Document z0935-12, previous version — Revision on June 6, 2014, on the basis - z0533-14
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2012  № 678


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2012 р.
за № 935/21247

Про затвердження Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України в районі, місті

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1050 від 18.07.2013
№ 1369 від 15.05.2014}

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про Фонд державного майна України» та Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, що додається.

2. Затвердити Положення про представництво Фонду державного майна України в районі, місті, що додається.

3. Управлінню кадрової роботи:

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3.2. Довести цей наказ до відома начальників регіональних відділень Фонду державного майна в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, в областях, місті Києві, начальників представництв Фонду державного майна в районах, містах.

4. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, в областях, місті Києві, начальникам представництв Фонду державного майна в районах, містах вжити організаційних заходів щодо розробки власних положень про регіональне відділення, про представництво Фонду державного майна України в районі, місті та подати їх у двотижневий строк на затвердження Голові Фонду.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Іванова Є.Р.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
15.05.2012 № 678


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2012 р.
за № 935/21247

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональне відділення Фонду державного майна України

1. Регіональне відділення Фонду державного майна України (далі - регіональне відділення) утворюється в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і є територіальним органом Фонду державного майна України (далі - Фонд), що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, оцінки, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Регіональні відділення підпорядковуються Фонду. Фонд, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації.

2. Регіональне відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Фонд державного майна України», іншими законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Фонду, дорученнями Голови Фонду, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

3. Завданням регіонального відділення є реалізація повноважень Фонду, зокрема державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

4. Основними завданнями регіонального відділення є:

4.1. Організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням.

4.2. Управління об’єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду.

4.3. Захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами.

4.4. Здійснення повноважень орендодавця державного майна.

4.5. Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління.

4.6. Сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

4.7. Здійснення повноважень щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, у разі делегування відповідними органами місцевого самоврядування власних повноважень стосовно приватизації такого майна згідно з чинним законодавством.

4.8. Участь у заходах міжнародного характеру за окремим дорученням Фонду.

5. Регіональне відділення відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень, делегованих Фондом:

5.1. У сфері приватизації державного майна:

забезпечує виконання державних програм приватизації;

змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;

приймає рішення про припинення юридичної особи у процесі приватизації;

розробляє пропозиції щодо приватизації державного майна та надає їх Фонду для складання та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації;

приймає рішення про приватизацію державного майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на підставі переліків об’єктів, що підлягають приватизації, затверджених Фондом;

приймає функції управління майном державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;

здійснює повноваження власника державного майна, щодо якого прийнято рішення про приватизацію, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює продаж державного майна у процесі його приватизації;

розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у державній власності, і приймає відповідні рішення;

бере участь у формуванні інвестиційної політики;

забезпечує своєчасне надходження коштів, одержуваних від приватизації державного майна, до державного бюджету;

підписує акти приймання-передачі державного майна, у тому числі акцій (часток, паїв), у процесі утворення господарських товариств;

утворює комісії з приватизації, інвентаризації, реструктуризації, конкурсні (аукціонні) комісії з продажу, комісії з пільгового продажу акцій;

вносить в установленому законодавством порядку зміни до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;

надає згоду на подальше відчуження об’єктів приватизації у період виконання зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу;

забезпечує підготовку до продажу на фондових біржах, спеціалізованих аукціонах за гроші та відкритих грошових регіональних аукціонах, а також передачу Фонду пакетів акцій акціонерних товариств, що перебувають у сфері його управління, для продажу;

затверджує плани приватизації майна, що перебуває в державній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації, крім об’єктів, рішення про приватизацію яких приймає Кабінет Міністрів України;

укладає:

угоди щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації та їх продажу;

договори на проведення незалежної оцінки майна у процесі приватизації та в інших випадках, установлених законодавством;

договори купівлі-продажу державних корпоративних прав;

угоди щодо проведення екологічного аудиту об’єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством;

додаткові угоди на період проведення приватизації -

та розриває контракти з керівниками державних підприємств, функції з управління майном яких передані в управління регіонального відділення;

виступає відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності»:

з боку держави засновником та учасником підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників;

правонаступником державних підприємств, установ та організацій стосовно суб’єктів господарювання, раніше утворених за їх участю, а також державних внесків до статутного капіталу недержавних суб’єктів господарювання;

здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

залучає у випадках, установлених законодавством, на конкурсних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об’єктів приватизації;

підтверджує факт передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), у порядку, встановленому законодавством;

приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації;

приймає відповідно до законодавства рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність;

здійснює вибір та забезпечення способу та умов подальшого використання державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації, в межах чинного законодавства;

організовує та здійснює контроль за утриманням, зберіганням і використанням державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації;

забезпечує внесення інформації до єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації на регіональному рівні, формує звіти, контролює зміст та стан інформації у єдиній комп’ютерній мережі державних органів приватизації щодо її актуальності та достовірності стосовно державного майна відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5.2. У сфері управління корпоративними правами держави, що належать до сфери управління регіонального відділення:

здійснює управління корпоративними правами держави;

здійснює повноваження власника державного майна, в тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління регіонального відділення;

призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

здійснює моніторинг фінансово-економічних показників діяльності господарських товариств, що належать до сфери управління регіонального відділення;

проводить аналіз ефективності управління корпоративними правами держави, що належать до сфери управління регіонального відділення;

здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій, які перебувають в управлінні регіонального відділення;

здійснює погодження (затвердження) фінансових планів господарських товариств, що належать до сфери управління регіонального відділення;

за дорученням Фонду залучається до проведення реструктуризації господарських товариств, у статутних капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які належать до сфери управління регіонального відділення;

за дорученням Фонду бере участь в опрацюванні мирових угод, планів санації і переліків ліквідаційних мас та змін і доповнень до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації;

бере участь у провадженні справ про банкрутство господарських товариств з корпоративними правами держави, що належать до сфери управління регіонального відділення;

проводить моніторинг та контролює сплату дивідендів до державного бюджету господарськими товариствами, що належать до сфери управління регіонального відділення;

забезпечує ведення реєстру корпоративних прав держави по господарських товариствах, повноваження власника у яких здійснює регіональне відділення;

забезпечує погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських товариств, які належать до сфери управління регіонального відділення;

взаємодіє з депозитаріями та зберігачами щодо виконання операцій з цінними паперами, які належать державі та належать до сфери управління регіонального відділення.

5.3. У сфері оренди державного майна:

виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу господарських товариств, що перебувають у державній власності;

здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна по договорах оренди, укладених регіональним відділенням, та договорах оренди, укладених підприємствами, організаціями, установами, розмір орендної плати по яких погоджений регіональним відділенням;

проводить інвентаризацію, оцінку цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду регіональним відділенням, а також нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або виступає її замовником, укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна);

здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;

здійснює контроль за використанням орендованого нерухомого майна, а також майна, що не увійшло у процесі приватизації (корпоратизації) до статутного капіталу господарських товариств, що перебувають у державній власності, та за виконанням умов договорів оренди;

бере участь у здійсненні контролю за поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договору оренди;

здійснює інші функції в сфері орендних відносин за дорученням Фонду.

5.4. У сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

проводить стандартизовану оцінку майна та пакетів акцій акціонерних товариств, що підлягають приватизації, у випадках, встановлених законодавством;

здійснює конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, якщо виступає замовником незалежної оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок у випадках, визначених законодавством;

укладає договори на проведення оцінки майна, у разі якщо виступає замовником незалежної оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок;

здійснює визначення суми компенсації вартості часток (паїв, акцій) відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики оцінки майна;

затверджує (або погоджує) акти оцінки та висновки про вартість майна на підставі результатів рецензування актів оцінки та звітів про оцінку майна.

5.5. У сфері розпорядження земельними ділянками державної власності:

здійснює повноваження власника земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації;

здійснює повноваження щодо розпорядження земельними ділянками державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації;

приймає рішення про внесення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, до статутного капіталу господарських товариств;

здійснює конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, якщо виступає замовником робіт із землеустрою, у випадках, визначених законодавством;

укладає договори на проведення робіт із землеустрою, коли виступає замовником робіт із землеустрою.

5.6. Забезпечує прозорість та відкритість діяльності регіонального відділення шляхом оприлюднення інформації про приватизацію і передачу в оренду державного майна в офіційних друкованих виданнях Фонду - Державному інформаційному бюлетені про приватизацію та додатку до нього - газеті «Відомості приватизації», а також місцевих засобах масової інформації.

5.7. Бере участь відповідно до законодавства в опрацюванні питань щодо передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також питань щодо передачі об’єктів комунальної власності в державну власність.

5.8. За погодженням з Фондом приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що належать до сфери його управління.

