Document z0855-11, invalid, current version — Loss of force on February 12, 2016, on the basis - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2011  № 1828/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за № 855/19593

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1377/5 від 18.09.2012
№ 1589/5 від 31.10.2012
№ 1845/5 від 14.12.2012
№ 1149/5 від 13.06.2013
№ 1991/5 від 23.09.2013
№ 981/5 від 17.06.2015}

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 401, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2006 № 92/5 "Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1287/13161 (із змінами).

2.2. Наказ Міністерства юстиції України від 27.08.2007 № 693/5 "Про затвердження Правил підготовки та оформлення рішень щодо реєстрації адвокатських об'єднань Міністерством юстиції України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2007 за № 986/14253.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Голови Державної реєстраційної служби України
І.І. ЗавальнаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
08.07.2011  № 1828/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за № 855/19593

ПОРЯДОК
підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про політичні партії в Україні", "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", "Про торгово-промислові палати в Україні", "Про третейські суди", "Про асоціації органів місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання створення, легалізації (реєстрації) та функціонування громадських формувань, згідно з якими легалізація (реєстрація) політичних партій та їх структурних утворень, організацій роботодавців та їх об'єднань, творчих спілок, професійних спілок, їх об'єднань, асоціацій кредитних спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих третейських судів, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок та інших громадських формувань (далі - громадські формування) є обов'язковою і здійснюється шляхом їх легалізації або реєстрації.

Дія цього Порядку не поширюється на громадські формування, створені відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1589/5 від 31.10.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду Міністерством юстиції України та його територіальними органами, документів щодо легалізації (реєстрації) громадських формувань, щодо державної реєстрації символіки політичних партій, а також рішень щодо реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, щодо взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, щодо державної реєстрації змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів, щодо видачі дублікатів свідоцтва та/або статуту (положення) громадських формувань, щодо взяття до відома рішення про припинення громадського формування, щодо скасування запису про легалізацію (реєстрацію) громадських формувань.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012, № 1845/5 від 14.12.2012, № 1149/5 від 13.06.2013, № 981/5 від 17.06.2015}

3. Відповідно до цього Порядку приймаються рішення стосовно легалізації (реєстрації) громадських формувань; державної реєстрації творчих спілок; легалізації на відповідність заявленому статусу професійних спілок, їх об'єднань, взяття до уваги повідомлення організації профспілки про належність до певної профспілки; реєстрації політичних партій та їх структурних утворень; легалізації первинних осередків політичних партій; державної реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань; державної реєстрації торгово-промислових палат; державної реєстрації постійно діючих третейських судів; державної реєстрації асоціацій органів місцевого самоврядування; державної реєстрації статутів територіальних громад; державної реєстрації територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок; державної реєстрації асоціацій кредитних спілок та інших громадських формувань; державної реєстрації символіки політичних партій; реєстрації (державної реєстрації, погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань; державної реєстрації змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів; взяття до відома рішення про припинення громадського формування, скасування запису про легалізацію (реєстрацію) громадських формувань.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1589/5 від 31.10.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1149/5 від 13.06.2013, № 981/5 від 17.06.2015}

4. Легалізація (реєстрація) громадських формувань полягає у проведенні правової експертизи установчих документів на їх відповідність Конституції та іншим актам законодавства України, а у випадках, передбачених законодавством, також статуту (положенню) громадського формування, прийнятті рішення про легалізацію (реєстрацію) громадського формування, занесенні відомостей до відповідного реєстру та присвоєнні реєстраційного номера, видачі свідоцтва (крім громадських формувань, яким законодавством не передбачено видачу свідоцтва) або довідки.

5. Реєстрація (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів, державна реєстрація змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів полягає у перевірці відповідності змісту внесених змін Конституції, іншим актам законодавства, статуту (положенню) громадського формування, а також відповідності процедури прийняття (ухвалення) змін статуту (положенню) громадського формування, прийнятті рішення про реєстрацію (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів, про державну реєстрацію змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів, занесенні відомостей до відповідного реєстру, видачі свідоцтва (у разі потреби) або довідки.

