Document z0852-06, valid, current version — Adoption on July 4, 2006
( Last event — Entry into force, gone July 29, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2006 N 315

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2006 р.
за N 852/12726

Про внесення змін і доповнень до
Положення про громадських інспекторів
з охорони довкілля

З метою приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства, а також удосконалення організації і координації
роботи громадських інспекторів з охорони довкілля Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом
Мінекоресурсів України від 27.02.2002 N 88 ( z0276-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за
N 276/6564, що додаються.
2. Державній екологічній інспекції (М. Костров) забезпечити: подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку; тиражування наказу в необхідній кількості та доведення його
до відома органів Мінприроди України та громадських організацій,
які взаємодіють з органами Мінприроди України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора
України з охорони навколишнього природного середовища М. Кострова.
Міністр П.Ігнатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
04.07.2006 N 315
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2006 р.
за N 852/12726

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про громадських інспекторів
з охорони довкілля, затвердженого наказом
Мінекоресурсів України від 27.02.2002 N 88,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.03.2002 за N 276/6564
( z0276-02 )

1. У тексті Положення слова "Міністерство екології та
природних ресурсів" та "Мінекоресурсів" замінити словами
"Міністерство охорони навколишнього природного середовища" та
"Мінприроди" у відповідних відмінках.
2. У пункті 1.1 розділу 1: слова "статті 36 Закону України "Про рослинний світ" замінити
на слова "статті 37 Закону України "Про рослинний світ"
( 591-14 )";
3. У розділі 2: пункт 2.1 викласти в такій редакції: "Діяльність громадських інспекторів організовують та
координують органи, що належать до сфери управління Мінприроди, а
саме: Державна екологічна інспекція, Республіканський комітет
Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного
середовища, державні управління екології та природних ресурсів в
областях, містах Києві та Севастополі, Державна екологічна
інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, Державна екологічна інспекція Азовського моря, Державна
Азово-Чорноморська екологічна інспекція (далі - органи
Мінприроди)"; у пункті 2.2 слова "та раціонального використання природних
ресурсів" замінити словами "раціонального використання та
відтворення природних ресурсів".
4. У розділі 3: у пункті 3.3 слова "з питань попередньої природоохоронної
роботи претендента та знань основ природоохоронного законодавства"
замінити словами "та виявлення претендентом знань з основ
природоохоронного законодавства"; у пункті 3.5 слова "щорічного звіту" замінити словами
"щоквартальних та щорічного звітів"; додати підпункт 3.8 такого змісту: "Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі
Мінприроди України, який видав посвідчення, з питань здійснення
інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів
(актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та
інструктаж з техніки безпеки".
5. У розділі 4: у пункті 4.1 слова "за охороною та раціональним використанням
природних ресурсів" замінити словами "за охороною, раціональним
використанням та відтворенням природних ресурсів" і далі за
текстом; в абзаці другому підпункту 4.3 після слова "середовища"
додати слова "раціональне використання та відтворення природних
ресурсів"; пункт 4.3 доповнити новими абзацами: "приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти
громадських інспекторів з охорони довкілля"; "уносить подання про продовження терміну виконання роботи
громадського інспектора з охорони довкілля".
6. У розділі 5: в абзаці другому слова "за охороною та раціональним
використанням" замінити словами "за охороною, раціональним
використанням та відтворенням" і далі за текстом; слова
"громадських екологічних (природоохоронних) організацій"
виключити; слова "та використання природних ресурсів" замінити
словами "охорони, раціонального використання та відтворення
природних ресурсів"; в абзаці сьомому слова "використання і відтворення тваринного
світу" замінити словами "навколишнього природного середовища,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів".
7. Абзац четвертий розділу 6 викласти в такій редакції: "щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не
пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу
Мінприроди України, яким призначено громадського інспектора з
охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену
роботу".
8. У розділі 7: абзац другий пункту 7.1 викласти в такій редакції: "ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного
звітів або негативної їх оцінки"; в абзаці четвертому пункту 7.1 слова "а також протиправних
дій при виконанні роботи громадського інспектора" замінити словами
"перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій
при виконанні обов'язків громадського інспектора з охорони
довкілля"; у пунктах 7.1 та 7.2 слово "роботу" замінити словом
"обов'язки"; у пунктах 7.1 та 7.2 слово "вилученням" замінити словом
"анулюванням".
Начальник Державної
екологічної інспекції М.Костровon top