наданої інформації. У зверненні до державного органу приватизації потенційні покупці зазначають засоби зв'язку (номер телефону, адресу, електронну адресу, факс) для отримання повідомлень від органу приватизації згідно з цим Положенням.

6.8. Пакет документації про конкурс має містити:

6.8.1 процедурні матеріали:

форму заяви потенційного покупця про участь у конкурсі;

проект договору купівлі-продажу пакета акцій;

6.8.2 інформаційні матеріали:

копію статуту товариства;

план розміщення акцій товариства;

копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал за останній звітний рік та квартал;

документи й відомості про товариство, необхідні для подання до Антимонопольного комітету України (Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) заяви про надання дозволу на придбання пакета акцій;

інформацію про стадію провадження у справі про банкрутство товариства, пакет акцій якого пропонується до продажу, у разі порушення такої справи господарським судом;

рекламну інформацію про товариство (у разі наявності).

6.9. На вимогу потенційних покупців державний орган приватизації має надавати їм дозвіл на відвідання товариства. Під час відвідання товариства потенційні покупці мають право:

6.9.1 отримувати інформацію про діяльність товариства, яка не містить державної таємниці, конфіденційних та службових даних;

6.9.2 оглядати виробничі об'єкти;

6.9.3 брати усне інтерв'ю у керівництва товариства.

6.10. Приймання державним органом приватизації конкурсної документації починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу і закінчується за 5 робочих днів до дати проведення конкурсу.

6.11. Протягом 5 робочих днів після опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу державний орган приватизації повідомляє Антимонопольний комітет України про дату закінчення приймання конкурсної документації, яку встановлено відповідно до пункту 6.10 цього розділу. У разі зміни дати закінчення приймання конкурсної документації державний орган приватизації повідомляє про це Антимонопольний комітет України.

6.12. На наступний день після дати закінчення приймання конкурсної документації державний орган приватизації розпечатує в присутності потенційних покупців конверти з конкурсною документацією та встановлює наявність необхідних документів.

6.13. Протягом 3 робочих днів після дати закінчення приймання конкурсної документації робоча група державного органу приватизації досліджує відомості, які містяться в конкурсній документації, у тому числі відомості про відносини контролю. Перевірка відомостей про відносини контролю здійснюється за формою та змістом. В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих відомостей, державний орган приватизації має право витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, та організовує отримання додаткових відомостей від відповідних органів виконавчої влади, установ, організацій, суб’єктів господарювання.

6.14. У разі ненадання потенційним покупцем необхідних документів або відомостей, які запросив державний орган приватизації відповідно до пункту 6.13 цього розділу, або з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або надання потенційним покупцем неправдивих відомостей про себе державний орган приватизації приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі.

6.15. Для забезпечення додаткової перевірки відомостей, у тому числі про відносини контролю, державний орган приватизації може прийняти рішення про зміну дати проведення конкурсу на строк, який не перевищує 30 календарних днів, про що державний орган приватизації повідомляє листом протягом трьох робочих днів потенційних покупців, конкурсну документацію яких уже зареєстрував і прийняв.

6.16. Додаткова перевірка здійснюється за запитом державного органу приватизації. У запиті державний орган приватизації зазначає конкретні питання, на які передбачається одержати відповідь, щодо достовірності відомостей, у тому числі про відносини контролю, наданих потенційним покупцем. При виявленні розбіжностей між інформацією, отриманою на запит державного органу приватизації від відповідних органів виконавчої влади, установ, організацій, суб’єктів господарювання, та відомостями, наданими потенційним покупцем у складі підтвердних документів, державний орган приватизації має право вимагати письмові пояснення від потенційного покупця та прийняти відповідне рішення про допущення або недопущення його до участі в конкурсі.

6.17. За підсумками дослідження за формою та змістом інформації і документів, що містяться у конкурсній документації, при наявності письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу державний орган приватизації видає наказ про затвердження переліку потенційних покупців, яких визнано учасниками конкурсу, а також потенційних покупців, не допущених до участі в конкурсі.

Державний орган приватизації повідомляє про допущення потенційних покупців до участі в конкурсі та/або про недопущення потенційних покупців до участі в конкурсі засобами зв'язку, які вони обрали.

