Document z0923-01, invalid, current version — Loss of force on January 21, 2011, on the basis - z1426-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 306 від 01.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2001 р.
за N 923/6114
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 993 ( z1426-10 ) від 23.12.2010 }
Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення
про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 575 ( z1156-03 ) від 01.12.2003
N 87 ( z0315-05, z0316-05 ) від 28.02.2005 }
{ У назві та тексті Наказу слова "рахунків в установах
банків" замінено на слова "рахунків у фінансових
установах" згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 87 ( z0315-05 ) від 28.02.2005 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), статей 8, 11 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та в зв'язку з
прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) Н А К А З У Ю: ( Преамбула в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 87 ( z0315-05 ) від 28.02.2005 )
1. Затвердити Порядок подання податковим органам Повідомлення
про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах (далі -
Порядок), що додається.
2. Начальнику Головного управління обліку та державних
реєстрів платників податків Сердюк Н.П. подати вказаний Порядок до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державної
податкової адміністрації України від 7 березня 1998 року N 100
( z0190-98 ) "Про затвердження форми і змісту повідомлення про
відкриття (закриття) рахунків суб'єктів підприємницької діяльності
в установах банків", зареєстрований в Мінюсті 24 березня 1998 року
за N 190/2630.
4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
виконання вимог Порядку.
5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації Порядку забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
Голова М.Я. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
01.08.2001 N 306
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2001 р.
за N 923/6114
Порядок
подання податковим органам Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в фінансових установах
( У назві, тексті та додатках до цього Порядку слова "банк"
та "установа банку" у всіх відмінках та числах замінено
на слова "фінансова установа" у відповідних відмінках та
числах згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 87 ( z0316-05 ) від 28.02.2005 )

З метою забезпечення виконання вимог статті 5 Закону України
"Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), статей 8, 11 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) цим
Порядком установлюється послідовність дій фінансових установ,
платників податків та органів державної податкової служби при
взятті на облік в органах державної податкової служби рахунків
платників податків, відкритих у фінансових установах. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 575 ( z1156-03 ) від 01.12.2003, в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 87
( z0316-05 ) від 28.02.2005 )
1. Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку в фінансовій
установі (далі - Повідомлення) суб'єкти господарювання (далі -
Платники) направляють відповідно до чинного законодавства у
державний податковий орган, де вони взяті на податковий облік.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 575 ( z1156-03 ) від 01.12.2003 )
2. Повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття
або закриття рахунку в фінансовій установі (включаючи день
відкриття або закриття) подається Платником особисто або
надсилається поштою на адресу відповідного державного податкового
органу з повідомленням про вручення. Повідомлення про зміну, а саме відкриття, закриття рахунку
Платника подає за Платника фінансова установа. Повідомлення
подається протягом трьох робочих днів з дня відкриття (закриття)
рахунку (включаючи день відкриття (закриття) особисто фінансовою
установою або надсилається поштою з повідомленням про вручення на
адресу відповідного органу державної податкової служби, у якому
Платник обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових
платежів). Інформація про Платника заповнюється посадовою особою
фінансової установи згідно з додатком 1, де підпис Платника не
заповнюється, а замість печатки Платника ставиться печатка
фінансової установи. ( Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 575 ( z1156-03 ) від
01.12.2003 ) Повідомлення про відкриття (закриття) власних
кореспондентських рахунків фінансові установи можуть надавати в
електронному вигляді. ( Пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 575 ( z1156-03 ) від
01.12.2003 )
3. Форма Повідомлення Платника наведена в додатку 1 до
Порядку.
4. Повідомлення друкується та заповнюється кульковою ручкою,
пастою темного кольору.
5. У тексті Повідомлення підчистки і виправлення не
допускаються.
6. Повідомлення реєструється відповідним підрозділом
податкової служби з обробки вхідної кореспонденції за умови
заповнення всіх реквізитів. Корінець Повідомлення зі штампом
відповідного підрозділу податкової служби та датою реєстрації
повертається Платникові.
