Document z0899-01, first version — Adoption on October 8, 2001
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 401 від 08.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2001 р.
за N 899/6090

Про внесення змін та доповнень до Порядку направлення
органами державної податкової служби України
податкових вимог платникам податків

Відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Порядку направлення органами
державної податкової служби України податкових вимог платникам
податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації
України від 03.07.2001 N 266 ( z0595-01 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16.07.2001 за N 595/5786 (додаються).
2. Начальнику Головного управління стягнення податкової
заборгованості Ріжку І.М. подати цей наказ до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 3-денний
термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Кальніченка І.В.
Голова М.Я. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
08.10.2001 N 401
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2001 р.
за N 899/6090
Зміни та доповнення
до Порядку направлення органами державної податкової служби
України податкових вимог платникам податків
1. Пункт 3 Порядку доповнити підпунктом 3.4 такого змісту: "3.4. Сума податкового боргу в податковій вимозі
проставляється в гривнях з двома десятковими знаками".
2. Підпункт 4.4 пункту 4 Порядку доповнити другим абзацом
такого змісту: "Дати виникнення податкового боргу у першій та другій
податкових вимогах збігаються за умови, що в період від першої до
другої податкової вимоги не було жодного дня, коли у платника
податків не існувало податкового боргу".
3. Другий абзац підпункту 4.6 пункту 4 Порядку викласти в
такій редакції: "Консолідованим вважається борг, визначений у першій
податковій вимозі, збільшений на суму податкового боргу, що виник
до виставлення другої податкової вимоги, та зменшений на суму
фактично погашеного податкового боргу за цей період".
4. Підпункт 5.1 пункту 5 Порядку доповнити другим абзацом
такого змісту: "Податковим органом ведуться окремі реєстри податкових вимог,
які формуються: - на підставі облікових даних з картки особового рахунку
платника податків; - на підставі подання іншого контролюючого органу, яке
надсилається до відповідного органу державної податкової служби ".
5. Підпункт 5.4 пункту 5 Порядку викласти в такій редакції: "5.4. Після формування податкової вимоги та внесення даних до
відповідного реєстру в той самий день податкова вимога передається
структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, для вручення платнику
податків".
6. Підпункт 5.8 пункту 5 Порядку викласти в такій редакції: "5.8. Якщо податковий орган або пошта не може вручити
платнику податків податкову вимогу у зв'язку з такими випадками: 1) незнаходженням посадових осіб, 2) їх відмовою прийняти податкову вимогу, 3) незнаходженням фактичного місцезнаходження (місця
проживання) платника податків, то працівник структурного
підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції, у день повернення неврученої податкової
вимоги розміщує її на дошці податкових оголошень (повідомлень). День розміщення податкової вимоги на дошці податкових
оголошень (повідомлень) вважається днем вручення податкової
вимоги. У той самий день працівник структурного підрозділу, до
функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції, повідомляє про неможливість вручення податкової
вимоги відповідного працівника підрозділу стягнення податкової
заборгованості. У разі невручення податкової вимоги (1-й та 2-й випадки), у
той самий день працівник підрозділу стягнення податкової
заборгованості складає акт (довільної форми) із зазначенням причин
невручення. У разі незнаходження фактичного місцезнаходження (місця
проживання) платника податків (3-й випадок), працівник підрозділу
стягнення податкової заборгованості в триденний термін здійснює
перевірку місцезнаходження (місця проживання) платника податків та
складає акт перевірки місцезнаходження платника податків у двох
екземплярах. Перший екземпляр акта підшивається до справи платника
податків, яка перебуває в підрозділі стягнення податкової
заборгованості, другий - передається підрозділу з обліку платників
податків відповідно до Інструкції про порядок обліку платників
податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації
України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (із змінами і
доповненнями)".
7. Форми додатків 1, 2, 3, 4 (форми "Ю1", "Ф1", "Ю2", "Ф2")
викласти в новій редакції, що додається.
Начальник Головного управління
стягнення податкової заборгованості І.М. Ріжок
ДОДАТОК 1
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець першої | Форма "Ю1" податкової вимоги | форми "Ю1" | | Перша податкова вимога | | від "____"_____________200__ р. N ______ від "__"_____200__ р. | | __________________________________________________ N ____ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє керівника _____________________________ | повна назва юридичної особи - | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків повна назва юридичної | особи - платника | _________________________________________________, податку | місцезнаходження платника податків ______________________ | | що за станом на "___"________200__ р. сума --------------------- | податкового боргу вашої організації за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місцезнаходження | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись статтями 6, 8, 10*, 11, 16 та 17 | Код |Сума подат- | | Закону України "Про порядок погашення зобов'язань |платежу| кового | | платників податків перед бюджетами і державними | | боргу, | | цільовими фондами",_______________________________: | | грн., коп. | | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що, починаючи з |-------+------------| | "___"________200__ р. (дата виникнення податкового |-------+------------| | боргу), усі активи вашої організації, включаючи |-------+------------| | грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та цінні |-------+------------| | папери перебувають у податковій заставі, ваша |-------+------------| | організація зобов'язана сплатити штраф у розмірах, |Усього | | | визначених законом, а на суму податкового боргу ---------------------- | нараховується пеня. | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції та | пеню, нараховану на нього. У разі неможливості Керівник (заступник | повністю погасити податковий борг у 30-денний керівника) | термін надати податковому органу перелік ______________________ | ліквідного майна, яке може бути використане для назва органу державної | погашення боргу шляхом його реалізації у податкової служби | встановленому законом порядку. | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що в разі несплати суми ______ ______________ | податкового боргу надалі до вашої організації підпис прізвище, | будуть застосовані передбачені законодавством такі ініціали | заходи стягнення податкового боргу: | - стягнення коштів з банківських рахунків та М.П. | вилучення готівки з каси та інших місць | зберігання; Податкову вимогу | - вилучення та реалізація рухомого і нерухомого отримав: | майна та цінних паперів; | У разі відчуження без попереднього письмового ______________________ | узгодження з податковим органом (податковим посада | керуючим) майнових активів, цінних паперів, які ______________________ | знаходяться у податковій заставі (крім товарів в прізвище, ініціали | обороті), а також використання грошових коштів у ______________________ | вигляді прямих чи портфельних інвестицій, посадові підпис | особи такого платника податків несуть | відповідальність, встановлену законодавством "___"__________200__р. | України за умисне ухилення від оподаткування. | у разі надіслання | * Стаття 10 Закону набирає чинності з податкової вимоги | 01.01.2002. листом з повідомленням | про вручення | Виконавець (прізвище, тел.) _____________________ проставляється дата | вручення, зазначена у | Керівник (заступник керівника) повідомленні про | _____________________ ______ ___________ вручення, або дата | назва органу підпис прізвище, розміщення на дошці | державної податкової ініціали податкових оголошень | служби (повідомлень) | | М.П.
ДОДАТОК 2
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець першої | Форма "Ф1" податкової вимоги | форми "Ф1" | | Перша податкова вимога | від "__"_____200__ р. | від "____"_____________200__ р. N ______ | N ____ | __________________________________________________ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє гр. ___________________________________ | прізвище, ім'я, по батькові | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків прізвище, ім'я, по | батькові платника | _________________________________________________, податку | місце проживання платника податків | | що за станом на "___"__________ 200__ р. сума --------------------- | вашого податкового боргу за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місце проживання | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись повноваженнями, наданими Законами | Код |Сума подат- | | України "Про Державну податкову службу в Україні", |платежу| кового | | "Про порядок погашення зобов'язань платників | | боргу, | | податків перед бюджетами і державними цільовими | | грн., коп. | | фондами", іншими законодавчими актами України з |-------+------------| | питань оподаткування, |-------+------------| | _________________________________________________: |-------+------------| | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що ви зобов'язані сплатити штраф |-------+------------| | у розмірах, визначених законом, а на суму |-------+------------| | податкового боргу нараховується пеня. |-------+------------| | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового |Усього | | | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції, та ---------------------- | пеню, нараховану на нього. | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати у 30-денний | термін суми податкового боргу надалі до суду буде | подана позовна заява про звернення стягнення Керівник (заступник | податкового боргу на ваші кошти та майно. керівника) | ______________________ | назва органу державної | Виконавець (прізвище, тел.) ______________________ податкової служби | | ______ ______________ | підпис прізвище, | ініціали | Керівник (заступник керівника) | М.П. | | _____________________ ______ ___________ Податкову вимогу | назва органу підпис прізвище, отримав: | державної податкової ініціали | служби ______________________ | прізвище, ініціали | М.П. ______________________ | підпис | | "___"__________200__р. | | у разі надіслання | податкової вимоги | листом з повідомленням | про вручення | проставляється дата | вручення, зазначена у | повідомленні про | вручення, або дата | розміщення на дошці | податкових оголошень | (повідомлень) |
ДОДАТОК 3
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець другої | Форма "Ю2" податкової вимоги | форми "Ю2" | | Друга податкова вимога | | від "____"_____________200__ р. N ______ від "__"_____200__ р. | | __________________________________________________ N ____ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє керівника _____________________________ | повна назва юридичної особи - | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків повна назва юридичної | особи - платника | _________________________________________________, податку | місцезнаходження платника податків ______________________ | | що за станом на "___"________200__ р. сума --------------------- | податкового боргу вашої організації за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місцезнаходження | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись статтями 6, 8, 10*, 11, 16 та 17 | Код |Сума подат- | | Закону України "Про порядок погашення зобов'язань |платежу| кового | | платників податків перед бюджетами і державними | | боргу, | | цільовими фондами",_______________________________: | | грн., коп. | | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що, починаючи з |-------+------------| | "___"________200__ р. (дата виникнення податкового |-------+------------| | боргу), всі активи вашої організації, включаючи |-------+------------| | грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та цінні |-------+------------| | папери перебувають у податковій заставі, ваша |-------+------------| | організація зобов'язана сплатити штраф у розмірах, |Усього | | | визначених законом, а на суму податкового боргу ---------------------- | нараховується пеня. | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції, та | пеню, нараховану на нього. У зв'язку із Керівник (заступник | непогашенням повністю податкового боргу в 30- керівника) | денний термін від дня надіслання першої податкової ______________________ | вимоги надати податковому органу перелік назва органу державної | ліквідного майна, яке може бути використане для податкової служби | погашення боргу шляхом його реалізації у | встановленому законом порядку. ______ ______________ | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що в разі несплати у 30-денний підпис прізвище, | термін суми податкового боргу надалі до Вашої ініціали | організації будуть застосовані передбачені | законодавством наступні заходи стягнення М.П. | податкового боргу: | - стягнення коштів з банківських рахунків та Податкову вимогу | вилучення готівки з каси та інших місць отримав: | зберігання; | - вилучення та реалізація рухомого і нерухомого ______________________ | майна та цінних паперів; посада | Можливий термін опису активів "___"__________ ______________________ | 200__ р. (орієнтовна дата). прізвище, ініціали | Можливий термін проведення публічних торгів з ______________________ | продажу активів "___"__________ 200__ р. підпис | (орієнтовна дата). | У разі відчуження без попереднього письмового "___"__________200__р. | узгодження з податковим органом (податковим | керуючим) майнових активів, цінних паперів, які у разі надіслання | перебувають у податковій заставі (крім товарів в податкової вимоги | обороті), а також використання грошових коштів у листом з повідомленням | вигляді прямих чи портфельних інвестицій, посадові про вручення | особи такого платника податків несуть проставляється дата | відповідальність, встановлену законодавством вручення, зазначена у | України за умисне ухилення від оподаткування. повідомленні про | вручення, або дата | * Стаття 10 Закону набирає чинності з розміщення на дошці | 01.01.2002. податкових оголошень | (повідомлень) | Виконавець (прізвище, тел.) _____________________ | | Керівник (заступник керівника) | | _____________________ ______ ___________ | назва органу підпис прізвище, | державної податкової ініціали | служби | | М.П.
ДОДАТОК 4
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець другої | Форма "Ф2" податкової вимоги | форми "Ф2" | | Друга податкова вимога | від "__"_____200__ р. | від "____"_____________200__ р. N ______ | N ____ | __________________________________________________ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє гр. ___________________________________ | прізвище, ім'я, по батькові | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків прізвище, ім'я, по | батькові платника | _________________________________________________, податку | місце проживання платника податків | | що за станом на "___"__________ 200__ р. сума --------------------- | вашого податкового боргу за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місце проживання | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись повноваженнями, наданими Законами | Код |Сума подат- | | України "Про Державну податкову службу в Україні", |платежу| кового | | "Про порядок погашення зобов'язань платників | | боргу, | | податків перед бюджетами і державними цільовими | | грн., коп. | | фондами", іншими законодавчими актами України з |-------+------------| | питань оподаткування, |-------+------------| | _________________________________________________: |-------+------------| | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що ви зобов'язані сплатити штраф |-------+------------| | у розмірах, визначених законом, а на суму |-------+------------| | податкового боргу нараховується пеня. |-------+------------| | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового |Усього | | | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції, та ---------------------- | пеню, нараховану на нього. | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати у 30-денний | термін суми податкового боргу надалі до суду буде | подана позовна заява про звернення стягнення Керівник (заступник | податкового боргу на ваші кошти та майно. керівника) | ______________________ | назва органу державної | Виконавець (прізвище, тел.) ______________________ податкової служби | | ______ ______________ | підпис прізвище, | ініціали | Керівник (заступник керівника) | М.П. | | _____________________ ______ ___________ Податкову вимогу | назва органу підпис прізвище, отримав: | державної податкової ініціали | служби ______________________ | прізвище, ініціали | М.П. ______________________ | підпис | | "___"__________200__р. | | у разі надіслання | податкової вимоги | листом з повідомленням | про вручення | проставляється дата | вручення, зазначена у | повідомленні про | вручення, або дата | розміщення на дошці | податкових оголошень | (повідомлень) |on top