6.18. Потенційний покупець не допускається державним органом приватизації до участі в конкурсі у разі, коли:

6.18.1 він не може бути визнаний покупцем згідно із законодавством України;

6.18.2 не надано всіх відомостей та документів, передбачених пунктами 5.7-5.9 розділу V цього Положення, або їх надано з порушенням чинного законодавства;

6.18.3 не дотримано додаткових умов участі в конкурсі;

6.18.4 не виконано кваліфікаційних вимог;

6.18.5 не надано бізнес-плану післяприватизаційного розвитку;

6.18.6 неможливо встановити суб'єктів господарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність товариства;

6.18.7 у випадках, передбачених пунктом 8.12 розділу VIII цього Положення;

6.18.8 у випадку ненадання потенційним покупцем до державного органу приватизації у визначений строк підписаної уповноваженою особою, повноваження якої засвідчуються наданими потенційним покупцем підтвердними документами, та скріпленої печаткою потенційного покупця (для юридичної особи) письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу.

6.19. У разі коли потенційний покупець не допущений до участі в конкурсі, державний орган приватизації протягом 10 календарних днів з дня затвердження відповідного рішення повертає йому конкурсну гарантію.

VII. Порядок визначення та подання остаточного проекту договору купівлі-продажу

7.1. Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до державного органу приватизації один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями.

7.2. Будь-які пропозиції до проекту договору купівлі-продажу, запропоновані потенційними покупцями, повинні відповідати умовам проведення конкурсу, зазначеним в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу. Державний орган приватизації має право відхилити будь-які зміни та доповнення до проекту договору купівлі-продажу, якщо вони суперечать умовам проведення конкурсу та/або чинному законодавству України.

7.3. Потенційний покупець подає до державного органу приватизації пропозиції до проекту договору купівлі-продажу пакета акцій не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення конкурсу. Державний орган приватизації приймає та реєструє надані потенційними покупцями пропозиції до проекту договору купівлі-продажу. З дня отримання пропозицій до проекту договору купівлі-продажу державний орган приватизації здійснює їх аналіз або у разі потреби проводить переговори з потенційними покупцями щодо проекту договору, узагальнює надані потенційними покупцями пропозиції до проекту договору купівлі-продажу.

7.4. Опрацьований та затверджений державним органом приватизації остаточний проект договору купівлі-продажу, до якого не можуть бути внесені зміни, надається в двох примірниках особисто під розпис кожному потенційному покупцю (уповноваженому представнику) не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати проведення конкурсу.

7.5. Потенційний покупець не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення конкурсу подає до державного органу приватизації один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом "Остаточний проект договору купівлі-продажу", на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець. Надання потенційним покупцем письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу є свідченням того, що потенційний покупець згоден з положеннями, умовами, правами та обов’язками сторін проекту договору купівлі-продажу. В остаточному проекті договору купівлі-продажу потенційний покупець залишає вільним місце для зазначення ціни продажу пакета акцій. Поданням до державного органу приватизації письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу потенційний покупець засвідчує свою згоду на зазначення державним органом приватизації у разі його перемоги на конкурсі в проекті договору купівлі-продажу максимальної ціни, запропонованої цим потенційним покупцем, та надає свою згоду на його підписання і нотаріальне засвідчення за рахунок потенційного покупця.

7.6. Договір купівлі-продажу складається на підставі примірного договору купівлі-продажу, рекомендованого державним органом приватизації.

7.7. До договору купівлі-продажу пакета акцій включається зобов'язання покупця не здійснювати подальшого відчуження окремих частин пакета акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації без згоди державного органу приватизації, а також не здійснювати подальшого відчуження об'єкта приватизації без збереження для нового власника зобов'язань, визначених умовами конкурсу.

VIII. Порядок подання конкурсних пропозицій та проведення конкурсу

8.1. Державний орган приватизації до початку проведення конкурсу надає конкурсній комісії наказ про затвердження переліку потенційних покупців, яких визнано учасниками конкурсу.

8.2. На дату проведення конкурсу конкурсна комісія проводить відкрите засідання. На цьому засіданні повинні бути присутні учасники конкурсу, а також можуть бути присутні представники засобів масової інформації. Державним органом приватизації забезпечується проведення відео- та аудіозапису, може бути організована трансляція в мережі Інтернет.

8.3. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають свої конкурсні пропозиції особисто конкурсній комісії на дату проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції подаються в запечатаному непрозорому пакеті з написом "Конкурсна пропозиція", на якому зазначаються тільки найменування та місцезнаходження державного органу приватизації і назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу. Секретар конкурсної комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника конкурсу, який подає конкурсну пропозицію, та подану ним конкурсну пропозицію із зазначенням найменування (прізвища, імені, по батькові) учасника конкурсу, імені уповноваженої особи учасника конкурсу, дати, часу, номера реєстрації, а також видає картку з реєстраційним номером учасника конкурсу та проставляє цей реєстраційний номер на конверті із його конкурсною пропозицією. Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій починається не менш як за одну годину до початку проведення конкурсу та завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу. Після реєстрації та оголошення головою конкурсної комісії про початок проведення конкурсу уповноважені особи учасників конкурсу (учасники конкурсу) опускають конкурсні пропозиції до прозорої скриньки. Уповноважені особи учасників конкурсу (учасники конкурсу) можуть опустити до прозорої скриньки тільки зареєстровані конкурсні пропозиції.