7. У триденний термін після дати отримання Повідомлення
Платника орган державної податкової служби надсилає до фінансової
установи, у якому відкрито рахунок, або повертає платнику для
подальшої передачі до фінансової установи корінець Повідомлення
Платника з відміткою про взяття рахунку на податковий облік.
8. Відомості про всі отримані або відправлені повідомлення
відповідними підрозділами податкової служби заносяться до
електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття
(закриття) рахунків в фінансових установах за формою П2 (далі -
Журнал) (додаток 2 до Порядку). Корінці від повідомлень
зберігаються в обліковій справі Платника (реєстраційній частині).
9. Підставою для відмови в узятті рахунку на податковий облік
може бути невідповідність інформації, поданої Платником у
Повідомленні, відомостям з Єдиного банку даних про платників
податків. У разі відмови в узятті рахунку на податковий облік Платнику
надсилається повідомлення за формою П3 (додаток 3 до Порядку) про
недостовірність даних у поданому ним Повідомленні та про
необхідність усунення виявлених недоліків і повторного подання
Повідомлення.
10. Якщо в процесі діяльності Платника виявляється, що він
подав недостовірну інформацію (код фінансової установи, номер та
вид рахунку, валюта рахунку), то Платнику надсилається
повідомлення податкового органу за формою П3 (додаток 3 до
Порядку) про недостовірність даних у Повідомленні та про
необхідність повторного надання Повідомлення, яке містить
достовірну інформацію. Водночас до фінансової установи, у якій відкрито його
рахунок, надсилається повідомлення податкового органу за формою П4
(додаток 4 до Порядку) про недостовірність даних, указаних
платником у Повідомленні.
11. Про всі виявлені випадки виявлення Повідомлень з
недостовірною інформацією робиться відповідна відмітка в Журналі.
12. Фінансові установи надсилають повідомлення про закриття
та зміну рахунку Платника до органу державної податкової служби, у
якому обліковується платник податків, або забезпечити передання
таких повідомлень до органів державної податкової служби
електронними засобами в порядку, установленому Державною
податковою адміністрацією України.
12.1. Повідомлення про закриття рахунків Платників банки
направляють до державного податкового органу в електронному
вигляді згідно з Порядком передачі банками інформації про
відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття
та зміну рахунків клієнтів - платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби
електронними засобами та заповнення розрахункових документів у
разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення
платежів з бюджету, затвердженим наказом Державної податкової
адміністрації України від 01.07.2002 N 301 ( z0735-02 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за
N 735/7023 (із змінами та доповненнями).
12.2. У разі ліквідації банку повідомлення про закриття
рахунків Платників подає ліквідатор банку у порядку, установленому
для банків. Якщо ліквідатор банку не має доступу до електронної пошти
Національного банку України, то повідомлення про закриття рахунків
Платників подається ліквідатором протягом трьох робочих днів від
дня закриття рахунку (включаючи день закриття) особисто або
надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу
відповідного органу державної податкової служби, у якому Платник
обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових
платежів). Інформація про Платника заповнюється ліквідатором банку
згідно з додатком 1 до Порядку подання податковим органам
Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 01.08.2001 N 306 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 31.10.2001 за N 923/6114, де місце для підпису Платника не
заповнюється, замість печатки Платника ставиться печатка банку
(ліквідатора), а в даних про посаду відповідальної особи банку
зазначається "Ліквідатор".
