Document z0871-13, valid, current version — Adoption on May 20, 2013
( Last event — Entry into force, gone June 27, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2013  № 198


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2013 р.
за № 871/23403

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

Відповідно до Закону України від 20 листопада 2012 року № 5496-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 року за № 651/19389, що додаються.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) разом з Департаментом розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва (Губень П.І.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Міністр

Г.П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.М. КоломієцьМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
20.05.2013  № 198


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2013 р.
за № 871/23403

ЗМІНИ
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 року за № 651/19389

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Основними складовими вихідних даних є:

містобудівні умови та обмеження;

технічні умови;

завдання на проектування.

4.1. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником).

4.2. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень.

У завданні на проектування можуть встановлюватися вимоги щодо обґрунтування використання імпортних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування (з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів).

4.3. Реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-6-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини».».

2. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

«Проектування виконується на об’єкт будівництва у цілому або за його частинами, які можуть забезпечити випуск продукції чи надання послуг частково до повної проектної потужності, якщо це передбачено завданням на проектування. У цьому разі перша стадія проектування, яка схвалюється (затверджується), розробляється у цілому на об’єкт з розподілом по частинах будівництва. Розроблення наступної стадії проектування може здійснюватися по кожній окремій частині.».

3. У підпункті 11.1 пункту 11 слова та цифри «ДБН В.1.2-14-2008» замінити словами та цифрами «ДБН В.1.2-14-2009».

4. Пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Генпроектувальник (проектувальник) визначає розпорядчим документом ГАПа та/або ГІПа.».

5. У пункті 13:

5.1. Доповнити пункт підпунктом 13.1 такого змісту:

«13.1. Проектні рішення на стадіях проектування, які підлягають затвердженню, розробляються з максимальною деталізацією, необхідною для достовірного визначення кошторисної вартості будівництва, що дозволить реалізувати проект будівництва за цією вартістю.

На стадії П при складанні кошторисної документації дані об’єктів-аналогів застосовуються на неосновні будівельні роботи.».

У зв’язку з цим підпункти 13.1-13.3 вважати відповідно підпунктами 13.2-13.4.

5.2. Підпункт 13.3 доповнити реченням такого змісту: «Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях визначаються умовами договору.».

6. Абзац восьмий пункту 16 доповнити словами «та розділів або частин проекту, що виконуються ними.».

Директор Департаменту
розвитку будівельної
діяльності, ціноутворення
та економіки будівництва
П.І. Губеньon top