6. Державна реєстрація символіки політичних партій полягає у проведенні правової експертизи поданих документів на їх відповідність Конституції та іншим актам законодавства України, а також відповідності процедури прийняття (ухвалення) рішення про затвердження положення та опису символіки статуту політичної партії, прийнятті рішення про державну реєстрацію символіки політичних партій, занесенні відомостей до відповідного реєстру та присвоєнні реєстраційного номера, видачі свідоцтва.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

7. Правову експертизу проводять:

у Мін’юсті - Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації (далі - Управління);

у головних територіальних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - структурні підрозділи, що забезпечують виконання покладених завдань з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань;

у районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції - спеціалісти з питань легалізації об’єднань громадян.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

8. Мін’юст та його територіальні органи (далі - легалізуючий орган), зобов'язані у строк, визначений законами України та іншими актами законодавства України, прийняти одне з таких рішень:

про легалізацію (реєстрацію) громадського формування; про відмову в легалізації (реєстрації) громадського формування;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1589/5 від 31.10.2012}

про легалізацію на відповідність заявленому статусу професійних спілок, їх об'єднань; взяття до уваги повідомлення організацій професійних спілок про належність до певної профспілки;

про реєстрацію (державну реєстрацію, погодження або взяття до відома) змін до статутних документів та видачу (у разі потреби) нового свідоцтва про легалізацію (реєстрацію); про відмову у реєстрації (державній реєстрації, погодженні або взятті до відома) змін до статутних документів громадського формування;

{Абзац четвертий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012}

про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадського формування; про відмову у взятті до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадського формування;

про видачу дублікатів свідоцтва та/або статуту (положення) громадського формування; про відмову у видачі дублікатів свідоцтва та/або статуту (положення) громадського формування;

про взяття до відома рішення про припинення громадського формування;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1149/5 від 13.06.2013}

про скасування запису про легалізацію (реєстрацію) громадського формування;

про державну реєстрацію символіки політичних партій; про відмову у державній реєстрації символіки політичних партій;

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

про державну реєстрацію змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів; про відмову в державній реєстрації змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів;

про припинення діяльності громадського формування на підставі рішення суду.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру підготовка та оформлення рішень, визначених цим Порядком, можуть проводитися визначеними наказом Міністерства юстиції України головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі або наказом головних територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - районними, міжрайонними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними управліннями юстиції поза місцезнаходженням, сферою діяльності громадських формувань.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012, № 981/5 від 17.06.2015}

9. Рішення, зазначені у пункті 8 цього Порядку, приймаються в межах установленого строку виключно на підставах, встановлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та наказами Мін'юсту України, а в разі реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів - також на підставі статуту (положення) відповідного громадського формування. Такі рішення оформляються наказами, до яких додається правовий висновок щодо відповідності законодавству України установчих документів, поданих на легалізацію (реєстрацію) (додатки 1, 2), щодо відповідності законодавству України повідомлення організації професійної спілки про належність до певної профспілки (додаток 3), щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування змін до статутних документів (у тому числі місцезнаходження політичної партії) та/або програми політичної партії (додатки 4, 5), щодо відповідності законодавству України та статутному документу громадського формування інформації про зміни у складі керівних органів (додатки 6, 7), щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для видачі дублікатів свідоцтва, довідки про реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення) (додатки 8, 9), щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для взяття до відома рішення про припинення громадського формування (додатки 10, 11), щодо відповідності законодавству України та статутному документу громадського формування документів, поданих для скасування запису про легалізацію (реєстрацію) (додатки 12, 13), щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації символіки політичної партії (додаток 14), щодо відповідності законодавству України та статутному документу громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до положення, регламенту, списку третейських суддів постійно діючого третейського суду (додатки 15, 16). Правовий висновок є невід'ємною частиною наказу (крім наказів, які видаються на підставі рішення суду). У разі прийняття кількох рішень щодо одного громадського формування такі рішення можуть оформлюватись одним наказом та правовим висновком.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1149/5 від 13.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

10. Правовий висновок в Мін’юсті підписують спеціаліст, начальник відділу, погоджує начальник Управління і затверджує заступник директора Департаменту державної реєстрації.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}

11. Висновок у головних територіальних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі підписує спеціаліст, погоджує керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання покладених завдань з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та затверджує заступник начальника головного територіального управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі - начальник Управління державної реєстрації.

{Пункт 11 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012, № 981/5 від 17.06.2015}

12. Висновок у районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції підписують спеціаліст з питань легалізації об’єднань громадян та начальник відповідного районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

У разі відсутності спеціаліста з питань легалізації об’єднань громадян правовий висновок готує, підписує та затверджує начальник відповідного районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

{Пункт 12 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012, № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}

13. Рішення легалізуючого органу оформлюється у вигляді наказу, який підписує Міністр юстиції/керівник відповідного територіального управління юстиції. Невід’ємною частиною наказу є правовий висновок.

{Пункт 13 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}

14. Наказ може бути оформлений індивідуально на кожне громадське формування або із включенням списку громадських формувань, щодо яких прийнято рішення.

15. Наказ про відмову є індивідуальним і готується на кожне громадське формування окремо.

16. На підставі наказу оформлюється свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) громадського формування (у разі якщо його видача передбачена законодавством) або довідка, яку підписує Міністр юстиції / начальник головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі / начальник районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управліня юстиції.

{Абзац перший пункту 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{Абзац другий пункту 16 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

Копія свідоцтва про легалізацію (реєстрацію) громадського формування або довідки зберігається в матеріалах реєстраційної справи громадського формування.

У разі видачі дубліката свідоцтва про легалізацію (реєстрацію) громадського формування або довідки у правому куті свідоцтва проставляється відмітка (штамп) "Дублікат".

{Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013}

17. Статут (положення) громадського формування, а також програма політичної партії прошиваються і завіряються на звороті останньої сторінки печаткою легалізуючого органу з проставленням кількості сторінок, дати прийняття рішення про легалізацію (реєстрацію). Статут (положення), програму політичної партії підписує спеціаліст, який відповідає за ведення Єдиного реєстру громадських формувань. У лівому куті титульної сторінки статуту (положення), програми політичної партії проставляються відмітка (штамп) «Зареєстровано» або «Легалізовано», найменування легалізуючого органу, дата і номер відповідного наказу, номер свідоцтва та завіряються уповноваженою посадовою особою легалізуючого органу. У правому куті титульної сторінки копії статуту (положення), програми політичної партії проставляється відмітка «Копія», на звороті останньої сторінки проставляється відмітка «Згідно з оригіналом». Копія статуту (положення) громадського формування, програми політичної партії зберігається в матеріалах реєстраційної справи громадського формування. У разі видачі дубліката статуту (положення) та/або програми політичної партії у правому куті титульної сторінки статуту (положення), програми політичної партії проставляється відмітка (штамп) «Дублікат».

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{ Пункт 18 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012}

18. У разі прийняття рішення про реєстрацію (державну реєстрацію, погодження або взяття до відома) змін до статутних документів та/або програми політичної партії оформлюється статут (положення) та/або програма політичної партії в новій редакції та у разі потреби нове свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) і готується відповідний лист, який підписують начальник Управління, начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, начальники районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції. У лівому куті титульної сторінки статуту (положення) та/або програми політичної партії проставляються відмітка (штамп) «Зміни зареєстровано (погоджено, взято до відома)», найменування легалізуючого органу, дата і номер наказу та завіряються начальником Управління, начальником (заступником начальника) територіального органу Мін’юсту.

Підпис начальника Управління на новій редакції статуту (положення) та/або програми політичної партії засвідчується печаткою Управління.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012, № 1845/5 від 14.12.2012, № 1991/5 від 23.09.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

19. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію змін до положень, регламентів постійно діючих третейських судів оформлюються положення, регламент у новій редакції та готується відповідний лист, який підписують начальник Управління, начальник (заступник начальника) територіального органу Мін’юсту. У лівому куті титульної сторінки положення, регламенту проставляються відмітка (штамп) «Зміни зареєстровано (погоджено, взято до відома)», найменування легалізуючого органу, дата і номер наказу та завіряються начальником Управління, начальником (заступником начальника) територіального органу.