8.4. Секретар конкурсної комісії у присутності членів конкурсної комісії та зацікавлених осіб дістає зі скриньки пакети із конкурсними пропозиціями, розпечатує конверти та оголошує їх зміст у порядку послідовності реєстраційних номерів.

8.5. До подальшого розгляду не приймаються незареєстровані конкурсні пропозиції, конкурсні пропозиції, у яких зазначена ціна придбання пакета акцій учасником конкурсу нижче визначеної державним органом приватизації початкової ціни пакета акцій, або які не містять згоди учасника конкурсу на виконання всіх фіксованих умов конкурсу, або які не підписані та не скріплені печаткою учасника конкурсу (для юридичних осіб), або які підписані особою, відповідні повноваження якої неможливо встановити. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою: "Не виконано умов конкурсу". Учасник конкурсу, який не виконав вимог до конкурсної пропозиції, за рішенням конкурсної комісії не допускається до подальшої участі в конкурсі. Такому учаснику конкурсу конкурсна гарантія не повертається. Конкурсна гарантія не повертається також учаснику конкурсу, який не надав конкурсної пропозиції.

8.6. Після оголошення усіх конкурсних пропозицій конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" ліцитатором. Ліцитатор повинен мати досвід та володіти технікою проведення торгів. Ліцитатор надає послуги на підставі укладеного з державним органом приватизації договору.

8.7. Початком торгів уважається момент оголошення ліцитатором найвищої ціни, запропонованої учасниками у конкурсній пропозиції, яка вважається початковою ціною торгів. Якщо після триразового оголошення ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує номер учасника конкурсу (переможця конкурсу), який запропонував найвищу ціну за пакет акцій.

8.8. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до ліцитатора, й називають свою ціну.

8.9. Збільшення ціни здійснюється учасниками конкурсу згідно з кроком торгів, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1 відсоток від початкової ціни пакета акцій. Збільшення учасниками конкурсу ціни, що не відповідає кроку торгів, ліцитатором до уваги не береться. Якщо після того, як ліцитатор тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо вищої ціни, ліцитатор з одночасним ударом молотка називає номер учасника конкурсу (переможця конкурсу), який запропонував найвищу ціну за пакет акцій.

{Пункт 8.9 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

8.10. Учасник конкурсу, який під час торгів не виконує вимог цього Положення або своєю поведінкою заважає проведенню конкурсу, за рішенням конкурсної комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

8.11. Під час конкурсу секретар конкурсної комісії веде протокол, у якому зазначаються такі відомості:

8.11.1 початкова ціна продажу пакета акцій;

8.11.2 пропозиції учасників конкурсу;

8.11.3 результат конкурсу та переможець конкурсу.

8.12. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, ліцитатором та переможцем конкурсу в день проведення конкурсу безпосередньо після його закінчення і затверджується державним органом приватизації. У разі відмови переможця конкурсу від підписання протоколу конкурсна гарантія переможцю конкурсу не повертається. В такому випадку конкурс вважається таким, що не відбувся, а державний орган приватизації повторно публікує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу на таких самих умовах, що і попередній конкурс. До участі в повторному конкурсі не допускається переможець конкурсу, який відмовився від підписання протоколу.

8.13. У разі коли учасники конкурсу запропонували однакові конкурсні пропозиції та не вносять пропозицій після початку торгів щодо збільшення ціни згідно з кроком торгів, конкурс вважається таким, що не відбувся, а державний орган приватизації повторно публікує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу на таких самих умовах, що і попередній конкурс. До участі в повторному конкурсі не допускаються учасники конкурсу, які запропонували однакові конкурсні пропозиції та не внесли пропозиції після початку торгів щодо збільшення ціни згідно з кроком торгів. Конкурсні гарантії таким учасникам не повертаються.