5.9. Здійснює управління підприємствами та організаціями, заснованими на державній власності, що перебувають у сфері його управління.

5.10. Надає у встановленому порядку звітну інформацію з питань діяльності регіонального відділення.

5.11. Забезпечує відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, які перебувають в управлінні регіонального відділення Фонду.

5.12. Вживає заходів для забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації.

5.13. Організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників регіонального відділення і представництв Фонду, забезпечує впровадження передових методів і досвіду роботи.

5.14. Бере участь у методологічному забезпеченні з питань, віднесених до його компетенції.

{Підункт 5.15 пункту 5 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1369 від 15.05.2014}

{Підункт 5.16 пункту 5 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1369 від 15.05.2014}

{Підункт 5.17 пункту 5 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1369 від 15.05.2014}

5.15. Здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством.

6. Регіональне відділення з метою організації своєї діяльності:

6.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

6.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

6.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

6.4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

6.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

6.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

6.8. За наявності у регіонального відділення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наданого Службою безпеки України, провадить зазначену діяльність на суб’єктах режимно-секретної діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці.

6.9. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

7. Регіональне відділення має право:

7.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

7.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

7.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на регіональне відділення завдань.

7.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7.5. Безперешкодного доступу до державного майна підприємств, установ та організацій з метою перевірки законності підстав його використання.

8. Регіональне відділення здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і (у разі утворення) через представництва Фонду державного майна України у районі, місті.

Регіональне відділення здійснює контроль за діяльністю представництва Фонду державного майна України у районі, місті.

9. Регіональне відділення під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

10. Регіональне відділення у межах своїх повноважень видає акти організаційно-розпорядчого характеру.

Акти регіонального відділення можуть бути скасовані Головою Фонду повністю чи в окремій частині.

11. Регіональне відділення очолює начальник, який призначається на посаду Головою Фонду за погодженням з головою місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Фонду.

Начальник регіонального відділення може мати не більше двох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Фонду. Для забезпечення здійснення регіональним відділенням окремих завдань за рішенням Голови Фонду у регіональному відділенні може бути запроваджено додаткову посаду заступника начальника регіонального відділення.

{Пункт 11 в редакції Наказів Фонду державного майна № 1050 від 18.07.2013, № 1369 від 15.05.2014}

12. Начальник регіонального відділення:

здійснює керівництво регіональним відділенням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання регіональним відділенням відповідно актів законодавства, наказів Фонду, доручень Голови Фонду, його першого заступника та заступника;

вносить Голові Фонду пропозиції щодо пріоритетів роботи регіонального відділення і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи регіонального відділення;

звітує перед Головою Фонду щодо виконання покладених на регіональне відділення завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів у регіональне відділення, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників регіонального відділення, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

вносить Голові Фонду пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників представництва Фонду в районі, місті;

порушує перед Головою Фонду питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо їх заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази регіонального відділення;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи регіонального відділення і посадові інструкції працівників;

надає довіреності на ведення справ по захисту інтересів держави в суді, а також на укладання договорів купівлі-продажу, оренди державного майна та з інших питань, пов’язаних з діяльністю регіонального відділення;

відповідно до наказів Фонду про затвердження переліків об’єктів, які підлягають підготовці до продажу, та у разі ліквідації режимно-секретного підрозділу в регіональному відділенні бере участь у комісіях з приватизації державних підприємств, які є суб’єктами режимно-секретної діяльності;

здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

{Абзац сімнадцятий пункту 12 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1369 від 15.05.2014}

{Абзац вісімнадцятий пункту 12 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1369 від 15.05.2014}

Начальник регіонального відділення підзвітний та підконтрольний Голові Фонду.

13. У регіональному відділенні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватись колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу регіонального відділення.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у регіональному відділенні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником регіонального відділення.

14. Регіональні відділення діють на підставі положень, які затверджуються Головою Фонду.

15. Регіональне відділення утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Структуру, штатний розпис та кошторис регіонального відділення затверджує Голова Фонду.

Чисельність працівників регіонального відділення затверджує Голова Фонду в межах чисельності працівників, затвердженої Кабінетом Міністрів України для регіональних відділень Фонду.

Начальник регіонального відділення вносить Голові Фонду пропозиції щодо чисельності працівників представництв Фонду державного майна України в районі, місті.

Працівники регіонального відділення за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.

16. Регіональні відділення є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

В.о. начальника Управління
кадрової роботи


В.О. Жежераon top