12.3. Іншими фінансовими установами повідомлення про закриття
рахунків Платників подається протягом трьох робочих днів від дня
закриття рахунку (уключаючи день закриття) особисто або
надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу
відповідного органу державної податкової служби, у якому Платник
обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових
платежів). Інформація про Платника заповнюється фінансовою
установою згідно з додатком 1 до Порядку подання податковим
органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах
банків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації
України від 01.08.2001 N 306 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114, де місце для підпису
Платника не заповнюється, а замість печатки Платника ставиться
печатка фінансової установи. ( Пункт 12 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 87 ( z0316-05 ) від 28.02.2005 )
Начальник Головного управління обліку
та державних реєстрів платників
податків Н.П. Сердюк
"____" _______________ _______ Додаток 1
число, місяць (словами), рік до Порядку подання
податковим органам
Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в
фінансових установах
Форма N П1
В ДПІ/ДПА _______________________________________________________
(район, місто)
ПОВІДОМЛЕННЯ
від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в
фінансовій установі
Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО,
або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА
України ------------------- -------------------
Назва (ПІБ - для фізичних осіб) __________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання)_______________________________
Код фінансової установи__________ Назва фінансової установи_______
Відкрито (закрито) рахунок N _____________Валюта рахунку__________
(непотрібне закреслити)
Вид рахунку __________________ Дата операції "___"________20__року
Керівник (підприємець) ______________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Банківські реквізити перевірено ________ ________ _____________
Відповідальна особа фінансової (посада) (підпис) (прізвище,
установи ініціали)
М.П.
Повідомлення отримано "___"___________20__року
Відповідальна особа податкового органу ______________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
М.П. ------------------------------------------------------------------ Корінець повідомлення
від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій
установі
(надається фінансовій установі)
Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО,
або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА
України ------------------- ------------------- У ДПІ/ДПА ________________________________________________________
(район, місто) Назва (ПІБ - для фізичних осіб) __________________________________ __________________________________________________________________
Код фінансової установи_______ Назва фінансової установи__________
Відкрито рахунок N_________ Дата операції "___"___________20__року
Повідомлення платника від "___" ________________20__ року отримано
"___"___________20__року
Рахунок узято на облік "___"________20__р.
Відповідальна особа _____________ _______________ ________________
податкового органу М.П. (підпис) (прізвище, (телефон)
ініціали)
Дозволяю розпочати операції на рахунку ____________ ______________
Відповідальна особа фінансової (підпис) (прізвище,
установи ініціали)
М.П. ------------------------------------------------------------------ Корінець повідомлення
від платника податків про відкриття (закриття) рахунку
в фінансовій установі
(залишається у платника)
Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО,
або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА
України ------------------- ------------------- У ДПІ/ДПА ________________________________________________________
(район, місто) Назва (ПІБ - для фізичних осіб) __________________________________ __________________________________________________________________
Код фінансової установи____________ Відкрито (закрито) (непотрібне
закреслити)
рахунок N _____________________
Дата операції "___"___________20__року
Повідомлення надано "___"___________20__року,
отримано"___"___________20__року
Відповідальна особа податкового органу _________ _________________
ШТАМП (підпис) (прізвище,
ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ ініціали)
Примітка. Дані в повідомленні простим шрифтом заповнює
платник, жирним шрифтом - податковий орган, жирним курсивом -
фінансова установа.
Додаток 2
до Порядку подання
податковим органам
Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в
фінансових установах
Форма N П2
Журнал
реєстрації повідомлень про відкриття (закриття) рахунків в
фінансових установах
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип | Дата | Дата | Код за |Код | Номер | Дата | Дата | Дата |Примітка| |з/п|операції|повідом-|отримання | ЄДРПОУ |фі- |рахунку|операції| взяття | виявлення | | | | | лення | повідом- | платника |нан- | | | рахунку |недостовірних| | | | | | лення | податків |сової| | | на | даних у | | | | | |податковим| або |уста-| | |податковий| повідомленні| | | | | | органом | реєстра- |нови | | | облік | | | | | | | | ційний | | | | | | | | | | | |(обліковий)| | | | | | | | | | | | номер, | | | | | | | | | | | | або | | | | | | | | | | | | ідентифі- | | | | | | | | | | | | каційний | | | | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | | | | з ДРФО | | | | | | | |---+--------+--------+----------+-----------+-----+-------+--------+----------+-------------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - порядковий номер заповнення журналу; 2 - тип операції: відкрито, закрито; 3 - дата повідомлення, указана платником; 4 - дата отримання повідомлення податковим органом; 5 - код платника податків з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер
Державного реєстру фізичних осіб або реєстраційний (обліковий)
номер; 6 - Код фінансової установи, в якому відкрито (закрито)
рахунок; 7 - номер рахунку платника; 8 - дата відкриття (закриття) рахунку; 9 - дата взяття рахунку на податковий облік; 10 - дата анулювання повідомлення (зняття рахунку з
податкового обліку); 11 - примітка.
