Document z0918-11, valid, current version — Adoption on July 18, 2011
( Last event — Entry into force, gone August 12, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.07.2011 N 1083
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2011 р.
за N 918/19656

Про внесення змін
до Положення про порядок видачі сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 19 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), з метою оптимізації процедури видачі суб'єктам
господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про порядок видачі сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 14.03.2002 N 479 ( z0312-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за
N 312/6600, такі зміни: абзац третій пункту 1 розділу II викласти в такій редакції: "виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб) та витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(для юридичних осіб)"; пункт 4 розділу II викласти в такій редакції: "4. У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, виданих суб'єкту господарювання, який
ініціює отримання сертифіката, має бути зазначений вид діяльності,
пов'язаний з оцінкою майна. У разі якщо витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, виданий суб'єкту господарювання,
містить види діяльності, які відповідно до законодавства є
виключними та здійснюються на підставі ліцензій, суб'єкт
господарювання подає до Фонду державного майна України інформацію
про наявність (відсутність) у нього ліцензій на здійснення такої
діяльності, завірену підписом керівника та печаткою".
2. Керівнику Департаменту оціночної діяльності забезпечити в
установленому законодавством порядку подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше
з дня його офіційного опублікування.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишинаon top