Document z0935-04, valid, current version — Adoption on June 30, 2004
( Last event — Entry into force, gone August 7, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2004 N 1284
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 935/9534

Про затвердження Положення про порядок
та умови проведення конкурсу з визначення
адміністратора Єдиної інформаційної системи
з обліку, зберігання та оцінки майна,
що реалізується за рішеннями органів
виконавчої влади

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 11.02.2004 N 154 ( 154-2004-п ) "Деякі питання організації
обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями
органів виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок та умови проведення
конкурсу з визначення адміністратора Єдиної інформаційної системи
з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями
органів виконавчої влади (додається).
2. Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних
прав держави подати цей наказ в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню офіційних друкованих видань у десятиденний
термін з дня державної реєстрації цього наказу забезпечити його
публікацію у газеті "Відомості приватизації" та "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію".
4. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України, засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю у десятиденний
термін з дня державної реєстрації цього наказу забезпечити його
розміщення на Web-сторінці Фонду.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду державного майна України Григоренка Є.М.
Голова Фонду М.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
30.06.2004 N 1284
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 935/9534

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови проведення конкурсу
з визначення адміністратора Єдиної інформаційної
системи з обліку, зберігання та оцінки майна,
що реалізується за рішеннями органів
виконавчої влади

