Document z0891-18, valid, current version — Adoption on July 11, 2018
( Last event — Entry into force, gone August 28, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2018  № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 891/32343

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» (із змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976, такі зміни:

пункт 2 після слів «військовій частині А0515» доповнити словами «, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту»;

пункт 3 після слів «командиру військової частини А0515,» доповнити словами «Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,».

2. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976;

Зміни до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 07 травня 2015 року № 200, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 532/26977.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови Державної
служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Центрального комітету Всеукраїнської
профспілки працівників Збройних сил України

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілокА. РеваІ.В. МальцевР. Іллічов


В.П. Добровольський


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11 липня 2018 року № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 891/32343

ЗМІНИ
до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Також Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, створюються в Генеральному штабі Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та командуваннях видів Збройних Сил України.».

2. У пункті 3:

абзац перший після слів «військової частини А0515» доповнити словами «, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту»;

абзац другий після слів «заступник командира військової частини А0515,» доповнити словами «перший заступник (заступник) Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«заступник голови Комісії - керівник кадрового структурного підрозділу (структурного підрозділу персоналу);»;

абзац четвертий після слів «військової частини А0515,» доповнити словами «Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,»;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«секретар Комісії - представник кадрового структурного підрозділу (структурного підрозділу персоналу) відповідного органу військового управління.».

3. Абзац другий пункту 7 після слів «забезпеченні її проведення» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

4. Після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

«8. На Комісію Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову (державну) службу, працюють у Державній спеціальній службі транспорту, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.».

У зв'язку з цим пункти 8–22 вважати відповідно пунктами 9-23.

5. Абзац другий пункту 9 після слів «забезпеченні її проведення» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

6. Пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. На Комісії військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа осіб, звільнених зі Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту (які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби (роботи) у Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту), колишніх партизанів та підпільників,- за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку).».

7. Абзац дев'ятий пункту 11 викласти в такій редакції:

«розглядати документи стосовно надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертати їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів чи особисто заявнику з метою подальшого доопрацювання;».

8. У пункті 12:

абзац перший підпункту 4 після слів «для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил,» доповнити словами «Державної спеціальної служби транспорту,»;

після підпункту 7 доповнити новими підпунктами 8?10 такого змісту:

«8) для осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах їх проведення не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах їх проведення:

довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

витяг з наказу Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

витяг з наказу командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття до районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення;

витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття до районів здійснення цих заходів;

документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів;

9) для осіб, які залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях на строк менше ніж 30 календарних днів:

документи, зазначені в підпункті 8 цього пункту;

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів, що підтверджено Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України (об’єднаним командним пунктом об’єднаних сил);

10) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):

документи, зазначені в підпункті 8 цього пункту;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);».

У зв'язку з цим підпункти 8, 9 вважати відповідно підпунктами 11, 12;

абзац другий підпункту 12 викласти в такій редакції:

«документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 4-12 цього пункту;».

9. Абзаци перший, другий пункту 14 після слів «забезпеченні її проведення» доповнити словами «чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

10. У пункті 21:

Абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення або надання недостовірних даних про особу;»;

абзаци шостий - восьмий викласти в такій редакції:

«Підставою для позбавлення комісією статусу учасника бойових дій осіб, зазначених у пункті 2 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, є:

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд комісії для прийняття відповідного рішення;

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд комісії для прийняття відповідного рішення;».

11. Пункти 22, 23 викласти в такій редакції:

«22. Для забезпечення ведення єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, інформацію про осіб, яким надано статус учасника бойових дій (додатки 3 та 5 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - додатки 3, 5 до Порядку)), Комісії Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів надають до Комісії Міністерства оборони України з питань визнання учасниками бойових дій до 25 числа щомісяця.

23. Комісії Міністерства оборони України, військової частини А0515 та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту інформують в місячний строк Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою, наведеною у додатках 3, 5 до Порядку.».

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциноon top