Положення про Міжрайонне управління Держземагентства
Мінагрополітики України; Order, Regulation on May 10, 2012258
Document z0858-12, first version — Adoption on May 10, 2012
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
10.05.2012  № 258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2012 р.
за № 858/21170

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжрайонне управління Держземагентства

1. Міжрайонне управління Держземагентства (далі - Управління) є територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України.

Управління підпорядковане Держземагентству України та відповідно Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, Головному управлінню Держземагентства в області.

Голова відповідної місцевої державної адміністрації координує діяльність Управління і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр) та його заступників, наказами Держземагентства України, дорученнями Голови Держземагентства України та його заступників, актами відповідної місцевої держадміністрації та відповідного органу місцевого самоврядування, наказами Головного управління, а також цим Положенням.

3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держземагентства України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Розробляє та подає Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, Головному управлінню Держземагентства в області пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України.

4.2. Розробляє та подає для затвердження Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, Головному управлінню Держземагентства в області план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Управління.

4.3. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин.

4.4. Бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, землеустрою, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру, територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.5. Бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції.

4.6. Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

4.7. Здійснює організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі.

4.8. Забезпечує проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи.

4.9. Бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.

4.10. Готує в межах своїх повноважень і подає Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, Головному управлінню Держземагентства в області пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері землеустрою, використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, а також пропозиції до проектів загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України, Національної програми інформатизації та інших програм.

4.11. Здійснює землеустрій відповідно до Закону України “Про землеустрій”, у тому числі забезпечує проведення інвентаризації земель.

4.12. Забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

4.13. У межах, встановлених законодавством, проводить заходи з моніторингу та охорону земель.

4.14. Здійснює ведення державного земельного кадастру та отримує інформацію про відведення земельних ділянок.

4.15. Здійснює ведення Поземельних книг та їх зберігання.

4.16. Здійснює підготовку земельно-кадастрової документації.

4.17. Створює, формує і веде місцевий фонд документації із землеустрою.

4.18. Здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та державну реєстрацію права власності, права користування земельними ділянками (сервітут), права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок, права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій).

4.19. Здійснює відповідно до законодавства регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.20. Створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів.

4.21. У межах, визначених законодавством, бере участь у погодженні документації із землеустрою.

4.22. Здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4.23. Організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру.

4.24. Здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності суб'єктів землеустрою.

4.25. Вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

4.26. Здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

4.27. Вживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звертається з позовами до суду за захистом своїх прав та з питань, що належать до компетенції Управління.

4.28. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.7. Забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах своїх повноважень.

5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління має право:

6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань.

6.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами.

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє з відповідною місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Управління можуть бути скасовані Головою Держземагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра, а також Міністром у разі відмови Голови Держземагентства України скасувати такий акт.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду Головою Держземагентства України за пропозицією Голови Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальника Головного управління Держземагентства в області та за погодженням з Міністром та звільняється з посади Головою Держземагентства України за пропозицією Голови Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальника Головного управління Держземагентства в області.

Кандидатура на посаду начальника Управління погоджується з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

Начальник Управління має заступників, які призначаються на посади Головою Держземагентства України за погодженням з Міністром та звільняються з посад Головою Держземагентства України.

10. Начальник Управління:

10.1. Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

10.2. Представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.

10.3. Організовує та забезпечує виконання Управлінням відповідно актів законодавства, наказів Мінагрополітики України, доручень Міністра та його заступників, наказів Держземагентства України, доручень Голови Держземагентства України та його заступників, наказів Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, Головного управління Держземагентства в області та доручень Голови Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальника Головного управління Держземагентства в області.

10.4. Вносить Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальнику Головного управління Держземагентства в області пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Управління  (річні, піврічні).

10.5. Звітує перед Головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником Головного управління Держземагентства в області щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи.

10.6. Здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади.

10.7. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

10.8. Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

10.9. Порушує перед Головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником Головного управління Держземагентства в області питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

10.10. Підписує накази Управління.

10.11. Розподіляє за погодженням з Головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником Головного управління Держземагентства в області обов’язки між своїми заступниками.

10.12. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління і посадові інструкції працівників.

10.13. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Управління підзвітний та підконтрольний голові відповідної місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевої державної адміністрації.

11. Управління діє на підставі положення, що затверджується  відповідно до цього Положення Головою Держземагентства України.

12. Управління утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру Управління затверджує Голова Держземагентства України за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова Держземагентства України.

Чисельність працівників Управління затверджує Голова Держземагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держземагентства України, за поданням начальника Головного управління.

13. Управління утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидовon top