Document z0924-17, valid, current version — Adoption on July 10, 2017
( Last event — Entry into force, gone August 22, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2017  № 254


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2017 р.
за № 924/30792

Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів

Відповідно до Закону України “Про екологічний аудит” та підпункту 76 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 січня 2007 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2007 року за № 295/13562, що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності (Лук’янчук С.І.) забезпечити:

1) в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) організацію виконання вимог цього наказу у повному обсязі.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вакараша В.М.

Міністр

О.М. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України


Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
10.07.2017 № 254


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2017 р.
за № 924/30792

ЗМІНИ
до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів

1. У пункті 2.1 глави 2:

в абзаці першому слова “(бакалавр, спеціаліст, магістр)” виключити, слово “довідку” замінити словом “свідоцтво”;

в абзаці другому слово “напрямів” замінити словами “галузей знань”.

2. У главі 3:

1) в абзаці п’ятому пункту 3.1 слово “довідки” замінити словом “свідоцтва”;

2) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

“3.3. Подані документи реєструються Мінприроди в установленому законодавством порядку.”;

3) у пункті 3.6 слово “термін” замінити словом “строк”.

3. У главі 4:

1) абзац п’ятий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

“Засідання Комісії із сертифікації проводиться за необхідності, але не частіше одного разу на місяць.”;

2) абзац шостий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

“Засідання екзаменаційної комісії проводиться за необхідності, але не частіше одного разу на три місяці.”.

4. У главі 5:

1) у підпункті 5.2.3 пункту 5.2 слово “терміну” замінити словом “строку”;

2) у пункті 5.3:

у підпункті 5.3.4 друге речення виключити;

абзац третій підпункту 5.3.5 викласти в такій редакції:

“Другий блок містить 2 питання з основ правового регулювання господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.”;

3) у підпунктах 5.5.2, 5.5.4 пункту 5.5 слово “термін” замінити словом “строк”.

5. У пункті 6.7 глави 6 слова “термін чинності” замінити словами “строк дії”.

6. У пункті 7.4 глави 7 слова “Термін чинності” замінити словами “Строк дії”.

7. У пунктах 8.1, 8.2 глави 8 слова “терміну чинності” замінити словами “строку дії”.

8. У пунктах 9.5, 9.7 глави 9 слово “термін” замінити словом “строк”.

9. У додатках:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання сертифіката екологічного аудитора (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”)

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

05

Спеціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

08

Право

081

Право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

106

Географія

11

Метематика та статистика

111

Математика

113

Прикладна математика

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

135

Суднобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

187

Деревообробні та меблеві технології

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

21

Ветеринарна медицина

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

22

Охорона здоров’я

222

Медицина

226

Фармація, промислова фармація

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

293

Міжнародне право

”;

2) у додатку 2:

в абзаці першому слова “терміну чинності” замінити словами “строку дії”;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.”;

3) у додатках 5, 7 слова “МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ” замінити словами “МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ”;

4) у додатку 8:

слова “МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ” замінити словами “МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ”;

слова “Мінприроди України” замінити словом “Мінприроди”.

10. У тексті Положення слова “Мінприроди України” в усіх відмінках замінити словом “Мінприроди” у відповідному відмінку.

Директор Департаменту
екологічної безпеки
та дозвільно-ліцензійної
діяльності
С.І. Лук’янчукon top