IX. Укладення договору купівлі-продажу, перехід і оформлення права власності на пакет акцій та інформування про підсумки конкурсу

9.1. Державний орган приватизації протягом 7 робочих днів з дня затвердження протоколу про переможця конкурсу повертає конкурсні гарантії усіх учасників конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким конкурсна гарантія не підлягає поверненню згідно з вимогами цього Положення, підписує разом із переможцем договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному засвідченню, та опубліковує в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" і оприлюднює на веб-сайті Фонду державного майна України інформаційне повідомлення про підсумки проведення конкурсу з продажу пакета акцій товариства згідно з додатком 4 до цього Положення, а також інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольний комітет України про підсумки конкурсу. Покупець (переможець конкурсу) у визначений державним органом приватизації день і час повинен з’явитись у визначене державним органом приватизації місце для підписання та нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу та сплатити нотаріусу за нотаріальне засвідчення договору купівлі-продажу. Про дату, місце, час укладання та нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу переможець конкурсу повідомляється державним органом приватизації у письмовій формі під розпис не пізніше ніж за три робочі дні до укладання та нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу, в день підписання протоколу. За згодою переможця конкурсу вказаний строк може бути скорочено.

9.2. У разі відсутності в переможця конкурсу рішення Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання дозволу на придбання пакета акцій на дату проведення конкурсу/дату укладення договору договір купівлі-продажу з переможцем конкурсу укладається із зобов’язанням переможця конкурсу отримати протягом 50 днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій. У такому випадку в договорі обумовлюється обов’язок покупця надати державному органу приватизації дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій у визначений строк. Виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу, крім зобов'язання щодо сплати покупцем ціни пакета акцій, у такому разі відкладається на вищезазначений строк.

9.3. Якщо протягом 50 днів з дня укладення договору купівлі-продажу переможець конкурсу (покупець) не отримав такого дозволу та не надав його засвідчену копію органу приватизації, договір купівлі-продажу розривається на вимогу державного органу приватизації в односторонньому порядку. При цьому конкурсна гарантія переможцю конкурсу не повертається.

9.4. Протягом трьох робочих днів після повної сплати вартості пакета акцій, але не раніше дня отримання покупцем дозволу Антимонопольного комітету України (Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України) та надання його засвідченої копії державному органу приватизації здійснюється передача пакета акцій продавцем покупцю (видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з переказу акцій на рахунок покупця).

{Пункт 9.4 розділу IX в редакції Наказу Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

9.5. Сума конкурсної гарантії, унесена покупцем для участі в конкурсі, зараховується покупцеві в рахунок оплати ціни пакета акцій. Конкурсна гарантія не повертається потенційному покупцю/учаснику конкурсу, якого визнано переможцем конкурсу, у разі його відмови укласти договір купівлі-продажу та нотаріально його посвідчити, зокрема у разі нез’явлення переможця конкурсу у визначені державним органом приватизації місце, день і час нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу. В такому випадку конкурс вважається таким, що не відбувся, а державний орган приватизації повторно публікує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу на таких самих умовах, що і попередній конкурс. До участі в повторному конкурсі не допускається переможець конкурсу, який відмовився укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу.

9.6. Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі остаточного проекту договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім'я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

{Пункт 9.6 розділу IX в редакції Наказу Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

X. Повторний продаж пакета акцій товариства на конкурсі

10.1. Пакет акцій може бути запропонований до повторного продажу на конкурсі у випадках, передбачених чинним законодавством.

{Пункт 10.2 розділу X виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 526 від 15.03.2016}

XI. Особливості продажу пакетів акцій товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України

Продаж пакетів акцій товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України" та цього Положення з урахуванням таких особливостей:

умови конкурсного продажу повинні включати вимоги до учасника конкурсу щодо:

внесення інвестицій на технічне переоснащення товариства;

орієнтації виробничої діяльності на забезпечення потреб оборони та використання майна товариства виключно за цільовим призначенням;

збереження визначеного Кабінетом Міністрів України мобілізаційного резерву для товариства;

оновлення виробничих потужностей товариства;

до складу конкурсної комісії входять представники державного органу приватизації, Міністерства оборони, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету, трудового колективу товариства.

Начальник Управління
конкурсного продажу Фонду
державного майна УкраїниІ. Білоцерковець

Заступник директора
департаменту - начальник
управління досліджень
продовольчих та виробничих
ринків Антимонопольного
комітету України


Ю. Прокопенко

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

А. Папаіка
Додаток 1
до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств

ПРИМІРНА ФОРМА БІЗНЕС-ПЛАНУ
післяприватизаційного розвитку акціонерного товариства


Додаток 2
до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ


Додаток 3
до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій


Додаток 4
до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки проведення конкурсу з продажу пакета акцій акціонерного товариства


Додаток 5
до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств

ЗАЯВА
про участь у конкурсіon top