Підпис начальника Управління засвідчується печаткою Управління.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012, № 1991/5 від 23.09.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

20. Відомості про легалізовані (зареєстровані) громадські формування, про зміни до статутних документів громадських формувань та про зміни у складі керівних органів вносяться до Єдиного реєстру громадських формувань у порядку, визначеному Положенням про нього.

21. Свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) громадського формування або довідка, перший примірник статуту (положення, регламенту), програми політичної партії видаються особисто керівнику громадського формування або уповноваженій ним чи центральним статутним органом особі, які на копіях свідоцтва або статуту (положення) проставляють свій підпис із зазначенням своєї посади в громадському формуванні, прізвища, імені та по батькові, дати одержання документів.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

22. У разі якщо є підстави для відмови у легалізації (реєстрації) громадського формування, у реєстрації (державній реєстрації, погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, у державній реєстрації змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів, у взятті до відома інформації про зміни у складі керівних органів, у видачі дубліката свідоцтва та/або статуту (положення) громадського формування, у взятті до відома рішення про припинення громадського формування, у скасуванні запису про легалізацію (реєстрацію) громадського формування, готуються правовий висновок про відмову з викладенням підстав відмови - конкретних положень законодавства України, яким суперечать (з якими не узгоджуються) статутні документи та/або норми статуту (положення), які порушені при прийнятті громадським формуванням відповідних рішень, та проект наказу.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1149/5 від 13.06.2013}

У наказі викладається рішення легалізуючого органу та роз'яснюється порядок його оскарження. У преамбулі наказу вказуються закони України та інші нормативно-правові акти, які встановлюють повноваження легалізуючих органів, та/або судові рішення, які стали підставою для прийняття легалізуючим органом відповідного рішення та/або вчинення дії.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1845/5 від 14.12.2012}

23. Наказ про взяття до відома рішення про припинення діяльності громадського формування видається на підставі рішення уповноваженого органу громадського формування про припинення діяльності громадського формування або на підставі рішення суду.

Наказ про припинення діяльності громадського формування на підставі рішення суду видається без правового висновку.

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1149/5 від 13.06.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

24. Про прийняте рішення заявникові надсилається лист-повідомлення за підписом начальника Управління, начальника (заступника начальника) територіального органу Мін'юсту.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1377/5 від 18.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}

25. Наказ про скасування у відповідному реєстрі запису про легалізацію (реєстрацію) громадського формування видається на підставі рішення відповідного статутного органу про саморозпуск громадського формування або на підставі рішення суду.

Наказ про скасування у відповідному реєстрі запису про легалізацію (реєстрацію) громадського формування на підставі рішення суду видається без правового висновку.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

Директор
Департаменту взаємодії
з органами владиО.В. Зеркаль


Додаток 1
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України установчих документів, поданих на легалізацію (реєстрацію)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 2
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України установчих документів, поданих на легалізацію (реєстрацію)

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 3
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України повідомлення організації професійної спілки про належність

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 4
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування змін до статутних документів та/або програми політичної партії

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 5
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування змін до статутних документів

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 6
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування інформації про зміни у складі керівних органів

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 7
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування інформації про зміни у складі керівних органів

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 8
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для видачі дублікатів свідоцтва про реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення)

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 9
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для видачі дублікатів свідоцтва, довідки про реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення)

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 10
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для взяття до відома рішення про припинення громадського формування

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 11
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для взяття до відома рішення про припинення громадського формування

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 12
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для скасування запису про легалізацію (реєстрацію)

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 13
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для скасування запису про легалізацію (реєстрацію)

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 14
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) політичної партії документів, поданих для реєстрації символіки

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 15
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до положення, регламенту, списку третейських суддів

{Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 16
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до положення, регламенту, списку третейських суддів

{Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}on top