Document z0904-12, valid, current version — Adoption on May 18, 2012
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2015. Take a look at the history? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 904/21216

ЗМІНИ
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

1. У розділі VI:

1.1. Пункти 1-4 викласти в такій редакції:

"1. Звіт про фінансові результати (за формою № 2-дс згідно з додатком 2 до цього Національного положення (стандарту)) відображає інформацію про доходи, витрати, дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта державного сектору та бюджету протягом звітного періоду.

2. Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I. Фінансовий результат діяльності;

II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III. Виконання бюджету (кошторису).

3. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід відображається у звіті про фінансові результати у разі збільшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов’язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника).

4. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати у разі зменшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов’язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником).".

1.2. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацію видатків та кредитування бюджету за звітний період та попередній звітний період.".

1.3. Доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

"11. У розділі ІІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами у порівнянні із затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

У цьому звіті визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

Фактичні суми виконання (касові видатки) у звіті про фінансові результати слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.".

2. У другому реченні пункту 2 розділу Х слово "надзвичайної" виключити.

3. Доповнити пункт 7 розділу XI новими підпунктами такого змісту:

"7.6. Інформація про виконання бюджету (кошторису) щодо:

різниці між остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін і фактичними сумами виконання (касовими видатками) та причини їх виникнення;

причини відхилення між затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

7.7. Інформація про виконання бюджету щодо наданих з бюджету кредитів, взаємних розрахунків бюджетів, цінних паперів, фінансування бюджету".

4. Додатки 1-4 викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.БАЛАНС
на ____________ 20__ року

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:


залишкова вартість

010знос

011

первісна вартість

012

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

020

накопичена амортизація

021

первісна вартість

022

Незавершені капітальні інвестиції

030

Запаси

040

Малоцінні та швидкозношувані предмети

050

Готова продукція

060

Інші нефінансові активи

070

Усього за розділом I

100

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

110Довгострокові фінансові інвестиції

120Поточна дебіторська заборгованість:


за розрахунками з бюджетом

130за розрахунками за товари, роботи, послуги

140

за наданими кредитами

150

за виданими авансами

160

за розрахунками із соціального страхування

170за внутрішніми розрахунками

180

інша поточна дебіторська заборгованість

190

Поточні фінансові інвестиції

200

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:
національній валюті, у тому числі в:

210касі

211

казначействі

212

установах банків

213

іноземній валюті

220Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку

230

рахунках в установах банків, у тому числі:

240

у національній валюті

241в іноземній валюті

242Інші фінансові активи

250

Усього за розділом II

280III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290

БАЛАНС

300

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

330

Фонд дооцінки

340

Фінансовий результат

350

Капітал у підприємства

360

Резерви

370

Усього за розділом I

410

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:


за цінними паперами

420за кредитами

430

інші довгострокові зобов’язання

440

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

450

Поточні зобов'язання:
за платежами до бюджету

460

за розрахунками за товари, роботи, послуги

470

за кредитами

480

за одержаними авансами

490

за розрахунками з оплати праці

500

за розрахунками із соціального страхування

510за внутрішніми розрахунками

520

інші поточні зобов’язання

530

Усього за розділом II

570

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590

БАЛАНС

600

Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ____________ 20__ року

Форма № 2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування

010Доходи від надання послуг

020Доходи від продажу

030Фінансові доходи

040Інші доходи від обмінних операцій

050Всього доходів від обмінних операцій

080Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження

090Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

100Трансферти

110Надходження до державних цільових фондів

120Інші доходи від необмінних операцій

130Всього доходів від необмінних операцій

170Всього доходів

200ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на оплату праці

210Відрахування на соціальні заходи

220Матеріальні витрати

230Амортизація

240Фінансові витрати

250Інші витрати за обмінними операціями

260Всього витрат за обмінними операціями

290Витрати за необмінними операціями
Трансферти

300Інші витрати за необмінними операціями

310Всього витрат за необмінними операціями

340Всього витрат

400Профіцит/дефіцит за звітний період

410II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

440

Оборона

450

Громадський порядок, безпека та судова влада

460

Економічна діяльність

470

Охорона навколишнього природного середовища

480

Житлово-комунальне господарство

490

Охорона здоров’я

500

Духовний та фізичний розвиток

510

Освіта

520Соціальний захист та соціальне забезпечення

530III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на звітний період

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 5 мінус графа 4)

план на звітний період

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ
Податкові надходження

560
Неподаткові надходження

570
Доходи від власності та підприємницької діяльності

571

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

572

Інші неподаткові надходження

573

Власні надходження бюджетних установ

574

Бюджетні асигнування

575

Доходи від операцій з капіталом

580
Офіційні трансферти

590

Надходження державних цільових фондів

600

Надходження Фонду соціального захисту інвалідів

601

Надходження Пенсійного фонду України

602

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

603

Надходження Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

604

Надходження Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

605

Інші надходження

606

Всього доходів

700
ВИТРАТИ

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

720

Використання товарів і послуг

730

Обслуговування боргових зобов'язань

740

Поточні трансферти

750

Соціальне забезпечення

760

Інші видатки

770

Нерозподілені видатки

780

Придбання основного капіталу

790

Капітальні трансферти

800

Надання кредитів

810

Всього витрат

830
Профіцит/дефіцит за звітний період

840
Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 20__ рік

Форма № 3-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від операційної діяльності, всього

010

у тому числі за: обмінними операціями:

020

бюджетні асигнування

021доходи від надання послуг

022

інші надходження від обмінних операцій

023необмінними операціями:

030податкові надходження

031неподаткові надходження

032

трансферти

033

надходження до державних цільових фондів

034

інші надходження від необмінних операцій

035

Витрати на операційну діяльність, всього

040

у тому числі: витрати за обмінними операціями:

050витрати на оплату праці

051відрахування на соціальні заходи

052

оплата товарів, робіт, послуг

053

інші витрати за обмінними операціями

054витрати за необмінними операціями:

060трансферти

061

інші витрати за необмінними операціями

062

Чистий рух коштів від операційної діяльності

070

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від інвестиційної діяльності за обмінними операціями, всього

080

у тому числі від продажу:

090фінансових інвестицій

091

основних засобів

092

нематеріальних активів

093Інші надходження

100

Витрати на інвестиційну діяльність за обмінними операціями, всього

110

у тому числі в результаті придбання:

120фінансових інвестицій

121

основних засобів

122

нематеріальних активів

123Інші витрати

130

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

140

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, всього

150у тому числі від:

160повернення кредитів

161отримання позик

162

отримання відсотків (роялті)

163

Інші надходження

170

Витрати на фінансову діяльність за обмінними операціями, всього

180

у тому числі:

190

надання кредитів

191

погашення позик

192сплата відсотків

193

Інші витрати

200

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

210

Чистий рух коштів за звітний період

220

Залишок коштів на початок року

230

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

240

Залишок коштів на кінець року

250

Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)

Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 20__ рік

Форма № 4-дс

Стаття

Код рядка

Внесений капітал

Фонд дооцінки

Фінансовий результат

Капітал у підприємства

Резерви

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на початок року

010Коригування:
Зміна облікової політики

020Виправлення помилок

030Інші зміни

040Скоригований залишок на початок року

050Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів

060Уцінка основних засобів

070Дооцінка незавершеного будівництва

080Уцінка незавершеного будівництва

090Дооцінка нематеріальних активів

100Уцінка нематеріальних активів

110Профіцит /дефіцит за звітний період

120Збільшення капіталу в підприємства

130Зменшення капіталу в підприємства

140Інші зміни в капіталі

150Разом змін в капіталі

180Залишок на кінець звітного періоду

190Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)
on top