"____" _______________ _______ Додаток 3
число, місяць (словами), рік до Порядку подання
податковим органам
Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в
фінансових установах
Форма N П3
Платнику податків ________________________________________________
(повна назва платника податків (прізвище, ім'я
по батькові - для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності) Поштова адреса ___________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ НБ N 0000000
податкового органу про недостовірність даних у повідомленні
платника податків про відкриття (закриття) рахунку
ДПА/ДПІ ______________________________________________ повідомляє,
що в повідомленні платника податків ______________________________ __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер), повна назва платника податків (прізвище, ім'я по батькові - для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності)
від "_____"___________20__р. N_______________про відкриття рахунку
N _____________ в фінансовій установі_____________________________
(назва фінансової установи,
код фінансової установи)
виявлено таке: ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Вам необхідно в триденний термін подати повторне повідомлення.
Відповідальна особа ___________ __________________ ____________
податкового органу (підпис) (прізвище, (телефон)
ініціали)
М.П.
------------------------------------------------------------------
"____" _______________ _______
число, місяць (словами), рік
Корінець повідомлення НБ N 0000000
податкового органу про недостовірність даних у повідомленні
платника податків про відкриття (закриття) рахунку
(залишається в податковому органі)
ДПА/ДПІ ______________________________________________ повідомляє,
що в повідомленні платника податків ______________________________ __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер), повна назва платника податків (прізвище, ім'я по батькові - для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності)
від "_____"___________20__р. N_______________про відкриття рахунку
N _____________ в фінансовій установі_____________________________
(назва фінансової установи,
код фінансової установи)
виявлено таке: ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідальна особа ___________ __________________ ____________
податкового органу (підпис) (прізвище, (телефон)
ініціали)
М.П.
"____" _______________ _______ Додаток 4
число, місяць (словами), рік до Порядку подання
податковим органам
Повідомлення про відкриття
(закриття) рахунків в
фінансових установах
Форма N П4
В фінансову установу _____________________________________________
(найменування фінансової установи,
код фінансової установи) Поштова адреса ___________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ НБ N 0000000
податкового органу про недостовірність даних у повідомленні
платника податків про відкриття (закриття) рахунку
ДПА/ДПІ ______________________________________________ повідомляє,
що в повідомленні платника податків ______________________________ __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер), повна назва платника податків (прізвище, ім'я по батькові - для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності)
від "_____"___________20__р. N_______________про відкриття рахунку
N _____________ в фінансовій установі_____________________________
(назва фінансової установи,
код фінансової установи)
виявлено таке: ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідальна особа ___________ __________________ ____________
податкового органу (підпис) (прізвище, (телефон)
ініціали)
М.П.
------------------------------------------------------------------
"____" _______________ _______
число, місяць (словами), рік
Корінець повідомлення НБ N 0000000
податкового органу про недостовірність даних у повідомленні
платника податків про відкриття (закриття) рахунку
(залишається в податковому органі)
ДПА/ДПІ ______________________________________________ повідомляє,
що в повідомленні платника податків ______________________________ __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер), повна назва платника податків (прізвище, ім'я по батькові - для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності)
від "_____"___________20__р. N_______________про відкриття рахунку
N _____________ в фінансовій установі_____________________________
(назва фінансової установи,
код фінансової установи)
виявлено таке: ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідальна особа ___________ __________________ ____________
податкового органу (підпис) (прізвище, (телефон)
ініціали)
М.П.on top