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 154
( 154-2004-п ) "Деякі питання організації обліку, зберігання та
оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої
влади".
1.2. Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу
з визначення адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку,
зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів
виконавчої влади (далі - Єдина інформаційна система).
1.3. Адміністратор Єдиної інформаційної системи визначається
строком на 3 роки.
2. Комісія з проведення конкурсу
2.1. Для організації і проведення конкурсу наказом Фонду
державного майна України утворюється конкурсна комісія (далі -
комісія) у складі: голови та секретаря комісії - представників
Фонду державного майна України та п'ятьох членів комісії - по
одному представнику за поданням Кабінету Міністрів України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України, Міністерства юстиції України, Державної митної служби
України, Державної податкової адміністрації України. Рівень
представництва членів комісії, крім секретаря, повинен бути не
нижчим ніж директор Департаменту. Зміни до складу комісії вносяться наказом Фонду державного
майна України. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством,
цим Положенням та рішеннями, які приймаються самою комісією.
2.2. Основними завданнями та функціями комісії є: визначення терміну проведення конкурсу; затвердження інформаційного повідомлення про проведення
конкурсу; визначення учасників конкурсу; розгляд конкурсних пропозицій; визначення переможця конкурсу; складання протоколів про результати проведення конкурсу та
подання їх на затвердження Голові Фонду державного майна України; встановлення форми примірного договору між адміністратором та
учасниками Єдиної інформаційної системи.
2.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова
комісії, який у межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях; організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених
цим Положенням; залучає у разі потреби експертів та консультантів до
підготовки необхідних матеріалів.
2.4. Для опрацювання документів, поданих претендентами на
участь у конкурсі, наказом Фонду державного майна України
створюється робоча група у складі фахівців Фонду державного майна
України. До повноважень робочої групи належать: підготовка інформаційного повідомлення про оголошення
конкурсу; розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою
з'ясування їх повноти і відповідності пункту 3.2 цього Положення; підготовка інформації для комісії щодо наявності у
претендентів всіх документів, передбачених пунктом 3.2 Положення.
3. Порядок та умови участі в конкурсі
3.1. Фонд державного майна України не пізніше ніж за два
тижні до оголошеної дати проведення конкурсу публікує в додатку до
"Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті
"Відомості приватизації" інформаційне повідомлення, яке повинне
містити: дату, час і місце проведення конкурсу; порядок подання і кінцевий термін прийняття документів на
участь у конкурсі та їх перелік; вимоги до претендента на участь в конкурсі; адресу, за якою приймаються документи, телефон для довідок. Інформаційне повідомлення може бути опубліковано додатково в
інших офіційних засобах масової інформації або розміщено в
INTERNET на Web-сторінках учасників Єдиної інформаційної системи.
3.2. Для участі в конкурсі претендент подає такі документи: заяву на участь у конкурсі, підписану та засвідчену печаткою,
із зазначенням повної назви претендента, реквізитів
(місцезнаходження, телефон, телефакс), складу керівництва
(прізвище, посада), чисельності працівників, спеціалізації (виду
діяльності); документ, що засвідчує повноваження представника юридичної
особи. До заяви додаються: копії установчих документів та свідоцтва про державну
реєстрацію; за затвердженою формою річна фінансова звітність за останній
звітний рік та останній звітний період; довідка про фінансово-господарську діяльність за три
попередніх роки; інформація про наявність мережі своїх структурних підрозділів
за адміністративно-територіальними одиницями України; обґрунтована інформація щодо технічних можливостей для
забезпечення супроводження Єдиної інформаційної системи; копія ліцензії Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України на проведення
робіт у галузі технічного захисту інформації; інформація про супроводження інформаційних систем
загальнодержавного значення та баз даних загальнодержавного
значення з основними їх характеристиками та інформація про
Web-сторінку, яка включає показники відвідування, частоту
оновлення інформації, повноту тощо; інформація про наявність фахівців з досвідом розробки та
впроваджень інформаційних систем; відгук замовників про роботу щодо супроводження інформаційних
систем та баз даних (за наявності).
3.3. У разі подання неповного комплекту документів або
подання їх після встановленого терміну прийняття документів заяви
про участь у конкурсі не розглядаються.
3.4. Документи з проведення конкурсу реєструються секретарем
комісії за датою їх надходження в присутності претендента, про що
претендент ставить свій підпис в журналі реєстрації.
3.5. Конкурс проводиться комісією за наявності двох і більше
допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли в
установлений термін після опублікування повідомлення про
проведення конкурсу.
4. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі
4.1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2004 року N 154 ( 154-2004-п ) "Деякі питання
організації обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за
рішеннями органів виконавчої влади" до участі в конкурсі
допускаються виключно суб'єкти господарювання державного сектору
економіки, які мають: розгалужену мережу своїх структурних підрозділів, пов'язаних
єдиним телекомунікаційним зв'язком; достатню технічну можливість для супроводження Єдиної
інформаційної системи; досвід супроводження інформаційних систем загальнодержавного
значення.
5. Порядок проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться у два етапи. 5.1.1. На першому етапі комісією розглядаються заяви на
участь у конкурсі. Здійснюється опис поданих претендентами
документів. Засідання комісії на першому етапі є відкритим. На засіданні
комісії можуть бути присутніми учасники конкурсу. У разі
необхідності отримання додаткової інформації про учасника конкурсу
комісія має право заслухати його на засіданні. Для прийняття рішення щодо відповідності поданих
претендентами документів умовам участі у конкурсі та щодо
реєстрації претендентів як учасників конкурсу (відмови у
реєстрації в разі невідповідності документів вимогам участі у
конкурсі) ці документи передаються на розгляд робочій групі. Робоча група повинна опрацювати документи у п'ятиденний
термін.
5.2. За результатами розгляду робочою групою документів, які
подано претендентами на участь у конкурсі, комісія визначає
учасників конкурсу.
5.3. На другому етапі розглядаються конкурсні пропозиції
учасників конкурсу і визначається переможець конкурсу. Засідання комісії на другому етапі є закритим. 5.4. При визначенні переможця конкурсу комісією також
враховуються наступні показники роботи претендента: можливість створення систем на ліцензійному програмному
забезпеченні (стосовно операційних систем та систем керування
базами даних); досвід у галузі супроводження інформаційних систем; відсутність боргових зобов'язань при здійсненні діяльності,
пов'язаної з наданням аналогічних послуг; характеристика Web-сторінки учасника конкурсу.
5.5. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому
всіх членів комісії. У разі неможливості прийняття участі у
засіданні комісії (хвороба, відрядження, відпустка тощо) членом
комісії, кандидатура якого затверджена наказом, на засідання
направляється уповноважений представник за довіреністю
відповідного учасника Єдиної інформаційної системи.
5.6. Комісія визначає переможця за результатами розгляду та
обговорення конкурсних пропозицій учасника конкурсу.
5.7. Переможцем визначається учасник конкурсу, який має
найкращі показники, передбачені пунктами 3.2 та 5.4 Положення, та
запропонував найбільш привабливі умови своєї діяльності.
5.8. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається
простою більшістю голосів. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття
рішення голоси членів комісії розділилися порівну.
5.9. Після закінчення засідання комісії складається протокол
про результати проведення конкурсу, де зазначаються: відомості про учасників конкурсу; результати голосування; обґрунтування щодо визначення переможця конкурсу.
5.10. Протокол про результати проведення конкурсу
підписується всіма членами комісії, які брали участь у
голосуванні.
5.11. Протокол про результати проведення конкурсу подається
на затвердження Голові Фонду державного майна України, який
затверджує протокол протягом п'яти робочих днів з дня його
надходження на затвердження. Облік протоколів про результати конкурсу, а також матеріалів,
які подаються на розгляд до комісії, ведеться Фондом державного
майна України.
5.12. Інформація про результати конкурсу в п'ятиденний термін
після затвердження протоколу надсилається всім учасникам конкурсу,
а також претендентам, які не були допущені до участі у конкурсі.
5.13. Інформація про результати конкурсу публікується в
додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" -
газеті "Відомості приватизації". Інформацію може бути опубліковано
додатково в інших офіційних засобах масової інформації.
6. Розгляд спорів
6.1. У разі незгоди з результатами конкурсу учасник протягом
десяти днів з моменту отримання інформації щодо переможця конкурсу
може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на
засіданні комісії.
6.2. Засідання комісії проводиться в двадцятиденний термін з
моменту закінчення терміну оскарження, передбаченого пунктом 6.1
Положення, про що повідомляється учаснику конкурсу, яким подано
скаргу, за три дні до його засідання. У засіданні комісії має
право брати участь цей учасник конкурсу.
6.3. Розгляд скарги здійснюється у порядку, встановленому
розділом 5 цього Положення.
6.4. Результати конкурсу можуть бути оскаржені учасником
конкурсу до суду.
Заступник директора Департаменту
стратегії управління та обліку
корпоративних прав держави І.Кравчукon top